Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави»


НазваниеМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави»
страница1/7
Дата публикации24.06.2013
Размер0.86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти

та науки, молоді та спорту

України
Донецький національний

університет
Економіко-правовий

факультет
ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ,

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ,

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

для студентів денної, заочної та прискореної форм навчання (галузь знань 0304 «Право»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)

Донецьк 2012

ББК УДК Х62 я73
Теорія права та держави. Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») / Укладачі: К.С.Хахуліна, І.В. Стадник, В.А. Малига. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 81 с.
Навчально-методичне видання з загальної теорії права та держави містить програму дисципліни, її тематичний план, контрольні питання, перелік літератури та загальні методичні рекомендації з підготовки до заліку та іспиту для студентів (галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»).Укладачі

К.С. Хахуліна, к.ю.н., доц.

І.В. Стадник, ст. викл.

В.А. Малига, к.ю.н., доц.Відповідальний за випуск

В.А. Малыга, к.ю.н., доц.

Затверджено:

на засіданні кафедри

державно-правових

дисциплін. Протокол № 5

від 06.12.2011 г.
© Донецький національний університет, 2012.

© Хахуліна К.С., Стадник І.В., Малига В.А., 2012.

ЗМІСТ


  1. Анотація дисципліни
4

  1. Методичні рекомендації з вивчення теорії права і держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни
6

  1. Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави»

12

  1. Робоча програма дисципліни «Теорія права та держави»

13

  1. Порядок оцінки знань і вмінь студентів згідно з виконаними роботами і на підставі кредитно-модульної системи

28

5.1. Для денного відділення

5.2. Для заочного і прискореного відділень


28

35

  1. Контрольні питання для підготовки до заліку та іспиту

40

  1. Список рекомендованої літератури
45

  1. Список додаткової літератури
49

  1. Корисні посилання на ресурси INTERNET, які можуть бути використані при вивченні дисципліни


80


1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

^

Мета: встановлення і обґрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку права та держави.Завдання: при здійсненні професійної або загальносоціальної діяльності: використовувати юридичні поняття, терміни, конструкції та категорії, теоретичні знання в юридичній практиці на основі аналізу системи права і системи законодавства, використовуючи критерії класифікації держави і права, визначати форму та вид конкретної держави та правової системи; здійснювати всебічний аналіз юридичних норм; тлумачити правові норми; обґрунтовувати правові рішення щодо конкретних юридичних ситуацій, аналітично оцінювати галузеву приналежність правових норм і правових відносин.

Предмет: складається із трьох нерозривно пов'язаних частин – закономірності виникнення, розвитку та функціонування права та держави; методологія (вчення про методи пізнання); юридична техніка.
^ Зміст дисципліни розкривається в наступних модулях і темах:

Модуль I «Право як система»

1.

Теорія права та держави як наука.

2.

Походження права та держави.

3.

Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві.

4.

Джерела (форми) права.

5.

Правотворчість і систематизація в праві.

6.

Право як система. Основні правові системи сучасного світу.

7.

Правова норма.

Модуль II «Дія права в суспільстві»

8.

Правові відносини.

9.

Реалізація права.

10.

Тлумачення права.

11.

Механізм і ефективність правового регулювання суспільних відносин.

12.

Правомірна та неправомірна поведінка.

13.

Юридична відповідальність.

Модуль III «Вчення про державу»

14.

Поняття та ознаки держави. Її сутність і функції.

15.

Форма держави.

16.

Громадянське суспільство і його політична організація.

17.

Правова держава. Поняття, система і захист прав людини.

^ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ

З ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ
Теорія права та держави - це фундаментальна юридична наука, що включає комплексні знання про основні закономірності державно-правового розвитку суспільства. У системі юридичних наук вона займає особливе місце, зумовлене тим, що теорія, досліджуючи державно-правову форму організації суспільства в цілому, виступає своєрідним вступом до правознавчих наук. Вивчення теорії припускає засвоєння універсального категоріального апарату, єдиного для всіх юридичних наук, оволодіння методологічними основами дослідницької діяльності в межах спеціальності «Правознавство».

Курс теорії права та держави є однією з найскладніших навчальних дисциплін, але його викладання обов'язкове на початковому етапі юридичної освіти, оскільки засвоєння загальнотеоретичних положень і концепцій про державу та право надає студентам необхідну базу для вивчення галузевих юридичних наук. Сказане означає, що теорія права та держави займає особливе місце в системі юридичних наук. Її вивчення як навчальної дисципліни припускає своєрідне введення до правознавчої науки взагалі, тому що теорія права та держави – це унікальна юридична наука, що досліджує державно-правову форму організації суспільства в цілому.

Фундаментальна та методологічна роль теорії права та держави, її провідне місце в системі юридичних наук не знімають складності вивчення курсу, а навіть трохи підсилюють її. Вивчаючи загальнотеоретичний курс, державно-правовий матеріал (значною мірою абстрактні конструкції та поняття), завжди необхідно мати на увазі зв'язок теорії з усією системою юридичних наук, розглядати теоретичні положення крізь призму їх реального прояву, орієнтуватися на їхнє практичне значення та застосування в конкретних юридичних науках. Тільки такий підхід до вивчення теорії може забезпечити послідовне накопичення необхідних знань і навичок для професійної освіти в межах юридичної спеціальності на всіх наступних етапах навчального процесу.

Теоретична наука про право та державу – самостійна галузь знань, що володіє специфічним, відокремленим предметом дослідження. Жодна юридична наука, крім теорії, не вивчає весь комплекс державно-правової форми життя суспільства в цілому. Теорія досліджує її із часу виникнення у всьому процесі розвитку людського суспільства, включаючи сучасну епоху, під кутом зору виявлення та визначення основних, загальних закономірностей цього процесу, тоді як предмети вивчення інших юридичних наук «локалізовані» у часі (наприклад, історичні науки про державу та право) або у просторі (так, цивільне право вивчає певні групи відносин у суспільстві).

Вивчення теорії права та держави припускає не тільки оволодіння студентами знаннями про загальні, основні принципи розвитку державно-правової форми дійсності, юридичну термінологію, методологічну дослідницьку базу, але й вироблення в них світоглядних установок і орієнтирів в осмисленні, аналізі та оцінці державно-правової форми розвитку суспільства. Зміни, що відбуваються в державному, громадському, господарському устрої нашої країни, об'єктивно припускають новий теоретичний аналіз і осмислення традиційних державних інститутів, тенденцій і форм їх історичного руху. Політико-правові теоретичні конструкції, оцінки, судження (історично вищий тип держави, його найбільш досконала форма, загальнонародна демократія та інші), що практикувалися донедавна, сьогодні не можуть допомогти в поясненні суспільних процесів, що відбуваються. Мова йде не про механічну зміну світоглядного кольору або адаптації до подій, а про необхідність відтворити сучасний теоретичний портрет державно-правової дійсності. Сучасний досвід державно-правового розвитку вимагає включити до сфери уваги студентів при вивченні теорії права та держави такі явища, як національні та психологічні проблеми, природні та екологічні фактори, ідеологічна терпимість, розмаїття соціального руху й ін. Тому процес пізнання державно-правових явищ у межах цього курсу повинен бути пов'язаний з аналізом взаємодії цих явищ із громадянським суспільством, націями, культурою, природою.

Засвоєння теорії права та держави в навчальному процесі покликано допомогти студентам у сприйнятті всього багатства сучасної державно-правової думки, різних проявів і тенденцій державно-правового розвитку, включаючи синергетичні (мимовільні, самоорганізуючі, випадкові) процеси.

Вивчаючи теорію права та держави, необхідно виходити з всеосяжних зв'язків різних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві, враховувати взаємодію теорії як суспільної науки з іншими науками про суспільство: філософією, економічною теорією, соціологією і т.д. При цьому тут студентів чекає ще одна проблема: усі ці науки майбутні юристи вивчають на наступних навчально-освітніх етапах, слідом за теорією права та держави, і перше знайомство з ними в студентів відбудеться саме в рамках навчального процесу за курсом теорії права та держави. Вочевидь, все це означає необхідність особливої уваги до вивчення теорії, але показує і значний інтерес даної дисципліни.

Вивчення теорії права та держави припускає звернення до політико-правових поглядів і концепцій відомих мислителів давнини і сучасної епохи. Тільки співставлення та аналіз різних ідей, конструкцій, вчень, їх осмислення та оцінка можуть забезпечити оволодіння студентами тим найбагатшим теоретичним матеріалом у сфері права та держави, який накопичило людство. При цьому зв'язок різноманітних теоретичних положень із сучасною практикою державно-правового розвитку допоможе студентам усвідомити справжню цінність конкретних державно-правових інститутів.

Загальна теорія права та держави вимагає вдумливих міркувань на тему прочитаного, співставлення з практикою, співвіднесення з загальнолюдськими цінностями. Її засвоєнню студентами покликані допомогти лекційні, семінарські та інші аудиторні заняття, де багато чого залежить від бажання студента одержати знання. Саме тут, насамперед, студенти можуть з'ясувати всі виниклі (у тому числі, й у процесі самостійної роботи над курсом) питання, усунути наявні протиріччя, переконатися в істинності своїх суджень.

Тематичний план курсу теорії права та держави припускає вивчення його на основі логічно-тематичного підходу до розвитку державно-правової форми організації суспільства. Зокрема, вивчення тем «Форма держави» або «Джерела (форми) права» означає дослідження питання спочатку на рівні загального поняття і визначення, а потім – прояву на конкретних історичних етапах руху держави і розвитку права й, нарешті, – підсумок еволюційного (або революційного) розвитку через призму соціальної цінності та цивілізованості.

Залік та іспит з теорії права та держави означають перевірку академічних знань студентів з усіх комплексних, універсальних державно-правових процесів розвитку суспільства. При цьому передбачається, що студенти не тільки опанували теоретичні положення, концепції, конструкції та т.п., але й набули навички практичної реалізації цього матеріалу за допомогою аналізу законодавства відносин, що фактично складаються, усього того, що становить зміст професійної юридичної діяльності. З'єднання теорії та практики розвитку права і держави означає також вироблення в майбутніх фахівців світоглядних установок і орієнтирів в осмисленні та оцінці навколишньої юридичної дійсності.

Накопичений «запас» теоретичних знань і методологічних основ дозволить майбутнім юристам не тільки орієнтуватися в діючому нормативному масиві, але й бути впевненими в оцінці якості та обґрунтування досить частих законодавчих новел, у визначенні принципів формування системи права і функціонування правової системи. Академічна теорія права та держави – це також основа професійної правосвідомості та правової культури юриста.

Підготовка до заліку та іспиту припускає повторення пройденого матеріалу, ознайомлення з новими роботами в цій області і, обов'язково, ґрунтовне міркування на тему прочитаного, зіставлення із практикою, співвіднесення із загальнолюдськими цінностями.

Навчально-методичне видання підготовлено з метою допомогти студентам відновити в пам'яті те, що вони вже вивчили, заповнити прогалини в знаннях і ґрунтовно підготуватися до заліку та іспиту з теорії права та держави.

Підготовку до заліку та іспиту з теорії права та держави рекомендується розпочати з ознайомлення із системою та структурою названої навчальної дисципліни, що відбите в її тематичному плані. Далі за кожним контрольним питанням необхідно визначитися з його приналежністю до відповідної теми, передбаченої в програмі дисципліни, співвіднести це питання зі змістом конкретної теми програми, осмислити взаємозв'язок питання з іншими положеннями та структурними частинами тем і, нарешті, звернутися до переліку рекомендованої літератури.

Видання включає загальні методичні рекомендації з підготовки до заліку та іспиту і передбачає тематичний план дисципліни, тобто її структуру, містить повну програму всієї дисципліни, контрольні питання для підготовки до заліку та іспиту, і оснащене переліком літератури. Перелік включає переважно навчальну літературу і, частково, спеціальні джерела: монографії, роботи, опубліковані в періодичній пресі і т.д. Перелік літератури є рекомендаційним, не має обов'язкового характеру і не є вичерпним.

Кафедра бажає всім студентам ґрунтовної підготовки й відмінних успіхів у складанні заліку та іспиту з теорії права та держави.
^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»

НАЙМЕНУВАННЯ

ТЕМИ

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Денне

відділення

Заочне

відділення

Прискорене

відділення

лекції

сем.зан.

лекції

сем.зан.

лекції

сем.зан.

1 СЕМЕСТР

1. «Нульовий» контроль

-

2

-

-

-

-

^ МОДУЛЬ I «ПРАВО ЯК СИСТЕМА»

2. Теорія права та держави як наука


4


4


2


2


2


2

3. Походження держави і права


-


2


-


-


-


-

4. Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві442-2-

5. Джерела (форми) права

6

4

2

-

2

-

6.Правотворчість і систематизація в праві


2


2


-


-


-


-

7. Право як система. Основні правові системи сучасного світу62----

8. Правова норма

4

2

2

-

-

-

9. Підсумкова контрольна робота з модулю I «Право як система»


-


2


-


-


-


-

^ МОДУЛЬ II «ДІЯ ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ»

10. Правові відносини

4

2

2

2

2

-

11. Реалізація права

4

2

2

2

-

2

12. Тлумачення права

4

2

-

-

-

-

13. Механізм і ефективність правового регулювання суспільних відносин42----

14. Правомірна та неправомірна поведінка


6


2


2


-


2


-

15. Юридична відповідальність

6

-

2

-

-

-

16. Підсумкова контрольна робота з модулю II «Дія права в суспільстві»-2----

^ Разом за 1 семестр

54

36

16

6

10

4

2 СЕМЕСТР

^ МОДУЛЬ III « ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ»

17. Поняття та ознаки держави. Її сутність і функції


6


4


4


2


4


2

18. Форма держави

4

2

2

-

2

2

19. Громадянське суспільство і його політична організація


2


2


2


-


2


-

20. Правова держава. Поняття, система та захист прав людини


6


6


2


2


2


2

21. Підсумкова контрольна робота з модулю ІII «Вчення про державу»-2----
^

Разом за 2 семестр


18

16

10

4

10

6

ВСЬОГО


72

52

26

10

20

10^ 4. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»
МОДУЛЬ I «ПРАВО ЯК СИСТЕМА»
Тема 1. Теорія права та держави як наука
Теорія права та держави як наука про суспільство, як узагальнення досвіду його державно-правового життя, як система знань про право і державу. Поняття теорії права та держави. Становлення, розвиток і сучасний стан теорії права та держави.

Предмет теорії права та держави. Розмежування понять «об'єкт» і «предмет» науки. Закономірності виникнення, функціонування та розвитку права та держави як предмет теорії.

Місце і функції теорії права та держави в системі наук, що вивчають право та державу. Взаємозв'язок теорії, філософії, економічної науки, соціології та інших суспільних наук. Соціальне призначення теорії права та держави. Теорія права та держави і інші юридичні науки. Теорія і історія права та держави, галузеві і міжгалузеві юридичні науки. Теорія права та держави і енциклопедія права. Теорія держави, теорія права, філософія права та соціологія права. Розмежування предметів їх дослідження.

Поняття та значення методології в дослідженні держави і права. Вчення про методи пізнання як складова частина предмету теорії права та держави.

Філософська основа методології. Загальнонаукові та приватні методи дослідження держави і права. Історичний, логічний, порівняльний, соціологічний, синергетичний, кібернетичний і інші методи. Використання екологічних знань при вивченні держави і права.

Значення викладання та вивчення теорії права та держави. Науковість і об'єктивність у дослідженні держави і права.

Структура навчального курсу загальної теорії права та держави. Історичний і логічно-тематичний принципи побудови системи теорії. Системний зв'язок понять і категорій теорії права та держави. Юридична техніка і мова науки. Юридична техніка та її елементи як складова частина предмета теорії права та держави. Співвідношення системи понять і структури курсу теорії. Теорія держави та теорія права. Теорія права та держави, філософія права і соціологія права.
^ Тема 2. Походження права і держави
Первісне стадо і первісне суспільство. Суспільна влада та соціальні норми в додержавному суспільстві. Механізм організації та здійснення влади. Дія нормативних регуляторів у первісному суспільстві. Регулятивна роль міфів, обрядів, ритуалів. Механізм народження звичаю.

Перехід від привласнюючої економіки до виробляючої як фактор соціального розшарування суспільства.

Виникнення держави та права. Основні теорії походження держави і права. Нерівномірність розвитку державності в різних народів. Історичні способи формування права.
Тема 3. Право в системі соціального регулювання

відносин у суспільстві
Регулювання відносин у суспільстві та право. Нормативні і ненормативні регулятори: ціннісний, інформаційний, шлюбно-сімейний, релігійний, моральний, естетичний, правовий і ін. Поняття соціальних норм. Норми соціальні та технічні. Види соціальних норм: правові, моральні, корпоративні й ін. Право в системі соціальних норм і його призначення.

Поняття права. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Право як система правил поведінки і як міра свободи особи. Зміст права. Право як масштаб поведінки, як застосування однакової міри до різних людей.

Право та держава. Їх взаємодія. Примат права, зв'язаність держави правом. Розсуд держави, відступ від права, свавілля.

Право та економіка. Економічні інтереси в праві. Соціально-економічна обумовленість у праві. Можливості та межі впливу права на економіку.

Право і політика. Право як основа та засіб виразу політики. Право і національні відносини в суспільстві.

Сутність права. Право як соціальний регулятор відносин у суспільстві. Соціальна цінність права. Право як явище цивілізації та культури людського суспільства. Право і моральність. Ідеї «належного» і «існуючого», «справедливого» у праві. Гуманізація права. Ознаки і властивості права. Прояв сутності права на різних етапах його розвитку. Соціальна цінність і регулятивні властивості права як критерії його прогресивного розвитку.

Функції права. Поняття, зміст, класифікація. Соціальні і юридичні функції. Виховна функція, функції громадянської згоди та соціального захисту особистості. Регулятивні статична і динамічна, охоронна функції. Інші функції, які виконує право.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної
Теорія права І держави: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної системи організації навчального...
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория...
Опорні поняття: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія...
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень»
Порядок складання заліку з дисципліни «Основи наукових досліджень» І критерії оцінки
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави...

Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
Методичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни 6 Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави» iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница