Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін


Скачать 468.53 Kb.
НазваниеМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін
страница1/5
Дата публикации24.06.2013
Размер468.53 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти

та науки України
Донецький національний університет
Кафедра державно-

правових дисциплін


ІСТОРІЯ Держави ТА права України

плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури
(за вимогами кредитно-модульної системи)


^ Донецьк - 2010

ББК: Х8 р. 30

Історія держави і права України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної системи): для студентів спеціальності «Правознавство» / Упор.: Л.О. Крутова, В.А. Рибалко. - Донецьк: ДонНУ, 2010. - 35 с.

Упорядники: Л.О. Крутова, канд. істор. наук, доц.

В.А. Рибалко, канд. істор. наук, доц.
Відповідальний за випуск В.А. Малига, канд.юрид.наук, доц.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

кафедри державно-правових

дисциплін

Протокол № 11 від 15.06.2010

© Донецький національний університет, 2010

© Л.О. Крутова, В.А. Рибалко, 2010

ЗМІСТ


Передмова


5

I.

Структура програми навчального курсу «Історія держави та права України»

6

II.

Організація учбового процесу

6

III.

Розподіл годин навчального курсу за кредитно – модульною системою

8

IV.

Плани семінарських занять

10

V.

Завдання для індивідуальної роботи студентів

15

VI.

Завдання для самостійної роботи студентів

18

VII.

Порядок оцінювання знань з історії держави та права України

29

VIII.

Список учбової літератури

31

IX.

Список рекомендованої літератури

32


ПЕРЕДМОВА
Навчальний курс «Історія держави та права України» - складова циклу фундаментальних і профорієнтаційних дисциплін. Вивчення його передбачає набуття знань про закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права на території України на всіх етапах еволюції суспільства. Пропонований навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими навчальними дисциплінами, як: «Історія України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Судові і правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Історія римського права» та іншими.

Вивчення історії держави та права України здійснюється на основі кредитно-модульної системи, яка покликана забезпечити високий рівень знань студентів, вироблення в них навичок і вмінь самостійно вивчати й аналізувати сучасні процеси державо- і правотворення в Україні, підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.

Учбовий курс «Історія держави та права України» викладається у першому семестрі. У відповідності з вимогами міністерства освіти і науки України навчальний план передбачає використання різних форм роботи. Крім прослуховування лекцій, студенти зобов'язані систематично готуватися до семінарських занять і своєчасно самостійно опрацьовувати частину програми.

Пропонована методичка складається з планів семінарських занять, завдань для індивідуальної та самостійної роботи студентів і списку літератури. Програма з історії держави та права України розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.


І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ»
Для вивчення історії держави та права України студентам спеціальності 0601 «Правознавство» виділено 142,62 години. З них на лекції – 54 години, семінарські заняття – 36 годин, самостійну роботу студента – 52,62 години. Вивчення учбового курсу закінчується підсумковим контролем у формі екзамену.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ
Лекції читає викладач-лектор. Студенти уважно його слухають, сприймаючи інформацію, виділяють з почутого головне і занотовують у спеціальному зошиті для лекцій. Важливо постійно, чітко і логічно вести свої записи. Під час підготовки до екзамену, семінару, виконуючи завдання для індивідуальної та самостійної роботи студента, вам доведеться час від часу повертатися до них.

До семінарського заняття студенти готуються вдома або в читальному залі за планом, запропонованим викладачем. Спочатку треба ознайомитись з відповідним розділом учбової, а іноді й рекомендованої, літератури. Потім у спеціальному зошиті для семінарських занять дати письмову відповідь на кожне питання плану семінару.

Семінарське заняття проводиться в аудиторії під керівництвом викладача. Він визначає порядок розгляду всіх питань плану семінару. Студенти, спираючись на свої записи, послідовно висвітлюють тему семінарського заняття, аналізують історико-юридичні явища, роблять узагальнення й висновки.

Значне місце в учбовому процесі відведено самостійній роботі студента (СРС). Ця форма роботи передбачає самостійне виконання кожним студентом завдань, викладених у пропонованому методичному посібнику. Вони виконуються в процесі опрацювання учбової літератури у письмовій формі у зошиті для СРС. Важливо виконувати таку роботу своєчасно і систематично, щоб засвоєння кожної теми відбувалося паралельно в усіх формах : одні питання – на лекціях, другі – на семінарі, треті – під час виконання завдань по СРС. У результаті буде формуватися цілісне сприйняття кожної теми й загалом усього курсу.

Програма курсу з історії держави і права України складається з двох модулів. Вони сформовані за проблемно-хронологічним принципом. Модуль І охоплює давній, середньовічний та новий періоди ІДПУ, а модуль ІІ - новітній період історії держави та права України.


^ III. РОЗПОДІЛ ГОДИН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЗА КРЕДИТНО–МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ№ п./п.Тема

Кількість годин

лекції

семінари

СРС

Модуль І. Давня, середньовічна і нова історія

держави та права України
Історія держави і права України як наука та учбова дисципліна

2
1Рабовласницькі держави і право на території Північного Причорномор’я (середина I тис. до н.е. - V ст. н.е.)
2

2Держава і право Київської Русі (VI – XII ст.)

4

4

3Держава і право феодально-раздробленої Русі. Галицько-Волинське князівство (30-ті роки ХІІІ – перша половина ХIV ст.)3Українські землі в складі Литви та Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

4

4

3Формування української національної держави і поступове обмеження її суверенітету (середина і друга половинаXVIIст.)

4

2

3Суспільно-політичний устрій і право України в умовах наступу на її автономію (XVIII ст.)

2
4Суспільно-політичний устрій і право українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII -ХІХ ст.)

4

4

4Суспільно-політичний устрій і

право українських земель Австрійської /Австро-Угорської/ імперії (кінець XVIII - XIX ст.)

2
2Суспільно-політичний устрій і право українських земель Російської імперії на початку ХХ століття (1900 – 1917рр.)

2
2^ Модуль ІІ. Новітня історія держави та права УкраїниСуспільно-політичний і державно- правовий розвиток України у 1917 - 1920 рр.


4

4

4Держава та право України в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 рр.)

4

2

3Держава та право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929 -1941 рр.)

4

2

3Держава та право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 рр.)

4

2

3Держава та право України в післявоєнний період (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)

4

2

3Держава та право України в період десталінізації (1953 - 1964 рр.)

4

2

2Держава та право України в умовах неосталінізму (1964 – 1984 роки)

4

2

2Держава та право України в період «перебудови» (1985-1990 роки)

4

2

2Держава та право України в умовах незалежності (1991 рік - початок XXIст.)

4

2

3,62

Загалом годин

54

36

52,62

^ ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Рабовласницькі держави і право на території Північного Причорномор'я (середина І тис. до н.е. - V ст. н. е.) - 2 год.

  1. Скіфська держава: суспільний та державно-правовий устрій.

  2. Античні міста-держави Північного Причорномор'я, їх розвиток та суспільно-політичний устрій і правові відносини.

  3. Боспорське царство.

  4. Закономірності та особливості виникнення і розвитку рабовласницьких держав у Північному Причорномор'ї.Тема 2. Держава і право Київської Русі (VI - XII ст.) - 4 год.


  1. Утворення Давньоруської держави. Концепції її походження.

  2. Суспільний лад.

  3. Державний устрій Київської Русі:

а) органи влади і управління;

б) суд і процес;

в) збройні сили.

  1. Вплив християнства на державно-правовий розвиток Русі.

  2. Становлення давньоруського права. «Руська Правда» -пам'ятка феодального права.Тема 3. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV - перша половина XVII ст.) - 2 год.
1. Суспільний устрій.

2. Державний устрій:

а) центральні органи влади і управління польсько-литовської держави;

б) місцеві органи влади і управління;

в) судова система;

г) збройні сили польсько-литовської держави.

3. Джерела права. «Судебник Казимира». «Литовські Статути». Характерні особливості права.


  1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної...
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница