Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна


Скачать 487.29 Kb.
НазваниеСемінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна
страница1/4
Дата публикации08.06.2013
Размер487.29 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Юридична деонтологія
Плани

семінарських занять
для студентів І курсу Навчально-наукового інституту права

галузь знань «Право»", за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «бакалавр», спеціальність «Правознавство»

на 2012 - 2013 навчальний рік.


УКЛАДАЧ: Н.Г.Карпунова,

доцент кафедри філософії права,

історії та культурології,

кандидат педагогічних наук.


Луганськ

2012

^ Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна

Семінар – 2 год.

Мета:


 • навчальна: ознайомити студентів з метою і призначенням навчального курсу «Юридична деонтологія», його роллю та містом в системі навчальних дисциплін;

 • розвиваюча: розвивати зацікавленість до даної навчальної дисципліни, створити цілісне уявлення про неї, що буде сприяти її кращому засвоєнню;

 • виховна:зміцнювати світоглядну та громадянську позицію майбутніх правозахисників.


Опорні поняття: юридична деонтологія, предмет юридичної деонтології, метод, методологія, функції юридичної деонтології, суспільні, юридичні науки.

План

1. Історичний аспект становлення та розвитку юридичної

деонтології.

2. Предмет, методологія та функції юридичної деонтології.

3. Місце юридичної деонтології в системі суспільних та

юридичних наук.

4. Юридична деонтології як навчальна дисципліна.
Теми рефератів

 1. Природа юридичної деонтології та її поняття.

 2. Принципи юридичної деонтології.

3.Передумови виникнення та основні етапи юридичної

Деонтології.
Питання і завдання для самостійної роботи


 1. Ким із науковців вперше і в якій праці був вжитий у науковий обіг термін «деонтологія»?

 2. Що ж таке деонтологія взагалі і юридична деонтологія зокрема?

 3. Що таке метод и чим він відрізняється від предмета дисципліни?

 4. Назвіть функції юридичної деонтології.

 5. Чим відрізняються юридичні науки від юридичних навчальних дисциплін?

 6. Як ви розумієте поняття «внутрішній імператив» службового обов’язку юриста?

 7. З яких елементів складається внутрішній імператив службового обов’язку?


Основна література
Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків, 2002.

Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К., 2000.

Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник. Издание 2-е – Харків, 2006.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник, Вид.3-тє. –

Київ, 2006.

Цирфа Г.О. Юридична деонтологія:Навч. Посіб. Для

дистанційного навчання./ За ред. Н.І.Клименко – К.:

( Університет «Україна»), 2005.

Юридична деонтологія: програма навчальної дисципліни

/Укл.: Н.Г. Карпунова. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007.

Юридична деонтологія: Підручник/Ткаченко В.Д., Погрібняк

С.П.,Лук’янов Д.В. та ін. /За ред. В.Д.Ткаченка. – Харків,

2006.

Додаткова література
Баранов В.М, Першин В.Б., Баранова М.В. Место и роль

материалистической диалектики в юридическом

исследовании // Философия права. – 2007. - № 3. –С.7-12.

Вишинський П.М. Філософська методологія як раціоналізація

світоглядних орієнтирів у професійній підготовці юриста

/П.М Вишинський // Науковий вісник Львівського

державного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 3. –

С.417-425.

Карусян А. Юридическая деонтология: наука и учебная

дисциплина //Юридический вестник. – 2002. - № 1.

Семінар № 2. Формування юриста як професіонала
Мета:
Семінар – 2 год.


 • навчальна: ознайомити студентів з особливостями сфери здійснення юридичної діяльності як одного з видів соціальної діяльності, основними рисами юридичної професії, окремими її фахами;

 • розвиваюча: формувати відповідальне ставлення до творчого та глибокого засвоєння професії юриста;

 • виховна:готувати студентів психологічно до самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства і держави.
Основні поняття: юрист, юридична професія, юридична діяльність,юридичний фах, суддя, прокурор, адвокат, нотаріус, юрисконсульт, державна виконавча служба, приватна юридична практика, Інтерпол.
План.

1.Юрист. Основні риси професії юриста.

2.Соціальне призначення юриста в реалізації правових форм

діяльності держави.

3.Основні риси юридичних спеціальностей: суддя, прокурор,

адвокат, нотаріус, юрисконсульт, приватна юридична прак

тика.

4.Інтерпол як міжнародна професійна установа кримінальної

поліції.
Питання і завдання для самостійної роботи

 1. Поясніть походження терміна „юрист” та його сучасне значення.

 2. Що таке юридичний фах і які види юридичних фахів ви знаєте?

 3. Який зміст вкладається в поняття «соціальна діяльність» і який в поняття «юридична діяльність».

 4. Що таке юридична справа?

 5. Назвіть види юридичної практики.


Теми рефератів:
1.Юридична професія та її основні риси.

2.Професіоналізм юриста як явище європейської культури.

3.Місце, соціальне призначення юриста в сучасному суспільст

ві.
Нормативно-правові акти
Конституція України. – Х., 2007. – 64 с.

Про міліцію: Закон України № 565-ХІІ від 20 груд-
ня 1990 р. // Довідник працівника міліції: Книга 1. – К., 2003.

– С. 48-67.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. //

ВВРУ. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. //

ВВРУ. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВРУ. –

1993. – № 39. – Ст. 383.

Про державну службу: Закон України від 16 груд-
ня 1993 р. // ВВРУ. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовт

ня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Основна література
Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К., 2000.

Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник. Издание 2-е – Харків, 2006.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник, Вид.3-тє. – Київ, 2006

Хрестоматия по юридической деонтологии. Сборник нормативных актов (международных, отечественных, зарубежных) об основных стандартах профессиональной деятельности юристов (с общими комментариями к разделам): Для юридических вузов и факультетов /Сост. и общ. ред. д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН Украины, засл. юрист Украины О.Ф. Скакун. - Харьков: Эспада, 2002.

Цирфа Г.О. Юридична деонтологія:Навч. Посіб. Для

дистанційного навчання./ За ред. Н.І.Клименко – К.:

( Університет «Україна»), 2005.

Юридична деонтологія: програма навчальної дисципліни

/Укл.: Н.Г. Карпунова. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007.

Юридична деонтологія: Підручник /Ткаченко В.Д., Погрібняк С.П., Лук’янов Д.В. та ін. /За ред. В.Д.Ткаченка. – Харків, 2006.

Додаткова література:
Бігун С.Юридична професія не може перетворитися лише на заробляння грошей / С.Бігун //Юридична газета. -2009. - № 8(92). – С.1.

Гусарєв С.Д. Науково-теоретичні характеристики юридичної практичної діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. – С 22-30.

Забродська К. Свято для українського юриста / Ксенія Забродська // Юридична газета. – 2009. - № 40.

Соколов Н.Я. Юридическая профессия: понятие, сущность и содержание // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 22-30.

Тенюшев Б.И.,Андреева И.Г.Профессиональная субъектность юриста как акмеологическая проблема / Б.И.Тенюшев, И.Г.Андоеева // Акмеология. – 2009. - №3. – С.70-73.
Електронні ресурси
К кому идти за юридической помощью? Пять признаков хорошего юриста [Електронний ресурс] //Режим доступу:

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24843/
Семінар № 3. Професійна культура юриста

Семінар – 2 год.

Мета:

 • навчальна:розглянути основні різновиди професійної культури юриста;

 • розвиваюча: визначити нормативи культури поведінки юриста, які необхідні для його ефективної професійної діяльності;

 • виховна: формування професійної культури юриста.Опорні поняття: культура, культурність, психологічна культура, політична культура, правова культура, економічна культура, екологічна культура, естетична культура, інформаційна культура юриста, політичний плюралізм, правовий нігілізм.

План

 1. 1.Психологічна культура юриста та її структура.

 2. 2.Політико-правова культура, її структура та роль у формуванні соціальної діяльності юриста.

 3. 3.Етична та естетична культури та їх значення у формуванні сучасного іміджу юриста.

 4. 4.Економічна та екологічна культури юриста.

 5. 5.Поняття і структура інформаційної культури юриста.^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Основні аспекти психології ділового спілкування та їх роль у

формуванні психологічного клімату службового колективу.

2. Роль і обґрунтування вимушеного насильства в юридичній

діяльності.

3. Правовий нігілізм як антипод правової культури та шляхи

його подолання.

4.Прояви політичного плюралізму в професійній діяльності

юриста.
Питання і завдання для самостійної роботи


 1. Чим відрізняються поняття "культура" і "культурність"?

 2. У чому полягає специфіка психології ділового спілкування у службовому колективі?

 3. Розкрийте реальне втілення політичних та правових знань і умінь юриста в його діяльності.

 4. З чого складається естетична культура юриста?

 5. Назвіть важливі функції економічної культури.


Основна література

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій)/ І.В. Бризгало – К., 1998. – 42 с.

Гіда Є.О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України: навч.посібник / Є.О.Гіда. – К.: ФОП. О.С. Ліпкан, 2011. – 120 с.

Ибрагимов М.М., Куличенко В.В., Съедин Б.Г. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие / М.М.Ибрагимов, В.В.Куличенко, Б.Г.Съедин – К., 1990.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. [Вид.3-тє.] – Київ, 2006. – 296 c.

Юридична деонтологія: Підручник /[Ткаченко В.Д., Погрібняк С.П., Лук’янов Д.В. та ін. /За ред. В.Д.Ткаченка] – Харків, 2006. – 256 c.

Додаткова література
Божок Г.Д. Правова культура юриста: етичні аспекти / Григорій Денисович Божок // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. - № 1. – С.346-355.

Карпунова Н.Г. Правова культура юриста: методологічні підходи в сучасному осмисленні категорії/Філософія і право: культурно-історичні аспекти взаємодії: монограф. / за ред.О.М.Литвинова; МВС України, Луган. держ.ун-т внутр. Справ ім..Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2010. –С.239-251.

Михайленко О.В. Теоретичні аспекти формування професійних якостей майбутьнього фахівця – юриста / О.В.Михайленко // Наукові записки НДУ ім.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. - № 2. – С. 102 -106.

Палійчук Г. Талант – наша професія. Адвокати, слова – ваша зброя. Навчиться з неї стріляти! //Український адвокат. – 2009. - №4. – С.10-12.

Саченко С. Професійна етика юриста / Сергій саченко // Юридична газета. – 2009. - № 20. –С.4.

Саченко С. Психологічна підготовка юриста / Сергій Саченко//

Юридична газета. – 2010. - №10. – С.7.
Електронні ресурси
Внешний вид юриста, Форменная одежда. Внешние атрибуты, символика[Електронний ресурс]/Режим доступу:htt://jurist- online/com

Пішун С.Г. Морально-етичні, духовні та культурні орієнтири майбутніх юристів у професійній та дозвіллєвійдіяльності [Електронний ресурс]/С.Г. Пішун//Режим доступу:www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010 – 20-1/ doc/pdf

Семінар №4. Моральна культура юриста

Семінар – 2 год.

Мета:

 • навчальна: розкрити поняття й зміст моральної культури юриста;

 • розвиваюча: розкрити причини моральної деформації юриста та шляхи її подолання;

- виховна: моральне виховання студентів.
Основні поняття: етика, мораль, право, моральна культура, моральне виховання, моральні принципи, моральна деформація.

План

 1. Поняття й зміст моральної культури юриста.

 2. Моральна деформація та її основні причини.

 3. Моральне виховання та самовиховання юриста. Присяга юриста.


Теми рефератів
1.Поняття та роль моральної культури в житті суспільства.

2. Співвідношення норм моралі і норм права.

3.Кодекс професійної етики юриста.

4.Мета та призначення присяги юриста.

5.Професійна тайна як одна з умов успішного здійснення професійної діяльності юриста.
Питання для самостійної роботи
1.Проведіть порівняльний аналіз "Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ України" з (за вибором) "Морально-етичним кодексом поліцейського США", "Кодексом деонтології національної поліції Франції", "Положенням про етичні принципи поліцейської служби Великобританії".

2.Чому вищі моральні норми безальтернативні?

3.Як вирозумієте поняття «деформована моральність»?

4.Які зовнішні та внутрішні причини моральної деформації

юриста?
Основна література
Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій)/ І.В. Бризгало – К., 1998. – 42 с.

Гіда Є.О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України: навч.посібник / Є.О.Гіда. – К.: ФОП. О.С. Ліпкан, 2011. – 120 с.

Ибрагимов М.М., Куличенко В.В., Съедин Б.Г. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие / М.М.Ибрагимов, В.В.Куличенко, Б.Г.Съедин – К., 1990.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. [Вид.3-тє.] – Київ, 2006. – 296 c.

Юридична деонтологія: Підручник /[Ткаченко В.Д., Погрібняк С.П., Лук’янов Д.В. та ін. /За ред. В.Д.Ткаченка] – Харків, 2006. – 256 c.
Додаткова література
Кисіль З.Р. Професійна деформація державних службовців як передумова виникнення корупції /Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2007.-Вип.1 – С.268-278.

Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні / Р.Кондратьєв // Право України – 2010. - № 5. – С.85-89.

Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти / Ольга Мінченко // Закон і право. – 2011. - № 4. – С.83-86.

Насадюк А. Что в кодексе твоём? : Правила профессионального поведения государственных служащих в США: зарубежная практика // Юридическая практика. – 2008. - № 8(19 февраля) . – С.15.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є сумою рейтингових оцінок(балів), отриманих за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: бали, отримані за засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять (не більше 30 балів), бали за виконання ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання) або інші форми творчої самостійної роботи(не більше 30 балів), бали за модуль-контроль(не більше 40 балів).
Модуль-контроль за шкалою ECTS має такі значення:
А= 37-40 D = 25-28

B = 33-36 E = 20-24

C = 29-32 F < 20


  1   2   3   4

Похожие:

Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для роботи студентів при підготовці до практичного...
Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються для лікування захворювань органів травлення
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconРезультати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория...
Опорні поняття: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія...
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна icon10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Поняття юридичного факту
Юридична наука визначає як підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин комплекс різноманітних за своїм характером...
Семінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна iconВступне заняття. Поняття про хірургію. Історія хірургії. Хірургічні...
Тема: Вступне заняття. Поняття про хірургію. Історія хірургії. Хірургічні школи. Хірургічні стаціонари. Деонтологія в хірургії (2...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница