Положення про студентську раду


Скачать 251.95 Kb.
НазваниеПоложення про студентську раду
Дата публикации18.07.2013
Размер251.95 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ1.Загальні положення
1.1. Вищим органом студентського самоврядування БДПУ є Студентська Рада БДПУ, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, на основі постанови Кабінетів Міністрів України від 6 вересня 1996 року № 1074 «Про затвердження про державний вищий заклад освіти» та Положення про Студентську Раду БДПУ.

1.2 Студентська Рада БДПУ створюється з метою найбільш повного розкриття творчого потенціалу молоді, обговорення та розв’язання питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, репрезентації прав та інтересів студентів у стосунках з адміністрацією, громадськими організаціями, державними органами, підтримки діяльності молодіжних організацій, участь в управлінні університетом, організації дозвілля та побуту.

1.3 Студентська Рада БДПУ здійснює свою роботу на громадських засадах. За активну діяльність та високу якість роботи члени Студентської Ради БДПУ, за її поданням можуть бути нагороджені грошовими преміями та пам’ятними подарунками в порядку, передбаченому для заохочення студентського активу.

1.4 Студентська Рада БДПУ здійснює свою роботу самостійно, а також у співробітництві з адміністрацією та підструктурами університету, іншими організаціями та установами.

1.5 Форма управління – президентсько-парламентська.
2. Мета та завдання Студентської Ради БДПУ
2.1 Основною метою діяльності Студентської Ради БДПУ є:

 • об’єднання студентів в дієву та міцну організацію, яка забезпечить підтримку, захист студентів та реалізацію молодіжних ініціатив;

 • широке залучення студентів до вирішення питань відстоювання соціальних, економічних, творчих, духовних, освітніх, інформаційних, спортивних та інших інтересів молоді;

 • активізація громадської свідомості студентів;

 • тісна співпраця з органами влади, іншими організаціями та бізнесовими структурами, а також широкою громадськістю з питань соціального становлення та розвитку молоді;

 • посилення впливу студентів на діяльність адміністрації університету, органів державної влади місцевого самоврядування.

2.2 Завданнями діяльності Студентської Ради БДПУ є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 • представництво інтересів студентів у керівництві університету, в органах державної влади й місцевого самоврядування;

 • участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;

 • сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студіюючої молоді;

 • сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у них почуття патріотизму тощо;

 • участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;

 • розвиток взаємозв’язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співпраці з благодійними фондами, організаціями, об’єднаннями, юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами.3.Структура студентського самоврядування Університету
3.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні академічної групи, курсу, факультету, Університету та гуртожитку.

3.2. Органами студентського самоврядування Університету є:

 • Конференція студентів БДПУ;

 • Студентська Рада БДПУ;

 • загальні збори студентів факультету;

 • Студентська рада факультету.

3.3. Структура Студентської Ради БДПУ:

Інформаційний комітет:

 • надає інформацію членам Студентського Парламенту;

 • заздалегідь готує об’яви як інформаційного, так і рекламного характеру;

 • відповідає за своєчасність та зміст наданої інформації студентам;

 • здійснює видання університетської газети.

Комітет культури та спорту:

 • здійснює культурно-масову роботу в підрозділі;

 • організовує змістовне дозвілля студентів;

 • розробляє культурно-масові заходи та впроваджує їх в життя спільно з менеджером з виховної роботи;

Соціально-побутовий комітет:

 • забезпечує соціальну допомогу студентам;

 • проводить соціологічні опитування;

 • проводить благодійні акції;

 • слідкує за умовами проживання студентів у гуртожитку.

 • здійснює захист прав студентів.

Відділ зовнішніх зв’язків:

 • здійснює співпрацю з учбовими закладами України та світу;

 • укладає договори, які не суперечать чинному законодавству України.

Науково-дослідний комітет:

 • співпрацює з науковим відділом БДПУ;

 • організує конференції, семінари та інші наукові заходи;

 • допомагає студентам, котрі займаються науковою роботою.


4.Повноваження Студентської Ради БДПУ
4.1. Студентська Рада БДПУ має право:

 • представляти та захищати права та інтереси студентів у державних органах та громадських організаціях;

 • одержувати від адміністрації університету та його структурних підрозділів необхідну для роботи інформацію;

 • організовувати та проводити наукові конференції, лекції, семінари, наради з питань, що виходять з мети та завдань діяльності Студентської Ради;

 • у разі необхідності залучати до проведення заходів студентський актив, кваліфікованих спеціалістів;

 • користуватися всебічною підтримкою і допомогою адміністрації університету у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнаннями, документацією;

 • вносити пропозиції до керівництва університету;

 • розповсюджувати інформацію та пропонувати ідеї та цілі СтудРади БДПУ;

 • підтримувати прямі міжнародні контакти, зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать діючим законам;

 • здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності СтудРади та не заборонені чинним законодавством України.


5.Обов’язки Студентської Ради БДПУ
5.1. Студентська Рада БДПУ зобов’язана:

 • оперативно вирішувати поточні питання самоврядування;

 • при необхідності надавати наявну інформацію комітетам СтудРади БДПУ;

 • забезпечити взаємозв’язок між комітетами та студентськими радами факультетів;

 • оперативно надавати інформацію на факультетах.

5.2. Члени Студентської Ради БДПУ несуть відповідальність перед Конференцією студентів БДПУ.

5.3. Студентська Рада БДПУ зобов’язана звітувати лише перед Конференцією студентів БДПУ.
6.Організація роботи органів студентського самоврядування БДПУ
6.1. Вищим органом управління Студентської Ради БДПУ є Конференція студентів БДПУ, яка складається з делегатів академічних груп.

6.2. Конференція має право розглянути будь-яке питання діяльності Студентської Ради БДПУ.

До виключної компетенції Конференції відноситься:

 • визначення основних напрямків діяльності Студентської Ради БДПУ;

 • затвердження Положення про Студентську Раду БДПУ;

 • прийняття рішень щодо внесення змін та доповнень до Положення, приймаються не менш 2/3 голосів від фактичної кількості делегатів;

 • обрання ревізійної комісії;

 • обрання Голови Студентської Ради;

 • приймання звітів про діяльність Студентської Ради БДПУ.

6.3. Конференція має право вирішувати питання, коли на ній присутні 2/3 делегатів. Всі питання на Конференції та порядок денний делегатів оповіщають не пізніше, як за 10 днів до початку її проведення.

6.4. Ревізійна конференція обирається на Конференції студентів строком на 1 рік. На Конференції факультету обирається голова студентської ради даного факультету. Питання про введення додаткових членів Студентської Ради БДПУ вирішується на першому засіданні Студентської Ради БДПУ з урахуванням об’єму роботи та інших факторів.

6.5. На Конференція студентів БДПУ прямим таємним голосуванням обирається Голова Студентської Ради строком на два роки.

6.6. Студентська Рада БДПУ керує діяльністю в період між конференціями й приймає рішення з любих питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

 • Студентська Рада здійснює виконання рішень Конференції;

 • організує проведення Конференції;

 • затверджує плани роботи Студентської Ради БДПУ;

 • створює структуру необхідних для функціонування Студентської Ради БДПУ комітетів, служб, комісій, та визначає їх функції та завдання;

 • щорічно звітує про свою діяльність на Конференції студентів БДПУ.

6.7. Студентська Рада приймає рішення на засіданнях, які проводяться у разі необхідності, але не рідше 2 разів на місяць. Засідання Студентської Ради вважається правомірними, коли на них присутні не менш2/3 присутніх на засіданні членів Студентської Ради БДПУ. При однаковій кількості голосів, поданих «За», «Проти», голос головуючого є вирішальним.

6.8. Голова Студентської Ради університету:

 • дотримується чинного законодавства;

 • виконує рішення Конференції студентів університету;

 • затверджує рішення Студентської Ради університету;

 • щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради університету на Конференції студентів БДПУ;

 • контролює роботу комітетів Студентської Ради університету;

 • розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської Ради університету;

 • головує на засіданнях Студентської Ради;

 • здійснює представницькі функції;

 • підписує від імені Студентської Ради університету усі види угод та інші документи;

 • може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, іншим членам Студентської Ради та членам Виконавчого комітету університету.

6.9. Заступник голови Студентської Ради університету (факультету).

Заступника голови Студентської Ради університету (факультету) обирає Студентська рада університету (факультету) з числа студентів університету (факультету) за поданням голови Студентської ради університету (факультету) терміном на 2 роки.

Заступник голови Студентської Ради університету (факультету):

 • здійснює повноваження голови СтудРади університету (факультету) за відсутності голови Студентської Ради університету (факультету);

 • здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради університету (факультету);

 • допомагає голові Студентської Ради університету (факультету) у його роботі.

6.10. Секретар Студентської Ради університету (факультету).

Секретаря Студентської Ради університету (факультету) обирає Студентська Рада університету (факультету) з числа студентів університету, факультету терміном на 2 роки.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської Ради університету (факультету).

Секретар Студентської Ради університету (факультету):

 • веде протоколи засідань Студентської Ради університету (факультету);

 • разом із головою Студентської Ради університету (факультету) підписує від імені Студентської Ради університету (факультету) усі види угод та інші документи.


7.Студентське самоврядування на факультеті
7.1. Вищим органом управління Студентської Ради факультету є Загальні збори студентів факультету, які складаються з делегатів академічних груп даного факультету.

7.2. На Загальних зборах розглядаються будь-які питання діяльності студентської ради факультету.

До компетенції Загальних зборів відносяться:

 • обрання Голови та членів Студентської Ради факультету;

 • прийняття звітів про діяльність Студентської Ради факультету.

7.3. Загальні збори скликаються у разі необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Про дату проведення та порядок денний делегатів оповіщаються не пізніше, як за 10 днів до початку її проведення.

7.4. Органами студентського самоврядування, які керують поточною діяльністю Студентської Ради БДПУ на кожному факультеті є студентські ради факультетів, склад яких обирається і затверджується на Загальних зборах студентів кожного факультету строком на 1 рік. До їх складу входять: голова Студентської Ради факультету, заступник, глави комітетів Студентської Ради факультету.

7.5. Студентська Рада факультету керує всією діяльністю студентського самоврядування в період між Загальними зборами и приймає рішення з будь-яких питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

7.6. Студентська Рада факультету:

 • виконує рішення Загальних зборів;

 • організує проведення Загальних зборів;

 • затверджує плани роботи Студентської Ради факультету;

 • визначає та створює структуру комітетів Студентської Ради факультету;

 • щорічно звітує про свою діяльність на Загальних зборах студентів факультету.

7.7. Студентська Рада факультету приймає рішення на засіданнях, які проводяться у разі необхідності, але не рідше 2 разів на місяць. Засідання вважаються правомірними, коли на них присутні не менш 2/3 членів Студентської Ради факультету. При однаковій кількості голосів, поданих «За», «Проти», голос головуючого є вирішальним.

7.8. Голова Студентської Ради факультету обирається строком на 1 рік. Голова керує роботою Студентської Ради. Голова має право прийняти рішення з будь-яких питань діяльності Студентської Ради факультету, крім тих, що віднесені до компетенції Студентської Ради БДПУ або Загальних зборів студентів.

7.9. Голова Студентської Ради факультету:

 • керує всією діяльністю Студентської Ради факультету;

 • повинен входити до складу Студентської Ради університету;

 • повинен бути присутнім на старостаті відповідного факультету.

7.10. Первинною ланкою існуючої в університеті системи студентського самоврядування є старости академічної групи.

7.11. Староста академічної групи:

 • вибирається на зборах академічної групи, збори повинні бути проведенні не пізніше чим через 10 днів початку навчання. Вибори проходять шляхом відкритого голосування і фіксуються в протоколі;

 • повинен бути присутнім на кожному старостаті;

 • є матеріально відповідальним;

 • подає в деканат потрібні дані про студентів;

 • доводить до відома групи новини, розпорядження, накази тощо, отриманні на старостаті від Студентської Ради й деканату факультету;

 • відстоює інтереси студентів і групи в цілому;

 • разом з наступником відповідає за прибирання закріплених за академічною групою аудиторій;

 • відповідає за правильне введення журналу;

 • має право підняти на старостаті будь-яке питання, що стосується студентського самоврядування та навчального процесу.

7.12. До компетенції зборів студентів академічної групи відноситься обрання та переобрання старости своєї групи.

7.13. Староста може бути переобраний, якщо він:

 • не достатньо відповідально відноситься к своїм обов’язкам, систематично порушує Положення Студентської Ради, Устав університету;

 • не задовольняє інтереси групи;

 • переводиться в іншу групу, факультет, інститут;

 • відраховується з університету;

 • бере академічну відпустку більше ніж на 1 семестр;

 • переходить на індивідуальний графік навчання і це заважає йому виконувати свої обов’язки.


8. Порядок внесення змін та доповнень до Положення8.1. Зміни і доповнення до Положення про Студентську Раду БДПУ приймаються рішенням Конференції студентів БДПУ більшістю голосів. В надзвичайних випадках зміни та доповнення до Положення може внести Студентська Рада БДПУ з наступним затвердженням на черговій чи позачерговій Конференції студентів БДПУ.

^

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Основні засади і принципи виборів Голови студентської ради БДПУ.

   1. Голова студентської ради БДПУ обирається студентами БДПУ на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

   2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Голови студентської ради; гласності і відкритості, свободи агітації; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку ректорату та директоратів/деканатів.

   3. Участь студентів БДПУ у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

   4. Головою студентської ради БДПУ може бути обраний студент БДПУ, який на день проведення виборів перейшов на другий курс та вище (крім п'ятого), має право голосу, навчається в БДПУ, та не має навчальних заборгованостей.

   5. Голосування на виборах Голови студентської ради БДПУ є таємним.

  1. Право висування претендента на кандидата у Голови студентської ради БДПУ.

Право висування претендента на кандидата у Голови студентської ради БДПУ (далі – кандидат) належить студентам БДПУ, які мають право голосу. Це право реалізується ними в порядку, визначеному цим положенням, через факультети та інститути БДПУ.

Факультет/інститут, збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата у Голови студентської ради БДПУ.

Розділ 2

^ ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

  1. Види виборів і порядок їх призначення.

Вибори Голови студентської ради БДПУ можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

Вибори Голови студентської ради БДПУ призначаються студентською радою та ректоратом БДПУ.

Про день та час виборів студентська рада університету повідомляє через засоби масової інформації, на загальних зборах студентів або іншим шляхом.

  1. Строки призначення виборів.

   1. Чергові вибори Голови студентської ради БДПУ проводяться в останній тиждень вересня першого року повноважень Голови студентської ради БДПУ. Постанова студентської ради про призначення чергових виборів приймається не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

   2. Позачергові вибори Голови студентської ради БДПУ проводяться в разі дострокового припинення повноважень Голови студентської ради БДПУ в період 10 днів з дня припинення повноважень.

   3. Повторні вибори Голови студентської ради БДПУ призначаються студентською радою в 3-денний строк з дня одержання подання виборчої комісії, не пізніше як через учбовий тиждень.

Розділ З

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ

  1. Організація і проведення виборів Голови студентської ради БДПУ виборчою комісією.

Організацію і проведення виборів Голови студентської ради БДПУ здійснює виборча комісія, яка утворюється і діє у порядку, визначеному цим положенням.

  1. Утворення виборчої комісії.

Виборча комісія утворюється не пізніш як за 7 днів до дня проведення виборів Голови студентської ради БДПУ рішенням студентської ради БДПУ. Кількість членів виборчої комісії затверджується рішенням студентської ради БДПУ з урахуванням усіх представників інститутів та факультетів БДПУ.

  1. Повноваження виборчої комісії.

Виборча комісія:

 • здійснює організаційно-методичне забезпечення виборів;

 • проводить реєстрацію довірених осіб кандидатів;

 • визначає порядок проведення передвиборної агітації;

 • забезпечує (у разі необхідності) виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;

 • забезпечує централізоване виготовлення бюлетенів установленого зразка;

 • проводить вибори голови студентської ради університету.

  1. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчої комісії.

   1. До складу виборчої комісії Голови студентської ради БДПУ можуть входити студенти БДПУ, які мають право голосу і навчаються або працюють в БДПУ. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.

   2. Не можуть бути у складі виборчих комісій кандидати у Голови студентської ради БДПУ, їх близькі родичі, особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні кандидатів по роботі (службі), довірені особи кандидатів.

   3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у Голови студентської ради БДПУ або довіреною особою кандидата, її повноваження у комісії вважаються припиненими з дня такої реєстрації.

  2. Організація роботи виборчої комісії.

   1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкриті засідання, які скликаються головою комісії.

   2. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні – за необхідністю.

   3. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.

   4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим. Особи, які входять до складу виборчої комісії і брали участь у її засіданні, але не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії. Рішення комісії підписується головуючим на її засіданні та секретарем.

   5. Рішення виборчої комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчої комісії.

   6. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до виборчої комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член виборчої комісії. Кожен член виборчої комісії має право знайомитися з усіма документами, зверненнями, заявами, скаргами, які зберігаються в комісії.

   7. Членам виборчих комісій під час виконання своїх обов'язків члена комісії забороняється агітувати за чи проти кандидатів у Голови студентської ради БДПУ та оцінювати діяльність інститутів/факультетів, які висунули кандидатів у Голови студентської ради БДПУ.

   8. Ректорат та деканати БДПУ зобов'язані створити належні умови виборчий комісії у здійсненні ними своїх повноважень.

  3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії.

   1. Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії можуть бути оскаржені кандидатами у Голови студентської ради БДПУ, їх довіреними особами, уповноваженими особами інститутів/факультетів, а також виборцями протягом трьох днів з дня прийняття рішення.

   2. Скарги (заяви), що надійшли до виборчої комісії в день проведення виборів розглядаються негайно.

   3. У випадках, що потребують додаткової перевірки, скарги повинні бути розглянуті у п'ятиденний строк, але не пізніше дня виборів.

  4. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення.

   1. Для проведення виборів Голови студентської ради БДПУ інститутами/факультетами складаються списки студентів.

   2. До списку виборців включаються всі студенти БДПУ.

   3. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, курс навчання та інститут/факультет.

   4. Списки виборців, підписані директорами/деканами інститутів/факультетів, що їх склали, передаються виборчий комісії не пізніш як за 14 днів до дня виборів.

   5. Виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 7 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.

Розділ 4

^ РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ БДПУ

  1. Реєстрація претендента на кандидата у Голови студентської ради БДПУ.

   1. Реєстрація претендента на кандидата у Голови студентської ради БДПУ здійснюється виборчою комісією. Претендентом може бути зареєстрована особа, яка відповідає вимогам цього положення.

   2. Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента в дводенний строк з дня подання заяви про реєстрацію претендента.

   3. Претендент має бути зареєстрований як кандидат у Голови студентської ради БДПУ, якщо його кандидатуру підтримають не менш як 50% студентів інституту/факультету, які мають право голосу.

   4. Реєстрація претендента як кандидата у Голови студентської ради БДПУ здійснюється виборчою комісією протягом двох днів на основі протоколу про результати виборів на факультетах/інституті.

   5. Претенденти мають рівні права незалежно від суб'єкта висунення.

   6. Реєстрація кандидатів у Голови студентської ради БДПУ повинна бути завершена не пізніш як за 14 днів до дня виборів Голови студентської ради БДПУ.

   7. Виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату в Голови студентської ради БДПУ посвідчення встановленого зразка, а претендентам, яким відмовлено у реєстрації, – рішення.

   8. Рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації може бути оскаржено претендентом, щодо якого прийнято таке рішення, або уповноваженою особою інституту/факультету, ініціативної групи виборців, якими висунуто даних претендентів.

  1. Вибуття кандидата у Голови студентської ради БДПУ з балотування.

Кандидат у Голови студентської ради БДПУ може зняти свою кандидатуру, звернувшись з відповідною письмовою заявою до виборчої комісії. У цьому разі за рішенням комісії його кандидатура виключається із списку кандидатів, і він вибуває з балотування на виборах Голови студентської ради БДПУ.

Розділ 5

^ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

  1. Проведення передвиборної агітації кандидатами на пост Голови студентської ради БДПУ.

   1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента кандидатом на пост Голови студентської ради БДПУ виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать уставу БДПУ.

   2. Для забезпечення своєчасної передвиборчої агітації до виборчої комісії не пізніше як у тижневий термін після реєстрації претендента кандидатом ним особисто або його довіреною особою подаються передвиборна програма (тези передвиборної програми) та автобіографія, дві фотокартки встановленого виборчою комісією формату.

   3. Студенти БДПУ мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.

   4. Кандидати на пост Голови студентської ради БДПУ проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі.

   5. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації.

   6. Органи студентського самоврядування на факультетах/в інститутах відводять місця та обладнують стенди, дошки у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснює виборча комісія, а також опублікованих нею повідомлень, передбачених цим положенням, щодо виборчої кампанії та кандидатів.

  2. Обмеження проведення передвиборної агітації.

   1. Забороняється участь у передвиборній агітації: усім підрозділам та викладачам БДПУ; членам виборчих комісій; особам, які не є студентами БДПУ.

   2. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів, послуг, цінних паперів, грошей, лотерей, інших матеріальних цінностей.

   3. Забороняється поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують кандидата на пост Голови студентської ради БДПУ.

   4. Забороняється проведення передвиборної агітації в день, що безпосередньо передує дню виборів та в день голосування.

Розділ 6

^ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ БДПУ

  1. Виборчий бюлетень

   1. Форму та текст виборчого бюлетеня по виборах Голови студентської ради БДПУ затверджує виборча комісія.

   2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

   3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів.

   4. До виборчого бюлетеня вносяться в алфавітному порядку всі кандидати на пост Голови студентської ради БДПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, курсу навчання та інституту/факультету. Праворуч проти прізвища кожного із кандидатів розташовується порожній квадрат.

   5. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів, які вибули з балотування. У разі, коли кандидат вибув з балотування після видрукування бюлетенів, виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності – про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом, дільнична виборча комісія повідомляє про це кожного виборця підчас видачі виборчого бюлетеня.

   6. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

  2. Організація і порядок голосування.

   1. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування у визначений виборчої комісією час.

   2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.

   3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.

   4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів.

   5. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.

   6. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.

   7. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців.

   8. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб.

   9. У бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата.

  3. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці.

   1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.

   2. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.

   3. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеня. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього невикористані виборчі бюлетені запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, кількість бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря виборчої комісії.

   4. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова виборчої комісії відкриває їх.

   5. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений член комісії рахує бюлетені вголос.

   6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.

   7. Після підрахунку всіх бюлетенів комісія сортує виборчі бюлетені. Залежно від змісту бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх кандидатів, подані за кожного кандидата окремо.

   8. Виборча комісія складає протокол, до якого прописом заноситься:

 • загальна кількість виборців, включених до списку виборців

 • кількість одержаних бюлетенів;

 • кількість невикористаних бюлетенів;

 • кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

 • кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

 • кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

 • кількість голосів, поданих за кожного кандидата;

У протоколі навпроти прізвища кандидата на пост Голови студентської ради БДПУ, який вибув з балотування на день виборів, ставиться позначка «вибув».

   1. Підрахунок голосів виборців проводиться виборчою комісією без перерви до підписання протоколу про підсумки голосування. Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється.

   2. Протокол дільничної виборчої комісії підписується головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у засіданні.

  1. Повторне голосування.

   1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жоден з них не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Голови студентської ради БДПУ по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування зняв свою кандидатуру. виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.

   2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у тижневий строк після дня виборів Голови студентської ради БДПУ з додержанням вимог цього положення.

   3. Обраним Головою студентської ради БДПУ вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі, коли повторне голосування проводилося лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Головою студентської ради БДПУ, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

   4. Повторне голосування вважається таким, що не дало можливості визначити кандидата, обраного Головою студентської ради БДПУ, якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

  2. Набуття повноважень Головою студентської ради БДПУ.

   1. Новообраний Голова студентської ради БДПУ вступає на пост не пізніш як через три учбових дня після офіційного оголошення результатів виборів.

   2. Після прийняття повноважень виборча комісія вручає новообраному Голові студентської ради БДПУ посвідчення Голови студентської ради БДПУ.

Розділ 7

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Зберігання виборчої документації.

Після офіційного оголошення результатів голосування та підсумків виборів виборча комісія передає виборчу документацію студентській раді університету.

Похожие:

Положення про студентську раду iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
Положення про студентську раду iconДнаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства,...
Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України...
Положення про студентську раду iconНака з
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Положення про студентську раду iconЗакон України «Про Вищу раду юстиції»
НЕ. Роль Вищої ради юстиції у здійсненні дисциплінарного провадження щодо судді
Положення про студентську раду iconЛабораторна робота №1 загальні положення про харчові добавки

Положення про студентську раду iconГолова
Затвердити Положення про забезпечення незалежності аудитора в редакції, що додається
Положення про студентську раду iconЩо таке потреби?
Які три "найбільш правдоподібні положення" виділяв ві­домий український вчений XIX ст. М. Х. Бунге в ученні про по­треби?
Положення про студентську раду iconВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження
Загальні положення щодо форм n 1-буд "Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт" та n 2-буд "Звіт...
Положення про студентську раду iconЧутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає
У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?
Положення про студентську раду iconТеоретичний матеріал до теми №2 (2 семестр) Організаційні та розпорядчі документи положення
Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница