Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання


НазваниеКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання
страница1/7
Дата публикации15.07.2013
Размер0.9 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра безпеки

життєдіяльності
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу «Основи охорони праці»

для студентів усіх професійних напрямів

підготовки денної та заочної форм навчанняЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою ОНАХТ

Протокол № 1 від 29.09.2009


ОДЕСА ОНАХТ 2009

Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Нетребський/ - Одеса: ОНАХТ, 2009. - 61 с.

Укладач О.А. Нетребський, д-р. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск зав кафедрою безпеки життєдіяльності О.А. Нетребський, д-р. техн. наук, професор

^ ДИСЦИПЛІНА "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

ВСТУП

Дисципліна "Основи охорони праці" займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Вперше ця дисципліна була впроваджена у Московському інституті залізничного транспорту у 1929 р. До 1966 р. вона викладалося у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін.

3 1966 р. у вищих навчальних закладах технічного профілю почали створюватися кафедри охорони праці, а дисципліна "Основи охорони праці" була офіційно впроваджена у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей.

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) почала викладатися з 1936 р. на кафедрі технологічного обладнання зернових виробництв. З вересня 1984 р. вона викладалась на спеціально створеній для неї кафедрі "Охорона праці". З квітня 1992 р. дисципліна "Основи охорони праці" викладається на кафедрі безпеки життєдіяльності (БЖД), яка була створена на базі кафедри "Охорона праці" і циклу дисципліни з цивільної оборони.

Сьогодні дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) є основною дисципліною кафедри БЖД. Вона викладається в ОНАХТ для бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Перелік питань для самостійної роботи

Тема 1.1. Правові та організаційні питання охорони праці

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

4. Положення про розробку інструкції з техніки безпеки.

5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

6. Закон України "Про охорону здоров’я".

Тема 1.2. Загальні вимоги техніки безпеки на виробництві

7. Сигнальні кольори і знаки безпеки.

8. Вимоги безпеки до розміщення технологічного обладнання, конструкції площадок і драбин.

9. Заходи та засоби електробезпеки.

10. Статична електрика.

11. Захист від ураження статичною електрикою.

Тема 1.3. Промислова санітарія

12. Параметри мікроклімату та їх вплив на організм людини.

13. Захист від шуму та вібрації.

14. Освітлення виробничих приміщень.

15. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва.

Тема 1.4. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва

16. Несприятливі фактори виробництва харчових підприємств (згідно обраній спеціальності) та їх вплив на стан здоров’я.

17. Протипожежне водопостачання підприємства.

18. Пожежна безпека технологічного обладнання, системи опалення та вентиляції.

Самостійна робота студента (СРС) займає 70% обсягу годин, які передбачені навчальним планом і для даної дисципліни є основним засобом оволодіння матеріалом.

Рекомендована література

Основна

1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документ- тів): У 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці, Основа, 1995. - 450 с.

2. Система стандартов безопасности труда.–М.: Изд-во стандартов, 1989. - 52 с.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- М.: Энергоиздат, 1998. - 640 с.

4. Балтук В.А. та ін. Охорона праці у галузі. – К.: Знання, 2006. - 551 с.

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2004. – 400 с.

6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2008. – 384 с.

Додаткова

7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с.

8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та заочної форми навчання / Укл. О.А. Не-

требський, І. А. Дюдіна, Н.О. Коваленко – Одеса: ОНАХТ, 2008. – 35с.

9. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985. - 320 с.

10. Сегеда Д.Г., Дашевский В.Й. Охрана труда в пищевой промышленности. М.:Легкая и пищевая промышленность. 1983. - 344 с.

11. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой

промышленности. М.: Агропромиздат, 1991. - 350 с.

12. Беляев В.В. Охрана труда на предприятиях мясной и молочной промышлен-

ности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 288 с.

Предмет курсу – "Захист здоров’я людини на виробництві"

Мета курсу:

Оволодіти системою знань з основ ОП та виробити уміння і навички управління ОП на виробництві, спрямовані на:

- поліпшення умов праці;

- підвищення її продуктивності;

- запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

^ Завдання курсу:

Розвиток творчої активності, ініціативи та здатності приймати самостійно рішення з питань безпеки праці, як при нормальному режимі роботи виробництва, так і в його аварійних та критичних ситуаціях.

^ Девіз курсу ООП: Якби Ви вчились так,

Як треба,

То й мудрість би

Була своя.

Т.Г. Шевченко

Пам'ятка вивчаючим ООП

Незнання математики, фізики, хімії, технології тощо приведе в гіршому випадку до звільнення з роботи.

Незнання охорони праці може привести до кримінальної справи.

Системний підхід в охороні праці

Охорона праці відноситься до достатньо складної і багатомірної галузі знань, яка нараховує більше 10 тис. документів нормативно-правового характеру. Тому при її вивченні треба використовувати системний підхід. Він передбачає взаємодію людини, машини і середовища.^ Методологічна основа дисципліни “Основа охорони праці”. Аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій.

На основі такого аналізу розробляються технічні і організаційні заходи для запобігання дії цих факторів на працюючих.

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Лекція 1. Охорона праці як динамічна система

ОБ’ЄКТИВних знань про безпечні методи праці

План лекції

1. Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки.

2. Основні поняття в охороні праці, терміни і визначення.

3. Зв'язок охорони праці з іншими дисциплінами.

4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація.

5. Соціальні та економічні аспекти охорони праці.

Питання для самостійної роботи

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

1. Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки

Історія розвитку людства із стародавніх часів визначена увагою до умов діяльності людині, у тому числі і охорони її здоров’я.

Деякі приклади розвитку науки про охорону праці у хронологічному порядку.

Гіппократ - вперше почав вивчати умови праці людини.

(460 – 370 рр. до Р.Х.)

Аристотель

(384 – 322 рр. до Р.Х.) - здійснив реформу античної медицини і показав

її зв'язок з умовами діяльності людини.

Парацельс - вперше вивчав шкідливі та небезпечні фактори,

(1493 –1544 рр.), що пов’язані з гірничою справою.

відомий лікар епохи

Відродження.

"Все є отрута і все є ліки, і тільки одна доза (поняття концентрації) робить речовину отрутою або ліками".

Парацельс

Агрікола Георгій - вперше описав випадок виділення та вибуху

(1494 – 1555 рр.) рудничного газу.

^ Ломоносов М.В. - розробив теорію природної вентиляції шахт;

(1711 – 1764 рр.), - дав рекомендації з безпеки при використанні драбин

великий російський і сходин;

вчений - пропонував використання робочого одягу (як індиві-

дуального засобу захисту);

- розробив блискавковідвід;

- у 1742 р. видав книгу "Первые основания металлур-

гии или рудных дел".

Нікітін А.М. - вперше описав заходи попередження професійних

(1793 - 1858 рр.) захворювань та аварій;

- у 1847 р. видав книгу "Хвороби робітників із зазна-

ченням попереджувальних заходів".

^ Кірпічов В.Л. - вперше провів дослідження технологічних процесів

(1845 -1913 рр.), у машинобудуванні;

ректор Київського - у 1882 р. на з'їзді Технічного товариства зробив до-

політехнічного інституту повідь "Про заходи запобігання при поводженні з

машинами і приводами".

^ Ерисман Ф.Ф. - надрукував першу книгу про гігієну праці – "Курс

(1842 – 1915 рр.), гігієни" у 1887 р.;

професор Московського - видав 19 томів матеріалів з дослідження фабрик і університету заводів Московської губернії (це були перші роботи

з гігієни праці).

^ Сєченов І.М. - у 1901 р. розробив фізіологічні критерії, за якими

(1829 – 1905 рр.), установлюється тривалість робочого часу. Вони

академік Російської не втратили актуальність і в теперішній час.

академії наук

^ Жуковський М.Є. - розробив теорію розрахунку вентиляційних

(1847 – 1921 рр.)., систем.

академік Російської

академії наук

Скочинський А.А. – вперше проводив дослідження пожеж та вибухів у

(1874 – 1960 рр.), вугільних шахтах.

академік Російської

академії наук

^ Зелінський М.Д. - у 1915 р. розробив принципову конструкцію

(1861 – 1953 рр.), протигазу.

академік Російської

академії наук

Семенов М.М. - розробив теоретичні основи вибухів та горіння.

(1896 – 1986 рр.),

академік Російської

академії наук

^ Патон Б.О. - розробив ідентифікацію професійної небезпеки.

(р. 1918 - рр.),

академік Української

академії наук

Значний внесок у розвиток охорони праці як науки був зроблений рядом сучасних вчених – це С.В. Бєлов, В.В. Бєляєв, Ю.М. Бурашников, Я.Я. Васильєв, М.П. Гандзюк, Г.Г. Гогіташвілі, В.І. Дашевський, Г.Ф. Денисенко, Є.П.Желібо, В.Ц. Жидецький, Б.А. Князевський, М.П. Купчик, В.М. Лапін, А.С. Максимов, В.С. Нікітін, Д.Г. Сегеда, Л.І. Семенов, Д.А. Скверчак, М.О. Халімовський, А.С. Юдін та інші.

Таким чином, можна констатувати, що відомі вчені стояли біля витоків розвитку науки з охорони праці і розглядали її як необхідний чинник виробничої діяльності людини.

^ 2. Основні поняття в охороні праці, терміни та визначення згідно

ДСТУ 2293 – 99

Охорона працісистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.

Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників в умовах виробництва, і на цій основі обґрунтовує профілактику несприятливого впливу умов праці, заходи і засоби щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників.

Небезпечний (виробничий) чинникце такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння, різкого погіршення здоров’я або до смерті.

Шкідливий (виробничий) чинник – це такий чинник, вплив якого за певних умов може привести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків.

Примітка. Залежно від кількісної характеристики (рівня, концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним.

Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Рівень безпеки – оцінка безпеки посиланням на прийнятний ризик.

Промислова безпека – безпека від аварій на виробничих об’єктах і наслідків цих аварій.

Небезпека – потенційне джерело шкоди.

Безпечні умови праці; безпека праці – стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунено, або вплив шкідливих чинників не перевищує гранично допустимих значень.

^ 3. Зв’язок ООП з іншими дисциплінами

Основи охорони праці як прикладна нормативна дисципліна представляє собою комплексну систему питань правового та організаційного характеру, фізіології та психології праці, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки технологічних процесів та технологічного устаткування, пожежної безпеки виробництв. Як обширна учбова дисципліна ООП базується на теоретичних положеннях і висновках сучасних наук, а саме: природничих та їх вивідних технічних, суспільних і наук про мислення. Тому зв'язок дисципліни ООП з іншими дисциплінами можна навести у вигляді структурної схеми, наведеної на рис. 1.1.


Рис. 1.1 – Структурна схема зв’язку дисципліни "Основи охорони праці"

з іншими дисциплінами.

^ 4. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація

Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 ССБТ умови праці визначаються сукупністю факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини у процесі праці. Умовно ці чинники підрозділяються на небезпечні і шкідливі. Визначення цих факторів було наведено у другому питанні лекції. Відповідно до ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». Вони діляться на чотири групи:

  • фізичні;

  • хімічні;

  • біологічні;

  • психофізіологічні.

В основу цієї класифікації покладена природа їх дії на людину. Розглянемо фактори в тій послідовності, у якій вони наведені.

До фізичних факторів відносяться: підвищена швидкість руху повітря; підвищена або понижена вологість; підвищений або понижений атмосферний тиск; недостатня освітленість; конструкції, що руйнуються; електричний струм; підвищений рівень статичної електрики; розміщення обладнання на висоті; підвищений рівень шуму і вібрації; гострі кромки обладнання тощо (всього 14 факторів). Зрозуміло, що ці фактори проявляють фізичну дію на організм людини.

До хімічних факторів відносять: хімічні елементи, речовини та сполуки, що перебувають у різному агрегатному стані (твердому, газоподібному, рідкому); речовини, які різними шляхами проникають в організм людини, тобто через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірний покрив, слизові оболонки носа, рота і очей; речовини , які різко змінюють реактивність організму, тобто проявляють сенсибілізуючу і алергічну дію на організм; речовини, які мають мутагенну дію або впливають на репродуктивну функцію людини.

Біологічні фактори розподіляються на патогенні (хвороботворні) мікроорганізми і макроорганізми.

Мікроорганізми проникають до організму людини у вигляді бактерій, вірусів, рикетсій (бактеріоподібні нерухомі мікроорганізми, які викликають гострі інфекційні захворювання), грибів і найпростіших.

Макроорганізми розподіляються на організми рослинного і тваринного походження. Вони можуть бути в харчовій сировині (зернові культури, бобові, соняшник тощо), в харчових виробництвах (хлібопекарському, цукровому, бродильному тощо) і є причиною захворювання працівників.

Психофізіологічні фактори розподіляються на фізичні і нервово-психічні перевантаження. До перших відносяться статичні, динамічні навантаження і гіподинамічні (обмежена рухова активність). Рівень статичного навантаження визначається величиною необхідного зусилля, часом його підтримки і положенням тіла працівника (позою) при виконанні роботи. Динамічні навантаження характерні при піднятті і переміщенні вантажів. Вони бувають легкі і важкі. Легкі відповідають підняттю вантажу масою до 5 кг з підлоги або переміщенню вантажу за зміну до 4 т, а важкі відповідно 40 кг і 6 т.

Нервово-психічні перевантаження розподіляються на розумове, переван-

таження аналізаторів, монотонність праці і емоційні перевантаження.

Розумове перевантаження не є характерним для харчових виробництв, тому що роботи в основному виконуються згідно з інструкціями або вирішенням задач за відомим алгоритмом.

У харчових виробництвах переважають монотонні роботи, які включають одні і ті ж багатоповторювальні операції або роботи, в яких працівнику відводиться роль пасивного спостерігача за ходом виробничого процесу.

Емоційні навантаження всіх категорій характерні для харчових виробництв. Вони бувають мало напруженими, помірно напруженими, напруженими і дуже напруженими. Це відповідає роботам за поточним графіком, в умовах дефіциту часу і підвищеної відповідальності, в умовах ризику і відповідальності за безпеку інших працівників.

Структурна схема класифікації НШВП згідно ГОСТ 12.003 – 74 ССБТ наведена на рис. 1.2.Рис. 1.2 – Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ).
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Основи охорони праці” для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О. А. Нетребський,...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу “Основи охорони праці” для всіх напрямів підготовки бакалаврів денної...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2007
Конспект лекцій з курсу “ Інформаційні системи менеджменту” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconРобоча програма виробничої та переддипломної практики за спеціальністю...
«Технології в ресторанному господарстві» для студентів денної та заочної форм навчання / В. А. Гніцевич та ін.; М-во освіти І науки...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconКурс лекцій для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності...
Вступ
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconКурс лекцій Для студентів денної І заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
Тема інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconМетодические указания к лабораторным работам «Основы метрологии и...
Методичні вказівки до лабораторних робіт «Основи метрології та вимірювальної техніки» для студентів електротехнічних спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница