Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних країн" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу


НазваниеМетодичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних країн" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу
страница1/9
Дата публикации08.06.2013
Размер1.08 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О.ДІДОРЕНКА

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять

з курсу: "ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу

на 2012-2013 навчальний рік
Складені:

доцентом Татолі Т.В.

доцентом Закіровою С.Г.


Начальник кафедри

теорії та історії держави та права

полковник міліції

Антоненко М.І.
Затверджені на засіданні кафедри

протокол № 1 від 30.08.2012

Луганськ – 2012

В С Т У П
Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна є методологічною базою для вивчення галузевих юридичних дисциплін.

Відзначимо, що засвоєння предмету пов’язано з деякими труднощами. По-перше, цей предмет охоплює зарубіжну історію держави і права від 2-го тисячоліття до н.е. аж до теперішнього часу, вивчається лише в 1-му семестрі. По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими раніш поняттями. Тому для успішного засвоєння курсу необхідна систематична робота.

Семінарські заняття не повторюють питань, які розглядаються на лекціях, а доповнюють та розвивають їх, забезпечують придбання слухачами певних навичок слушного формулювання та висловлювання своїх думок під час обговорення теми на семінарі.

Семінарські заняття проходять у формі обговорення виступів курсантів з питань, які передбачені планом. На семінарах курсанти повинні виробляти вміння пов’язувати державно-правові питання з соціально-економічними, проблеми історії держави і права - з сучасною практикою державно-правового розвитку. Необхідно аналізувати вивчену літературу, виділяючи головне та другорядне, грамотно викладати свої думки, вміти вести дискусію, виступати з рефератами з окремих питань теми. З метою контролю за рівнем знань курсантів викладачами кафедри використовуються також машинний та безмашинний контроль, написання контрольних робіт на семінарах, модуль-контроль.

Для підготовки до семінарського заняття курсантам та студентам рекомендується наступне:

 1. Ознайомлення з планом семінару, зазначеною в ньому літературою: підручниками, навчальними посібниками, першоджерелами.

 2. Складання розгорнутого план-конспекту з кожного питання, яке розглядається.

 3. Безпосередня робота над першоджерелом: засвоєння фактів, правових принципів та норм, їх аналіз, осмислення, порівняння. По кожному джерелу бажано складання стислого конспекту з чітким визначенням місця та часу з’явлення правового документу, його характеристик з конкретними посиланнями на окремі статті закону. Особливу цінність становлять висновки курсанта, одержані ним під час аналізу та порівняння правових матеріалів.

Особливу увагу належить звернути на розкриття змісту історико-юридичних понять, які зустрічаються під час навчання. З цією метою кожний курсант та студент повинен вести індивідуальний словник історико-юридичних термінів, знати їх значення і вміти застосовувати одержані знання при розгляді теоретичних і практичних питань.

Досвід, який набуло людство, дозволяє витягти уроки з минулого різних країн, а також обрати те, що найбільш цінне та підходить до сучасних умов Української держави. У зв’язку з цим уявляється дуже важливим, щоб курсанти і студенти Луганського університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка знали історію держави і права зарубіжних країн в повному обсягу вищої юридичної освіти. Цієї меті і служать дані рекомендації.

При роботі з методичними рекомендаціями слід мати на увазі, що списки основної та додаткової літератури доповнюються щорічно (див. плани семінарських та індивідуальних занять).
З А Н Я Т Т Я 1

ТЕМА : Виникнення держави і права. Держава і право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год./
Мета заняття: вивчення особливостей державного і правового розвитку давніх східних держав; виховувати почуття неприпустимості різниці в правах населення держави у зв’язку з походженням (при вивченні законів Хаммурапі); вироблення навичок аналізу правових документів на прикладі законів Хаммурапі.
Опорні поняття: матриархат, патриархат, первісна демократія, фараон, жрець, номарх, джаті, візір, кенбет, таліон, патесі-лугаль, авілум, мушкенум.
П л а н


 1. Загальна характеристика періоду розкладу первісно-общинного ладу. Виникнення держави та її сутність. Виникнення права.

 2. Суспільний і державний лад Давнього Єгипту.

 3. Головні риси права Давнього Єгипту.

 4. Суспільний і державний лад Давнього Вавілону. Закони царя Хаммурапі.


Питання для самоконтролю та самоперевірки:


 1. Назвати головні характеристики первісного ладу.

 2. Яка економічна основа появи рабства?

 3. Визначте головну різницю правових норм в класовому суспільстві і звичаїв первісного ладу.

 4. Визначте сутність суспільного и державного ладу Давнього Єгипту.

 5. Виділіть основні риси права Давнього Єгипту.

 6. Охарактеризуйте господарський і суспільний лад Давнього Вавілона за законами Хаммурапі.

 7. Розкрийте значення законів Хаммурапі для регулювання суспільного життя в Давньому Вавілоні.

 8. Складіть схему “Державний апарат давнього Єгипту”, позначивши в ній ланки апарату та їх функції.

 9. Виберіть із законів Хаммурапі статті, що свідчать про класовий характер давньовавілонського права.


Теми рефератів:

- Правове становище різних соціальних груп за законами Хаммурапі.

- Закріплення станового ладу в Індії за законами Ману.

Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:


 1. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: короткий словник термінів. – Луганськ: РІО ЛІВС, 2000.

 2. Большаков В.А. Царица Тии из самой блестящей эпохи древнеегипетской истории // Вопросы истории. – 2003. - № 1. – С.148-153.

 3. Дрожжин В.А. Суд в Древнем Египте // История государства и права. – 2000. - № 3.

 4. Думанов Д., Першин А. Матриархат: новый взгляд // Вестник РАН. –

 5. 2000. -№ 7.

 6. Енотова М. Самые нелепые законы (мира) // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2006. - № 10. – С. 9.

 7. Косарев А.И. О закономерностях развития в истории государства и права // Государство и право. – 2007. - № 4. – С. 10-17.

 8. Оппенхеймер А.Лео. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей циливизации. - М.,1990.

 9. Романова О.О. Культ фараона в Стародавньому Єгипті // Український історичний журнал . – 2000. - № 4.

 10. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения. - Т.21.

 11. Петришин О. Соціальна-юридична природа права // Право України. – 2012 . – № 1-2. – с.15-29.

Приступаючи до першого питання, насамперед, треба зрозуміти, що первісно-общинний спосіб виробництва характеризувався низьким рівнем розвитку виробничих сил, суспільною власністю на засоби виробництва та колективною працею. Тобто первісне суспільство не знало ані приватної власності, ані класових розрізнень, ані держави та права. Громадська влада родового устрою характеризується пануванням первісної демократії, де вищим органом є загальні збори. Ще не було спеціального шару людей, спеціального апарату для керування людьми. Поступово усередині первісно-общинного ладу відбулися зміни: суспільство роз’єдналося на класи, з’явилися територіальні зв’язки, а не тільки кревнородинні. Виникає держава. Необхідно звернути увагу на ті ознаки держави, які відрізняють її від родового устрою, а також на її складові елементи /територія, населення, влада/. Разом з державою виникло і право як специфічна форма регулювання громадських відносин в класовому суспільстві.

Під час вивчення другого питання, з’ясуйте, що найбільш типовою давньосхідною деспотією був Стародавній Єгипет. На чолі держави був фараон /безмежна та обожнювана влада/, головний вельможа та управитель - джаті, на місцях керували номархи, велику владу мали жерці, існував розгалужений бюрократичний апарат /різні урядовці, писарі, військова та аристократична знать/. Весь службовий люд /від землеробів до царських служників/ звався універсальним терміном «хам». Головним джерелом рабства тут був військовий полон, а також боргова кабала. Керування укладалося на принципах бюрократичного централізму.

У третьому питанні, вивчаючи право Стародавнього Єгипту, зверніть увагу на форми власності, які тоді існували. З сімейно-щлюбного права доцільно виділити те, що закон охороняв майнові інтереси жінки. В кримінальному праві виділяється ряд особливо тяжких злочинів /повстання проти фараона, непокора владі та ін./. Вид покарання залежав від положення злочинця у суспільстві, а також від характеру злочину. Учасники повстання усі до одного винищувалися, за інші злочини - засилалися до рудників. Широко розповсюджується принцип таліона - принцип відповідальності, який складається в нанесенні будь-кому аналогічної шкоди.

Переходячи до вивчення четвертого питання, треба акцентувати увагу на таких моментах.

Щоб з'ясувати для себе соціальний та державний лад Стародавнього Вавілону, треба звернутися до законнику царя Хаммурапі. Бачимо, що крім двох основних класів - рабів та населення, як авілуми (жерці, знать, чиновники) та мушкенуми (вільні люди, які займали принижене положення). Зверніть увагу, що патесі-лугаль мав такі ж функції, що і фараон у Стародавньому Єгипті, а його заступник - нубанду - як джаті, головний вельможа. На місцях володарювали царські чиновники - шакканакум та рабіанум.

Законник Хаммурапі дає можливість уявити суспільну структуру Стародавнього Вавілону. Пануючий шар - авілум. Це повноправні громадяни, і їх охороні присвячена значна частина законника. Пригноблений шар - раби, звичайні общинники, мушкенуми. В законнику слід знайти докази приниженого становища незаможних.

У сімейно-шлюбному праві передбачені певні гарантії прав жінок з дітьми /див. &142/, заміжня жінка - авілум могла займатися ремеслом /див. &127,129/.

Щодо злочину і покарання, то тут панує принцип таліону (див. &196, 197, 200, 229, 230, 218).
З А Н Я Т Т Я 2
ТЕМА: Держава і право Давніх Індії та Китаю /2 год./
Мета заняття: уяснити особливості становлення держави в Давньому Китаї і принципову різницю між реформами Шан Яна і Ван Мана; виховувати почуття неприпустимості антигуманних, жорстоких покарань; виробити навички роботи з джерелами права за Законами Ману.
Опорні поняття : Ван, сян, гун, конфуціанство, легізм, варна, брахман, кшатрій, вайшья, чандал, раджа, дас, ордалії.
П л а н


 1. Виникнення держави в Давньому Китаї. Реформи Шан Яна.

 2. Головні риси давньокитайського права.

 3. Варновий лад Давньої Індії.

 4. Закони Ману.

 5. Сутність і функції давньосхідної деспотії.


Питання для самоконтролю та самоперевірки:


 1. В чому суть реформи Шан Яна?

2. Охарактеризуйте систему злочинів і покарань в давньокитайському праві.

3. Спираючись на Закони Ману (по хрестоматії), охарактеризуйте становище жінки в Давній Індії.

4. Проведіть порівняльний аналіз законів царя Хаммурапі і Законів Ману в галузі сімейно-шлюбного права і кримінального права.

5. В чому сутність і характерні риси давньосхідної деспотії?

6. За законами Ману складіть схему класового та варнового розподілу населення, позначте права та обов’язки окремих груп населення.

7. Складіть розгорнутий план відповіді на питання “Сутність давньосхідної деспотії”.

Теми рефератів:

- Закріплення станового ладу в Індії за законами Ману.

- Східна деспотія та її характерні риси.
Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:


 1. Абдурахманов И.Н. История государства и права зарубежных стран. 100 экзаменационных ответов. – Ростов н/Д, 2002.

 2. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: короткий словник термінів. – Луганськ: РІО ЛІВС, 2000.

 3. Бонгард-Леви Г.М. Ильин Г.Ф. Индия в древности.-М.: Наука, 1986.

 4. История Древнего Востока / Ред.Кузищина В.И. -М.: Высшая школа 1998.

 5. Древнеиндийская философия. Начальный период. М.: 1972.

 6. Страхов М.М. Держава і право Стародавнього світу. – Харків, 1994.

 7. Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал. – 2006. - № 8. – С. 91-95.

 8. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Уч. пособие для юрид. институтов. - Харьков : Высшая школа, 1981.

 9. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавнього світу. – Львів, 1999.

 10. Чернышов А.Н. Курс лекций по древней философии. - М.,1981.

 11. Макарчук В.С. Функції смертної кари в праві східних деспотій та античного світу: спроба порівняльного аналізу / В.С. Макарчук, Л.Ю. Гривняк // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право. Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 220-227.

 12. Басовская Н. И. Человек в зеркале истории. Древний мир и Средние века. – М.: Астрель, Олимп, 2009. – 352 с.


Під час вивчення першого питання необхідно з’ясувати, що давньокитайська монархія була спадковою, за формою - типова східна деспотія. Влада правителя обожнювалася. Правитель поєднував функції організатора економіки, голови культу, військового вождя. Найближчі помічники вана - сян та три гуни. Це - типова палацева система правлення, для якої питоме поєднання в одному керування палацом та країною.

Розглядаючи реформи Шан Яна, з’ясуйте, що ядром його перетворень була аграрна реформа. Земля ставала об’єктом купівлі-продажу, застави. Податок почав стягуватись з урахуванням кількості землі.

Мешканці поєдналися у десятки та п’ятірки родин, пов’язаних круговою порукою.

Запроваджувався територіальний принцип поділення держави.

Реформа проводилась і в армії, де також була взаємовідповідальність. Реформа Шан Яна нанесла удар щодо колишньої родової аристократії, був зроблений крок на шляху до феодалізму.

У другому питанні зверніть увагу на те, що давньокитайське право відало про поняття власності, володіння та розпорядження. Важливо з’ясувати суть земельної реформи, так званої «реформи колодязних полів» на початку династії Чжоу, з якої податок стягувався натурою і яка пізніш була замінена грошовим податком з одиниці площі землі.

За злочини засуджених присуджували до різних видів покарання, включаючи страту. Існував відкуп від покарання. Страта була звичайна і кваліфікована /спалювання, четвертування та ін./. Види покарань: обрізання носу, відсікання ніг, рук, виколювання очей. Система покарань відала також про приховування та недонесення.

Характеризуючи право цього періоду, зверніть увагу також на те, що громада відповідала за правопорушення своїх членів, діяло правило кругової поруки.

Під час вивчення третього питання слід зрозуміти специфіку суспільного устрою Стародавньої Індії, який складається з розділу людей на варни (касти), замкнені групи. Усе громадське життя стародавніх індійців визначалося їх належністю до варни: професія, посада, важкість покарання та т.п. Належність до тієї чи іншої варни встановлювалася народженням, перехід з однієї варни до іншої був неможливим.

Варновий устрій мав правові засади: святість та недоторканість приватної власності, привілейоване становище вищих станів. Перша варна, найпривілейованіша - брахмани, друга варна - кшатрії (переважно воїни), третя - вайшьї (землероби, ремісники, торговці), четверта - шудри, основний обов’язок яких - служити першим трьом варнам.

У надзвичайно безправному становищі знаходилися знедолені, неприкаяні: чандали та парії. Зверніть увагу на те, хто ставав чандалом.

У четвертому питанні слід уважно за хрестоматією ознайомитися з Законами Ману - зводом етико-релігійних приписів, правил, фіксованих традицій.

З’ясуйте, що захист власності, особи, здоров’я заможних станів займає важливе місце у Законах Ману /VII, 14; VII, 20,21,48; IX, 280/.

Закони містили докладні приписи-норми щодо сім’ї та шлюбу /IX, 160,174,141,150,168; III, 21-42; IX, 46; XI, 62; VIII, 77 та ін./. Зверніть увагу на те, що розвиток приватної власності погіршив становище жінки /V, 148,149/, жінка - неповноправний суб’єкт права.

У Законах Ману система злочинів та покарань одержала детальне розроблення. Характер покарання, його спосіб залежали від належності винного до тієї чи іншої варни /VIII,322; VIII,124,344,372,359,374,378/.

Суд не був повністю відділений від адміністрації /VIII,3,174/.

Окремі норми стародавнього права збереглися у Індії до теперішнього часу.

Переходячи до вивчення п’ятого питання, доцільно виділити суттєві риси давньосхідної деспотії. Це - форма керування, яка характеризується необмеженою царською владою, жорсткою централізацією з чисельним урядовим апаратом та безумовним підкоренням за вертикаллю, придушенням особистості, відсутністю вільностей, принизливим раболіпством. Своєрідність східної деспотії - у її соціальній базі - сільській общині.

Зверніть увагу на функції, що виконувала давньосхідна деспотія, з’ясуйте, чому, виходячи з них, саме сільська община була її соціальною базою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconМетодичні вказівки для студентів ІІІ курсу
«Історія хвороби хірургічного хворого». Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу медичного факультету. Упорядники В. О. Сипливий,...
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconЗ історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник...
По-перше, цей предмет, що охоплює історію держави І права від ІІ тисячоліття до н е до наших днів, вивчається тільки у першому семестрі....
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для курсантів факультету підготовки слідчих та студентів 1 курсу iconРобоча програма І методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого...
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница