Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних


НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
страница3/4
Дата публикации17.07.2013
Размер0.54 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4
Тема 5. Правове регулювання статусу муніципальних службовців і виборних осіб місцевого самоврядування
План


 1. Муніципальна служба і її правове регулювання.

 2. Особливості правового статусу муніципальних службовців і виборних осіб місцевого самоврядування.

 3. Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 4. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЗАВДАННЯ
1. Згідно з розпорядженням голови районної ради з метою оцінки ділових та професійних якостей співробітників та депутатів місцевих рад, розташованих на території району, була утворена атестаційна комісія й затверджено положення про проведення атестації. Головою комісії був призначений юрисконсульт районної ради. В положенні зазначалося, що в разі відмови від проходження атестації муніципальні службовці будуть звільнені з займаних посад, а депутати позбавлені права голосу на сесіях рад. На сесії районної ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень голови районної ради. Голова районної ради не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.

^ Чи правомірні прийняті акти голови районної ради?Який порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування?

2. Директор департаменту міської ради був звільнений рішенням виконавчого комітету міської ради у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі. Директор департаменту звернувся до міського голови з проханням перевести його на посаду консультанта, однак голова відмовив, пояснивши, що така посада не передбачена штатним розписом. Директор департаменту оскаржив у суді рішення про звільнення з посади, наголосивши, що було порушено його конституційне право на рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування.

^ Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь.
3. За систематичну неявку на пленарні засідання обласної ради, відмову від проведення звітів і зустрічей депутата обласної ради з виборцями, невиконання їх доручень, голова обласної ради порушив перед Головою Верховної Ради України питання про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації й дайте відповідь на питання - які заходи юридичної відповідальності можуть бути застосовані до депутатів місцевих рад. Зазначте підстави дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад.
4. Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, прийняті більшістю голосів на пленарних засіданнях міської ради, а також розглядати запити й звернення депутатів міської ради.

Чи відповідають дії голови районної державної адміністрації та міського голови вимогам законодавства?Який порядок та підстави дострокового припинення повноважень міського голови?
5. На сесії сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск у зв’язку з неможливістю проведення сесій ради й прийняття консолідованих рішень. Сільський голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.

^ Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.
Список нормативних актів і літератури

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-III // Вiдом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07. 2002 р., № 93-IV // Вiдом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – N 35-36, 37. – Ст.446.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009.

Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве: вопросы теории и практики. – Журн. рос. права. – 2005. – № 6. – С. 81-88.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – С. 304 с.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект.- Х.: Факт, 1998.- 160 с.

Любченко П.М. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1(52). – С. 89-97

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За редакцією Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392с.

Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответственность как комплексный институт юридической ответственности // Государство и право. - 2006. – №7.

Бальций Ю.Ю. Правовой статус городского головы // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Вип.. 6-7. – Одеса, 1999. – С. 109-113.

Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громадянського суспільства, 2001. – 40с.

Лазор О.Д., Лазор О.Я. Служба в органах місцевого самоврядування: Науково-практичний коментар. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 212с.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735с.

Серьогін С., Петренко О Визначення принципів та сутності інтегрованого інституту публічної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 25-35.
Тема 6.Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
План

 1. Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.

 3. Особливості реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення.


ЗАВДАННЯ

1. У лютому 2007 р. громадянка С. звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати рішення сільської ради від 21 грудня 2006 р. № 7 «Про дострокове припинення повноважень сільського голови», рішення № 8 «Про призначення виконуючого обов’язки сільського голови» та зобов’язати сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було скликано секретарем ради, а також було порушено порядок підготовки сесії визначений регламентом сільської ради (повідомлення про проведення пленарного засідання 21 грудня 2006 р. без жодних проектів рішень їй було вручено увечері 20 грудня 2006р).

Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії секретаря сільської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення сільської ради? Яке рішення має прийняти суд?
2. Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування обласній державній адміністрації повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст і утворила власні виконавчі органи – Управління комунальною власністю та Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись з цим рішенням, вніс протест, в якому вказувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно ч. 1 ст. 142 Конституції України об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, мають перебувати в управлінні обласних рад.

^ Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?
3. Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.

Голова облдержадміністрації звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати данне рішення, оскільки воно ухвалене з порушенням вимог ч. 9 ст. 46 і ст. 47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на сесії.

^ Проведіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії Харківської обласної ради? Яке рішення має ухвалити суд?
4. Громадяни України Григоренко і Михайлов у травні 2002 р. подали до міської ради заяви про оформлення права власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, якими вони користуються з 1980 р. Міський голова залишив без уваги подані заяви. У зв’язку з тим, що заяви не були своєчасно розглянуті Григоренко і Михайлов звернулися до суду, який своїм рішенням зобов’язав міського голову винести їх на розгляд сесії. Міський голова виніс ці питання на розгляд міської ради, однак рішенням сесії міської ради від 14 лютого 2003 р. земельні ділянки надано під забудову, а не для ведення особистого селянського господарства. Григоренко і Михайлов просили суд скасувати рішення міської ради від 14 лютого 2003 р. та передати у власність для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки Григоренку у розмірі 7 тис. 246 кв. метрів, Михайлову — 5 тис. 646 кв. метрів з оформленням та видачею правовстановлюючих документів. Районний суд рішенням від 24 березня 2004 р. позов задовольнив і зобов’язав міського голову оформити та видати позивачам свідоцтва про право власності на ці ділянки.

^ Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії міської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення районного суду?
5. У травні 2008 р. гр. Волкова звернулася до суду з позовом до гр. Степанової, а також сільської ради про визнання заповіту на ім’я Степанової недійсним. Волкова зазначила, що тривалий час постійно доглядала за своєю матір’ю, Петровою, а коли була відсутня — наймала для цього людей. Після смерті матері Волковій стало відомо про те, що 22 січня 2008 р. депутатом сільської ради, який діяв на підставі розпорядження сільського голови, посвідчено заповіт від імені Петрової — на ім’я відповідачки Степанової і просила визнати його недійсним, пославшись на те, що його посвідчено з порушенням вимог чинного законодавства, в день його посвідчення її мати перебувала в такому стані, за якого не могла розуміти значення своїх дій та керувати ними, вона не могла ходити, говорити, вільно виражати свою волю й 23 січня того ж року померла.

^ Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії сільського голови та депутата сільської ради? Яке рішення має ухвалити суд?
Список нормативних актів і літератури

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Битяк Ю.П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2002. – С. 3-14.

Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2001. – Вип. 1. – С. 106-118.

Борденюк В. Деякi проблеми законодавчого визначення компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування в Українi // Вiсн. Укр. акад. держ. управлiння.- 1996. - № 3

Буряк Т.М. Питання місцевого значення як основний об’єкт місцевого самоврядування / Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 2 – С. 19-24.

Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление . – 2006. – № 3 – С. 37-40

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10 – С. 20-24.

Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: Навч. посіб. – Одеса, 2001.

Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных органов власти // Журнал российского права. – 2002. - №1. - С. 43-52

Пылин В.В. Проблемы наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления // Государство и право. – 1999. - №9. - С.13-20
Тема 7. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю
План
1. Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності.

2. Форми реалізації територіальною громадою права комунальної власності. 3. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні.

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.
ЗАВДАННЯ
1. Районна рада прийняла рішення про продаж комунальних підприємств «Фармація» та «Районний аптечний центр». Міська рада звернулася до господарського суду з позовом про визнання вказаного рішення незаконним. Свої вимоги вона мотивувала тим, що вказані у рішенні районної ради підприємства є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст, розпорядження якими вимагає згоди усіх співвласників, проте вона такої згоди не надавала. Заперечуючи проти позову, районна рада вказала, що комунальні підприємства «Фармація» та «Районний аптечний центр» були передані у 1993 році до комунальної власності району, а тому з набранням чинності Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону управління ними здійснює районна рада.

^ Прокоментуйте доводи районної та міської рад. Чи вправі міська рада звернутися з таким позовом до суду? Яке рішення має прийняти суд?
2. Комунальне підприємство виступило одним із засновників благодійної організації. На загальних зборах засновників було затверджено статут, сформовано правління та наглядову раду благодійної організації. У якості внеску комунальне підприємство надало благодійній організації право безоплатного використання нежитлового приміщення.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії посадових осіб комунального підприємства? Який порядок участі органів місцевого самоврядування у створенні юридичних осіб?
3. Районна рада прийняла рішення, яким уповноважила голову районної ради у період між сесіями вирішувати питання про передачу в безкоштовне користування об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради. Районний прокурор вніс протест на рішення районної ради. Районна рада відхилила протест прокурора, при цьому вказавши, що виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, а рішення про передачу в безкоштовне користування може приймати одноособово голова районної ради.

^ Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають вимогам чинного законодавства рішення районної ради?
4. У лютому 2004 р. комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» Київської міської ради звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві та Оболонської районної ради в м. Києві, прохаючи зобов’язати відповідачів передати йому нерухоме майно. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач безпідставно відмовив у переданні 102 кв. м. загальної площі нежилого приміщення будинку на проспекті Героїв Сталінграда у м. Києві, яке на підставі розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22 лютого 2002 р. № 347, від 8 травня 2003 р. № 782 та від 10 вересня 2003 р. № 1692 закріплено за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» на праві повного господарського відання.

Відповідачі проти позову заперечували, посилаючись на те, що власником спірної частини нежитлового приміщення є територіальна громада Оболонського району, а балансоутримувачем — комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства Оболонського району

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» також вказувало, що рішення про передачу спірного приміщення Оболонському району (раніше Мінський район м. Києва) приймалося виконкомом Київської міської ради народних депутатів (рішення від 13 січня 1992 р. № 26), воно суперечить чинному законодавству, оскільки питання про розмежування майна між комунальною власністю м. Києва та комунальною власністю районів міста могло вирішуватися виключно на пленарних засіданнях Київської міської ради і тому зазначене рішення не могло бути підставою набуття у комунальну власність територіальної громади Оболонського району м. Києва спірного майна
^ Проведіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії Київської міської державної адміністрації? Яке рішення має прийняти суд?
Список нормативних актів і літератури
Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

Лялюк О.Ю Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 288с.

Любченко П.М. Проблеми правового регулювання взаємовідносин суб’єктів підприємництва й органів місцевого самоврядування // Проб. законності: Респ. мiжвiдом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид .акад. України, 2007. – Вип. 89. – С. 39-49.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посіб. – К.: Арарат-Центр, 2001. – 176 с.

Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. — К.: Стилос, 1997. – 223 с

Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 2003. – 301 с.

Пітцик М., Кравченко В., Моньйо Е.С., Фонтен Б., Черніков В. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. – К.: ПП “Клевер”, 2000. – 136 с.


Тема 11. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно – фінансовій сфері
План
1. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання.

2. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

3. Місцеві податки і збори.

4. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування.

5. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.

ЗАВДАННЯ

1. Громадянин Василенко у зверненні до селищного голови вимагав відшкодовувати збитки, завдані йому невиконанням органами місцевого самоврядування повноважень передбачених ст. 21 Закону України "Про відходи". Селищний голова відмовив у задоволенні вимог громадянина Василенка, при цьому зазначив, що повноваження передбачені ст. 21 Закону України "Про відходи" не можуть реалізовані із-за відсутності необхідних фінансових ресурсів. Рішення селищного голови гр. Василенко оскаржив до районної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Яке рішення повинна прийняти районна рада? Чи повинні органи місцевого самоврядування відшкодовувати шкоду, завдану невиконанням покладених на них повноважень?
2. У вересні 2007 р. місцева благодійна організація звернулася з позовом до Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради - Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (другий відповідач), про зобов’язання укласти з ним угоду про поновлення на три роки договору оренди земельної ділянки від 20 вересня 2004 р. № 82, а також зобов’язання другого відповідача провести реєстрацію цієї угоди. На обґрунтування своїх вимог благодійна організація послалася на договір оренди, відповідно до умов якого, після закінчення строку, на який було укладено цю угоду, благодійна організація, за умови належного виконання покладених на неї обов’язків, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору. Оскільки Київської міської ради ухилялася від розгляду цього питання, благодійна організація, пославшись на ст. 188 ГК, просила суд про задоволення своїх вимог.

^ Проведіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії Київської міської ради? Яке рішення має прийняти суд?
3. У березні 2002 р. громадянин В. звернувся з позовом до виконавчого комітету міської ради про відшкодування шкоди, посилаючись на те, що 31 грудня 2001 р. о 14-й годині на його автомобіль, у якому він під’їхав до свого гаража, впала відламана частина дерева та пошкодила його, в результаті чого завдано матеріальну шкоду на суму 3 тис. 480 грн., яку він й просить відшкодувати, а також стягнути 80 грн. на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
Проведіть юридичний аналіз ситуації. Яке рішення має прийняти суд?
Список нормативних актів і літератури

Бюджетний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.- 487с.

Зельдина Е. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. - С. 37-40

Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 279 с.

Данкерс Д.С.М. Муниципальная бюджетная система в Нидерландах // Государство и право. – 1993. - №1. – С.92-100

Граверт Р. Финансовая автономия органов местного самоуправления в ФРГ // Государство и право. – 1992. - №10. - С. 96-107

Вінник О.М. Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господарському праві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 4. - С. 6-9

Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 240 с

^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних занять сприяє поглибленому вивченню основних тем курсу «Муніципальне право» і має за мету формування вмінь самостійно працювати з Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України та зарубіжних країн у сфері місцевого самоврядування, спеціальною літературою. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також здійснюється контроль за їх самостійною роботою.

Формами самостійної роботи студентів є:

 1. виконання домашніх завдань при підготовці до практичних занять;

 2. доопрацювання матеріалів лекцій;

 3. робота в інформаційних мережах;

 4. складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення.


^ 6. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

7.ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Опис предмета курсу
КурсНапрям, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)


Кількість кредитів

ECTS: 2,0

Модулів: 3


Змістовних модулів: 3

Загальна кількість

годин: 74

Тижневих годин: 66.06.01

"Право"

7.06001

"Спеціаліст"


Обов’язкова

Модуль І

Лекції: 26
Практичні заняття: 16
Модуль ІІ

Індивідуальна робота: 8
Модуль ІІІ

Самостійна робота: 22

Вид контролю.

Поточний модульний

контроль. Іспит


Курс "Муніципальне право" складається з 3 змістовних модулів:

ЗМ 1 – Загальна частина навчального курсу "Муніципальне право":

тема 1 – " Муніципальне право як категорія державознавства, наука і навчальна дисципліна";

тема 2 – " Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування";

тема 3 – " Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні".
ЗМ 2 – " Правове регулювання статусу суб’єктів муніципально – правових відносин":

тема 4 – " Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин";
1   2   3   4

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись І до розуму, І до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница