4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право»


Скачать 447.09 Kb.
Название4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право»
страница1/4
Дата публикации24.06.2013
Размер447.09 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4
ЗМІСТ
Стор.

1. Анотація дисципліни «Римське право»

4

2. Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право»

5

3. Робоча програма дисципліни «Римське право»

6

4. Плани семінарських занять і завдання для самоперевірки знань

15

^ 5. Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)

34

6. Порядок оцінювання знань студентів на основі кредитно-модульної системи

37

^ 7. Питання для підсумкового контролю

38

8. Тематика курсових та дипломних робіт

43

^ 9. Список основної літератури

44

10. Список додаткової літератури

47

11. Корисні посилання на ресурси Internet

49

^ 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «РИМСЬКЕ ПРАВО»
Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями, положеннями римського приватного права, звернути увагу на генезу та розвиток публічного права, показати вплив рецепції римського права на розвиток європейського та вітчизняного права (у тому числі, на сучасне право України).

Завдання: залучити студентів до вивчення джерел римського права з метою докладнішого (якісного) пізнання основних інститутів римського права (зобов’язального, договірного, речового права, сімейного та спадкового права тощо), а також з метою опанування методики формування обґрунтованого рішення у конкретній справі. Оволодіння понятійним апаратом повинно сприяти у подальшому компоративним дослідженням та полегшити міжкультурні контакти у правовий сфері.

Предмет: правова система, що склалася у Давньому Римі з урахуванням окремих особливостей кожного періоду її розвитку; при цьому особлива увага приділяється римському праву класичної доби.

^ Розкриття змісту дисципліни передбачено у двох модулях.

Модуль 1. «Предмет та система римського права. Вчення про позови. Особи в римському праві. Сімейне та спадкове право». Викладання шести тем лекцій розраховано на 16 годин. Також модуль передбачає 8 годин семінарів, з яких 4 години відводиться на контрольні роботи (вхідний та модульний контроль).

Модуль 2. «Речові права. Зобов’язальне право. Договірні та позадоговірні зобов’язання». Сім тем другого модулю розраховано на 16 годин лекцій та 6 годин семінарів. Другий модуль передбачає одну контрольну роботу на 2 години (модульний контроль).

У кожному модулі планується виконання студентами самостійних робіт.

^ Модульний контроль виконується у письмовому вигляді і може передбачати розв’язання тестових завдань, рішення задач-казусів або відповіді на теоретичні питання.

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РИМСЬКЕ ПРАВО»

ТЕМА

Лекції

(кількість годин)

Семінари

(кількість годин)

СРС

Модуль 1. Предмет та система римського права. Вчення про позови. Особи в римському праві. Сімейне та спадкове право.

1.

Вхідний контроль
22.

Тема 1. Предмет та система римського

права, його рецепція сучасними

правовими системами

2

1

4

3.

Тема 2. Поняття та види джерел римського права

2

1

4

4.

Тема 3. Вчення про позови. Процес та його види у Давньому Римі

2

1

5

5.

Тема 4. Правоздатність та правовий статус осіб у римському праві

2

1

5

6.

Тема 5. Сімейне право

2

1

5

7.

Тема 6. Спадкове право

2

1

5

8.

Модульна контрольна робота І2Модуль 2. Речові права. Зобов’язальне право. Договірні та позадоговірні зобов’язання

9.

Тема 7. Речі та речові права і правовідносини. Володіння

4

1

2

10.

Тема 8. Право власності

2

0,5

4

11.

Тема 9. Права на чужі речі

4

0,5

4

12.

Тема 10. Зобов’язальне право

4

1

3

13.

Тема 11. Договірне право. Пакти.

4

1

4

14.

Тема 12. Позадоговірні зобов’язання. Делікти і квазіделікти.

26

15.

Тема 13. Публічне право у Давньому Римі. (Основи адміністративного управління та фінансового регулювання. Кримінальне право та кримінальний процес)

6

15.

Модульна контрольна робота ІІ2Загальна кількість годин

32

16

57

^ 3. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«РИМСЬКЕ ПРАВО»

Тема 1. Предмет та система римського права, його рецепція сучасними правовими системами

Предмет навчальної дисципліни «Римське право». Цілі та завдання курсу. Внесок романістів у вивчення римського права. Рецепція римського права та його значення для сучасного правознавства (юриспруденції). Вплив римського права на сучасну цивілістику. Його зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Приватне та публічне право у Давньому Римі: критерії розмежування («jus privatum» та «jus publicum» за Ульпіаном). Співіснування декількох правових систем на теріторії Давнього Риму: jus civile, jus gentium, jus praetorium. Поняття «jus naturale» в римській юриспруденції.

Періодизація історії Давнього Риму і особливості римської юриспруденції на кожному етапі.

^ Тема 2. Поняття та види джерел римського права

Джерела вивчення історії римського права та джерела (форми) римського права у Давньому Римі: співвідношення і взаємозв’язок.

Поняття джерел (форм) римського права та їхні види.

Звичай та звичаєве право. Закони ХІІ Таблиць як одна з найдавнішніх систематизацій звичаїв.

Закони та їх різновиди: рішення коміцій, постанови сенату (сенатус-консульти), конституції імператорів (імператорські едікти).
Роз’яснення найбільш видатних юристів (jus respondendi) як джерело права. Діяльність юристів. Сабініянська та прокуліянська школа римських юристів.

Перші приватні і офіційні кодифікації. Кодифікація імператора Юстиніана. Структура Зводу Юстиніану та загальна характеристика його складових частин.
^ Тема 3. Вчення про позови. Процес та його види у Давньому Римі

Самочинство як первісна форма захисту прав. Самосуд, саморозправа, кровна помста як різновиди самочинства. Зародження судочинства. Роль понтифіків. Система позовів у римському приватному праві. Обумовленість матеріального права наявністю позовної формули.

Процес у римському праві. Особливості легісакційного процесу, його етапи. Формулярний процес і вимоги до формул. Екстраординарний процес.

Форми непозовного захисту від правопорушень. Інтердикти, стипуляція, введення у володіння, реституція як особливі засоби преторського захисту.

Поняття позовної давності, її відмінність від законних строків. Перерва та зупинення строків позовної давності.
^ Тема 4. Правоздатність та правовий статус осіб у римському праві

Загальні положення правосуб’єктності осіб у римському праві. Категорії осіб в рабовласницькому Римі. Правоздатність осіб (personеm). Обсяг та зміст правоздатності залежно від наявності або відсутності status libertatis, status civitatis, status familiae. Два обов’язкових елементи правоздатності у сфері приватних відносин: jus conubii, jus commercii..

Дієздатність особи, її наявність, відсутність або обмеження залежно від віку особи, стану здоров’я та соціального становища.. «Tutela» и «cura»: поняття, умови встановлення.

Поняття capitis deminutio (capitis deminutio maxima, capitis deminutio media, capitis deminutio minima).

Умови набуття і припинення статусу римського громадянина. Загальна характеристика правоздатності громадянина Риму. Громадська гідність.

Правове становище латинів и перегринів. Особливості правового становища рабів, вільновідпущеників, колонів.

Зародження ідей про юридичні особи. Поняття і види корпорацій (collegia, universitas). Правове становище казни, муніципцій, об’єднань осіб однієї професії.


^ Тема 5. Сімейне право

Патріархальна сім’я. Римська фамілія і влада домовладики. Агнатське споріднення. Співвідношення юридичного та кровного зв’язку батька та інших членів родини.. “Persona sui juris” і “persona alieni juris”. Умови та наслідки емансипації.

Когнатська сім’я. Лінії та ступені когнатського споріднення. Відмінності когнатської сім’ї від агнатської|.

Інститут шлюбу в Давньому Римі. Поняття та види шлюбу. Justum matrimonium. Конкубінат. Відмінні риси «сum manu» і «sine manu». Usurpatio trinoctii. Порядок укладання шлюбу. Умови вступу у шлюб. Припинення шлюбу, форми та підстави розлучення. Особисті та майнові відносини між подружжям. Dos. Покарання за аdulterium.

Особливості відносин між батьками та дітьми залежно від виду шлюбу. Patria potestas. Узаконення та усиновлення дітей.

Опіка і піклування: умови встановлення; вимоги до до опікунів і піклувальників, їх обов’язки та права; правовий захист тих, кого опікають, або про кого піклуються.
^ Тема 6. Спадкове право

Поняття та види спадкування. Сторони в спадкуванні, їхні права та обов’язки. Правові засади переходу майна спадкодавця до інших осіб. Спадкування за законом і за заповітом. Можливість спадкування одночасно з двох підстав. Сингулярне та універсальне правонаступництво. Момент відкриття спадщини. . Закликання до спадщини.. Порядок прийняття спадкової маси. Лежача спадщина. Відумерла та безхазяйна спадщина. Перехід спадкування: спадкова трансмісія и заповідальна субституція (підпризначення спадкоємця).

Етапи розвитку спадкового права: спадкування за квіритським правом; спадкування за препреторськими едиктами; спадкування за імператорськими законами; спадкування за правом ЮЮстиніана.

Спадкування за заповітом. Поняття та форми заповітів. Поняття приватного та публічного заповіту. Свобода заповіту як важливий принцип римського спадкового права. Заповідальна правоздатність. Умови недійсності заповіту. Заповіти, які визначені незатвердженими, перерваними та марними. Втрата заповітом сили. Обмеження свободи заповідальних розпоряджень. Обов’язкова частина в спадщині..

Спадкування за законом або «всупереч заповіту». Спадкування за Законами ХІІ Таблиць. Спадкування за преторським правом. Юстиніанівське законодавство про спадкування.

Легати та фідеікоміси. Фальцидієва чверть.
^ Тема 7. Речі та речові права і правовідносини. Володіння

Поняття речі та види речей: “res mancipi” і “res nec mancipi”; “res corporales” і “res noncorporales”; “res mobiles” і “res іmmobiles”; “unitum” і “connexum”; “res divisibiles“ і “res indivisibiles“; “res usu consumptibiles“ і “res usu non consumptibiles“; “genus“ і “speciеs“; “res in commеrcio“ і “res extra commercio“; “principale“ і “accessorium“ та інше.

Поняття речових і зобов’язальних правовідносин у сучасному та римському приватному праві (їх зв’язок з речовими та особистими позовами). «Право володіння», «право власності» та «права на чужі речі» як різновиди речових прав. Особливості речових та зобов’язальних прав: характер захисту, строки існування, визначення змісту та встановлення відповідальності.

Володіння як найдавнішій інститут римського речового права. Поняття володіння. Співвідношення права володіння і права власності. Сorpus possessionis та animus possessionis як елементи права володіння. Об’єктивна та суб’єктивна сторона володіння. Поняття держання. Співвідношення натурального та юридичного володіння. Поняття титульного та похідного володіння. Законне та незаконне володіння. Добросовісне і недобросовісне володіння. Суб’єкти та об’єкти володіння. Первісні та похідні засоби виникнення права володіння. Припинення володіння.

Захист володіння у римському праві. Порядок захисту фактичного володіння та його значення для усунення самочинства. Інтердикти преторів як основний засіб адміністративно-правового захисту володіння у Давньому Римі. Види інтердиктів. Посесорні інтердикти та посесорний засіб захисту. Петіторний засіб захисту володіння. Захист прав добросовісного володільця за допомогою actio Publiciana.
  1   2   3   4

Похожие:

4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconТематичний план лекцій з дисципліни

4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconКалендарно-тематичний план з дисципліни «академічне письмо»

4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconМета вивчення навчальної дисципліни
Кінцеві цілі навчальної дисципліни «педіатрія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (опп)....
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconРефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconМіністерство освіти І науки україни івано–франківський університет...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розділ Структура навчальної дисципліни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница