Та практичних занять


НазваниеТа практичних занять
страница1/9
Дата публикации17.07.2013
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
навчально-методичний

посібник
ДЛЯ самостійної роботи

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

“КРИМІНОЛОГІЯ”
(відповідно до вимог ECTS)

Харків


2009


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: В.В. Голіна, В.В. Пивоваров. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – 85 с.

У к л а д а ч і: В.В. Голіна,

В.В. Пивоваров
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 1 від 23.01.2009 р.)
© Національна юридична академія України, 2009


З М І С Т
1. Вступ.............................................................................3

2. Загальний розрахунок годин лекцій,

практичних занять, самостійної роботи....................5

3. Програма навчальної дисципліни

“Кримінологія”..............................................................7

4. Завдання для практичних занять

та самостійної роботи..................................................17

5. Словник основних термінів

з кримінології..............................................................51

6. Поточний (модульний) контроль

знань студентів............................................................69

7. Самостійна робота студентів......................................70

8. Організація поточного модульного контролю.........71

9. Індивідуальна робота студентів.................................73

10. Перелік питань для підготовки до іспиту.................75

11. Критерії оцінки успішності студентів.......................80

12. Список нормативних актів та літератури..................82

1. ВСТУП
Кримінологія – комплексна наука, яка вивчає закономірності злочинності, особу злочинця, причини й умови злочинності, її окремі види, напрями та заходи запобігання їй. Це – предмет науки. Як суспільна наука вона теоретично узагальнює і систематизує об’єктивні знання предмета, на основі аналізу даних кримінологічних досліджень описує та прогнозує розвиток його складових явищ.

Отримання кримінологією наукових знань про злочинність, особу злочинця, кримінальну детермінацію дає можливість забезпечити розробку та впровадження у практику боротьби зі злочинністю оптимальних заходів запобігання їй в Україні. За висловленням Вольтера, запобігання злочинності є справжньою юриспруденцією у цивільному суспільстві. Отже, кримінологія має свій предмет, систему, методику досліджень. Разом з тим, вона тісно пов’язана з філософськими, правовими, суспільними та правознавчими науками.

Навчальна дисципліна “Кримінологія” складається з Загальної й Особливої частин, в яких розглядаються теоретичні та прикладні питання науки. Загальна частина містить понятійний апарат кримінології (поняття злочинності, її природа, кількісно-якісні показники, особа злочинця, причини й умови злочинності і окремої злочинної поведінки, методики кримінологічних досліджень, теорія запобігання злочинності). Особлива частина кримінології присвячена кримінологічній характеристиці, особі злочинця, причинам, умовам та запобіганню окремим видам злочинних проявів, які поділяються за їх мотивацією, контингентом злочинців, локалізацією тощо).

Мета цієї навчальної дисципліни – надати студентам науково обґрунтоване розуміння сучасного стану злочинності в Україні і світі, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища й процеси, які її обумовлюють, а також теорію запобігання злочинності, привити студентам навички самостійного комплексного аналізу кількісно-якісних показників злочинності, організації та впровадження заходів запобігання злочинності у територіальному масштабі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Кримінологія” студенти повинні:

знати основні терміни і поняття кримінологічної науки, історію розвитку кримінологічних учень, основні статистичні показники злочинності в Україні та світі, напрями та заходи запобігання злочинності;

ознайомитися із практикою і досвідом запобігання злочинності в Україні і світі, основними напрямками цієї діяльності та подальшими перспективами;

вміти самостійно аналізувати кримінологічний стан злочинності в регіоні, складати методичні засоби щодо проведення локальних кримінологічних досліджень, планувати заходи запобігання окремим проявам злочинності на окремому об’єкті, районі та у територіальному масштабі.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,
^

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИп/п


Модулі/Теми

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

індивідуальна робота

1

2

3

4

5

6

7


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Основні теоретичні положення

кримінології – 38 год

1

Поняття, предмет та система кримінології. Історія розвитку кримінології

3

2

-

1

-

2

Поняття, ознаки та визначення злочинності. Тенденції розвитку в Україні. Латентна злочинність

6

2

2

2

-

3

Причини й умови злочинності, окремого злочину. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Конкретна життєва ситуація і її роль у вчиненні конкретного злочину. Віктимологія

6

2

2

2

-

4

Особа злочинця. Основні кримінологічні риси особи злочинця. Типологія злочинців

8

2

2

2

2

5

Запобігання злочинності (поняття, види, принципи та класифікація запобіжних заходів). Загальносоціальне і спеціально-кримінологічне запобігання злочинності. Індивідуальне запобігання злочинам. Віктимологічна профілактика

8

2

2

2

2Продовження

1

2

3

4

5

6

7

6

Правоохоронні органи і суд – суб’єкти запобігання злочинності

4

2

-

2

-

7

Методологія і методика кримінологічних досліджень. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю

3

2

-

1

-


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Кримінологічна характеристика

та запобігання окремим видам

злочинів – 36 год


8

Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності неповнолітніх

6

2

2

2

-

9

Кримінологічна характеристика і запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи

4

2

-

2

-

10

Кримінологічна характеристика і запобігання рецидивній злочинності

5

2

2

1

-

111

Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності в місцях позбавлення волі

3

2

-

1

-

12

Кримінологічна характеристика і запобігання професійній злочинності

4

2

-

2

-

113

Кримінологічна характеристика і запобігання організованій злочинності

8

2

2

2

2

114

Кримінологічна характеристика і запобігання економічній злочинності

3

2

-

1

-

115

Кримінологічна характеристика і запобігання корисливим злочинам

3

2

-

1

-

Разом


74

30

14

24

6ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 6 від 22.06. 2007 р.)

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНОЛОГІЯ”

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Та практичних занять iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconТа практичних занять
Вступ
Та практичних занять iconТематичний план практичних занять під час проходження виробничої...
...
Та практичних занять iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Та практичних занять iconСтатья I
З анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconМетодика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Та практичних занять icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним...
Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно І усвідомлено...
Та практичних занять icon1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница