2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння


Скачать 227.77 Kb.
Название2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння
Дата публикации12.06.2013
Размер227.77 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы


Тема 2 «Регулювання аудиторської діяльності»
Навчальні питяння
1.Організаційне, методологічне та нормативно - правове регулювання аудиторської діяльності в Україні

2. Аудиторська палата України: її повноваження, функції та права

3. Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності

4.Організаційне, методологічне та нормативно - правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
1.Організаційне, методологічне та нормативно - правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг (Закон України «Про аудиторську діяльність»).

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів (Закон України «Про аудиторську діяльність»).

В Україні аудиторська діяльність регулюється Законом України „Про аудиторську діяльність” № 3125 – ХІІ від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року № 140 – V), який визначає правові та фінансово-економічні засади здійснення аудиторської діяльності. Закон спрямований на створення системи незалежного фінансово-економічного контролю з метою захисту інтересів власників і поширюється на усі господарюючі суб’єкти незалежно від форм власності та видів діяльності.

Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність” – аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(с)БО або інших правил згідно з вимогами користувачів.

Окрім вищеназваного Закону аудиторська діяльність регламентується іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами.

Аудит належить до високоінтелектуальних видів діяльності. Робота аудитора, спрямована на підвищення її ефективності і уніфікацію аудиторської практики регламентована. У високоінтелектуальних видах діяльності регламентація має переважно рамковий характер, тобто стосується в основному не змісту діяльності, а умов її здійснення, оформлення процесу цієї діяльності і її результатів, відносин робітника з зовнішнім середовищем.

Міжнародна федерація бухгалтерів (1977р.) називає аудиторські регламенти міжнародними стандартами аудиту (МСА) і супутніх робіт (СР).

Стандарти аудиту – це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам в виконанні їх обов'язків з аудиту завершеної фінансової звітності.

Розробкою аудиту займаються професійні організації: на міжнародному рівні – Міжнародна федерація бухгалтерів (ІFАС), в США – Американський інститут присяжних бухгалтерів (АІСРА), в Україні – Аудиторська палата України (АПУ). Міжнародні стандарти аудиту являють собою довідник для професіональних аудиторів, в якому міститься опис загальноприйнятих методів аудиту. За його допомогою українські аудитори зможуть застосовувати міжнародні стандарти в своїй професійній діяльності, що буде сприяти їх подальшій інтеграції до міжнародного аудиторського співтовариства.

Наслідуючи міжнародні стандарти аудиту, українські аудитори мають можливість суттєво наблизитися за характером і якістю своєї роботи до загальновизнаних у світі вимог. Необхідно підкреслити, що стандарти аудиту обов'язкові і для клієнтів аудитора, хоч відповідних положень в них зрозуміло менше, ніж пунктів, які регламентують діяльність аудитора; вони стосуються питань надання клієнтом необхідної аудитору інформації; сприяння в його роботі та інше.

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – це головний представник міжнародної професії, яка висловлює свою думку з широкого кругу питань, що викликають суспільний інтерес, особливо тих, де її професійні знання найбільш вагомі а також законодавчих питань, що відносяться до аудиту та фінансової звітності.
^ Роль Міжнародної федерації бухгалтерів у регулюванні аудиторської діяльності:

 • Розробка, розвиток та підтримання на високому якісному рівні міжнародних професійних стандартів та Кодексу етики.

 • Активна підтримка зближення національних професійних стандартів (в країнах, де вони діють), особливо стандартів з аудиту, надання впевненості, етики, освіти та фінансової звітності.

 • Постійне покращення якості аудита та управління фінансами.

 • Підтримання відповідності вимогам організації.


Основні завдання аудиту з участі у міжнародній економіці:

 • Підвищення впевненості якості та надійності фінансової звітності

 • Заохочення надання високоякісної інформації (фінансової та не фінансової) самими організаціями з їх діяльності

 • Заохочення надання високоякісних послуг професійними бухгалтерами в усьому світі


^ 2. Аудиторська палата України: її повноваження, функції та права
Аудиторська діяльність в Україні регулюється професійною організацією – Аудиторською палатою України (АПУ). Вона функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування. Згідно зі Статутом головним завдання АПУ є сприяння розвитку аудиту в Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності. Аудиторська палата України:

 • здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;

 • вносить до Регістру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторські аудиторів;

 • затверджує стандарти аудиту;

 • Затвердження програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки програми підготовки аудиторів банків

 • Здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів

 • розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів та аудиторських фірм з питань їх компетенції:

 • застосовує до аудиторів заходи впливу за неналежне виконання своїх професійних обов'язків у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату на термін до одного року або анулювання сертифікації;

 • розробляє та затверджує норми аудиторської діяльності, стандарти і методичні рекомендації на проведення аудиту;

 • Регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них стягнень

 • вивчає ринок аудиторських, послуг для задоволення його попиту;

 • готує пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні та вносить їх на розгляд відповідних інстанцій.

 • Здійснення інших повноважень згідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та Статуту, у тому числі отримання від суб’єктів аудиторської діяльності звітів про виконану роботу, аналіз звітів та надання узагальненої інформації про стан аудиторської діяльності до Кабінету Міністрів України, організація проведення з’їздів аудиторів України


Порядок формування АПУ

1. Незалежні аудитори – 10 осіб. Делегуються З’їздом аудиторів України висококваліфікованих аудиторів з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше 5 років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій

2. Представники державних органів – 10 осіб. Делегуються колегіями державних органів або іншим керівним органом по 1 представнику від:

 • Міністерство фінансів України

 • Міністерство юстиції України

 • Міністерство економіки України

 • Державна податкова адміністрація України

 • Національний банк України

 • Державний комітет статистики України

 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 • Рахункова палата

 • Головне контрольно-ревізійне управління України


Члени АПУ набувають повноважень з дня їх делегування до АПУ. Термін повноважень становить 5 років. Одна і та ж особа не може бути делегована до Аудиторської палати України більше двох термінів підряд. Виконують свої обов’язки на громадських засадах. Підлягають сертифікації в установленому порядку.
Права членів АПУ:

 • Брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях АПУ

 • Вносити пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ

 • Користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов’язків

 • Здійснювати науково-методологічні розробки з аудиту за програмою АПУ

 • Брати участь у підготовці та перепідготовці, сертифікації та пере сертифікації аудиторів, експертизі проектів законоположень, перевірці дотримання суб’єктами аудиторської діяльності МСА

 • Отримувати винагороду за науково-методичну, педагогічну, експертну та перевірочну роботу, виконану по затвердженій програмі та кошторису АПУ

 • Мати інші права на підставі відповідних рішень АПУ


Обов’язки членів АПУ:

 • Додержуватися Закону України «Про аудитор-ську діяльність», інших законів України, положень Статуту АПУ та рішень АПУ

 • Бути присутнім на засіданнях АПУ. Пропуск більше трьох засідань підряд розглядається як підстава для клопотання про дострокове припинення повноважень члена АПУ

 • Мати інші обов’язки на підставі відповідних рішень АПУ


^ Порядок прийняття рішень АПУ:

 • На засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених Законом України «Про аудиторську діяльність» або статутом

 • При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий

 • В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не менше п’яти членів АПУ, рішення можуть прийматись шляхом письмового опитування всіх членів Палати

 • Порядок проведення письмового опитування членів АПУ з метою прийняття відповідних рішень визначається Регламентом


^ 3. Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності
Аудитор – фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа- підприємець або в складі аудиторської фірми з дотриманням вимог Закону України « Про аудиторську діяльність» та інших нормативно- правових актів.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа- підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Аудиторам забороняється займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх право отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитор не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини
Порядок сертифікації аудиторів:

1.Вимоги до претендентів:

Вища економічна або юридична освіта (не нижче освітнього рівня фахівця й магістра);

стаж роботи не менш 3 років підряд за фахом аудитора, бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста

2. Перелік документів, які подаються для сертифікації:

заява за встановленою формою;

копія диплома, завірена у встановленому порядку;

копія трудової книжки, завірена нотаріально або за місцем роботи;

документ про оплату про проведення сертифікації, копія першої сторінки паспорта

3. Для здачі кваліфікаційного іспиту претендент подає в АПУ в одному екземплярі або в РВ АПУ у двох екземплярах передбачені документи. Для проведення іспитів АПУ створює кваліфікаційні комісії в складі 5 членів АПУ кожна.

Рішення про дату й місце проведення іспиту повідомляється претендентам за 10 днів до дати його проведення.

4. Атестація фізичних осіб, які бажають одержати сертифікат, здійснюється через кваліфікаційно-атестаційні іспити на право заняття аудиторською діяльністю.
Порядок створення аудиторської фірми:

1.Складання Статуту аудиторської фірми

2.Державна реєстрація

3.Реєстрація в органах статистики

4.Реєстрація в органах податкової інспекції

5.Реєстрація в Фонді соціального страхування ( ФСС) від нещасного випадку

6.Реєстрація в ФСС з тимчасової втрати працездат-ності

7.Реєстрація в ФСС на випадок безробіття

8.Реєстрація в Пенсійному фонді

9.Реєстрація в дозвільній системі

10.Відкриття рахунку у банку

11.Документи до включення в Реєстр АПУ

12. Реєстрація в АПУ

Документи необхідні для включення в Реєстр субєкта аудиторської діяльності

Для фізичних осіб

1. Заява про включення до Реєстру

2. Реєстраційна картка

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку

4. Копію сертифікату аудитора

5. Відгук РВ АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).

6. Документ про внесення плати за включення до Реєстру

Для юридичних осіб

1. Заява про включення до Реєстру

2. Реєстраційна картка

3 Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку

4. Копії установчих документів

5. Копії сертифікатів аудиторів засновників, керівника

6. Копія довідки ЄДРПОУ

7. Витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми

8. Відгук РВ АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).

9. Документ про внесення плати за включення до Реєстру

^ Права аудиторів та аудиторських фірм

Самостійно визначати форму і метод и аудиту

Отримати необхідні документи, які стосуються предмета перевірки

Отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від замовника

Перевіряти наявність майна, грошів, цінностей, проведення контрольних оглядів, замірів

Залучати фахівців різного профілю на договірних засадах до участі в перевірках

^ Обов’язки аудиторів і аудиторських фірм.

Надавати аудиторську послуги; перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідальність чинному законодавству

Повідомляти замовників про виявленні під час аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності

Зберігати в таємниці інформацію, відповідальність аудиторів і аудиторських фірм отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських процедур

Відповідати перед замовником за порушення умов договору

Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм:

1. За неналежне виконання своїх зобовязань

 • Перед органами, що видали дозвіл на заняття аудиторською діяльністю

 • Перед аудиторською фірмою

 • Перед клієнтом

 • Перед третіми особами

2. За навмисне приховання істини та видачі позитивного висновку, які призвели до шкоди

Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм

 • Кримінальна;

 • Професійна (попередження, зупинення дії сертифіката та дозволу на строк до одного року, анулювання сертифіката та дозволу);

 • Дисциплінарна (догана, звільнення);

 • Майнова (у межах завданих збитків).

Тема 3 «Сутність і предмет аудиту»
Навчальні питяння
1. Сутність, мета та завдання аудиту

2. Предмет та об’єкти аудиту

3. Класифікація аудиту
^

4.Відмінність аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи
Текст лекції


 1. Сутність, мета та завдання аудиту


Таблиця 1

Визначення поняття «аудит» в економічній літературі


Автори та назва джерел

Визначення

1. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. Ю.А. Ариненко и др. – М.: Аудит: Изд. Сб – ник «ЮНИТИ», 1995. – 398 с.

Аудит може бути визначений як діяльність по здійсненню необхідної суспільству послуги з метою підтвердження опублікованої фінансової звітності підприємства з обмеженою відповідальністю

2. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; Гл редактор серии проф. Я.В.Соколов. – М.: Финансі и статистика, 1995. –

560 с.

«Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує та оцінює свідчення про інформацію, що підлягає кількісній оцінці і належить до специфічної господарської діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям»

3. Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М. ФиС, ЮНИТИ, 1992

Аудит – незалежна перевірка і висловлення думки про фінансовий звіт підприємства

4. Робертсон Д. Аудит. пер. с англ. – М.: КРМЕ, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496 с.

Аудит – це процес зменшення до сприятливого рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів

5. Андреєв В.Д. Практический аудит: справочное пособие. – М.: Экономика, 1994. – 366 с.

Аудит – це незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації, що відноситься до об’єкта, з метою отримання висновків

6. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид. перероб. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 574 с.

Аудит – це незалежна форма аудиторського контролю, що надається суб'єктам підприємницької діяльності на договірних засадах з питань ефективності господарювання та достовірності її відображення в бухгалтерському обліку та звітності


^ Мета аудиту фінансових звітів полягає у наданні аудитору можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах у відповідності до застосування концептуальної основи фінансової звітності :

 1. Формування і висловлення думки з достовірності звітності

 2. Вивчення складу та змісту форм бухгалтерської звітності

 3. Визначення наявності усіх встановлених форм звітності та повноту їх заповнення

 4. Арифметичний контроль показників звітності та їх взаємозв'язок

 5. Перевірка узгодженості показників відображення у різних формах звітності

 6. Аналіз достовірності показників звітності який проводиться перед її складанням

 7. Перевірка правильності оцінки статей звітності.
^

Завдання аудиту:


 1. Перевірка вірогідності фінансової звітності, законності аудита, доцільності господарських операцій, стану бухгалтерського обліку.

 2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою визначення шляхів підвищення її економічної ефективності.

 3. Консультування суб'єктів підприємницької діяльності з питань організації бухгалтерського обліку й аудита внутрішнього фінансового контролю.

 4. Проведення оцінки майна підприємств у зв'язку з їхньою приватизацією, банкрутством і т.і.

 5. Захист фінансових інтересів клієнта.

 6. Проведення наукових досліджень у сфері організації й методології обліку, управління, фінансового контролю.

 7. Розробка на договірних основах проектів, експертних висновків і інших матеріалів, пов'язаних зі створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.


^ Основні принципи аудиту

 • Незалежність аудитора - Обумовлена його професійною діяльністю проведення експертної оцінки бухгалтерського обліку і звітності щодо правдивості відображення господарської діяльності субєкта підприємництва:

 • Незалежність думки – така спрямованість думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійне судження, а також діяти чесно, об’єктивно и з професійним скептицизмом.

 • Незалежність поведінки – уникнення фактів та обставин, настільки суттєвих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію , в тому числі вжити застережні заходи, обґрунтовано дійшла б висновку, що чесність, об’єктивність чи професійний скептицизм фірми, члена групи з надання впевненості знаходяться під загрозою

 • Професійна етика - Норми поведінки, яка забезпечує моральний характер взаємовідносин між людьми, що ґрунтуються на професійній діяльності: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка

 • Обєктивність - Неупередженість при дослідженні питань, поставлених на вирішення аудиту замовником, складання висновків лише на основі результатів дослідження, які можуть бути підтверджені системою доказів (первинних документів, норм і нормативів, облікових регістрів, інвентаризаційних описів, актів та ін.)

 • Компетентність - Висока професійність при дослідженні аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, володіння методиками проведення наукових досліджень з економіки

 • Конфіденційність (від лат. Confidentio - довіря) - Забезпечення у таємниці інформації, наданої замовником аудитору для дослідження, а також нерозголошення результатів дослідження без згоди на те замовника. Винятком є надання аудитором інформації правоохоронним органам (судам, прокуратурі, арбітражу, слідчим та ін.) за спеціальним рішенням, погодженим із замовником

 • Доброзичливість - Повага до замовника аудиторських послуг та колег у професійному спілкуванні, позитивне ставлення до критичних зауважень із приводу виконаної роботи та перевірка їх на підставі доказів, в разі потреби змін і доповнень, повага до думки інших фахівців та урахування її в процесі досліджень^ 2.Предмет та об’єкти аудиту
Предмет аудиту – це інформація, яка підлягає збору, оцінці та вивченню з метою розкриття змісту та вивчення фактів стосовно функціонування систем господарчого механізму на стадіях розширеного відтворення.

Предметна область аудиту:

1. Виробництво:

1.1. досліджує :

ефективність використання праці, її предметів, засобів,

відповідність їх чинному законодавству і нормативно-правовим актам

1.2. вивчає:

організацію виробництва;

ефективність праці;

витрачання коштів на оплату праці;

дотримання технологічної та трудової дисципліни;

раціональність використання робочого часу, експлуатації механізмів та предметів праці.

2. Розподіл

2.1.спрямований на перевірку:

використання суспільно необхідного продукту з метою задоволення потреб суспільства;

відшкодування витрат використаних засобів виробництва;

розподілу і перерозподілу створеного продукту

3. Обмін

3.1.до предмету аудиту відносять:

договірні відносини;

операції щодо збуту і заготівлі;

розрахунки і задоволення попиту на необхідні товари народного споживання

4. Споживання

4.1. перевіряє:

виробниче споживання, пов’язане з відновленням і розширенням виробничих фондів;

виробниче споживання, пов’язане із задоволенням суспільних потреб.
Об’єкти аудиту – окремі або взаємопов’язані економічні, організаційні, інформаційні та інші сторони функціонування досліджуваної системи, стан якої може бути оцінений кількісно або якісно:

 1. окремі господарські засоби і економічні процеси

 2. засоби підприємства (основні засоби, запаси, грошові кошти, нематеріальні активи та інші засоби)

 3. джерела утворення засобів підприємств

 4. прості – об’єкти, що мають декілька елементів. Наприклад, товарна продукція, якій притаманні такі елементи якість, асортимент, конкурентноздатність, естетична привабливість тощо

 5. складні – об’єкти, що мають невизначену структуру, яка підлягає дослідженню. Наприклад, автоматизація технологічного процесу^ 3.Класифікація аудиту
В залежності від виду об'єкти аудиторської діяльності поділяються на наступні групи:

 • ресурси (засоби праці, предмети праці, фінансові, трудові ресурси, нематеріальні активи);

 • господарські процеси (матеріально-технічне постачання, виробництво, забезпечення робочою силою);

 • економічні результати діяльності (обсяг виробництва, продуктивність праці, прибуток, собівартість);

 • організаційні форми управління (структура виробництва, управління);

 • методи управління (мотивація, системи стимулювання);

 • функції управління (планування, облік, аналіз).


За ознакою складності об'єкти поділяють на дві групи:

 • сукупні ресурси і господарські процеси та цілісні системи управління (наприклад, оцінка стану та ефективності використання матеріальних ресурсів);

 • групи ресурсів і господарських процесів та окремі ланки системи управління .


По відношенню до сфери діяльності доцільно виділяти об'єкти сфери постачання, виробництва, збуту, управління тощо.
За часом розрізняють об'єкти, стан яких оцінюється в:

 • минулому (висновок про повноту і достовірність фінансової звітності);

 • теперішньому часі (перевірка наявності активів, зобов'язань);

 • майбутньому (результат аудиторського дослідження проблем удосконалення відповідних сторін системи управління).


За характером оцінки розрізняють об'єкти, стан яких оцінюється:

 • кількісно (ресурси, економічні результати діяльності);

 • якісно (організаційні форми, методи і функції управління);

 • кількісно і якісно (господарські процеси, наприклад оптимізація постачальників).


За тривалістю знаходження в полі діяльності аудиту можна виділити наступні групи:

 • ті, що постійно знаходяться в полі діяльності (консультації з питань оподаткування, бухгалтерського обліку);

 • ті, з яких періодично проводиться аудиторська оцінка (аудит фінансової звітності);

 • ті, що вимагають разової оцінки (удосконалення системи управління).


По відношенню до видів аудиту виділяють об'єкти внутрішнього і зовнішнього аудиту. Між об'єктами внутрішнього і зовнішнього аудиту суттєвих відмінностей не існує, але зовнішніх контрагентів не задовольнять результати внутрішнього аудиту. Тому повноту і достовірність фінансової звітності, чинність господарських операцій, платоспроможність підприємства вимагають незалежної оцінки. Це і є завданням зовнішнього аудиту.
^ Класифікаційні ознаки аудиту

Форма власності виконавця аудиту:Державний, Колективний, Приватний.

За періодичністю здійснення: аудиту: Періодичний, Одноразовий,

За типами аудиту: Операційний, Аудит на відповідність, Аудит фінансової звітності.

За галузями діяльності суб’єкта перевірки: Загальний, Банківський, Страховий, та ін.

За характером аудиторських послуг: Підтвердження звітності, Аналіз фінансового стану, Консультації, Складання бізнес-плану та ін.

За відношенням до об’єктів аудиту: Зовнішній, Внутрішній, За обсягом аудиту, Загальний, Локальний.

За напрямами аудиту: Фінансової звітності, На відповідність, Управлінський, Екологічний.

За обов’язковістю аудиту: обов’язковий, ініціативний .

За ступенем охоплення об’єктів контролю: однопредметний, багатопредметний

За обов’язковістю укладання договору: договірний, недоговірний.

За часом проведення аудиту: попередній, оперативний, ретроспективний, стратегічний.
^

4.Відмінність аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи
Таблиця 2

Відмінність аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизиОзнака

Аудит

Ревізія

Судово-бухгалтерська експертиза

1

2

3

4

5

1

Мета

Висловлення незалежної думки аудитора відносно предмету аудиту про його достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил згідно із вимогами користувачів.

Системне вивчення діяльності підприємства, виявлення порушень і зловживань, розробка практичних пропозицій щодо їх усунення і запобігання в майбутньому

Документальне обґрунтування позовних вимог, поданих у правоохоронні органи до конкретних матеріально відповідальних службових осіб

2

Завдання

Згідно теорії аудиту Оцінка системи обліку і внутрішнього контролю, оцінка аудиторського ризику; визначення достовірності та законності обліку і звітності, розробка рекомендацій з оптимізації системи обліку та внутрішнього контролю для зміцнення фінансового становища підприємства

Визначення доцільності та законності здійснюваних господарських операцій і відображення їх в обліку і звітності; оцінка організації бухгалтерського обліку.

Отримання доказів для формулювання висновків про наявність кримінальних дій

3

Об’єкт

Система обліку та внутрішнього контролю, інформаційні системи, як цілісної системи, так і його окремі елементи , відносно яких потрібно висловити незалежне судження про його достовірність у всіх суттєвих аспектах

Стан обліку та звітності, збереження власності


Відповідність діяльності економічного суб’єкта чинному законодавству

4

Суб’єкт

Аудитори (аудиторські фірми), які мають сертифікат аудитора та внесені в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Ревізори державної (відомчих) контрольно-ревізійних служб

Експерти-бухгалтери державних експертних установ

5

Користувачі інформації

Власники, адміністрація, державні органи, банки, інші фінансово-кредитні установи

Керівництво підприємства, трудові колективи, вищестоящі організації

Правоохоронні органи

Продовження таблиці


1

2

3

4

5

6

Ініціатори перевірки

Замовники – суб’єкти підприємницької діяльності та власники, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, – користувачі предмета аудиту

Державні (відомчі) контрольно-ревізійні органи, вищестоящі організації, правоохоронні органи

Правоохоронні органи

7

Правове регулювання

Цивільне право: на основі господарських договорів, Закону України "Про аудиторську діяльність", МСА, МСЗО, МСЗНВ, МСКЯ та ін.

Адміністративне право: на основі законів, відомчих інструкцій, наказів вищестоящих або державних органів

Кримінальне право: на основі законодавства, що регулює фінансово-господарську діяльність економічних суб’єктів

8

Визначення обсягу перевірки

Аудитор здійснює перевірку відповідно до складеної програми, вводить у неї питання, які, на його думку, є важливими і потребують вивчення й оцінки

Об’єкти ревізії, обсяг і порядок її проведення чітко визначені у робочому плані ревізії

Експерт-бухгалтер не повинен виходити за межі питань, поставлених йому слідчим або судом.

9

Можливість відмови від перевірки

Клієнт має право відмовитися від послуг аудитора, якщо той виявив некомпетентність під час аудиту, але, якщо передбачений обов’язків аудит, клієнт зобов'язаний вибрати іншого аудитора та скористатися його послугами

У зв’язку з призначенням ревізії вищестоящим органом клієнт не може відмовитися від послуг ревізора

Судово-бухгалтерську експертизу призначають правоохоронні органи, тому клієнт не має права відмовитися від її проведення

10

Виправлення виявлених під час перевірки недоліків

Аудитори не несуть відповідальності за виконання аудиторського висновку; дають рекомендації стосовно усунення виявлених порушень і поліпшення фінансового стану підприємств

Обов’язком ревізора є спостереження за процесом усунення виявлених під час ревізії недоліків у роботі підприємства

Експерт-бухгалтер не зобов’язаний давати рекомендації стосовно усунення виявлених недоліків і порушень

11

Документальне оформлення результатів перевірки

Аудиторський висновок

Звіт

Інша інформація управлінському персоналу

Акт ревізії

Експертний висновок

Похожие:

2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconЗалікові питання з навчальної дисципліни
Загальна характеристика правового регулювання діяльності. Суду, правоохоронних І правозахисних органів
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння icon7. Методи контролю питання до іспиту
Судово-експертна діяльність осіб, які не працюють в державних експертних установах, службах: правове регулювання, особливості здійснення...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconВисновок незалежних аудиторів про фінансову звітність пат "Західінкомбанк"
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconПросторове планування сільських територій: законодавче забезпечення
Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»[1]. Відповідно до цього закону в має бути створено систему планувальних документів...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconОсновные принципы вэд в Украине
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconОрієнтовні питання до семестрового контролю з психології
Психологічний аналіз діяльності. Основні види діяльності людини та їх характеристика
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconРозділ 18 правовий режим земель лісового фонду
Земельним І лісовим кодексами1 та іншими актами законодавства України. Земельне законодавство визначає загальні положення, які стосуються...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння icon7. Методи контролю питання до іспиту методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconПрактична робота №4. Тема формування потенціалу підприємства в системі інтеграційних структур
Структура діяльності компанії: диверсифікованість І спеціалізація діяльності. Системність виробничо господарських структур. Оцінка...
2 «Регулювання аудиторської діяльності» Навчальні питяння iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань І практичних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница