Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В


НазваниеАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В
страница1/19
Дата публикации08.06.2013
Размер0.84 Mb.
ТипУчебник
userdocs.ru > Право > Учебник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
(галузь знань «Право»" за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«ПРАВОЗНАВСТВО» 6.030401 )


Затверджені на засіданні кафедри

протокол № __ від _____________

ЛУГАНСЬК - 2012

Заняття № 1.

Тема: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКА
ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.


/2 години/

Мета заняття:

  • освітня: формування у студентів (курсантів) уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку;

  • розвиваюча: закріплення знань про систему категорій теорії держави та права; усвідомлення студентами (курсантами) місця і ролі теорії держави та права в системі юридичних наук.

  • виховна: всебічний розвиток та формування у студентів (курсантів) дійсно наукових поглядів та переконань.


^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія теорії держави та права, система, функція, функції теорії держави та права.
ПЛАН

1. Теорія держави та права як наука та її предмет.

2. Методологія теорії держави та права.

  1. Функції теорії держави та права.

4. Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками.

5. Значення теорії держави і права для майбутнього юриста.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Роль юридичних наук у розвитку законодавства.

2. Структура теорії держави і права.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що є об’ектом дослідження теорії держави та права?

2. Що є предметом дослідження теорії держави та права?

3. Що з’єднує теорію держави та права й інші гуманитарні науки?

4. Чим визначається місце теорії держави та права в системі юридичної науки?

5. Які функції властиві теорії держави та права?

6. У чому полягає специфіка гносеологічної функції теорії держави та права?

7. Яке співвідношення понять «метод» і «методологія» науки?

8. Які методи пізнання має в своєму розпорядженні теорія держави та права?

9. У чому полягає відмінність між теорією держави та права як наукою і теорією держави та права як учбовою дисципліною?

10. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду, становленні сучасного юриста?
^ БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
Афанасьев В.С., Герасимов А.П., Гойман В.И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В.В. – М.: Высшее образование.

Венгеров А.Б. Теория государства и права / 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л., 2008.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] /М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та інш.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АпрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

Карпунов В.М. Державний іспит з теорії держави та права: Навчальний посібник /МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.

Маркина Е.А. Теория государства и права: Конспект лекций – М.: Издательство МГУ, 2003.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Х.: Еспада. – 2006.

Теория государства и права. Учебник для вузов /Отв ред. д. ю. н., проф. В.Д. Перевалов – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2005.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006.

Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / С.С. Алексеев, С.И. Архипов, Г.В. Игнатенко и др; Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 3-е изд,. перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2004.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К: ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 2006.

Теорія держави та права: Навч.посіб. / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання. - 2005.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник, 3-е изд., доп. и испр. / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. - М.: Издательство «Интерстиль Омега-Л». - 2008.

Теория государства и права: Экзаменационные ответы студенту вуза / Сост. Ларионова Е.Л. – М., 2005.

Якушев А.В. Теория государства и права: Конспект лекций: Пособие для сдачи экзаменов. – М., 2005.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права// Право України.- 2006.- № 4.- С.154-159.

Коростей В. Якою бути національній теорії держави та права // Право України, 2001.- № 7.- С.23-26.

Кресін О. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект// Право України.- 2006.- № 2.- С.128-130.

Кресін О.В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права// Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2006.- № 4.- С.90-96

Лукич В. Методология права.- М.:Прогресс,1987.

Максимов С.И. О статусе и функциях философии права // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002.- №1.- С. 50-61.

Пархоменко Н.М. До визначення змісту загальних (філософських) методів теорії держави і права/ Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша// Часопис Київського університету права.- 2008. - №1.- С.26-31.

Протасов В.Н. К вопросу о "специальной" теории государства и права// Государство и право.- 2007.- №11.- С.28-33.

Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції // Право України. - 2012 .- № 3-4. - с.364-374;

Раянов Ф.М. От правоведения к юриспруденции // Гос. и право, 2003.- № 9.- С. 5-10.

Роль історико-теоретичних і філософсько-правових наук у формуванні правосвідомості працівника ОВС : навч. посіб. / [Балинська О. М. та ін. ; за заг. ред. Т. З. Гарасиміва, І. М. Ситара] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011.

Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні// Право України.- 2006.- № 4.- С.21-28.

Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ ст. // Право України. – 2010.- № 1- С.6-15.

Тімочко О.Ю. Про предмет і об"єкт теорії держави та права// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- Львів, 2007.-№2. - С.64-70.

Заняття № 2

/семінарське заняття/

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб....
Учебник предназначен для студентов и преподавателей факультетов психологии университетов, а также для специалистов, занятых на практике...
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconЛитература по курсу “ Общая теория статистики” Общая теория статистики
Общая теория статистики. Под ред. А. Я. Боярского, Г. А. Громыко. 2е изд. М.: Издательство Моск ун-та. 1985г
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconУчебник содержит три раздела
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconТематика курсовых работ по дисциплине «общая теория права»
Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права: курс лекций. – Минск: Тесей, 2009. – 365 с
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconУчебник для неюридических вузов и факультетов
Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред проф. Смоленского М. Б
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconА. В. Малько Теория государства и права
М18 Теория государства и права: Учебник. — М.: Юристъ 2005. — 304 с. Isbn 5-7975-0266-6 (в пер.)
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconУчебник для студентов вузов / Пер с англ под ред. Г. Г. Водолазова,...
Учебник для студентов вузов / Пер с англ под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Вельского. М.: Юнити-дана, 2005. 544 с. (Серия «Зарубежный...
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconТеория государства и права
Коркунова Н. М. "Лекции по общей теории права" (СПб., 1904); Трубецкого Е. Н. "Энциклопедия права" (М., 1906); Кокошкина Ф. Ф. "Русское...
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconЛитература а Основная Социология. Основы общей теории: учебник для вузов
Социология. Основы общей теории: учебник для вузов/ под ред. Г. В. Осипова. М., 2003, гл. 9,14
Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В iconЛитература а Основная Социология. Основы общей теории: учебник для вузов
Социология. Основы общей теории: учебник для вузов/ под ред. Г. В. Осипова. М., 2003, гл. 9,14
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница