Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін


Скачать 430.01 Kb.
НазваниеМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін
страница1/4
Дата публикации24.06.2013
Размер430.01 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4


Міністерство освіти

та науки України
Донецький національний університет
Кафедра державно-

правових дисциплін


ІСТОРІЯ України

плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури

(за вимогами кредитно-модульної системи)

^ Донецьк - 2010

ББК: Х8р30
Історія України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної системи): для студентів спеціальності «Правознавство» / Упор.: Л.О. Крутова, В.А. Рибалко. - Донецьк: ДонНУ, 2010. - 40 с.

Упорядники: Л.О. Крутова, канд. істор. наук, доц.

В.А. Рибалко, канд. істор. наук, доц.
Відповідальний за випуск: В.А. Малига, канд. юрид. наук, доц.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

державно-правових

дисциплін

Протокол № 11 від 15.06.2010
© Донецький національний університет, 2010

© Л.О. Крутова, В.А. Рибалко, 2010

ЗМІСТ

Вступ 4

І. Структура програми навчального курсу «Історія України» 5

ІІ. Організація навчального процесу 5

ІІІ. Розподіл годин за кредитно-модульною системою 6

IV. Плани семінарських занять 8

V. Завдання для індивідуальної роботи студентів 12

VI. Завдання для самостійної роботи студентів 16

VІІ. Порядок оцінювання знань з історії України 26

VІІІ. Список учбової літератури 28

ІХ. Список рекомендованої літератури 30

Х. Електронні адреси ресурсів Інтернет, що можуть бути

використані в процесі вивчення історії України 35


ВСТУП

Навчальний курс «Історія України» - складова циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, що спрямовані на формування широкого світогляду майбутнього спеціаліста, свідомості громадянина і патріота України. Навчальний курс «Історія України» нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами, як «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Судові і правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Історія римського права» та іншими.

Вивчення історії України здійснюється на основі кредитно-модульної системи, що покликана забезпечити зміцнення знань студентів, вироблення в них навичок та вмінь самостійно опановувати новий матеріал, підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.

Навчальний план передбачає вивчення історії України шляхом застосування різних форм роботи: аудиторної (лекції та семінарські заняття), індивідуальної (під контролем викладача) і самостійної роботи студентів. Вивчається історія України на першому курсі, впродовж першого семестру.

Методичний посібник з історії України розрахований на студентів спеціальності «Правознавство», які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.
І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
Для вивчення історії України студентами спеціальності 0601 «Правознавство» виділено 124,82 год. З них на лекції – 36 год., семінарські заняття – 18 год., самостійну роботу студента – 70, 82 год. Вивчення навчального курсу закінчується підсумковим контролем у формі іспиту.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Лекції читає викладач - лектор. Студенти уважно його слухають, сприймаючи інформацію; з почутого виділяють головне і занотовують у спеціальний зошит для лекцій. Важливо правильно, чітко і логічно вести свої записи. До них доведеться ще повертатися під час підготовки до семінарського заняття, екзамену та в процесі виконання самостійної роботи.

До семінарського заняття студенти готуються вдома або в читальному залі у відповідності з планом, що наводиться у пропонованому методичному посібнику. Використовуючи учбову і рекомендовану літературу, студенти письмово відповідають на кожне питання плану семінару в окремому зошиті для таких занять. Проводиться семінарське заняття в аудиторії. Ходом семінару керує викладач. Він визначає порядок розгляду всіх питань плану заняття. Використовуючи свої записи, студенти послідовно розкривають тему семінару, аналізують історичні події, узагальнюють, роблять висновки.

Значне місце в навчальному процесі відведено самостійній роботі студента (СРС). Ця форма навчання передбачає самостійне виконання кожним студентом тих завдань, що наведені нижче у відповідному розділі методичного посібника. Вони виконуються в процесі опрацювання учбової літератури. Свої записи студенти вносять у зошит для самостійної роботи. Важливо виконувати такі завдання вчасно і систематично, щоб засвоєння кожної теми курсу відбувалося паралельно в усіх формах: одні питання – на лекції, другі - на семінарі, треті – під час виконання завдань СРС. У підсумку буде формуватися цілісне сприйняття теми і всього навчального курсу.

Програма курсу з історії України передбачає поділ його на два модулі. Вони сформовані за проблемно-хронологічним принципом. ^ Модуль перший охоплює історичні події найдавнішої, давньої, середньовічної та нової історії українських земель, модуль другий – події новітньої історії України.

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ

СИСТЕМОЮ


№ п/п

Тема

Кількість годин

лекції

семінари

СРС

Модуль І. Найдавніша, давня, середньовічна та нова історія України
Історія України як наука і учбова дисципліна

2

Найдавніші племена і народи на території України

2
2Давньоруське суспільство (IX – початок XIII ст.)

2

2

4Загарбання південно -західних земель Русі литовськими і польськими феодалами (30-ті роки XIII – перша половина XV ст.)

2
4Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV-XVIIІ ст.)

2

2

4Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій (кінець XVIII - XIX ст.)

2

2

5Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII – XIX ст.)

2
5Українське національне Відродження (кінець XVIII –XIX ст.)

2
4

^ Модуль ІІ. Новітня історія України

Україна в епоху революцій (1900 – 1920 рр.)

2

2

6Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 рр.)

2
4Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті роки)

2
4Західноукраїнські землі між Першою та Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті роки)

2
4Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.)

2

2

4Послявоєнне відродження України (1945 - 1953 рр.)

2
4Україна в умовах десталінізації радянського суспільства (1953-1964 рр.)

2
4Україна в умовах неосталінізму (1964 –1984 рр.)

2

2

4

17.

Україна в період «перебудови» (1985 – 1991 роки)

2

2

4

18.

Україна в умовах незалежності (1991 рік – початок ХХІ ст.)

2
4,82

Загалом годин

36

18

70,82

^ IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема І. Давньоруське суспільство (IX - початок XIII ст.) -

2 год.

1. Господарство східних слов'ян: землеробство, скотарство, ремесла, промисли, торгівля.

2. Культура східних слов'ян:

а) основа культури східних слов'ян та особливості її розвитку;

б) побут, традиції;

в) вплив християнства на розвиток культури;

г) політико-правова думка: «Слово о Законе и Благодати», політична програма Володимира Мономаха, образ ідеального правителя у творі Даниїла Заточника.

3. Внесок Київської Русі у розвиток європейської цивілізації.

Тема 2. Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV - XVII ст.) - 2 год.
1. Причини зародження українського національно-визвольного руху.

2. Ідеї Гуманізму та Реформації, їх вплив на розвиток українського національно-визвольного руху.

 1. Форми вияву протесту українців у економічній, політичній та духовній сферах життя.

 2. Формування української народності.Тема 3. Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій (кінець XVIII - XIX століття) – 2 год.

1. Особливості політичного розвитку українських земель у складі метрополій.

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі метрополій.Тема 4. Українське національне Відродження (кінець XVIII -XIX століття) - 4 год.

1. Зародження українського національного Відродження в Російській імперії (кінець XVIII - перша половина XIX століття): причини виникнення, учасники й задачі руху.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у формуванні національної самосвідомості: ідеї панславізму та українська державність.

 2. Українське національне Відродження в Австрійській (Австро-Угорській ) імперії:

а) особливості формування української інтелігенції в Австрійській імперії наприкінці XVIII - XIX століття ;

б) діяльність «Руської трійці»;

в) вплив буржуазної революції 1848 року в Австрії на активізацію українського національного руху; «Головна Руська Рада»;

г) москвофіли; народовці.

4. Перехід від культурно-просвітницької роботи до політичної боротьби:

а) утворення перших українських політичних партій наприкінці XIX століття; українське питання в їхніх політичних проектах;

б) розвиток української політико-правової думки у другій половині XIX століття: Михайло Драгоманов, Іван Франко.


^ Тема 5. Україна в епоху революцій (1900 – 1920 рр.) - 2 год.

1. Вплив революції 1905-1907 pp. у Російській імперії на розвиток подій в Україні:

а) активізація робітничого руху; створення рад робітничих депутатів; збройні повстання в містах України;

б) селянський рух;

в) збройні повстання в армії та на Чорноморському флоті.

2. Лютнева революція 1917 року в Росії та розгортання революційних подій в Україні:

а) утворення Центральної Ради; І та ІІ універсали;

б) активізація боротьби робітників, солдатів та селян за мир і розв'язання соціально-економічних проблем;

3. Жовтневі події 1917 року в Петербурзі та новий етап розвитку революції в Україні:

а) ставлення Української Центральної Ради до Жовтневих подій 1917 р. в Петербурзі; III та IV універсали УЦР;

б) проголошення влади Рад в Україні.

Тема 6. Україна в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) – 2 год.

 1. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

 2. Боротьба народу України у складі СРСР проти німецько-фашистських загарбників:

а) участь у військових операціях на радянсько-німецькому фронті та в партизанському і підпільному рухах у тилу ворога;

б) трудовий внесок робітників, селян, інтелігенції у загальну Перемогу в радянському тилу.

 1. Історичне значення Перемоги і звільнення території України радянською армією від німецько-фашистських загарбників; джерела Перемоги; уроки Другої світової війни.Тема 7. Україна в умовах десталінізації радянського суспільства (1953-1964 pp.) – 2 год.

1.Початок демократизації радянського суспільства. Десталінізація: поняття і вияв нового політичного курсу.

 1. Економічні перетворення та їх результати. Соціальна сфера.

 2. Культура. Рух шестидесятників в Україні та його особливості.

 3. Причини незавершеності процесів демократизації радянського суспільства.Тема 8. Україна в умовах неосталінізму (1964 – 1984 рр.) –

2 год.

 1. Від реформ до стагнації радянського суспільства: політика, економіка, соціальна і національно-культурна сфера;

 2. Розвиток дисидентського руху в Україні: його особливості та основні напрями.Тема 9. Україна в період «перебудови» (1985 – 1991 рр.) –

2 год.

 1. Перехід керівництва КПРС до нового політичного курсу: причини його впровадження; суть і завдання «перебудови».

 2. Спроби реформування радянської соціально-економічної системи; результати цих перетворень в УРСР.

 3. Активізація суспільно-політичного життя й національного руху в Україні.Тема 10. Україна в умовах незалежності (1991 рік – початок ХХІ ст.) – 4 год.

 1. Особливості суспільно-політичного життя в Україні.

 2. Проблеми соціально-економічного розвитку.

 3. Національно-культурне відродження.

 4. Незалежна Україна й українська діаспора. Особливості розвитку і перспективи взаємовідносин.^ V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА
Тема: Найдавніші племена і народи на території України

1. З'ясуйте, коли почалось і як відбувалося заселення території України.

2. Охарактеризуйте епоху праобщини, епоху первісної родової общини та епоху розпаду родової общини.
Тема: Давньоруське суспільство (IX - початок XIII ст.)

 1. З'ясуйте, чи існували економічні, політичні, духовні зв'язки між Київською Руссю та Галицько-Волинським князівством? Наведіть приклади.

 2. Розкрийте значення Галицько-Волинського князівства в історії Південно-Західних земель Русі (України).


Тема: Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV – середина XVII ст.)

 1. Охарактеризувати основні етапи визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

 2. Визначити причини, рушійні сили, характер та особливості визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

 3. Проаналізувати результати визвольної війни українського народу середини XVII ст.


^ Тема: Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII - XIX ст.)

 1. Розкрийте причини зародження суспільно-політичних рухів у Російській імперії на початку XIX ст. Поясніть, чому вони набули розвитку і в українських землях.

 2. Порівняйте соціально-класову роль, мету і завдання декабристського, народницького, соціал-демократичного та ліберально-буржуазного рухів: знайдіть спільні риси і відмінні.


Тема: Україна в епоху революцій (1900-1920 pp.)

1. Розкрийте хід воєнних дій на території України в роки Першої світової війни. Проаналізуйте їх результати і наслідки.

2. Дайте відповідь на запитання: чому Перша світова війна стала трагедією українців?
Тема: Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921-1928 pp.)

 1. Порівняйте суть політики «воєнного комунізму» і нової економічної політики; розкрийте їхні особливості.

 2. Дайте відповідь на запитання: чи варто було відмовлятися від політики «воєнного комунізму» і запроваджувати нову економічну політику?Тема: Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті pp.)

 1. Вкажіть складові частини плану будівництва соціалізму в СРСР.

 2. Розкрийте суть політики індустріалізації та особливості її реалізації в Радянській Україні.

 3. Проаналізуйте результати і наслідки політики індустріалізації в УСРР.

 4. Проаналізуйте результати і наслідки впровадження політики суцільної колективізації в Радянській Україні.Тема: Західноукраїнські землі між Першою і Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті рр.)

 1. Визначити основні напрямки розвитку політичної боротьби на західноукраїнських землях у зазначений період.

 2. Дайте відповідь на запитання: чому наприкінці 1930-х років найбільшого розвитку в західноукраїнському регіоні набув оунівський рух.


Тема: Україна у роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 pp.)

1. З'ясуйте основні положення радянсько-німецьких договорів 1939 року.

 1. Розкрийте вплив цих договорів на визначення історичної долі західноукраїнських земель.  1. ^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Завдання по темі « Населення України у стародавні часи»:

1) визначіть фактори, що впливали на еволюцію первісної людини;

  1. розкрийте зв'язок між еволюцією первісних людей, опануванням ними нових видів господарської діяльності та появою нових форм самоорганізації людей;

  2. перелічіть відмінності у походженні, господарській діяльності, побуті й культурі кочових етносів Північного Причорномор'я, населення античних полісів та землеробських племен Лісостепу.^ Завдання по темі «Давньоруське суспільство (IX — початок 30- х років ХІІІ ст.)»:

1) охарактеризуйте кожний період політичної історії Русі;

2) визначіть внесок видатних київських князів (за періодами політичної історії Русі) у розвиток давньоруського суспільства;

3) розкрийте причини економічного, політичного і культурного занепаду Київської Русі.
^ Завдання по темі «Загарбання південно-західних руських земель литовськими та польськими феодалами (30-ті роки ХІІІ – перша половина XV ст.)»:

1) з'ясуйте, як відбулося загарбання руських земель татаро-монголами; поясніть, чому це стало можливим;

2) дайте відповідь на запитання: чому південно-західні землі Русі України були легко завойовані литовськими дружинниками, а Галицько-Волинське князівство не змогло протистояти польським загарбникам?

3) порівняйте політику Литовського князівства і Польського королівства на захоплених українських землях у другій половині XIV століття: знайдіть спільні і відмінні риси.
^ Завдання по темі «Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV - XVIII ст.)»:

 1. доведіть, що Люблінська унія докорінно змінила перспективу історичного розвитку українських земель;

 2. проаналізуйте наслідки Брестської церковної унії;

3) з'ясуйте завдання і основні напрямки діяльності церковних братств на українських землях;

4) розкрийте роль Богдана Хмельницького як полководця, політика і дипломата України середини XVII ст.;

5) дайте відповідь на запитання: яку оцінку одержала діяльність Б.Хмельницького в науковій історичній літературі;

 1. розкрийте роль Івана Мазепи в українській історії кінця XVII - початку XVIII ст.;

 2. з'ясуйте суперечливість оцінок діяльності гетьмана Івана Мазепи в науковій історичній літературі;

 3. на контурній карті з вітчизняної історії окресліть території України, що увійшли до складу Російської імперії в другій половині XVIII ст.


^ Завдання по темі «Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій. Кінець XVIII - XIX століття»:

1) заповніть таблицю «Особливості розвитку українських земель під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій»:

^ Сфери розвитку

суспільства

Політика Австрійського

уряду щодо

українських земель

(кінець XVIII - XIX ст.)

Політика Російського

уряду щодо

українських земель

(кінець XVIII-XIX ст.)

1. Соціально-економічна:

а) аграрнаб) промисловав) торговаII. Національно-культурна:

а) мовнаб) культурав) просвітництво2) використовуючи дані таблиці, визначіть, в якій державі були більш сприятливі умови для розвитку українських земель та українців.
^ Завдання по темі «Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII - XIX ст.)»:

1) заповніть таблицю і порівняйте програми Південного та Північного товариств декабристів:

^ Основні положення програми

Південне

товариство

Північне товариство

Політичний переустрій Російської імперіїРозв'язання аграрного питанняРозв'язання українського національного питанняМетоди реалізації програми
2) з'ясуйте особливості розвитку державницької ідеї в програмі «Товариства об'єднаних слов'ян»;

3) порівняйте завдання та методи діяльності таємних організацій народників («Земля і воля», «Народна воля») і соціал-демократів.
^ Завдання по темі «Українське національне відродження (кінець XVIII -XIX ст.)»:

 1. розкрийте фактори, що впливали на розвиток української культури в другій половині XIX ст. і визначали її специфічні риси (у складі Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій);

 2. з'ясуйте, які зміни сталися у сфері розвитку освіти в українських землях Австрійської /Австро-Угорської/ та Російської імперій;

 3. заповніть таблицю «Українські громади»:

^ Основні характеристики

Визначення

Час існування
Мета
Завдання
Методи діяльності
Форми діяльності
Причини розколу громадівців
Особливості методів діяльності:

а) «старих громад»
б) «молодих громад»
Значення громад


^ Завдання по темі «Україна в епоху революцій (початок XX століття)»:

 1. порівняйте завдання революцій 1905 - 1907 pоків та 1917 pоку, що відбулися в Російській імперії, і з'ясуйте, чи відповідали їм завдання Української революції 1917- 1920 рр.;

 2. розкрийте роль Михайла Грушевського у політичних подіях початку XX ст. в Україні;

 3. визначіть роль Володимира Винниченка у розвитку революційної боротьби початку XX ст. в Україні;

 4. дайте характеристику діяльності Симона Петлюри в роки Української революції 1917 - 1920 pp.;

 5. з'ясуйте місце Нестора Махна в революційних подіях початку XX ст. в Україні.^ Завдання по темі «Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 pp.)»:

1) заповніть таблицю «Результати впровадження нової

економічної політики в Радянській Україні»:

^ Сфера застосування

Результати впровадження

1. Сільське господарство
2. Промисловість
3. Торгівля
4. Методи управління народним господарством

2) заповніть таблицю «Політика українізації: основні заходи та

результати впровадження»:

^ Сфера застосування

Результати впровадження

Розширення вивчення української мови та впровадження її у діловодство
Підготовка національних керівних кадрів
Відродження української національної культури
Національно-культурне відродження етнічних меншин

3) поміркуйте над запитанням: чому завдання політики українізації не були виконані повністю?
^ Завдання по темі «Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті pp.)»:

1) заповніть таблицю «Результати виконання перших п'ятирічних планів в УСРР»:

^ Роки п'ятирічок

Позитивні результати

Негативні результати

Проблеми, породжені п'ятирічками

Перша п'ятирічка ( рр.)


Друга п'ятирічка ( рр.)2) розкрийте суть першого і другого етапів проведення політики суцільної колективізації села; дайте відповідь на запитання: чим вони відрізнялися;

3) розкрийте власний погляд на питання щодо причин голоду 1932 - 1933 pp. в Радянській Україні.

^ Завдання по темі «Західноукраїнські землі між Першою та Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті pp.)»:

1) розкрийте вплив результатів Першої світової війни на розвиток західноукраїнських земель;

2) з'ясуйте, як впливали політичні події 1920 - 1930-х років, що відбувалися в Радянській Україні, на розвиток політичної ситуації в західноукраїнських землях;

3) охарактеризуйте основні положення інтегрального (чинного) націоналізму Д. Донцова та політичної доктрини М. Сціборського. Розкрийте їх вплив на розвиток ідеї української державності між двома світовими війнами.
^ Завдання по темі «Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 - 1945 pp.)»:

1) заповніть таблицю «Об'єднання всіх українських земель у складі єдиної держави (1939 - 1945 pp.)»:


Роки

Регіони, включені до складу УРСР

^ За яких обставин відбулося включення регіону до УРСР2) розкрийте причини поразок Червоної Армії Радянського

Союзу в першому періоді Великої Вітчизняної Війни;

3) заповніть таблицю «Бойові дії на території України (1941-1945 рр.)»:

^ Період війни

Роки військових дій

Місця (регіони) запеклих оборонних боїв Червоної Армії

Наступальні операції Червоної (Радянської) Армії

^ Підсумок бойових операцій на кінець періоду війни

4) розкрийте різні форми участі народу України у боротьбі з фашизмом.
^ Завдання по темі «Післявоєнне відродження України (1945 - 1953 pp.)»:

1) дайте відповідь на запитання: як і чому змінилися чисельність і національний склад населення Радянської України після закінчення Другої світової війни;

2) заповніть таблицю «УРСР після Другої світової війни (1945 - 1953 pp.)»:


^ Сфера життя суспільства

Особливості відбудовного процесу

Економіка:

а) сільське господарство
б)промисловість (важка, легка)
Політика, ідеологія
Культура
Національні відносини  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами...
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра державно- правових дисциплін iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница