Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік


Скачать 107.2 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік
Дата публикации08.06.2013
Размер107.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Теорія держави та права — фундаментальна юридична наука. Вона має методологічний характер і є підґрунтям для подальшого опанування курсантами, сту­дентами та слухачами інших галузевих і спеціальних юридичних дисциплін. Курсова робота з теорії держави та права є першим досвідом самостійного творчого наукового дослідження курсантів, студентів та слухачів і сприяє систематизації отриманих ними теоретичних знань, їх систематизації, розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, практичному застосуванню наукових методів у процесі вирішення поставлених завдань. Загалом, рівень підготовки кур­сової роботи та її захист дає змогу робити висновки про ступінь засво­єння курсантами, сту­дентами та слухачами теоретичних знань і вміння їх застосовувати в науковій і практичній діяльності.

При підготовці до написання курсової роботи курсанти, студенти та слухачі матимуть змогу:

 • поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення певного

курсу, навчитися самостійно працювати з літературою, різноманітними джерелами права, робити узагальнення і висновки;

 • навчитися аналізувати положення нормативно-правових актів,

думки різних фахівців; формулювати пропозиції і рекомендації по вдосконаленню правового регулювання тої чи іншої сфери суспільних відносин.

При цьому перед курсантами, сту­дентами та слухачами постають такі завдання:

- сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його актуаль­ність;

- визначати мету й основні завдання дослідження;

- відшукати і відібрати літературу, необхідну для всебічного висвіт­лення теми

курсової роботи;

- логічно й послідовно викласти положення курсової роботи;

- зробити узагальнюючі висновки;

- оформити роботу відповідно до вимог;

- захистити курсову роботу.

Весь процес виконання курсової роботи можна розділити на наступні стадії:

  1. вибір теми курсової работи;

  2. збір наукової інформації, що відноситься до теми дослідження та її заздалегідний аналіз;

  3. складання попереднього плану курсової работи та його уточнення (коректування) науковим керівником;

  4. остаточний підбір нормативному бази дослідження; навчальної, монографічною литератури, наукових статей.

  5. аналіз зібраного матеріалу, письмовий виклад теми;

  6. оформлення курсової работи, представлення її на кафедру для рецензування;

  7. усунення недоліків, на які вказав науковий керівник;

Курсова робота повинна складатися з вступу, теоретичної та аналітичної частин, висновку, бібліографічного списку й додатків.

План курсової роботи повинен включати назви розділів або глав і параграфів з вказівкою сторінок, з яких вони починаються. Причому, розділи (глави) плану повинні повністю відповідати заголовкам розділів (глав та параграфів) в тексті роботи.

Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, показується її актуальність і практична значущість, визначаються цілі і формулюються завдання дослідження (не менше трьох). Необхідно також визначити теоретичну і методичну основу курсової роботи. Слід вказати використовувані методи аналізу, проаналізувати основні використовувані джерела. Об'єм вступу складає приблизно 2-4 сторінок.

^ Основна частина. Для курсової роботи достатньо, як правило, трьох - чотирьох розділів (глав, кожна з яких підрозділяється на параграфи).

Зміст розділів (глав) основної частини повинен точно відповідати темі курсової роботи і повністю її розкривати. Кожний розділ (глава) роботи повинен мати стислий висновок.

^ Перший розділ (глава) носить загальнотеоретичний характер. У ньому розглядаються теоретичні аспекти питань курсової роботи; дається їх оцінка, обґрунтовуються власні позиції автора.

^ Другий розділ (глава) має аналітичний характер. У ній дається характеристика об'єкту і предмету дослідження, проводиться необхідний аналіз проблеми, що вивчається, з використанням сучасних методів. Проведений в даному розділі аналіз досліджуваної проблеми з урахуванням прогресивного вітчизняного і зарубіжного досвіду є базою для розробки конкретних пропозицій.

^ Третій розділ (глава) - практичний. У ньому курсант, студент, слухач розробляє пропозиції по проблемах вдосконалення теорії і практики правового регулювання діяльності досліджуваного об'єкту. Основою для виводів і пропозицій повинне бути порівняння теоретичної моделі правового регулювання з дійсним станом, виявленим в процесі аналізу в другому розділі. Всі пропозиції і рекомендації повинні носити реальний та практичний характер.

Висновок. У ньому послідовно і стисло висловлюються теоретичні і практичні виводи і пропозиції, які витікають із змісту роботи і носять узагальнювальний характер. З тексту висновку повинно бути ясно, що мета і завдання курсової роботи повністю виконані. Висновок завершується оцінкою перспектив досліджуваної проблеми в цілому. Об'єм висновку складає приблизно 3–4 сторінки.

^ Список використаної літератури (бібліографічний список) повинен бути оформлений відповідно до прийнятих стандартів, загальна кількість використаних джерел повинна бути не менше 15 найменувань ( значна частина з них –монографії, наукові статті, решта – підручники та посібники). Список використаної літератури оформлюється згідно з вимогами бюлетеня ВАКу України №3 за 2008 рік.

Додатки містять допоміжний матеріал, не включений в основну частину курсової роботи (схеми, інструкції, фрагменти нормативних документів тощо). Вказаний матеріал включається в додатки в цілях скорочення об'єму основної частини курсової роботи, його сторінки не входять в загальний об'єм роботи.

Об'єм курсової роботи складає 25–35 сторінок тексту (окрім додатків). Текст повинен бути роздрукований на принтері (14 кегль, Times New Roman, 1,5 інтервал, відступ по червоному рядку – 1,27 см, параметри сторінки (поля) верх, низ – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.). Вступ, розділи (глави), висновок, бібліографічний список, додатки починаються з нової сторінки, параграфи усередині глав друкуються один за іншим з пропуском між ними порожнього рядка.

Виконана курсова робота надається курсантом, студентом, слухачем на кафедру в терміни, встановлені графіком навчального процесу. Отримана після перевірки робота повинна бути захищена у наукового керівника курсової роботи. Незарахована робота повертається для доопрацювання та представляється на кафедру для повторного рецензування.
^ Тематика курсових робіт з теории держави та права

для курсантів, студентів та слухачів


 1. Теорія держави та права в системі юридичних знань.

2. Основні закономірності виникнення держави.

3. Походження держави та права: класичні й сучасні теорії.

4. Походження права та його відмінність від соціальних норм первісного суспільства.

5. Сучасна держава: сутність, ознаки та функції.

6. Державний суверенітет: теоретичні та практичні аспекти.

7. Різновиди республіканської форми правління: порівняльний аналіз.

8. Монархична форма правління: теоретико-правовой аналіз.

9. Державний режим як політико-правова категорія: теоретико-правові

аспекти.

10. Проблеми становлення демократичного політичного режиму в сучасному світі.

11. Недемократичні політичні режими сучасності: класифікація та аналіз.

12.Функції держави та їх особливості в сучасних демократичних державах.

13. Поняття, ознаки та класифікація державних органів.

14. Місце та роль держави в політичній системі суспільства.

15. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні.

16. Співвідношення та взаємозв`язок правової держави та громадянського суспільства.

17. Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку.

18. Правовий статус особистості: поняття, склад, види та конституційні засади в Україні.

19. Правова держава: поняття, ознаки та стан її формування в Україні.

20. Держава та особа: правові аспекти співвідношення.

21. Проблеми та перспективи становлення соціальної держави в Україні.

22. Сутність права: класичні та сучасні концепції.

23. Право в системі регулювання суспільних відносин.

24. Типологія права: формаційний та цивілізаційний підходи.

25. Романо-германська правова сім’я.

26. Англо-американська правова сім’я.

27. Мусульманська правова сім’я.

28. Поняття, суть та специфічні ознаки права.

29. Форми (джерела) права: проблеми теорії і практики.

30. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, структура.

31. Закон в системі нормативно-правових актів в Україні.

32. Підзаконні нормативні акти державних органів України та органів місцевого самоврядування.

33. Чинність нормативно-правових актів України в часі, просторі та за колом осіб.

34. Норма права: поняття, структура та класифікація.

35. Система права: поняття та тенденції розвитку.

36. Система законодавства та її співвідношення з системою права.

37. Поняття, види та структура правових відносин.

38. Поняття, значення та класифікація юридичних фактів.

39. Поняття та стадії законотворчого процесу.

40. Поняття та способи систематизації законодавства.

41. Поняття, види та загальна характеристика форм реалізації права.

42. Застосування права як особлива форма його реалізації. Основні стадії застосування права.

43. Тлумачення норм права: поняття та види.

44. Правова поведінка: поняття, ознаки та види.

45. Поняття, ознаки та види правопорушень.

46. Склад правопорушення.

47. Поняття,ознаки та види юридичної відповідальності.

48. Правопорядок та громадський порядок, поняття та співвідношення.

49. Юридична практика: поняття, види та значення в правозастосовчій діяльності.

50. Правовий нігілізм та проблеми його подолання.

Написання курсової роботи включає декілька етапів.


  1. Вибір теми.


Курсант, студент або слухач самостійно обирає тему з переліку тем курсовихї робіт. При цьому слід ураховувати, що він має право в обсязі навчальної програми з теорії держави та права самостійно обрати іншу тему курсової роботи, яка повинна бути погоджена з науково-практичним працівником.


  1. ^ Аналiз лiтератури з обраної теми.


Написанню курсової роботи має передувати ретельне та поглиблене вивчення лiтератури, що стосується цієї теми. Насамперед корисно ознайомитися з науковою працею (або зазначеними розділами, параграфами, сторiн­ками) у цiлому, щоб одержати про неї загальне уявлення, яке можна розширити, переглянувши передмову, змiст i висновок роботи, якщо вони є. Завдяки цьому усвідомлюються умови й причини, що викликали написання тiєї чи іншої роботи, мета, яку ставив перед собою автор, теоретичні проблеми, порушені в роботі, а також її значення.

Слiд читати пояснення автора або редакцiї у виносках i примiтках. Якщо в текстi є незнайомi слова, визначення, необхiдно уточнити їх змiст за словником. У ході вивчення тiєї чи iншої наукової працi курсанти, студенти та слухачі повинні реалiзувати проблемно-концептуальний пiдхiд до дослiджу­ваного матерiалу.

Iнакше кажучи, вони мають сприймати дослiджувану роботу крізь призму тих основних проблем, що вирiшував її автор. Без усвiдомлення проблеми фактично неможливо видiлити в дослiджуванiй роботi головне й iстотне, важко вiдокремити тезу вiд арґументiв i практично неможливо перебороти формальне ставлення до змiсту дослiджуваної лiтератури.

Цей етап роботи над курсовою роботою включає іноді вивчення додаткової лiтератури з теми: пiдручникiв, журнальних i газетних статей тощо. Головне на цьому етапi – виявити стрижневі проблеми досліджуваної теми та зробити їх основними пунктами плану курсової роботи. Інакше творчий аналiз, як правило, замiнюється механiчним переписуванням матерiалу з пiдручникiв або iнших джерел. Тобто яснiсть розумiння змiсту теми повинна знайти реалізацію в планi наукової роботи. Питання плану мають вiдбивати найбiльш iстотнi проблеми теми, а послiдовнiсть їх розкриття – внутрiшню логiку курсової роботи.

  1. ^ Виклад змiсту теми.


У курсовой роботі треба послiдовно розглянути всi питання плану. При цьому необхідно витримати єдиний порядок розгляду та спосiб арґументацiї, що надасть роботi чiткостi й послiдовностi. Важливо прагнути до того, щоб теоретичний змiст роботи пов’язувався з аналiзом державно-правових явищ. Курсанту, студенту, слухачу потрібно вмiти показати, яке практичне значення має знання принципiв, закономiрностей i категорiй теорiї держави та права.

У курсовій роботі можуть бути використанi виписки й цитати з лiтературних і наукових джерел у тому випадку, коли в цьому є реальна необхiднiсть. Це може мати мiсце тодi, коли цитата переконливо пiдтверджує думку, є вихiдним моментом у новiй постановцi питання, пiдтверджує основне формулювання, допомагає в розкриттi наукових визначень. Не слiд занадто захоплюватися цитуванням. Пiд час роботи з лiтературою не варто користуватися застарілими роботами, у яких можуть мiститися помилковi погляди, неточнi формулювання та висновки, застарiлi цифровi данi.

Отже, умiння видiляти головнi теоретичнi питання та роз’яснювати їх на конкретному матерiалi, логiчно й послiдовно розкривати змiст теми, використовуючи при цьому сучасну лiтературу, – такi основнi вимоги до написання курсової роботи.


Підготував доцент кафедри

теорії та історії держави та права В.М. Карпунов


Додаток 1
Титульний аркуш курсової роботи.
^ МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРIШНIХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра теорії та історії держави та права
К У Р С О В А Р О Б О Т А


з теорiї держави та права
на тему: ________________

(назва теми)

Курсанта (студента, слухача) ________________
(Прiзвище, iм’я та по батьковi, номер групи (взводу), курс, факультет)
Керiвник: ________________

(прiзвище, iм’я та по батьковi,

науковий ступiнь, посада, спецiальне звання)
Домашня адреса слухача

Луганськ _____

(рiк)

Додаток 2
^ Друга сторiнка курсової роботи.

Тема: Держава в полiтичнiй системi суспiльства
План:

Вступ................................................. ............ стор. 3-5


 1. Поняття полiтичної системи ............ стор. 6-10

2. Держава та iншi елементи полiтичної системи. ………… стор. 11-17

3. Основні напрямки реформування політичної системи українського суспільства. ..……….. . стор. 18-22

Висновок.…….......................…......................стор. 23-24

Список використаної лiтератури…...............стор. 25-27

Додаток 3
Остання сторiнка курсової роботи.
Список використаної лiтератури
(спочатку вказуються нормативно-правовi акти, що використанi автором при написаннi курсової роботи, а потiм в алфавiтному порядку подаються iншi джерела (монографiї, статтi т.д.)

Похожие:

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М. В. Панова., О.І. Косенко — Харків: уіпа, 2009. — 24 с
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний...
Економічний аналіз. – Методичні рекомендації до курсової роботи. – Донецьк: діпт, 2007
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория...
Опорні поняття: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія...
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо підготовки
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної магістерської роботи зі спеціальності 15010002 – „Державна служба” / Уклад. О. В....
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік icon1 Основні права людини як загальносоціальне явище
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176...
Методичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави та права на 2012-2013 навчальний рік iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница