Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16


Скачать 370.75 Kb.
НазваниеНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16
страница1/3
Дата публикации24.06.2013
Размер370.75 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3
ЗМІСТ  1. Вступ 3

  2. Навчальна програма курсу 4

  3. Література

    1. Список навчальної літератури 15

    2. Список рекомендованої літератури 16

  4. Модульне планування 21

  5. Організація поточного (модульного) та

підсумкового контролю знань 23

1.ВСТУП

1.1. Опис

Історія держави і права – історико-юридична дисципліна, що вивчає закономірності розвитку суспільства, держави і права на території України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави і права», «Історія політико-правової думки», «Конституційне право», «Історія держави та права зарубіжних країн» та ін.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави і права України» складається з двох модулів. Модуль перший (І) охоплює процеси формування і розвитку державно-правових утворень, що існували на території України у давню, середньовічну та нову епохи вітчизняної історії. Модуль другий (ІІ) охоплює питання становлення Української держави і права у новітню добу.
1.2. Рівень

Рівень дисципліни визначається на підставі попередніх знань з історії України, набутими у середньому навчальному закладі, а також глибиною і повнотою засвоєного матеріалу з історії державотворчих процесів, що мали місце на українських землях впродовж вітчизняної історії. Засвоєння робочої програми з даної дисципліни покликане забезпечити високий рівень знань студентів, виробити в них навички і вміння самостійно аналізувати сучасні процеси державо- і право- творення в Україні, підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.
1.3. Історія держави і права України – обов’язкова навчальна дисципліна
1.4. Викладацький склад

Рибалко В’ячеслав Антонович – доцент, канд.. істор. наук

Крутова Любов Олексіївна – доцент, канд.. істор. наук
1.5. Методика викладання

Надається інформація стосовно методик навчання, форм та методів:

^ Методика викладання:

- модульно-рейтингова система навчання

Форми навчання:

- лекції: інформативні, аналітичні;

- семінари.

- самостійна робота студента

Методи навчання

- мозкові атаки;

- дидактичні ігри.

1.6. Мова

- українська

- російська

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

^

МОДУЛЬ І.


ДАВНЯ, СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА НОВА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 1. Історія держави і права України як наука та навчальна дисципліна
Предмет історії держави і права України як науки. Методологія. Методи дослідження. Періодизація історії держави і права України. Особливості навчального курсу і його структура. Історіографія історії держави і права України. Джерела курсу. Значення вивчення курсу.

^ Тема 2. Рабовласницькі держави і право на території Північного Причорномор’я (середина І тис. до н.е. – V ст. н.е.)
Передумови виникнення держави. Поняття воєнної демократії. Утворення і еволюція держави скіфів. Соціально-політичний устрій сарматів. Античні поліси Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Вплив Римської імперії. Інші етноси й державні об’єднання Північного Причорномор’я. Велике переселення народів.

Джерела, суть і основні риси права держав Північного Причорномор’я.

^ Тема 3. Держава і право Київської Русі

(VІ ст. - початок ХІІ ст.)
Етапи формування державності у східних слов’ян. Процес утворення єдиної Давньоруської держави.

Суспільний лад. Форми феодального землеволодіння і утвердження принципу васалітету. Общинне землеволодіння. Вотчина.

Державний лад. Русь як ранньофеодальна монархія. Системи управління. Адміністративні реформи перших київських князів. Виникнення церковної організації.

Становлення давньоруського права. Звичаєве право та інші джерела давньоруського права. «Руська Правда»: історія виникнення, структура. Правове положення населення, злочин і покарання, судочинство за «Руською Правдою».

Значення давньоруської держави і права у вітчизняній та світовій історії.

^ Тема 4. Держава і право феодально роздробленої Русі

(1230-ті роки - ХІV ст.)
Причини зростання економічного й політичного значення місцевих феодальних центрів. Дроблення держави і поява окремих князівств – «земель». Політико-правове становище Русі у складі Золотої Орди.

Загальна характеристика суспільно-політичного ладу і права Галицько-Волинського князівства: зміни в соціальній структурі; особливості державного ладу. Загальна характеристика права Галицько-Волинського князівства: особливості становлення і джерельної бази, вплив польсько-литовського законодавства.

^ Тема 5. Українські землі у складі Литви і Польщі

(кінець ХІV ст. – перша половина ХVІІ ст.)
Подолання феодальної роздробленості й виникнення централізованих держав у Східній та Центральній Європі.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського: суспільний лад, організація влади; еволюція форми правління.

Унії Литви і Польщі. Утворення Речі Посполитої. Еволюція суспільного ладу в українських землях: зміни у соціальній структурі та правовому становищі населення, формування феодальних станів українського суспільства.

Державний лад: еволюція форми правління; формування системи центральних і місцевих органів влади і управління в польсько-литовській державі та українських землях. Козацьке самоврядування та його значення в історії українського державотворення. Запорозька Січ.

Брестська церковна унія та її вплив на політико-правовий розвиток українських земель.

Джерела права. Звичаєве право. Польсько-литовське законодавство. Судебник Казимира. Литовські статути. Магдебурзьке право. Основні риси права: право власності, зобов’язальне право, спадкове право, сімейно-шлюбне право. Злочини і покарання. Судовий процес.


^ Тема 6. Формування української національної (козацької) держави та обмеження її суверенітету

(друга половина ХVІІ ст.)
Зміни в суспільних відносинах під час визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького. Нове у правовому становищі козацької старшини, української шляхти, що зберегла вірність православ’ю, українських міщан, селян та православного духовенства на визволених українських землях. Козацтво і його диференціація.

Ліквідація польського адміністративного апарату управління на звільнених українських землях. Створення української національної держави та її особливості. Система органів влади і управління. Збройні сили. Міжнародне визнання української національної держави.

Розширення зв’язків з Російською державою. Оформлення московсько-українського договору 1654 року. Політико-правовий статус України за умовами договору. Оцінка в науковій літературі факту входження України до складу Російської держави.

Політичне становище українських земель у добу Руїни. Гетьманські статті й політико-правовий статус Гетьманщини. Державний устрій Гетьманщини. Зміни правового становища православної церкви на Лівобережній Україні. Створення російської системи органів управління Гетьманщиною. Збройні сили Росії в Україні.

Джерела права. Українські джерела права. Договірні статті. Правові норми польсько-литовської доби. Законодавство Російської держави. Основні риси права. Право власності. Зобов’язальне право. Спадкове право. Сімейно-шлюбне право. Кримінальне право. Процесуальне право.


^ Тема 7. Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію (ХVІІІ ст.)
Політичне становище українських земель. Возз’єднання Правобережної України та Західної Волині з іншими українськими землями у складі Російської держави. Звільнення російськими військами Північного Причорномор’я та Приазов’я з-під влади Османської імперії.

Суспільний лад. Формування нової української шляхти і однорідного феодального класу Російської імперії. Зміни у правовому становищі православного духовенства України. Відновлення кріпосницького гноблення українських селян. Соціальне розшарування реєстрового козацтва. Запорізьке козацтво. Правове становище міського населення.

Державний лад. Обмеження і ліквідація автономії Гетьманщини. Докорінні зміни в системі органів влади і управління Гетьманщини та Запорізької Січі. Українські збройні сили та їх реорганізація. Російські органи управління Україною: центральні та місцеві. Нова Січ. Судова система та її реорганізація.

Джерела права України. Відновлення дії деяких джерел права польсько-литовської доби. «Конституція» П.Орлика. «Решительные пункты» - основний закон Гетьманщини. Поширення в Україні дії нормативних актів Російської держави.

Перші спроби кодифікації права в Україні. Загальна характеристика правових відносин. Право власності. Зобов’язальне право. Спадкове право. Сімейно-шлюбне право. Кримінальне право. Процесуальне право.

^ Тема 8. Суспільно-політичний устрій і право України у складі

Російської імперії ( кінець XVIII - ХІХ ст.)
Перерозподіл території України Російською й Австрійською державами.

Суспільний лад українських земель, що перебували у складі Російської імперії. Збереження підвалин феодального суспільства. Буржуазні реформи. Становий устрій і початок його руйнування. Формування класів нового буржуазного суспільства. Правове становище різних соціальних груп населення України.

Державний устрій. Центральні органи влади Російської імперії. Поширення на українські землі адміністративно-територіального поділу Росії. Місцеві органи управління. Становлення всестанового самоврядування. Перебудова судової системи України. Формування адвокатури. Поліцейська реформа, реорганізація жандармерії. Збройні сили: військова реформа. Нові принципи комплектування збройних сил Російської імперії.

Джерела права. Українське звичаєве право. Поширення в Україні російського законодавства. Систематизація і кодифікація російського права. Основні риси права. Цивільне право. Зародження фабрично-трудового законодавства. Кримінальне право. Кримінальний і цивільний процес.

^ Тема 9. Суспільно-політичний лад і право України

у складі Австрійської /Австро-Угорської/

імперії (кінець XVIII - ХІХ ст.)
Особливості суспільного ладу західноукраїнських земель. Система центральних органів влади і управління. Вплив революції 1848 р. на еволюцію державного устрою Австрійської імперії. Органи управління українськими землями. Система місцевого самоврядування на західноукраїнських землях та її розвиток. Судова система.

Заміна польського законодавства австрійським в західноукраїнських землях. Основні тенденції розвитку права в Австро-Угорщині.


^ 10. Суспільно-політичний лад і право України

на початку XX ст. (1900 – 1916 роки)
Зміни в політичній системі Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. Початок формування політичних партій в Росії та Україні. Громадські об’єднання.

Оформлення конституційної монархії в Росії. Революція 1905 –1907 років у Росії та її вплив на розвиток подій в Україні. Російські та українські політичні партії й проблема української державності. Маніфест 17 жовтня 1905 року. Основні державні закони Російської імперії 1906 року. Становлення російського парламентаризму. Українська думська громада. Виникнення рад робітничих депутатів.

Перехід царату до терористичних методів правління. Режим надзвичайного стану. Військово-польові суди. Посилення терору та національного гноблення в Україні. Зміцнення поліцейських і жандармських органів самодержавства.

Зміни в державному апараті в роки Першої світової війни. Нові органи центрального міжвідомчого управління. Розвиток громадського самоврядування.

Джерела права. Кодифікаційні установи та результати їх функціонування. Цивільне і кримінальне законодавство. Надзвичайне законодавство періоду Першої світової війни. Зміни у судочинстві.

^ МОДУЛЬ ІІ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 11. Суспільно-політичний і державно-правовий розвиток України в 1917 - 1920 роках
Лютнева революція 1917 року. Крах самодержавства в Росії. Початок формування нових політичних структур. Тимчасовий уряд Росії та його органи управління в Україні. Законодавство Тимчасового уряду в галузі цивільного і кримінального права.

Утворення Української Центральної Ради та її боротьба за відродження української державності. Універсали Центральної Ради. Проголошення УНР. Державний устрій і законодавство УНР: органи центральної влади, організація місцевої влади, судова система, спеціальні служби, проблема формування збройних сил, законодавча діяльність. Брест-Литовські переговори. Крах Центральної Ради. Політичні уроки.

Українська держава П.Скоропадського. Будівництво держави: організація влади, військове будівництво, створення правоохоронних органів, судової системи; дипломатична діяльність. Законодавство. Крах гетьманату.

Відродження УНР. Влада Директорії. Державне будівництво: вищі законодавчі органи влади, місцева влада, судові органи, правоохоронні органи, будівництво збройних сил. Законодавча діяльність. Держави Антанти і Директорія. Варшавський договір. Ризький мирний договір і доля УНР.

Проголошення ЗУНР. Державний устрій і законодавство ЗУНР: центральні органи влади і управління. Реформування місцевих органів влади. Судова реформа. Правоохоронні органи. Будівництво збройних сил. Законодавча діяльність. Паризька мирна конференція. Кінець ЗУНР. Значення досвіду ЗУНР.

Початок будівництва радянської держави в Україні. Перший Всеукраїнський (Харківський) з’їзд рад робітничих і солдатських депутатів. Проголошення Республіки Рад в Україні і створення центральних органів радянської влади та управління. Організація радянських органів влади на місцях. Надзвичайні органи радянської влади в Україні. Будівництво збройних сил радянської України.

Відновлення радянської влади в Україні наприкінці 1918 р. Новий етап будівництва радянської держави в Україні. Конституція УСРР 1919 року. Відновлення центральних і місцевих органів влади і управління. Надзвичайні органи влади. Судові органи. Реорганізація збройних сил Радянської України.

Налагодження федеративних зв’язків УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками. Воєнно-політичний союз.

Становлення радянського права в Україні. Основні риси цивільного, сімейного, колгоспного, трудового, кримінального, кримінально-процесуального і цивільно-процесуального права УСРР.

^ Тема 12. Держава і право України в умовах ліберальної

політики більшовиків (1921 – 1929 роки)
Державний устрій України в умовах реалізації ліберальної політики більшовиків. Центральні органи влади і управління. Адміністративно-територіальний устрій. Місцеві органи влади та управління. Судова система. Органи прокуратури.

Розширення інтеграції радянських республік. Роль України в утворенні Союзу РСР. Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з входженням України до складу СРСР. Нові тенденції в системі центральних та місцевих органів влади і управління. Розвиток системи судових органів. Органи прокура­тури. Державне політичне управління УСРР. Українізація державного апарату. Утворення МАСРР у складі Радянської України.

Розвиток українського радянського законодавства. Зміни в діючій Конституції УСРР. Нова Конституція Радянської України. Кодифікація радянського законодавства. Основні риси цивільного, сімейного, земельного, трудового, кримінального, кримінально-процесуального і цивільно-процесуального, виправно-трудового, адміністративного права. Кодекс законів про народну освіту.

^ Тема 13. Держава і право України в умовах тоталітарно- репресивного режиму (1929 – 1940 роки)
Зміни в державному устрої України, пов’язані з встановленням тоталітарно-репресивного режиму в СРСР. Продовження формування адміністративно-командної системи. Нові тенденції у функціонуванні центральних і місцевих органів влади й управління УСРР. Еволюція системи органів суду і прокуратури. ГПУ - НКВС.

Конституція Радянської України 1937 року. Перебудова держав­них органів влади і управління УРСР у відповідності з новою Конституцією. Зміни у радянській виборчій системі. Судова система. Органи прокуратури, НКВС.

Проблема державності в західноукраїнських землях. Приєднання Західної України, Північної Буковини і частини Бессарабії до складу УРСР. Проголошення і падіння Карпатської України.

Джерела права. Основні риси цивільного, трудового, колгоспного і земельного, сімейного, кримінального і кримінально-процесуального права Радянської України.

^ Тема 14. Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 роки)
Перебудова державного апарату Радянського Союзу та УРСР у зв’язку з початком війни. Адміністративно-командна система і воєнний час. Центральні та місцеві надзвичайні органи влади. Структурні зміни у системі конституційних органів влади і управління. Органи спеціального призначення. Реорганізація керівництва й управління військами. Створення народного ополчення. Керівництво радянським партизанським і підпільним рухами. Структурні зміни та функціонування правоохоронної системи.

Спроби відродження Соборної України. ОУН(б) та ОУН(м). Проголошення акту відновлення Української Соборної держави. Крайове правління.

Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

Звільнення України від фашистських загарбників. Відновлення функціонування конституційних центральних і місцевих радянських органів влади і управління в Україні.

Політичні організації націоналістичних сил на заключному етапі Великої Вітчизняної війни.

Основні риси права Радянської України. Адміністративне право. Цивільне право. Сімейне право. Трудове право. Земельне право, колгоспне законодавство. Кримінальне право. Процесуальне право. Покарання військових злочинців.
^ Тема 15. Держава і право України в умовах післявоєнної відбудови (1945 рік - початок 1950-х років)

Суспільний лад. Зміни у складі та соціальній структурі населення УРСР. Зміцнення тоталітарного режиму.

Територіальні проблеми УРСР. Уточнення західного та південно-західного кордону Радянської України.

Державний устрій України перших післявоєнних років. Відновлення конституційних органів влади і управління. Судові органи.

Основні риси права УРСР. Особливості нормотворчого процесу в умовах післявоєнної відбудови. Цивільне право. Трудове право. Колгоспне право. Кримінальне право.


^ Тема 16. Держава і право України в умовах десталінізації

(початок 1950-х – перша половина 1960-х років)
Початок десталінізації в СРСР. Суспільний лад. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Радянської України. Розширення компетенції УРСР.

Державний устрій. Початок демократизації системи вищих і місцевих органів державної влади і управління. Зміни в системі правоохоронних органів.

Основні риси права УРСР. Кодифікація республіканського законодавства. Зміни в цивільному, трудовому, колгоспному, кримінальному та кримінально-процесуальному праві.


^ Тема 17. Держава і право України в умовах неосталінізму

(середина 1960-х – середина 1980-х років)

Авторитарна командно-адміністративна система управління в Радянському Союзі та її негативний вплив на суспільно-політичне життя УРСР.

Правовий статус Радянської України як союзної республіки. Конституція УРСР 1978 року.

Державний апарат. Вищий орган влади республіки. Органи державного управління УРСР. Місцеві органи влади. Правоохоронні органи. Судова система.

Основні риси права Радянської України. Продовження кодифікації радянського законодавства. Звод законів УРСР. Адміністративне законодавство. Цивільне і господарське законодавство. Житлове законодавство. Сімейне законодавство. Трудове законодавство. Природоресурсне законодавство. Кримінальне законодавство. Виправно-трудове законодавство. Процесуальне законодавство.

^ Тема 18. Держава і право України в роки «перебудови»

(1985 – 1991 роки)
Суперечливість політики «перебудови». Наростання соціально-економічних проблем. Політика гласності; новий етап демократизації суспільства. Відродження багатопартійності. Зростання громадської й національної самосвідомості.

Державний апарат. Спроба реформування союзної держави: запровадження інституту президентства, вдосконалення системи державного управління, реформування судової системи, запровадження конституційного контролю, реформа організації місцевої влади.

Реконструкція державного апарату УРСР: зміни і доповнення Конституції УРСР, демократизація виборчої системи, принципові зміни в роботі вищого законодавчого органу України. Розмежування повноважень між представницькими, виконавчими і судовими органами. Інститут президентства в Україні. Визначення статусу Кримської Автономної Республіки. Зміни в системі місцевих органів влади. Декларація про державний суверенітет України.

Курс на реформування законодавства України. Зростання значення цивільного права. Зміни у трудовому законодавстві. Законодавче забезпечення соціально-культурної сфери. Зміни і доповнення в кримінальному законодавстві. Реформаторські починання в процесуальному законодавстві.

Зміни статусу УРСР як союзної республіки. Закон СРСР «Про розмежування повноважень між СРСР і суб’єктами федерації». Спроби збереження СРСР як федерації рівноправних суверенних республік.

Проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Обрання Президента України. Утворення Співдружності Незалежних Держав. СНД й Україна. Розпад СРСР.


  1   2   3

Похожие:

Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconЗатверджено на методичному засіданні кафедри
Структура та зміст навчальної дисципліни, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconОрієнтовний список літератури для конспектування з курсу
Барабаш Ю. Я. «Знаю человека…». Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. – М., 1989
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconУкраїнська латиномовна література частина української літератури,...
Українська латиномовна література — частина української літератури, написана латинською мовою протягом 15—19 ст
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Нетяженко В. З., Сьоміна А. Г., Присяжнюк М. С. Загаль­ний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993. 304 с
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconНова програма 12-річноі школи програма для загально освітніх
Керівник проекту М. Г. Жуятський, академік нан україни, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т....
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconАвторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconВірші на екзамен з курсу історії світової літератури ХХ століття

Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconГоловня В. В. История античного театра / В. В. Головня; [учебник...
Зміст та структура курсу «Історія театру». Основні завдання курсу. Навчальна та додаткова література
Навчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури 15 Список рекомендованої літератури 16 iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница