Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних


НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
страница2/4
Дата публикации17.07.2013
Размер0.54 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4


Розділ^ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Членство в територіальній громаді. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
^ Організаційно – правові моделі муніципального управління
Типологія моделей муніципального управління. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні. Критерії побудови оптимальної структури органів місцевого самоврядування. Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні, особливості їх взаємовідносин з сільським, селищним, міським головою. Специфіка правового статусу та порядку функціонування районних і обласних рад. Організація управління районами в місті. Правове регулювання взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування. Аналіз практики функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування України в аспекті оцінки ефективності організаційно-правових моделей муніципального управління. Добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування.
^ Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування
Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування. Індивідуальні і колегіальні форми прийняття муніципальних рішень. Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі. Правова експертиза проектів актів місцевого самоврядування. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття. Реалізація актів суб’єктів місцевого самоврядування. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

^ Правове регулювання статусу муніципальних службовців
Муніципальна служба і її правове регулювання. Право на службу в органах місцевого самоврядування в Україні. Муніципальні службовці: статус, порядок проходження служби, права та обов’язки. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби. Порядок проведення атестації муніципальних службовців. Особливості правового статусу виборних осіб місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення законодавства про муніципальну службу. Кадрова політика щодо муніципальної служби.
^ Муніципально - правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-правові санкції. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

^

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯЗагальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування. Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого самоврядування та особливості їх реалізації. Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого самоврядування. Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого самоврядування. Співвідношення повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Особливості реалізації повноважень посадових осіб місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення.
^ Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю
Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності. Форми реалізації територіальною громадою права комунальної власності. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні. Комунальні підприємства, установи, організації. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.
^ Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно – фінансовій сфері
Засади фінансового функціонування територіальних громад. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Особливості бюджету міста Києва. Місцеві податки і збори. Участь органів місцевого самоврядування в кредитно-фінансових відносинах. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.
^ Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
Засоби забезпечення законності, правопорядку органами місцевого самоврядування. Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому та регіональному рівні. Судовий захист прав та інтересів місцевого самовря­дування. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо утворення та забезпечення діяльності місцевої міліції. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інформаційного забезпечення. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції.

4. ЗАВДАННЯ

до практичних занять

з навчальної дисципліни „Муніципальне право”
З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

“Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” мають сприяти більш глибокому засвоєнню основних тем навчального курсу, формуванню практичних навичок роботи з першоджерелами, нормативним матеріалом, спеціальною юридичною літературою, самостійному проведенню юридичного аналізу пропонованих обставин, закріпленню вміння приймати аргументовані рішення по них.

Виконання завдання за будь-якою темою потребує попереднього опрацювання відповідних розділів підручника і рекомендованої літератури та засвоєння необхідних розділів і статей нормативно-правових актів. Рішення завдань здійснюється на основі аналізу фактичних обставин справи і відповідно до чинного законодавства. При цьому слід використовувати не тільки закони України, нормативні акти Президента та Кабінету Міністрів України, але й рішення Конституційного Суду України, зазначені в переліку рекомендованих правових актів.

Відповідь має бути конкретною і водночас обґрунтованою. Завдання виконуються письмово в окремому зошиті.

Тема 1. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

(колоквіум)
План

 1. Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства.

 2. Державна політика у сфері місцевого самоврядування, основні напрямки її здійснення.

 3. Поняття, предмет, методологія, система, джерела науки муніципального права.

 4. Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.


Список нормативних актів і літератури

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - №141.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. № 2850 – IV // Там же. – 2005. - № 51. – Ст. 548; 2009. - № 51. – Ст. 756.

Європейська хартія місцевого самоврядування // Офіційний переклад. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - №10: Місцеве самоврядування в Україні. – С.10-17.

Про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008 р.№ 149/2008 // Офіц. вісн. України. – 2008. – №15. – Ст.361.

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2000. – 304 с.

Коммунальное право Украины: учебное пособие/ В.Д.Волков, А.Г.Бобкова, Н.А.Захарченко и др. - Донецк: ДонГУ, 1999.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. Мюнхен, 1963. – 210 с

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер. – 2000. – 304 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2003. – 672 с.

Муніципальне право України: Підручник. – В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; за ред В.Ф. Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер. – 2001. – 352 с.

Серьогіна С.Г. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні та шляхи його вдосконалення // Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. 5 - томне видання АПрНУ. Т.2., Харків: Право. - 2008.

Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: Монографія. – Одесса: Юрид. лит., 2003. – 248 с.

Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Актуальні проблеми державного управління. – Збірник Укр. акад. держ. управл. при Президентові України (Хар. філія). – 2001. – № 1. – С. 31-39.

Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2005. – 144 с.
Тема 2. Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування

(колоквіум)
План

 1. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування.

 2. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах.

 3. Особливості муніципальної системи України.

 4. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування.Список нормативних актів і літератури
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - №141.

Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. –1997. – №1-2. – С.95-97.

Європейська хартія місцевого самоврядування // Офіційний переклад. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - №10: Місцеве самоврядування в Україні. – С.10-17.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Ткачук А., Агранофф Р., Тревор Браун. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. Посібник. - К.: Заповіт. – 1997. – 177 с.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Моногр. – Х.: Право, 2006.

Баймуратов М.А., Коссей В.С. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины:концептуальные основы, иновационная деятельность. – Одесса: АО БАХВА, 1998. – 77 с

Оффердал О. Политика и проблемы организационного дизайна в местном самоуправлении // Полис. – 1998. - № 1. – С. 155-167.

Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. – М., 2001.

Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.С. Прудников, Л.А. Ларина, М.В. Максютин и др,; под ред. А.С. Прудникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 271с.

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 1998

Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 752с.

Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч./ [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2006. – Ч. 1 – 148с.

Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду становлення і розвитку місцевого самоврядування у Франції і в Україні // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць. Х. – 1995. - №3. - С.73-81

Баймуратов М.А. Григорьев В.А. Роль международных стандартов местного самоуправления в формировании компетенции публичной самоуправленческой (муниципальной) власти. – Одесса: ФЕНІКС, 2003. – 160 с.

Баймуратов М. А. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. - X.: Одиссей, 2000.

Лазор О.Д. Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в республіці Італія та України: особливості організації та функціонування: Монографія. – К.: Дакор, 2008. – 172 с
Тема 3. Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин
План


 1. Поняття та ознаки територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування в Україні.

 2. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

 3. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні.

ЗАВДАННЯ
1. На сесії міської ради і сільської ради було прийнято рішення про об’єднання територіальної громади міста і територіальної громади сусіднього села в одну територіальну громаду та створення спільних органів місцевого самоврядування. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою належить до виключної компетенції сільських, селищних і міських рад.

^ Чи відповідають рішення міської та сільської ради вимогам законодавства? Як відбувається об’єднання територіальних громад ?
2. Громадянин України, який самовисунувся на посаду міського голови, звернувся із заявою про реєстрацію кандидатом на цю посаду до міської виборчої комісії. Виборча комісія відмовила у реєстрації на підставі того, що згідно з поданими документами громадянин не проживає і не працює на території виборчого округу, де він має бажання балотуватися, а отже не є членом територіальної громади і не має права голосу на місцевих виборах. На дії виборчої комісії громадянин подав скаргу до Центральної виборчої комісії, наголосивши, що порушено його виборче право, оскільки ценз осілості Конституцією України не передбачений.
Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Які особливості реалізації виборчого права на місцевих виборах передбачені чинним законодавством?
3. Сільська рада відмовила у наданні дозволу на створення вуличного комітету, мотивуючи своє рішення тим, що був порушений порядок ініціювання створення цього органу, оскільки на зборах жителів членом ініціативної групи, яка представляє інтереси учасників зборів, був обраний іноземний громадянин. Ініціативна група звернулася до суду з вимогою скасування рішення сільської ради у зв’язку із порушенням ст. 6 Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні.

^ Чи відповідають рішення сільської ради вимогам законодавства?Як здійснюється формування органів самоорганізації населення?Яке рішення має прийняти суд?
4. Жителі багатоповерхового будинку звернулися до міського голови з вимогою розглянути на черговій сесії міської ради в порядку місцевої ініціативи питання про забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів, які мешкають у цьому будинку. Міський голова відмовив жителям, пояснивши, що для ініціювання членами територіальної громади розгляду питання в раді потрібно утворити ініціативну групу й попередньо провести громадські слухання.

^ Прокоментуйте дії членів територіальної громади та міського голови. Як відбувається реалізація права членів територіальної громади на місцеві ініціативи?

5. Член територіальної громади міста обласного значення звернувся до секретаріату обласної ради з проханням потрапити на особистий прийом до голови обласної ради, щоб внести йому в порядку місцевої ініціативи питання про проведення консультативного опитування жителів області. Керуючий справами ради пояснив, що прийом громадян голова обласної ради не проводить у зв’язку із завантаженістю й рекомендував подати письмове звернення до міського голови.

^ Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії члена територіальної громади та керуючого справами ради вимогам законодавства?

Список нормативних актів і літератури
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. № 1667-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. - № 30-31. – Ст. 382; 2005. - № 35-36. – Ст.446; 2006. - № 5-6. – Ст.75; 2006. - № 10-11. – Ст. 97; 2006. - № 33. – Ст. 284; 2007. - № 13. – Ст. 134.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Там же. – 1996. – № 47. – Ст. 256; 1999. – № 26. – Ст.219; 2005. – №11. – Ст. 200.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // Там же. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 (справа про об’єднання територіальних громад) // Офіц. вісн. України – 2002. – № 26. – Ст. 1233.

Рішення Конституційного Суду України від 23.10.2003 р. № 17-рп/2003 (справа про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) // Офіц. вісн. України – 2003. – № 46. – Ст. 2389.

Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. – К.: „Ін Юре”, 2003.

Болдирєв С.В. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій, - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 72. – С. 22-27.

Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004.

Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправлении: Учеб. пособ. – М.: Городец, 2004. – 352 с.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2001. – № 2. – С. 24-26.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

Литвиненко І. Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні // Держава і право: Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 8. - К., 2000. - С. 175-182.
Тема 4. Організаційно – правові моделі муніципального управління. Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування.
План

 1. Типологія моделей муніципального управління.

 2. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні.

 3. Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування.

 4. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування.

 5. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття.

 6. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.


ЗАВДАННЯ

1. На першій сесії обраної на позачергових виборах міської ради було прийнято рішення про ліквідацію районних у місті рад. Депутати однієї з районних у місті рад звернулися до міського голови з вимогою скликання позачергової сесії міської ради для обговорення питання про проведення міського референдуму щодо питання ліквідації районів у місті. Міський голова відмовився скликати сесію, обґрунтовуючи своє рішення тим, що рішення про проведення міського референдуму можуть прийматися лише на вимогу членів територіальної громади. Депутати райради звернулися до суду з вимогою визнання незаконним рішення міської ради про ліквідацію районних у місті рад і звільнення з посади міського голови.

Зробіть юридичний аналіз ситуації і прокоментуйте дії міської ради, міського голови і депутатів районної у місті ради. Яке рішення має прийняти суд?Який порядок утворення чи не утворення районних у місті рад передбачений законодавством? Який порядок створення, ліквідації та реорганізації районів у місті?
2. Голова обласної ради видав розпорядження про особливий режим управління на період опалювального сезону. Згідно з цим документом в якості виконавчих органів обласної ради були утворені управління житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, транспорту і зв’язку, підпорядковані голові і обласній раді. Обласний прокурор вніс протест на дії голови обласної ради, вимагаючи відмінити незаконне розпорядження. Голова обласної ради відмовився скасовувати прийнятий ним акт, зазначивши, що він діяв на підставі норм Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, які гарантують організаційну самостійність органів місцевого самоврядування.

^ Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії голови обласної ради вимогам законодавства?
3. За пропозицією голови обласної ради до складу президії ради був включений голова однієї з міських рад області, який потім розпорядженням голови облради був призначений його радником. Після цього міський голова ініціював у міській раді розгляд питання про присвоєння голові облради звання «Почесний громадянин міста» і таке рішення було прийняте більшістю голосів депутатів.

^ Чи відповідають дії голови обласної ради та міського голови вимогам законодавства? Який порядок формування структури обласної ради?
4. На сесії сільської ради було прийнято рішення про не утворення виконавчих органів ради і передачу виконавчих функцій сільському голові. Своїм розпорядженням сільський голова призначив менеджера, якому доручив здійснювати управління комунальним господарством.

^ Прокоментуйте дії сільської ради і сільського голови. Зазначте різновиди моделей муніципального управління, поясніть специфіку їх використання в Україні.
5. Під час обговорення проекту статуту територіальної громади села на пленарному засіданні депутат сільської ради запропонував включити до цього документу норми щодо опису та порядку використання символіки територіальної громади; щодо кількісного складу ради; щодо функціональної спрямованості і порядку організації роботи постійних комісій ради; щодо чисельності працівників сільської ради. Пропозиція депутата була підтримана без обговорення більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, після чого додаткові положення статуту були передані сільському голові для включення їх до кінцевого тексту статуту. Після закінчення пленарного засідання сільський голова передав підтримані депутатами доповнення до тексту статуту територіальної громади організаційному відділу ради для проведення редагування. Підписання рішення ради про затвердження статуту територіальної громади села було здійснено сільським головою через 3 місяці після прийняття зазначеного рішення ради. Після ознайомлення депутатів сільської ради з статутом територіальної громади була встановлена невідповідність його положень з нормами, що були підтримані під час пленарного засідання, а депутат сільської ради, що ініціював внесення доповнень до проекту статуту, звернувся до сільського голови з вимогою щодо зупинення дії рішення сільської ради про затвердження статуту територіальної громади.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь. Чи відповідають дії сільської ради, сільського голови і депутата сільської ради вимогам законодавства?Які питання мають бути відображені в статуті територіальної громади і який порядок його обговорення й прийняття?
6. На засіданні виконавчого комітету міської ради більшістю голосів було прийнято рішення про затвердження регламенту виконавчого комітету. В регламенті вказувалося, що рішення виконавчого комітету можуть бути визнані незаконними лише в судовому порядку; міський голова в разі незгоди з рішенням виконавчого комітету має право звернутися зі скаргою до голови обласної державної адміністрації; а скасування рішень виконавчого комітету міської ради може здійснюватися лише президією обласної ради. Після оприлюднення тексту регламенту фракція депутатів міської ради звернулася до міського голови з вимогою скасування зазначеного акту з мотиву його невідповідності діючому законодавству. Однак, міський голова спрямував зазначене звернення до керуючого справами виконавчого комітету.

Зробіть юридичний аналіз ситуації і прокоментуйте дії виконавчого комітету міської ради, міського голови та фракції депутатів міської ради. Надайте юридично обґрунтовану відповідь фракції депутатів міської ради.
Список нормативних актів і літератури
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Там же. – 2001. - № 33. – Ст. 175; 2003. - № 46. – Ст. 367; 2004. - № 10. – Ст.104; 2005. - № 2. – Ст. 32; 2005. - № 4. – Ст. 90; 2005. - № 9. – Ст. 177; 2006. - № 1. – Ст.18; 2006. - № 14. – Ст.121.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 03.07.91 р. // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 р. № 8-рп/2007 (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) // Офіц. вісн. України – 2007. – № 80. – Ст. 2979.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М.: Издательская группа “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998.

Григорьев В.А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография. – К.: Истина, 2005. – 424 с.

Орзіх М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування // Юрид. вестник. – 2002. – №2. – С. 101-107.

Батанов О.В. Питання розробки та прийняття статуту територіальної громади // Юридичний журнал. – 2004. - № 3 – С. 38-40

Злобін С., Гель А. Місце Статуту територіальної громади в системі нормативно правових актів України / Статут територіальної громади: проблеми розробки, прийняття та впровадження в практику місцевого самоврядування. Навчальний посібник. – К.: Книга-почтой, 1999. – С.71-74

1   2   3   4

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись І до розуму, І до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница