Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу
страница1/9
Дата публикации18.07.2013
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України
Донецький національний

університет
Економіко-правовий

факультет
Кафедра цивільного права

та процесу


Затверджено на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 4

від 22 грудня 2011 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

З КУРСУ “СІМЕЙНЕ ПРАВО”

(для студентів денної форми з нормативним терміном навчання

напряму підготовки “Правознавство”)

^


Донецьк -2011


Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки “Правознавство”) / Упор. Л.В. Красицька, Ю.В. Хахуліна. – Донецьк. ДонНУ. – 2011. – 82 с.
Навчально-методичні матеріали містять робочу програму, плани семінарських занять та практичні завдання, перелік нормативних актів та списки основної і додаткової літератури, контрольні питання для заліку, додаткові матеріали.
Упорядники Л.В. Красицька, доц., к.ю.н.

Ю.В. Хахуліна, ст. викладач


Відповідальний за випуск О.С. Янкова, зав. каф., доц., к.ю.н.

© Красицька Л.В., Хахуліна Ю.В., 2011

© Донецький національний університет, 2011

ЗМІСТ

Вступ............................................................................................. …………..4

Анотація...........................................................................................................5

Організація поточного, модульного, підсумкового контролю

знань……………………………………….....................................................7

Критерії оцінювання знань студентів на семінарських заняттях………...8

Критерії оцінювання знань студентів при складанні заліку………………9

Рекомендації до виконання індивідуальної та

самостійної роботи студентів……………………………………………...10

Тематичний план дисципліни.......................................................................11

Зміст програми за темами.............................................................................12

Основні нормативно-правові акти до всіх тем курсу.................................17

Основна література до всіх тем курсу.........................................................18

Додаткові нормативно-правові акти та література ....................................19

Плани семінарських занять та практичні завдання....................................26

Тематика рефератів........................................................................................53

Контрольні питання для заліку.....................................................................54

Тематика курсових робіт...............................................................................56

Тематика дипломних та магістерських робіт, ресурси Інтернет ..............57

Додаткові матеріали…..................................................................................58

ВСТУП
Вивчаючи навчальну дисципліну “Сімейне право”, студенти повинні сформувати своє власне ставлення до місця сімейного права в системі права України. Питання про місце сімейного права в системі права України належить до числа найбільш дискусійних. Особливої актуальності це питання набрало в умовах сучасної кодифікації цивільного та сімейного законодавства. Радянська правова доктрина вважала, що сімейне право, створюючи єдину і чітку систему, входить в якості складової самостійної галузі в загальну систему права. Сьогодні в науці склалися наступні основні підходи щодо визначення місця сімейного права в системі права:

1) сімейне право – самостійна галузь права (В.С. Гопанчук, О.М. Нєчаєва, Л.М. Пчелінцева, З.В. Ромовська, Ю.С. Червоний та інші);

2) сімейне право – підгалузь цивільного права (М.В. Антокольська, І.В. Жилінкова, Я.М. Шевченко та інші).

Сімейне право містить в собі ряд інститутів, які органічно пов’язані між собою загальними принципами. До основних інститутів сімейного права належать: шлюб (порядок його реєстрації и припинення), правовідносини (правовідносини подружжя, правовідносини батьків і дітей, правовідносини інших членів сім’ї), усиновлення, опіка і піклування, патронат.

Основним джерелом сімейного права є Сімейний кодекс України, який був прийнятий 10 січня 2002 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Слід пам’ятати, що для вірного розуміння і тлумачення норм нового Сімейного кодексу України доцільно використовувати метод порівняльного правознавства. При цьому слід аналізувати наробітки вітчизняного законодавства, практику їх застосування, а також доцільно вивчати досвід правового регулювання сімейних відносин в зарубіжних країнах. Саме завдання для самостійної роботи студентів, тематика курсових та дипломних робіт передбачають можливість використовувати при вивченні сімейного права не тільки системно-логічний, а й метод порівняльного правознавства та інші методи наукового дослідження.

Вивчення курсу „Сімейне право” як навчальної дисципліни передбачено у четвертому семестрі у студентів денної форми з нормативним терміном навчання.

Підсумкова форма контролю – складання заліку.

АНОТАЦІЯ

Мета: формування системи теоретичних знань з курсу „Сімейне право” та придбання практичних навичок вирішення ситуацій щодо застосування шлюбно-сімейного законодавства; уміння використовувати правові засоби захисту сімейних прав та інтересів.
Завдання:

 • вивчення теорії сімейного права;

 • вивчення джерел сімейного права та практики їх застосування;

 • набуття вмінь застосовувати норми шлюбно-сімейного законодавства, аналізувати практичні ситуації, приймати законні та обґрунтовані рішення по них, складати окремі процесуальні документи в процесі захисту сімейних прав та інтересів.


Предмет: шлюбно-сімейне законодавство та урегульовані нормами сімейного права особисті немайнові та майнові відносин, що виникають на ґрунті шлюбу та сім’ї.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Сімейні правовідносини. Шлюб. Особисті та майнові правовідносини подружжя.

 1. Поняття і принципи сімейного права.

 2. Сімейні правовідносини.

 3. Шлюб.

 4. Особисті та майнові правовідносини подружжя.


Модуль 2. Особисті та майнові права і обов’язки матері, батька і дитини, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


 1. Особисті та майнові права і обов’язки матері, батька і дитини.

 2. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 3. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

 4. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства.Студенти повинні знати:

 • теоретичні положення щодо основних питань врегулювання сімейних відносин;

 • норми Сімейного кодексу України як основного джерела сімейного права.

Студенти повинні вміти:

 • враховувати загальнотеоретичні положення, норми Конституції України, Сімейного кодексу України в процесі реалізації та захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин;

 • складати проекти договорів, заяв, позовних заяв, інших документів щодо здійснення та захисту сімейних прав.^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Система оцінювання знань з дисципліни „Сімейне право” за 100-бальною шкалою

Поточний контроль (max 100 балів)


Загальна кількість балів (пункт 5 + пункт 10)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2
Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

10

0

25

50

15

0

10

25

50

100


^ 2. Критерії оцінювання знань

Поточний контроль оцінюється максимально в 100 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • індивідуальна робота;

 • залікова модульна робота 1.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 50 балів, з яких

 • за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 15 балів максимально;

 • за індивідуальну роботу – 10 балів максимально;

 • за залікову модульну роботу 1 – 25 балів максимально.

Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • самостійна робота;

 • залікова модульна робота 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 50 балів, з яких

 • за організаційно-навчальну роботу – 15 балів максимально;

 • за самостійну роботу – 10 балів максимально;

 • за залікову модульну роботу 2 – 25 балів максимально.

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням наступних критеріїв:

- участь в семінарських заняттях (виступи, доповнення, доповіді, реферати);

- відвідування лекційних занять.

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії за семінарське заняття:

Бали

Оцінка

5 балів

5

4 бали

4

3 бали

3

0 балів

2

Студенти, які набрали за поточний і підсумковий модульний контроль менше 50 балів, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку, і мають право складати залік у формі контролю знань за модулями.

^ Повторне складання заліку з кожної дисципліни дозволяється двічі: перший раз викладачу, другий – комісії.

Оцінка складається як сумарна кількість балів, одержана за складання заліку у формі контролю знань за модулями та різні види діяльності студента з дисципліни. Студент отримує залік, якщо він набрав не менше 50 балів.
Критерії оцінювання знань студентів на семінарських заняттях

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, що показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

Оцінка «добре» виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на іспиті, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання матеріалу. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за напрямом підготовки «Правознавство»
Критерії оцінювання знань студентів при складанні заліку

Оцінку «зараховано» А (90-100 балів) заслуговують особи, які показали знання як теоретичного, так і нормативного матеріалу в обсязі програми курсу, засвоїли рекомендовану наукову літературу, проявили знання різних точок зору і уміння аргументувати власну позицію з проблемних питань, уміють проілюструвати теоретичні положення практичними прикладами, чітко і послідовно висловлюють матеріал з поставлених питань, виконали в повному обсязі самостійну роботу, систематично працювали протягом навчального року на практичних і лекційних заняттях.

^ Оцінку «зараховано» В (80-89) заслуговують особи, які показали тверді знання в обсязі програми без істотних помилок при відповіді на всі питання, уміють проілюструвати теоретичні положення практичними прикладами, чітко і послідовно висловлюють матеріал з поставлених питань, виконали в повному обсязі самостійну роботу, систематично працювали протягом навчального року на практичних і лекційних заняттях.

^ Оцінку «зараховано» С (70-79) заслуговують особи, які показали тверді знання в обсязі програми, проте допустили помилки при відповіді на окремі питання, уміють проілюструвати теоретичні положення практичними прикладами, чітко і послідовно висловлюють матеріал з поставлених питань, виконали в повному обсязі самостійну роботу, систематично працювали протягом навчального року на практичних і лекційних заняттях.

^ Оцінку «зараховано» D (60-69) заслуговують особи, які знають визначення основних понять за дисципліною, але допускають помилки при розкритті їх сутності, розмежуванні, що свідчить про поверхневе знання матеріалу програми, мають невідпрацьовані пропуски практичних занять.

^ Оцінку «зараховано» E (50-59) заслуговують особи, які знають визначення основних понять за дисципліною, але допускають істотні помилки при розкритті їх сутності, розмежуванні, що свідчить про поверхневе знання матеріалу програми, мають невідпрацьовані пропуски практичних занять.

^ Оцінку «незараховано» F (0-49) заслуговують відповіді осіб, які показали недостатнє знання матеріалу за програмою курсу, допустили істотні помилки при визначенні основних понять і положень проблем сімейного права, не уміють підкріпити теоретичні положення практичними прикладами, не відпрацювали пропущені практичні заняття і не продемонстрували при складанні заліку знання матеріалу за пропущеними темами.
^ 3. Рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи студентів

Індивідуальна та самостійна робота студентів з курсу «Сімейне право» організовується та проводиться відповідно до Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у Донецькому національному університеті, ухв. Вченою Радою ДонНУ протокол № 6 від 25.05.2007р.

Самостійна робота студентів (далі СРС) є невід’ємною частиною вивчення курсу «Сімейне право»

^ Метою СРС є формування у студентів знань, умінь та навичок, спрямованих на самостійне, творче вирішення навчальних, наукових та виробничих завдань, які виникають в практичній діяльності юристів.

Самостійна робота студента - це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

У ході самостійної роботи студент має стати активним учасником навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Завдання для СРС з курсу «Сімейне право» студенти виконують відповідно до Методичних вказівок для виконання самостійної роботи студентів з курсу «Сімейне право», затв. на засіданні кафедри цивільного права та процесу протокол №11 від 17.06.2008 р.

^ Основним завданням індивідуальної роботи студента є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей та академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.

Завдання для індивідуальної роботи студента визначає викладач, який проводить практичні заняття, вони виконуються студентами у письмовій формі у заліковому модулі 1 і максимально оцінюються в 10 балів.

Кожен студент групи отримує персональне завдання від викладача і самостійно його виконує, дотримуючись загальних вимог для оформлення письмових робіт і використаної літератури.

Індивідуальна робота оцінюється максимально в 10 балів, з яких:

 • 6 балів виставляється за якість виконаного завдання;

 • 2 бали за дотримання строків виконання роботи;

 • 2 бали за оформлення результатів виконаного завдання.

Зразок завдання для виконання індивідуальної роботи студента:

Проаналізуйте наукові публікації в журналі «Підприємництво, господарство і право» за 2011 рік за темою «Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя».

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


п/п

Найменування теми

Денна форма з нормативним терміном навчання

Лекції

Практ. заняття

СРС

1

Поняття і принципи сімейного права

2

1

6

2

Сімейні правовідносини

2

1

6

3

Шлюб

6

4

8

4

Особисті та майнові правовідносини подружжя

8

4

8

5

Особисті та майнові права і обов’язки матері, батька і дитини

6

3

8

6

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

3

8

7

Права та обов’язки інших членів сім’ї

2

1

6

8

Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства

2

1

6
Усього

34

18

56

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ
Модуль 1. Сімейні правовідносини. Шлюб. Особисті та майнові правовідносини подружжя
Тема 1. Поняття і принципи сімейного права
Проблема визначення місця сімейного права в системі права. Предмет сімейного права. Метод регулювання сімейно-правових відносин. Визначення поняття сімейного права.

Принципи сімейного права України.

Історія розвитку законодавства про шлюб та сім’ю України. Загальна характеристика джерел сімейного права України.

Конституція України в системі джерел сімейного права. Сімейний кодекс України як основне джерело сімейного права. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства. Договір та звичаї як джерело сімейно-правових норм. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело сімейного права.

^
Тема 2. Сімейні правовідносини


Поняття сім’ї в соціологічному та юридичному значенні.

Поняття, види та зміст сімейних правовідносин. Суб’єкти і об’єкти сімейних правовідносин.

Юридичні факти в сімейному праві. Поняття споріднення та його правове значення. Акти цивільному стану.

Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Захист сімейних прав та інтересів. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

Строки позовної давності та інші строки в сімейному праві.
Тема 3. Шлюб.
Шлюб як інститут сімейного права України. Поняття і значення шлюбу. Історичний розвиток шлюбу як інституту сімейного права.

Визначення шлюбу в чинному сімейному законодавстві України. Умови укладання шлюбу. Досягнення шлюбного віку та право на шлюб. Взаємна згода чоловіка і жінки на вступ в шлюб. Перешкоди до вступу в шлюб. Одношлюбність, спорідненість, стан здоров'я.

Порядок укладання шлюбу та державна реєстрація шлюбу. Подача заяви про вступ в шлюб. Ознайомлення з правами і обов'язками нареченого і нареченої. Їх інформування про стан здоров'я один одного і наслідки відмови від укладання шлюбу. Час і місце реєстрації шлюбу. Правові наслідки укладання шлюбу та значення його державної реєстрації. Правозгідність шлюбу.

Недійсність шлюбу, підстави недійсності шлюбу та анулювання актового запису про шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним в суді. Момент недійсності шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним.

Поняття і підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Розірвання шлюбу в суді. Реєстрація розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу при його розірванні. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Відновлення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу.

Режим окремого проживання подружжя.

^
Тема 4. Особисті та майнові правовідносини подружжя


Поняття особистих немайнових правовідносин подружжя, їх відмінність від особистих немайнових цивільних правовідносин.

Особисті права і обов'язки чоловіка та дружини як зміст особистих немайнових правовідносин подружжя: поняття й види. Право на материнство і право на батьківство. Рівність прав подружжя на фізичний та духовний розвиток, повагу до своєї індивідуальності. Право чоловіка та дружини на свободу і особисту недоторканність, на зміну прізвища.

Права і обов'язки подружжя по спільній організації стосунків в сім'ї, підтримці сприятливого родинного «клімату», встановленню взаємної відповідальності за поведінку в сім'ї. Сім'я як спільність матеріального життя подружжя. Майнові правовідносини чоловіка та дружини: їх види.

Речові правовідносини подружжя. Правовідносини власності. Особиста приватна власність подружжя. Підстави виникнення та об'єкти права особистої приватної власності подружжя. Здійснення подружжям права особистої приватної власності.

Спільне майно подружжя. Поняття і види правового режиму майна, що належить подружжю. Законний та договірний правові режими. Спільне майно і правовий режим спільної сумісної власності подружжя. Підстави набуття та об'єкти права спільної сумісної власності. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Рівність прав та взаємна згода подружжя в здійсненні права спільної сумісної власності. Договірні стосунки подружжя між собою та іншими особами у зв'язку із спільним майном чоловіка та дружини. Дрібні побутові договори. Договори, що виходять за межі дрібних побутових. Договори, що передбачають нотаріальне посвідчення і (або) державну реєстрацію, і договори про коштовне майно.

Припинення спільної сумісної власності (спільного майна) подружжя. Право чоловіка та дружини на розподіл майна, що є об'єктом права їх спільної сумісної власності. Визначення розміру часток подружжя при розподілі їх спільного майна. Способи, порядок і строки розподілу майна, що є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. Відповідальність подружжя по їх особистих та спільних боргах.

Правовий режим майна фактичного подружжя.

Шлюбний договір: поняття і суб'єкти. Зміст, форма і строк дії шлюбного договору. Зміна умов шлюбного договору, його розірвання і визнання недійсним. Зобов'язальні правовідносини подружжя. Аліментні зобов'язання та аліменти. Особистий характер аліментних правовідносин подружжя.

Загальні підстави виникнення аліментних зобов'язань між подружжям. Наявність зареєстрованого шлюбу, нужденність, непрацездатність. Значення договору між подружжям для виникнення аліментних правовідносин. Аліментні зобов'язання колишнього подружжя. Форма надання та розмір утримання (аліментів) одним з подружжя іншого. Припинення, позбавлення й обмеження строком права на аліменти.

Спеціальні підстави виникнення аліментних зобов'язань подружжя.

Право одного з фактичного подружжя на утримання іншим.
Модуль 2.

Особисті та майнові права і обов’язки матері, батька і дитини, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
^
Тема 5. Особисті та майнові права і обов’язки матері, батька і дитини


Підстави виникнення батьківських прав і обов’язків. Порядок реєстрації народження дитини.

Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Визначення походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі між собою.

Умови та порядок визнання батьківства. Порядок оспорювання батьківства (материнства).

Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я і зареєструвати народження дитини. Визначення прізвища, імені та по батькові дитини. Права і обов’язки батьків щодо виховання дітей. Право дитини на батьківську турботу та належне сімейне виховання. Права батьків та дитини на спілкування. Право на контакт з дітьми.

Судовий порядок захисту права дітей на батьківську турботу та належне виховання в сім`ї. Вирішення спорів, пов’язаних з вихованням та місцем проживання дітей.

Підстави, порядок, наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.

Умови, порядок та розмір стягнення аліментів на дітей. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.

Обов’язки повнолітніх дітей щодо утримання непрацездатних батьків.

^

Тема 6. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуванняФорми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та сутність усиновлення. Підстави та порядок усиновлення дітей громадянами України. Скасування усиновлення. Підстави та порядок визнання усиновлення недійсним.

Поняття та правові підстави встановлення опіки і піклування над дітьми. Порядок встановлення опіки і піклування над дітьми. Права та обов’язки опікунів і піклувальників. Припинення опіки і піклування. Форми участі органів опіки і піклування у захисті прав дітей.

Правове регулювання патронату. Договір про патронат.

Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу як форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

^
Тема 7. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів


Права та обов’язки баби, діда (прабаби, прадіда).

Права та обов’язки братів, сестер.

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Права та обов’язки фактичних вихователів.
^ Тема 8. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України.

Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні.

Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства.

Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями.

^ ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конвенція про права дитини // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – С. 35-53.

 3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 273.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. №1618-IV // Голос України. – 2004. – № 89-91.

 6. Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – №29. – Ст. 395.

 7. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України 1 липня 2010 р. № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509.

 8. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. (станом на 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 384.

 9. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III (станом на 10.07.2010р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 10. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.

 11. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. № 3307/5) // Офіційний вісник України. – 2000. – №42. – Ст. 1803.

 12. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України №34/166/131/88 від 26.05.99 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №26. – Ст. 1252.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ 1. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2003. – 333 с.

 2. Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Фактор, 2011. – 576 с.

 3. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.] / [М.М. Дякович]. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

 4. Копнев Р. Г. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. — М.: Международные отношения, 1998. — 419 с.

 5. Матвеев Г. К. Советское семейное право. — М.: Юрид. лит., 1985.

 6. Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; [за заг. ред. В.П. Мироненко]. – К. : Правова єдність, 2008. – 477 с.

 7. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2006. – 552с.

 8. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю.С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

 9. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций / Ин-т гос-ва и права РАН. – М.: Юристъ, 1998. – 332с.

 10. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Львов: Изд-во при ЛГУ изд. объедин. «Вища школа», 1985. – 180 с.

 11. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 532 с.

 12. Рясенцев В.А. Семейное право. – М.: Юрид. лит., 1971. – 294 с.

 13. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты / Под ред. В.В. Залесского. – М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2004. – 310 с.

 14. Семейное право Украины: Учебник / Под ред. Ю.С. Червоного. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 520 с.

 15. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – 2-е вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

 16. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 17. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.

 18. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.


^ ДОДАТКОВІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема 1. “Поняття і принципи сімейного права”


 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. №3477- IV (станом на 13.04.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

 2. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - №7.– С.16-20.

 3. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Савіни проти України» від 18 грудня 2008 р. (Заява № 39948/06) [Текст] // Офіційний вісник України. – 2009. – № 84. – Ст. 2852.

 4. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – №3(11). – С. 76-80.

 5. Віхров О., Короткова Л. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України. – 1994. – №11-12. – С. 47-49.

 6. Данилин В. И., Реутов С. И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 156 с.

 7. Заіка Ю.О. Деякі колізійні питання сучасного цивільного та сімейного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – №3(11). – С. 55-59.

 8. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України – утвердження ідеології ненасильства // Адвокат. – 2002. – №6. – С. 5-6.

 9. Хараджа Н. Зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4. – С. 71-74.

 10. Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна. – 2003. – №1. – С.54-55.

 11. Червоний Ю.С. Поняття предмета і методу сімейного права України / Ю.С. Червоний // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №4 (35). – С. 157-170.

 12. Шершень Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей // Семейное и жилищное право. – 2010. – №2. – С. 7-13.


Тема 2. “Сімейні правовідносини”


 1. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 65. – Ст. 2516.

 2. Альбиков И.Р. Взаимоотношения совместно проживающих лиц // Семейное и жилищное право. – 2010. – №4. – С. 6-8.

 3. Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття „сім’я” в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №3. – С. 52-55.

 4. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс / Латвийский государственный университет им. П.Стучки. – Рига: Издательство «Зинатне», 1976. –231с.

 5. Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР / Евгений Минаевич Ворожейкин. – М.: Юридическая литература, 1972. – 336 с.

 6. Драгнєвіч Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №1. – С. 40-42.

 7. Демиденко К. Є. Специфіка правового статусу дитини як повноправного суб’єкта цивільного і сімейного права / К. Є. Демиденко // Держава і право. – 2006. – Випуск 33. – С. 321-326.

 8. Жилінкова І.В. Проблема визначення поняття «сім’я» за Сімейним кодексом України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №2. – С.119-126.

 9. Красицька Л.В. Особливості здійснення батьківських прав неповнолітніми батьками // Правничий часопис Донецького університету. – 2011. – №1 (25). – С. 234-239.

 10. Красицька Л.В. Сімейна дієздатність та її рівні // Юридична Україна. – 2011. – №6. – С. 62-67.

 11. Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. – Львов: Изд-во при ЛГУ изд. объедин. «Вища школа», 1985. – 180 с.

 12. Хватова М.А. Семейная дееспособность физических лиц в РФ // Семейное и жилищное право. – 2009. – №3. – С.18-20.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет...
Підприємству «В» за договором купівлі/продажу відвантажено підприємством «А» товару на суму 30300 гривень. Зокрема пдв ? грн
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнароднийгуманітарнийуніверситет...
Державна атестація є підсумковою формою перевірки І оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів Економіко правового...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет Кафедра цивільного права та процесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница