З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів


НазваниеЗ історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів
страница1/10
Дата публикации08.06.2013
Размер1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


Т.В.ТАТОЛІ

САМОСТІЙНА РОБОТА

З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Навчально-методичний посібник

для курсантів та студентів


Луганськ - 2008

Історія держави і права зарубіжних країн відіграє виключно важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів, оскільки курсанти та студенти набувають навичок історичного підходу до державно-правових явищ, а принцип історизму – це універсальний принцип пізнання. Слід відзначити, що засвоєння предмету має деякі труднощі. По-перше, цей предмет, що охоплює історію держави і права від ІІ тисячоліття до н.е. до наших днів, вивчається тільки у першому семестрі. По-друге, курсанти та студенти зустрічаються з великим обсягом матеріалу, що раніше не вивчався у середній школі, з невідомими їм раніше поняттями.

Основою успішного засвоєння курсу є систематична самостійна робота з підготовки до семінарських занять, які не повторюють, а доповнюють та поглиблюють теми лекційного курсу; самостійне вивчення питань, не внесених до лекцій та семінарських занять; виконання самостійних завдань до модуль-контролю.

Що конкретно включає до себе самостійна підготовка до кожного семінару?

Перш за все, необхідно ознайомитися з планом семінару. Далі прочитайте конспект відповідної лекції і матеріал підручників, звертаючи увагу на соціально-економічні відносини даної епохи та суспільства, на соціальні групи та шари населення, їх співвідношення та правове становище, значення цих та інших явищ у формуванні держави та права. Після цього, у відповідності до теми, зверніть увагу на формування держави, структуру державного апарату, питання сутності, типу та форми конкретної держави. Розгляньте утворення правової основи даного суспільства, зміст головних галузей права, розкриваючи сутність та соціальне значення всіх цих державно-правових інститутів.

Потім у відповідності до плану семінарського заняття вивчіть законодавчий матеріал та вказану літературу. Вірно зорієнтують в цьому плані методичні рекомендації до кожної теми. Вони уточнюють межі кожної теми, сутність поставлених питань і проблем, послідовність матеріалу, що розглядається. В них вказані питання, на які слід звернути особливу увагу, проблеми, що вимагають самостійного аналізу тощо.

Слід мати спеціальний зошит для самостійної роботи з підготовки до семінарів. Конспектувати підручних, переписувати законодавчий матеріал повністю не треба. Краще скласти розгорнутий план (або тези) відповіді або коротко конспективно сформулювати її. Корисно згрупувати рекомендовані статті першоджерел (кодексів, законодавчих актів), вміти своєчасно на них посилатися при аналізі того чи іншого запитання. Для цього слід або коротко викласти в конспекті зміст тієї чи іншої характерної статті збірника законів, або мати записаним її номер, щоб на семінарі зачитати з відповідного збірника. Без посилань на відповідний нормативний матеріал відповідь буде неповною.

Крім того, у багатьох темах семінарських занять передбачені завдання для самостійної роботи: складання таблиць, схем державного або суспільного ладу тощо. Приступати до їх виконання треба тільки після завершення підготовки до семінарського заняття, коли повністю засвоєна як тема в цілому, так і її вузлові питання.

В процесі самостійної роботи не забувайте заповнювати свій словник історико-правових термінів.

При читанні та конспектуванні навчальної літератури необхідно приділити увагу найбільш важливим фактам та їх поясненню. Історія без фактів – це гола схема. Вивчати треба і ті факти, які є найбільш типовими для цього періоду, і ті, що відбивають своєрідність цього шляху розвитку. Але знання одних історичних фактів недостатньо. Без їхнього наукового пояснення історія стає непотрібною. Факти потрібно вміти узагальнити та пояснити, зрозумівши їх місце в закономірному історичному процесі.

Запам’ятайте, що особливу цінність представляють ваші власні висновки, одержані під час аналізу та співставлення історико-правових матеріалів, виявлення спільних тенденцій державно-правового розвитку окремих країн.
Вивчаючи історію держави і права зарубіжних країн, курсанти, студенти та слухачі зіткнуться з необхідністю повністю самостійно вивчити деякі проблеми і питання, оскільки обмежена кількість лекційних та семінарських годин не дозволяє їх розглянути на заняттях. У зв’язку з цим пропонується перелік таких питань по темах.
В темі “Вступ. Предмет і методологія науки “Історія держави і права зарубіжних країн”:

Релігія і право. Корені духовних цінностей. Юридичні давнини і сучасність. Державна ідеологія і право. Держава і політичний режим в історії.
В темі ”Держава і право Стародавнього Сходу”:

Роль общини і храмів в управлінні Давньовавілонської держави. Суд і судовий процес за Законами Хаммурапі.

Реформи Цинь Шихуанді. Армія, суд, судовий процес в Давньому Китаї.

Імперія Маур’єв (4-2 ст.до н.е.) в Стародавній Індії. Специфічний характер джерел права: звичай, дхармашастри, артхашастри.
В темі “Античні держава і право. Давня Греція: Афіни. Спарта”:

Реформи Ефіальта та Перікла. Тиранія Пісістрата в Афінах.

Організація афінської та спартанської армій.

Різновиди законів в афінському праві.
В темі “Держава і право Стародавнього Риму”:

Військові диктатури і режим особистої влади в Римі. Римська армія та її роль в політичному житті Риму. Судоустрій в період республіки та монархії. Реформи Діоклетіана та Костянтина.

Інституції Гая. Звід римського цивільного права (6 ст.до н.е.).
В темі “Держава і право раннього феодалізму”:

Варварські королівства.

Ранньофеодальна держава в Англії. характерні риси суспільного ладу та організація управління в англосаксонських королівствах.

В темі “Сеньйоріальна та станово-представницька монархія в країнах Західної Європи”:

Вплив норманського завоювання 11ст. на розвиток феодального суспільства та держави в Англії. Особливості сеньйоріальної монархії в Англії.

Судоустрій у 12-14 ст. в Німеччині.
В темі “Абсолютна монархія в країнах Західної Європи”:

Реформація, Селянська війна 1525 р., Тридцятирічна війна в Німеччині як причини її роздробленості. Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ в Австрії.
В темі “Середньовічне право в країнах Західної Європи”:

Феодальне (помісне, ленне, маноріальне) право. Міське право. Кутюми Бовезі. Кароліна. Прусське земське уложення 1794 р. Вестфальський мирний трактат 1648 р. Джерела канонічного права.

Становлення міжнародного права.
В темі “Державний устрій та правові засади Візантії”:

Вплив візантійського права на країни Південної та Східної Європи. Еклога. Землеробський закон. Прохірон. Епанагога.
В темі “Середньовічна держава в Азії. особливості східного середньовічного права”:

Сірійський та багдадський періоди в історії халіфату. Імперія Великих Моголів в Індії. Систематизація середньовічного китайського права. Вплив конфуціанства на розвиток китайського та японського права.
В темі “Загальне і особливе в становленні держави та правових засадах південних та західних слов’ян”:

Вплив турецьких завоювань на соціальний та політичний устрій Болгарії та Сербії.

Шляхетська демократія 15-16 ст. в Польщі. Співвідношення влади короля та сейму. Сеймики. Шляхетське ополчення. „Ельблонська книжка”.

Гуситський рух в Чехії та його вплив на розвиток держави. Основні джерела чеського середньовічного права.
В темі “Середньовічна держава та права Росії”:

Опричнина Івана Грозного.

Обласні реформи та місцева адміністрація за петровських часів.

Публічно-правові принципи абсолютизму. “Просвічений абсолютизм” Катерини ІІ.
В темі “Утворення конституційної монархії в Англії та її еволюція у 18-19 ст.”:

Неписана англійська конституція: традиції в здійсненні політичної влади. Розвиток конституційної монархії у 18-19 ст.
В темі “Еволюція державно-політичного ладу Франції у 18-19 ст.”:

Революція 1830 р. та зміни в системі влади.

Законодавство Паризької комуни 1871 р.

Державно-політичний устрій Франції в період Третьої республіки. Еволюція французького парламентаризму.
В темі “США: виникнення та конституційний розвиток”:

Розвиток американської федерації у другій половині 19 ст. Політичні партії. Правоохоронні органи. Армія. Реформа цивільної служби. Закон Пендлтона від 16.01.1883.
В темі “Держава і право Німеччини нового часу”:

Розвиток політичної системи Німеччини у другій половині 19 ст. Вплив об’єднання Німеччини на німецьку економіку. Мілітаризація Німеччини. “Виключний закон проти соціалістів” 1878 р.
В темі “Головні риси права нового часу”:

Французький кримінальний кодекс 1810 р. Кодекс комерції 1807р. Німецьке кримінальне уложення 1871 р. та його наступні зміни.
В темі “Держава і право Російської імперії 19 – початку 20 ст.”:

Законодавча діяльність Думи 1-4 скликань. Правова політика періоду урядової реакції. Законодавча політика Тимчасового уряду.
В темі “Західні демократичні держави між двома світовими війнами”:

Виборчі реформи у Великій Британії у 1918-1919 рр. та в 1929 р. Армія, поліція, суд. Боротьба ірландського народу за звільнення у 20-х рр. ХХ ст.. Вестмінстерський статут 1931 р.

Виборчі реформи 20-х рр. у Франції.
В темі “Фашистські держави та військові диктатури у міжвоєнний період”:

Головні риси фашизму як політичної течії. Фашистський режим – різновид правототалітарного режиму.

Закон 1933р. в Німеччині про так звані “спадкові двори”. Закон про порядок національної праці від 20 березня 1934 р. в Німеччині.

“Нова економічна структура” в Японії як шлях для мілітаризації економіки країни.
В темі “Провідні західні держави після другої світової війни”:

Британська співдружність націй. Тенденції розвитку П’ятої республіки у Франції на сучасному етапі.
В темі “Головні зміни в праві західних держав в новітній час”:

Посилення впливу міжнародного права на національне право. Нові джерела і принципи міжнародного права та їх загальнолюдське значення.

Громадянські свободи в США у 50-70 рр. ХХ ст..: Закон при громадянські права 1957 р., 1964 р. Закон про свободу інформації США 1967 р. ХХУІІ поправка до Конституції США 1992 р.

Новий кримінальний кодекс Франції 1994 р. Суд присяжних: історія та сучасність.

Загальне та особливе в еволюції національних та фундаментальних правових систем.


Плани-схеми для самостійної роботи.
Як написати реферат.

1. Прочитати тему реферату, підібрати літературу по ній.

 1. Після роботи з літературою складіть план реферату. В плані повинні бути:

а) вступ (актуальність теми реферату, мета його написання, стислий огляд літератури); б) основна частина з декількох підрозділів ( розкривається зміст теми); в) висновки; г) список використаних літератури та джерел;

3. Підготуйте реферат за складеним планом. В тексті робіть посилання на джерела.
Як скласти політичний портрет
1. Підберіть літературу, в якій є відомості про особу, політичний портрет якої складатиметься.

2. Читаючи літературу, визначте головні етапи біографії цієї особи.

3. Проаналізуйте її політичні погляди та діяльність, спрямовану на втілення їх в життя.

4. Визначте, інтересам яких верств населення або якій ідеї відповідала її діяльність.

5. Підводячи підсумок, покажіть, чи досягла ця діяльність своєї кінцевої мети.
Як скласти тези

1.Прочитайте текст, за яким складатимете тези.

2.Поділіть його на логічно завершені частини і дайте їм назву (тобто складіть план).

3.Знайдіть у тексті основні положення, які дають відповідь на запитання плану, випишіть їх – це й будуть тези.
Як скласти розгорнутий план
1.Підберіть навчальний матеріал з теми, до якої ви складатимете розгорнутий план.

2. Виділіть головні проблеми в цій темі, дайте їм назву – це будуть головні пункти плану.

3. В кожній проблемі, в свою чергу, визначте головні аспекти та дайте їм назву – це будуть підрозділи в кожному з пунктів плану.

4. Якщо є можливість, в окремих підрозділах також визначте підпункти та дайте їм назву.

5. Пам’ятайте, що план повинен бути логічним та відображати системно-структурні зв’язки та послідовність викладення матеріалу.
Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ


 1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.

 2. Спробуйте з’ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, і визначте об’єктивність його висновків.

 3. Проаналізуйте наведені аргументи і логіку наведених доказів.

 4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть, чому ви зробили саме такий вибір.


Завдання для самостійної роботи до семінарських занять та до модуль-контролю

^ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ.

Завдання, що містяться на початку тем (до завдання „Доповніть речення”включно),оцінюються в 3 бали кожне, складання схем, заповнення таблиць, робота з документами оцінюються в 5 балів кожне, розв’язання логічних та ситуаційних задач – 7 балів, обґрунтування власної думки, короткі твори - до 10 балів.


^ Тема № 1. Предмет і методологія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн»


 1. Визначте предмет та завдання історії держави та права зарубіжних країн як науки та навчальної дисципліни. Чи існує різниця в їх розумінні?
 1. Визначте своє ставлення до тези „Замість навчальної дисципліни „Історія держави та права зарубіжних країн” треба ввести дві окремі – „Історія зарубіжних державних інститутів” та „Всесвітня історія правових інститутів”.
 1. Яку роль відіграє історія держави та права зарубіжних країн у підготовці спеціаліста правоохоронних органів?
 1. Чи доцільно, на ваш погляд, вивчення історії держави та права зарубіжних країн та теорії держави та права паралельно? Свою точку зору обґрунтуйте.
 1. В чому головні відмінності формаційного та цивілізаційного підходів до періодизації історії держави та права зарубіжних країн? Визначте „плюси” та „мінуси” кожного з них.
 1. Виділіть та охарактеризуйте головні наслідки неолітичної революції.
 1. Розкрийте сутність поняття „військова демократія”.
 1. В чому, на вашу думку, різниця між звичаями та звичаєвим правом?
 1. Доповніть речення:

- Методи, що використовує історія держави та права зарубіжних країн, можна поділити на ..., ... та ... . До ... належать ..., до ... належать ... і до ... - ...;

- Значення історії держави та права як навчальної дисципліни в тому, що ...;

- Ступень розвитку суспільства, що передувала державі, називається ... . В соціальному відношенні вона характеризується ..., а в політичному - ... .


 1. Зробіть схему «Економічні передумови виникнення держави».


11.Зробіть схему „Місце історії держави та права зарубіжних країн в системі гуманітарних наук”.
12. Складіть таблицю „Періодизація історії держави та права зарубіжних країн”

Період

Хронологічні межі

Зміст
13. Викладіть свої роздуми з приводу того, чи може держава виникнути без неолітичної революції.

14.Напишіть твір на тему „Виникнення звичаєвого права”.

15. Виконайте тестові завдання:
Історія держави та права зарубіжних країн

а) є історичною наукою;

б) є юридичною наукою;

в) є водночас і історичною, і юридичною наукою.
Історія держави та права зарубіжних країн вивчає державно-правові інститути:

а) в конкретній формі;

б) в абстрактній формі.
Головними джерелами історії держави та права зарубіжних країн як науки є:

а) пам’ятки матеріальної культури;

б) документи політичного та правового характеру;

в) твори вчених-істориків.
Неолітична революція – це:

а) перехід від материнського роду до батьківського;

б) перехід від кам’яних знарядь праці до бронзових;

в) перехід від привласнюючої економіки до виробляючої.
Підберіть до поняття „протодержава” синонім:

а) первісна демократія;

б) військова демократія;

в) маленька за розмірами держава.
Будь-яка держава, на відміну від родового ладу, має свої специфічні ознаки:

а) публічну владу, приватну власність, систему податків, господарчі відносини;

б)приватну власність, публічну владу, систему податків, право, родинні зв’язки між мешканцями;

в) систему податків, публічну владу, певну територію. право;

г) господарчі відносини. право, родинні зв’язки між мешканцями, приватну власність;

д) певну територію, систему водопостачання, господарчі відносини, публічну владу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconДля самоконтролю І підготовки до іспиту з історії
Предмет, методи І завдання науки історії держави І права зарубіжних країн. Взаємодія її з іншими юридичними дисциплінами
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів icon1. Вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Тема вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
З історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник для курсантів та студентів iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница