План исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних країн" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік


НазваниеПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних країн" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік
страница1/5
Дата публикации08.06.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О.ДІДОРЕНКА

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА


П Л А Н И

семінарських занять

з курсу: "ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"

для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу

на 2012-2013 навч. рік
Складені:

доцентом Татолі Т.В.

доцентом Закіровою С.Г.
Начальник кафедри

теорії та історії держави та права

полковник міліції

Антоненко М.І.
Затверджені на засіданні кафедри

протокол № 1 від 30.08.2012

Луганськ – 2012


З А Н Я Т Т Я 1

ТЕМА : Виникнення держави і права. Держава і право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год./
Мета заняття: вивчення особливостей державного і правового розвитку давніх східних держав; виховувати почуття неприпустимості різниці в правах населення держави у зв’язку з походженням (при вивченні законів Хаммурапі); вироблення навичок аналізу правових документів на прикладі законів Хаммурапі.
Опорні поняття: матриархат, патриархат, первісна демократія, фараон, жрець, номарх, джаті, візір, кенбет, таліон, патесі-лугаль, авілум, мушкенум.
П л а н


 1. Загальна характеристика періоду розкладу первісно-общинного ладу. Виникнення держави та її сутність. Виникнення права.

 2. Суспільний і державний лад Давнього Єгипту.

 3. Головні риси права Давнього Єгипту.

 4. Суспільний і державний лад Давнього Вавілону. Закони царя Хаммурапі.


Питання для самоконтролю та самоперевірки:


 1. Назвати головні характеристики первісного ладу.

 2. Яка економічна основа появи рабства?

 3. Визначте головну різницю правових норм в класовому суспільстві і звичаїв первісного ладу.

 4. Визначте сутність суспільного и державного ладу Давнього Єгипту.

 5. Виділіть основні риси права Давнього Єгипту.

 6. Охарактеризуйте господарський і суспільний лад Давнього Вавілона за законами Хаммурапі.

 7. Розкрийте значення законів Хаммурапі для регулювання суспільного життя в Давньому Вавілоні.

 8. Складіть схему “Державний апарат давнього Єгипту”, позначивши в ній ланки апарату та їх функції.

 9. Виберіть із законів Хаммурапі статті, що свідчать про класовий характер давньовавілонського права.


Теми рефератів:

- Правове становище різних соціальних груп за законами Хаммурапі.
Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:


 1. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: короткий словник термінів. – Луганськ: РІО ЛІВС, 2000.

 2. Большаков В.А. Царица Тии из самой блестящей эпохи древнеегипетской истории // Вопросы истории. – 2003. - № 1. – С.148-153.

 3. Дрожжин В.А. Суд в Древнем Египте // История государства и права. – 2000. - № 3.

 4. Думанов Д., Першин А. Матриархат: новый взгляд // Вестник РАН. –

 5. 2000. -№ 7.

 6. Енотова М. Самые нелепые законы (мира) // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2006. - № 10. – С. 9.

 7. Косарев А.И. О закономерностях развития в истории государства и права // Государство и право. – 2007. - № 4. – С. 10-17.

 8. Оппенхеймер А.Лео. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей циливизации. - М.,1990.

 9. Романова О.О. Культ фараона в Стародавньому Єгипті // Український історичний журнал . – 2000. - № 4.

 10. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения. - Т.21.

 11. Петришин О. Соціальна-юридична природа права // Право України. – 2012 . – № 1-2. – с.15-29.

З А Н Я Т Т Я 2
ТЕМА: Держава і право Давніх Індії та Китаю /2 год./
Мета заняття: уяснити особливості становлення держави в Давньому Китаї і принципову різницю між реформами Шан Яна і Ван Мана; виховувати почуття неприпустимості антигуманних, жорстоких покарань; виробити навички роботи з джерелами права за Законами Ману.
Опорні поняття : Ван, сян, гун, конфуціанство, легізм, варна, брахман, кшатрій, вайшья, чандал, раджа, дас, ордалії.
П л а н


 1. Виникнення держави в Давньому Китаї. Реформи Шан Яна.

 2. Головні риси давньокитайського права.

 3. Варновий лад Давньої Індії.

 4. Закони Ману.

 5. Сутність і функції давньосхідної деспотії.


Питання для самоконтролю та самоперевірки:


 1. В чому суть реформи Шан Яна?

2. Охарактеризуйте систему злочинів і покарань в давньокитайському праві.

3. Спираючись на Закони Ману (по хрестоматії), охарактеризуйте становище жінки в Давній Індії.

4. Проведіть порівняльний аналіз законів царя Хаммурапі і Законів Ману в галузі сімейно-шлюбного права і кримінального права.

5. В чому сутність і характерні риси давньосхідної деспотії?

6. За законами Ману складіть схему класового та варнового розподілу населення, позначте права та обов’язки окремих груп населення.

7. Складіть розгорнутий план відповіді на питання “Сутність давньосхідної деспотії”.

Теми рефератів:

- Закріплення станового ладу в Індії за законами Ману.

- Східна деспотія та її характерні риси.
Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:


 1. Абдурахманов И.Н. История государства и права зарубежных стран. 100 экзаменационных ответов. – Ростов н/Д, 2002.

 2. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: короткий словник термінів. – Луганськ: РІО ЛІВС, 2000.

 3. Бонгард-Леви Г.М. Ильин Г.Ф. Индия в древности.-М.: Наука, 1986.

 4. История Древнего Востока / Ред.Кузищина В.И. -М.: Высшая школа 1998.

 5. Древнеиндийская философия. Начальный период. М.: 1972.

 6. Страхов М.М. Держава і право Стародавнього світу. – Харків, 1994.

 7. Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал. – 2006. - № 8. – С. 91-95.

 8. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: Уч. пособие для юрид. институтов. - Харьков : Высшая школа, 1981.

 9. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавнього світу. – Львів, 1999.

 10. Чернышов А.Н. Курс лекций по древней философии. - М.,1981.

 11. Макарчук В.С. Функції смертної кари в праві східних деспотій та античного світу: спроба порівняльного аналізу / В.С. Макарчук, Л.Ю. Гривняк // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право. Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 220-227.

 12. Басовская Н. И. Человек в зеркале истории. Древний мир и Средние века. – М.: Астрель, Олимп, 2009. – 352 с.З А Н Я Т Т Я 3
Т Е М А : Античні держава і право. Давня Греція: Афіни і Спарта /2 год./
Мета заняття: формування у студентів поняття про первісні стадії розвитку держави і права на прикладі Афінської демократії і Спарти; виховувати почуття розуміння досягнень сучасних демократій у зв’язку з її витоками в Давніх Афінах; вироблення вміння порівняльного аналізу державного та суспільного ладу.

Опорні поняття: філи, фратрії, синойкізм, поліс, евпатріды, демос, деміурги, фети, метеки, архонт, ареопаг, навкрарій, сісахфія, геліея, тиранія, триттія, філ, дем, демарх, стратег, остракізм, докімасія, атимія, ілоти, спартиати, ретри, періеки, сисситія , криптія, ефор, герусія, апелла.

П л а н

 1. Розпад родового ладу і виникнення держави в Афінах.

 2. Реформи Тесея. Закони Драконта.

 3. Реформи Солона і Клісфена.

 4. Розквіт Афінської демократії. Головні риси права в Афінах.

5. Суспільний і державний лад Спарти. Ретри Лікурга.
Питання для самоконтролю і самоперевірки:


 1. Охарактеризувати з юридичного боку закони Драконта.

 2. Довести, що реформи Солона суттєво видозмінили весь лад соціально-політичного життя Афін.

 3. Розкрити сутність державного ладу Афін в період розквіту Афінської демократії.

 4. У чому сутність "системи стримувань" в Афінській демократії? Чим вона пояснюється?

 5. В чому історична обмеженість афінської демократії?

 6. Покажіть неповноправне становище жінок за шлюбно-сімейним правом Давньої Греції.

7. Охарактеризуйте державний устрій Давньої Спарти. Чим він відрізняється від такого в Афінах? З чим пов'язані розбіжності?

 1. На основі аналізу документів з хрестоматії та практикуму з історії давнього світу складіть схеми управління державою в Афінах та Спарті. Поясніть розбіжності між цими схемами.


Теми рефератів:

- Сутність і значення реформ Солона і Клісфена.

- Особливості суспільного і державного ладу Спарти.
Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:

 1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М.: Норма, 2000.

 2. Прудников М. Н. История государства, права и судопроизводства зарубежных стран. — М., 2007.

 3. Балух В.О. Історичні портрети античності та середньовіччя. – К.: Книги ХХІ, 2007. – 504 с.

 4. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь греков. – СПб., 1995.

 5. Карпюк С.Г. Роль толпы в политической жизни архаической и классической Греции // Вестник древней истории. – 2000.- № 3.

 6. Родс П. Кому принадлежала власть в демократических Афинах? // Вестник древней истории. – 1998. - № 3.

 7. Фролов Э.Д. Социальная революция, тирания и демократия в античной Греции // Вестник Ленинградского ун-та. – Серия 2. - 1990. - С.33-41.

 8. Нефёдкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI-I вв. до н.э.). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 527 с.

 9. Хабихт Х. Афины: История города в эллинистическую эпоху / Пер. Ю.Г. Виноградова. – М.: Ладомир, 1999. – 416 с.

 10. Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. – СПб.: Алетейя, 2008. – 464 с.

 11. Ставнюк Віктор Володимирович Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація"// Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48.

 12. Голованов С.О. Криваві процеси в Афінському полісі наприкінці V ст. до н.е. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 92-97.

 13. Гавриленко О.А. Правове регулювання зобов’язальних відносин в античних Афінах і державах Північного Причорномор"я: спільне та особливе // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 227-234.

 14. Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126.

 15. Макарчук В.С. Функції смертної кари в праві східних деспотій та античного світу: спроба порівняльного аналізу / В.С. Макарчук, Л.Ю. Гривняк // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право. Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 220-227.


З А Н Я Т Т Я 4
Т Е М А : Соціальний і державний лад Давнього Рима /2 год./
Мета заняття: уяснити сутність реформ Сервія Туллія у порівнянні з реформами Солона; виховувати почуття поваги до додержання законності в державі; виробляти вміння аналізувати державний механізм на прикладі Римської аристократичної республіки і державних інститутів та закладів імператорського Риму.
Опорні поняття: патриції, плебеї, інститут кліентели, сенат, куріатні коміції, трибутні коміції, авгури, понтифіки, пролетарії, центурія, центуріатні коміції, сецесія, магістрати, консули, претор, цензор, квестор, едил, трибун, диктатор, тріумф, овація, колони, принципат, домінат, нобілітет, пекулій.

П л а н
1. Загальна характеристика країни і населення. Соціальний лад царського періоду.

 1. Реформи Сервія Туллія та їх політичне значення.

 2. Суспільний та державний лад Риму в період республіки. Реформи братів Гракхів.

 3. Рим в період монархії. Реформи Діоклетіана і Костянтина.


Питання для самоконтролю і самоперевірки:


 1. Визначте причину конфлікту між патриціями і плебеями.

 2. В чому сутність реформ Сервія Туллія?

 3. Охарактеризуйте римські республіканські центральні органи.

 4. Дайте аналіз реформ братів Гракхів.

 5. Які причини падіння Римської республіки?

 6. Охарактеризуйте принципи управління Римською імперією.

 7. Що з себе являли силові структури періоду республіки та імперії?

 8. Сутність реформ Діоклетіана і Костянтина.

 9. Заповніть таблицю “Римська державність та сучасність”, зазначивши в ній принципи та елементи римської державності, що збереглися до нашого часу.

Принципи та елементи

Давній Рим

Сучасність

9. Складіть схеми управління Римською державою в царський період, період республіки, під час принципату та домінату. Червоним підкресліть органи влади, які були властиві для двох або більше періодів.
Теми рефератів:

- Порівняльний аналіз реформ Солона і Сервія Туллія. Їх роль в утворенні держави.

- Порівняльний аналіз Афінської і Римської республік.
Л і т е р а т у р а

Основна:

 1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. В 2-х ч. 1 Ч. – М.: НОРМА, 2004. – 624 с.

 2. История государства и права зарубежных стран / К.И.Батыр, И.А. Исаев; под ред. К.И.Батыра. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 496 с.

 3. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн.– Львів: Магнолія Плюс: Новий Світ-2000, 2005.– 480с.

 4. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2004. – 616 с.

 5. Закиров М.Б., Закирова С.Г. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с.

 6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2006.– 400с.

 7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1. Древний мир и Средние века. / Сост.: Лисенко О., Трикоз Е. Под ред. Крашенинниковой Н. – М.: Норма, 2009. – 808 с.


Додаткова:

 1. Атоян О.М., Жданова В.Д., Татолі Т.В. Історія держави і права: короткий словник термінів. – Луганськ: РІО ЛІВС, 2000.

 2. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь римлян. - СПб., 1995.

 3. Евсеенко Т.П. К вопросу о причинах неустойчивости военно-диктаторских режимов в позднереспубликанском Риме // История государства и права. – 2004. - № 2.

 4. История древнего Рима / Ред. Кузищина В.И. - М.: Высшая школа, 1981.

 5. Ковалёв С. И. История Рима.- Л. : Изд-во ЛГУ, 1986.

 6. Политические учения Древнего Рима.- М.:Юрид. лит-ра,1977.

 7. Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идеи.- М.: Наука, 1989.

 8. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики.- М.Наука 1985.

 9. Штаерман Е.М. К итогам дискуссии о Римском государстве // Вестник древней истории. - 1990. - N3 - С. 68-75.

 10. Ципоруха М. История Древнего Рима // История. – 2000. - № 29.

 11. Цицерон Марк Туллій. Про державу. Про закони. Про природу богів. – К., 1998.

 12. Норман Дейвіс. Європа. Історія. – К.: Основи, 2008. – 1464 с.

 13. Басовская Н. И. Человек в зеркале истории. Древний мир и Средние века. – М.: Астрель, Олимп, 2009. – 352 с.


  1   2   3   4   5

Похожие:

План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconЗ історії держави І права зарубіжних країн навчально-методичний посібник...
По-перше, цей предмет, що охоплює історію держави І права від ІІ тисячоліття до н е до наших днів, вивчається тільки у першому семестрі....
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconКонтрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу
Визначити особливості курсу «Історія держави І права України» як науки (предмет, методологія, хронологія)
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік icon1. Вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Тема вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconЗапитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік)
Визначити предмет І завдання навчального курсу «Історія України». Історія України як наука
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
План исемінарських занять з курсу: \"історія держави І права зарубіжних країн\" для студентів та курсантів факультету підготовки слідчих 1 курсу на 2012-2013 навч рік iconДля самоконтролю І підготовки до іспиту з історії
Предмет, методи І завдання науки історії держави І права зарубіжних країн. Взаємодія її з іншими юридичними дисциплінами
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница