Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження


Скачать 371.68 Kb.
НазваниеТема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження
страница1/4
Дата публикации24.06.2013
Размер371.68 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4


Факультет цивільної та господарської юстиції, 4 курс

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження.
 1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Оперативно-розшукова діяльність та її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 2. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 3. Кримінально-процесуальні рішення за новим КПК України.

 4. Форми фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

 5. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу. Загальна характеристика стадій кримінального провадження України.

 6. Поняття кримінально-процесуального провадження. Система та класифікація кримінально-процесуальних проваджень.

 7. Поняття та система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

 3. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 5. Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини про відповідність Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України і за конституційними звертаннями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича про офіційне тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа про конституційність статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р.

 6. Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко . ─ К. : КНТ, 2008 . ─ 209 с.

 7. Баулін О.В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120102.html

 8. Богунов В. Процесуальне прискорення. Строки розслідування й розгляду кримінальних справ новий КПК визначає трьома критеріями розумності // Закон і бізнес. – 2012. - №4.

 9. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.

 10. Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА". ─ О., 2012. ─ 20 с.

 11. Карабут Л.В. "Розумність строків" як принцип кримінально-процесуальної діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12klvkpd.pdf

 12. Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України» // Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=news&page=070212_0

 13. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507

 14. Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pvdkpz.pdf

 15. Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты / О.И. Рабцевич // Международное уголовное право и международная юстиция.  2010.  № 4.

 16. Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html

 17. Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

 18. Трофименко В.М. Співвідношення у кримінальному провадженні державно-владного начала та диспозитивності як критерій диференціації кримінально-процесуальної форми за проектом КПК України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

 19. Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.

 20. Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/1493/show/kpk4/Тема 2. Суб'єкти кримінального провадження. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні
Заняття 1.


 1. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.

 2. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

 3. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

 4. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження.

 5. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

 6. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

 7. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

 3. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 4. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий нопрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві    // Вісник Львівського університету. Серія юридична . 2010.  Вип. 51. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/409crp51.pdf

 5. Антонюк О.Д. Співвідношення прокурорського нагляду і процесуального керівництва в діяльності прокурора під час досудового розслудування кримінальної справи    // Університетські наукові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права: Право. Економіка. Управління. 2009. - Вип. 4.

 6. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді із забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26-27 липня 2012 року. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 91-94.

 7. Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 184–190.

 8. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд // Вісник прокуратури.  2008.  № 11.

 9. Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

 10. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

 11. Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия "судебный следователь" ("следственный судья") / Н.Н. Ковтун // Российский судья.  2010.  № 5.

 12. Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120105.html

 13. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

 14. Леоненко М.І. Процесуальне керівництво досудовим слідством: межі відповідальності // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : У 2 т. : Матер. 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2010 р.) . 2010.  Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та судова експертиза: Т. 2 . 2010.

 15. Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120107.html

 16. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням    // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010.  № 1(47). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2010_1/Lomakin.pdf

 17. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08syvppd.zip

 18. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/11Toloch.pdf

 19. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

 20. Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Омского университета. – Серия "Право". – 2008. - №1.


Заняття 2. 1. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

 2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

 3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

 4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника. Права та обов'язки захисника. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

 5. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

 6. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 5. Боярчуков С. Право захисту. Адвокати отримали гарантії для безпечної та ефективної роботи // Закон і бізнес. – 2012. - №35 (1074). – С. 13 // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/11369-advokat_mi_otrimali_garantii_dlya_bezpechnoi_ta_efektivnoi_r.html

 6. Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. – 2012. - №12. – С. 5.

 7. Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки // Право України. – 2009. - №2.

 8. Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу:  http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120111.html  1   2   3   4

Похожие:

Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconЗадачник складений відповідно до учбової програми курсу «Кримінальне...
Задачі відповідають вимогам, що пред'являються до сучасного фахівця-випускника Вузу, грунтуються на положеннях Кримінального кодексу...
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconТема № Загальна характеристика кримінального процесу 2
Тема № Загальна характеристика кримінального процесу(2 год.) Поняття, завдання І система кримінального процесу
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconКримінальне процесуальне законодавство України (колоквіум)
Міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України як частина національного кримінального процесуального...
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconПерелік контрольних питань до зм 2
Загальна характеристика основних принципів кримінального процесу. П. Поянття, види та завдання стадій кримінального судочинства
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconОсновні поняття кримінального процесу
В прийнятті заяви йому було відмовлено, І усно роз’яснено, що він відомий як особа, що зловживає спиртними напоями, І тих речей,...
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconТема 1
Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником?
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження icon3. Конституційно-процесуальне право (л)

Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження icon1. Основні засади транспортного права
Тема№1. Основні засади транспортного права Схема №1. Поняття, предмет І метод транспортного права
Тема Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Засади кримінального провадження iconМетодичні рекомендації для написання випускних дипломних робІт студентів...
Дації для написання випускних дипломних робІт студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница