4. Методические рекомендации для усвоения


Название4. Методические рекомендации для усвоения
страница4/19
Дата публикации18.07.2013
Размер2.27 Mb.
ТипМетодические рекомендации
userdocs.ru > Право > Методические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема 4. Административно-правовой статус организаций

Основные элементы административно-правового статуса организаций.

Объединения граждан: понятие, виды, правовое регулирование создания и деятельности, права и обязанности, ответственность за нарушение законодательства об объединениях граждан.

Правовая основа деятельности, основные задачи, права, порядок создания и деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

Понятие, виды и права религиозных организаций. Регистрация и порядок прекращения деятельности религиозных организаций.
^ Контрольные вопросы к теме 4


 1. Укажите отличия между предприятием и учреждением.

 2. Раскройте содержание административно-правового статуса коммерческих организаций, его основные элементы и правовые источники установления.

 3. Проанализируйте административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий.

 4. Какие виды объединений граждан выделяет действующее законодательство?

 5. Раскройте содержание административно-правового статуса объединений граждан.

 6. Охарактеризуйте юридическую ответственность объединений граждан.

 7. Что означает понятие «легализация» объединений граждан?

 8. Чем отличается «регистрационный порядок» образования объединений граждан от «уведомительного»?

 9. Какой порядок проведения государственной регистрации объединений граждан установлен действующим законодательством?

 10. Какие государственные органы и каким образом осуществляют контроль за деятельностью объединений граждан?

 11. Раскройте содержание административно-правового статуса общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы

 12. Какие виды религиозных организаций выделяет действующее законодательство?

 13. Раскройте содержание административно-правового статуса религиозных организаций.

 14. Какие государственные органы осуществляют регистрацию и контроль за деятельностью религиозных организаций?


Список нормативных актов к теме 4

 1. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

 2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 3. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-III // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 4. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.

 5. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 51. – Ст. 1870.

 6. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 156.

 7. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 9. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 10. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (Розділ I,II) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.


Список литературы к теме 4

 1. Воловик О. Щодо питання про адміністративну правосуб’єктність юридичних осіб // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 61-67.

 2. Завгородній В. Сучасний стан і правове регулювання участі громадських організацій у протидії корупції: досвід Російської Федерації // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 183-186.

 3. Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об’єктів управлінського впливу // Юридична Україна. – 2010. – №1. – С. 48-54.

 4. Чумакова О.В. Классификация административно-правовых споров в сфере регистрации юридических лиц // Административное право и процесс. – 2008. – №4. – С. 26-29.

 5. Кочкадан А. Організаційно-правові форми релігійних організацій в Україні // Вісник Львовського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 50. – С. 133–139.

 6. Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних обєднань в Україні // Вісник Львовського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – Вип. 49. – С. 95–100.

 7. Додіні Є.Є.Щодо регулювання реєстрації реєстрації релігійних організацій // Митна справа. – 2009. – № 4(64). – С. 66-70.

 8. Костів М. Види адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб // Право України. – 2005. – № 4. – С.16; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти

Понятие публичной администрации. Основные элементы административно-правового статуса субъекта публичной администрации.

Понятие и виды органов исполнительной власти. Система органов исполнительной власти Украины и принципы ее построения.

Полномочия Президента Украины в сфере исполнительной власти.

Кабинет Министров Украины: порядок образования, состав, основные полномочия, виды принимаемых актов.

Центральные органы исполнительной власти Украины: система, правовая основа деятельности, компетенция.

Местные органы исполнительной власти: формирование, компетенция, отношения с Президентом Украины, органами исполнительной власти и местного самоуправления, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями и организациями.
^ Контрольные вопросы к теме 5


 1. Что понимается под «органом исполнительной власти»?

 2. Перечислите виды органов исполнительной власти в Украине, основываясь на анализе соответствующих нормативно-правовых актов.

 3. Раскройте содержание принципов построения системы органов исполнительной власти в Украине.

 4. Какие полномочия Президент Украины осуществляет в области государственного управления?

 5. Установлены ли Конституцией Украины прерогативы Президента Украины в сфере исполнительной власти по сравнению с Кабинетом Министров Украины?

 6. Каков состав и порядок формирования Кабинета Министров Украины?

 7. Проанализируйте полномочия Кабинета Министров Украины. Какие правовые акты может принимать Кабинет Министров Украины?

 8. Охарактеризуйте систему, основные функции и полномочия центральных органов исполнительной власти Украины, основываясь на соответствующих нормативно-правовых актах.

 9. Какова структура «Общего положения о министерстве, другом центральном органе государственной исполнительной власти Украины»? Какую структуру предложили бы Вы?

 10. Охарактеризуйте систему, порядок формирования, основные задачи и полномочия местных органов исполнительной власти Украины.

 11. Каким образом строятся отношения местных государственных администраций с Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины?

 12. Каким образом строятся отношения местных государственных администраций с центральными органами исполнительной власти?

 13. Каким образом строятся отношения областных и районных государственных администраций?

 14. Каким образом строятся отношения местных государственных администраций с областными и районными советами, а также с органами местного самоуправления территориальных громад?

 15. Каким образом строятся отношения местных государственных администраций с предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан и гражданами?


Список нормативных актов к теме 5

 1. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року //Офіційний вісник України. – 2010. – № 79. – Ст. 2792

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV //Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 774.

 4. Про Президента Української РСР: Закон України РСР від 5 липня 1991 р. № 1295-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 5. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.

 6. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1574/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2436.

 7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 // zakon.rada.gov.ua.

 8. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29 травня 2001 р. № 345/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 985.

 9. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Указ Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 58-59.

 10. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 8. – Ст. 317.

 11. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2456.


Список литературы к теме 5

 1. Авер’янов В., Андрійко О. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в України // Право України. – 2008. – № 5. – С. 29-36.

 2. Авер’янов В., Дерець В., Пухтецбка А. Організація виконавчої влади потребує реформування // Право України. – 2009. – №12. – С. 39-46.

 3. Армаш Н. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів // Право України. – 2006. – №10. – С.70.

 1. Армаш Н. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів // Право України. – 2006. – №10. – С.70.

 1. Бахрах Д.Н. Административно-процессуальная деятельность государственной администрации // Административное право и процесс. – 2009. – №3. – С. 2-6.

 2. Волкова Л.П. Компетенция органов исполнительной власти: понятия и условия установления // Административное право и процесс. – 2008. – №5. – С. 5-9.

 3. Волкова Л.П. Установление предметов ведения и разграничение полномочий в системе исполнительной власти // Административное право и процесс. – 2009. – №1. – С. 10-12.

 4. Грицай Г.И. Об административных регламентах органов исполнительной власти // Административное право и процесс. – 2009. – №4. – С. 10-12.

 1. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні // Право України. – 2009. – №2. – С. 80-87.

 1. Калинина Л.А. К вопросу о принципах организации и функционирования исполнительной власти // Административное право и процесс. – 2010. – №4. – С. 12-14.

 2. Кафарський В. Кабінет Miнicтpiв України: проблеми формування в нових політико-правових умовах // Право України. – 2006. – №8. – С.3.

 3. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Miнicтpiв України // Право України. – 2006. – №6. - С.8.

 4. Кіцул Ю. Особливості побудови системи місцевих органів виконавчої влади в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9. – С. 63-66.

 5. Кравчук В. Роль адміністративних судів у забезпеченні законності владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 1. – С. 95-101.

 6. Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України. – 2009. – №3. – С. 86-89.

 7. Лебедєва А. Взаємодія ОВС зі ЗМІ через призму Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // Юридична Україна. – 2009. – №3. – С. 31-34.

 8. Семьоркіна О., Кропельницька Н. Порядок виконання Мін’юстом України контрольних повноважень у сфері діяльності об’єднань громадян (з досвіду роботи) // Право України. – 2008. – № 3. – С. 129-130.

 9. Сірик Д. Організаційно-правові форми участі громадян у діяльності виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №9. – С. 48-51.

 10. Шерстобоев О.Н. К вопросу о содержании административно-правового статуса органа исполнительной власти: некоторые методологические проблемы определения // Административное право и процесс. – 2010. – №2. – С. 27-30; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих

Понятие и виды публичной службы. Понятие и принципы государственной службы. Понятие должности и должностного лица.

Требования к поступающим на государственную службу. Ограничения, связанные с поступлением на государственную службу.

Права и обязанности государственных служащих. Характеристика ограничений, связанных с прохождением государственной службы. Поощрения и ответственность государственных служащих.

Основания прекращения государственной службы. Отставка государственного служащего.

Государственная служба в зарубежных странах.
^ Контрольные вопросы к теме 6


 1. Как взаимосвязаны понятия «профессиональная служба» и «государственная служба»?

 2. Перечислите признаки государственного служащего. Какие требования предъявляются к поступающим на государственную службу?

 3. Кого можно считать должностным лицом в соответствии с законодательством Украины?

 4. Назовите обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную службу.

 5. Назовите основные права и обязанности государственных служащих.

 6. Охарактеризуйте ограничения, связанные с прохождением государственной службы.

 7. Какие виды поощрений и дисциплинарных взысканий применяются к государственным служащим?

 8. Проводится ли испытание при приеме на государственную службу?

 9. Возможно ли временное отстранение государственного служащего от исполнения должностных обязанностей?

 10. Что может послужить основанием прекращения государственной службы?

 11. Все ли государственные служащие могут подать в отставку?

 12. Каким образом государственный служащий может защитить свои права, если они нарушены?Список нормативных актов к теме 6

 1. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – Ст. 691.

 2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 3. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

 4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

 5. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 1982.

 6. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 665.

 7. Про деякі питання впорядкування статусу державних службовців: Указ Президента України від 11 червня 2001 р. № 419 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст. 1070.

 8. Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів: Указ Президента України від 11 грудня 2001 р. № 1207/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 50. – Ст. 2231.

 9. Про Положення про Головне управління державної служби України: Указ Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1272 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 40. – Ст. 1985.

 10. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України від 30 травня 1995 г. № 398/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 01.06.95. – № 80-81.

 11. Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік: Указ Президента України від 05 січня 2004 р. № 4/2004 // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 3.

 12. Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1098/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2057.

 13. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: Указ Президента від 20 вересня 2007 р. //Офіційний вісник Президента України. – 2007. – N 33 . – Ст. 684.

 14. Про порядок обчислення стажу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 07.05.94. – № 71.

 15. Про управління державною службою: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 209 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 14.04.94. – № 58-59.

 16. Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 953 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1477.

 17. Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 15.12.94. – № 193-194.

 18. Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 367.

 19. Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 272 // Офіційний вісник України. – 2007. – N 14. – Ст. 531.

 20. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст. 27.

 21. Про затвердження Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 14. – Ст. 370.

 22. Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – Ст. 764.

 23. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 351.

 24. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1004.

 25. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3068.

 26. Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління: Постанова Кабінету міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 953 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1477.


Список литературы к теме 6

 1. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс. Підруч.: у 2-х томах: Том 1. Загальна частина / Під ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

 2. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс. Підруч.: у 2-х томах: Том 2. Особлива частина / Під ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.

 3. Административное право Украины: Учебник / Под ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 4. Административное право Украины: Учебник / Под ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 5. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К., 2000. – 328 с.

 6. Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України. – 2006. – №5. – С.22.

 7. Бобров А.М. Поступление на службу в органы внутренних дел Российской Федерации как элемент прохождения государственной правоохранительной службы // Административное право и процесс. – 2010. – №3. – С. 43-46.

 8. Буралев Ю.М. Основания юридической ответственности в системе государственной службы // Административное право и процесс. – 2010. – №1. – С. 11-13.

 9. Дем’янчук Ю., Помуран В. Професійна відповідальність – основа особистісного морального статусу службовця // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 70-73.

 10. Деменкова Н.Г., Игнатова М.С. К вопросу о законодательном закреплении понятий «государственный служащий» и «должностное лицо» // Административное право и процесс. – 2010. – №2. – С. 25-27.

 11. Каляшкина А.В. О месте службы в уголовно-исполнительной системе в системе государственной службы в Российской Федерации // Административное право и процесс. – 2010. – №4. – С. 17-19.

 12. Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 37-41.

 13. Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання походження державної служби // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 46-49.

 14. Коломоєць Т., Гулєвська Г. Етичні засади діяльності державних службовців // Право України. – 2006. – №10. – С.60.

 15. Литвин О. Принципи функціонування державної служби: щодо питань про визначення та класифікацію // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С. 94-96.

 16. Максимова Н.А. Конституционный вектор административно-правового регулирования государственно-служебных отношений // Административное право и процесс. – 2009. – №2. – С. 14-15.

 17. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи // Право України. – 2006. – №1. – С.33.

 18. Мельник О. Адміністративно-правова регламентація статусу посадової особи митної служби України // Юридична Україна. – 2009. – №7. – С. 50-55.

 19. Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 87-90.

 20. Циц С. Етичні проблеми державної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 85-88.

 21. Цуркан М. Визначення поняття та сутності державної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – №1. – С. 10-14.

 22. Цуркан М. Окремі аспекти застосування законодавства з питань припинення публічної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. –2010. – №2. – С. 41-51.

 23. Цуркан М. Особливості застосування законодавства щодо призначення та виплати пенсій особам публічної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 1. – С. 18-34.

 24. Чиж Ю. Генезис та адміністративно-правове розуміння співвідношення понять «посадова особа» і «службова особа» у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №3. – С. 94-97.

 25. Яфонкін А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців в Україні // Юридична Україна. – 2009. – №2. – С. 31-35.

 1. Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопорушення // Юридична Україна. – 2009. – №3. – С. 41-45; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


МОДУЛЬ 3.

Административно-правовые основы деятельности органов государственного управления и административное принуждение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, зачетам,...
Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Ростов н/Д.: Изд-во скагс, 2010
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов...
Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в подготовке и написании дипломной работы. Даются рекомендации...
4. Методические рекомендации для усвоения iconИспользование метода гирудотерапии в практическом здравоохранении методические рекомендации
Методические рекомендации предназначены для врачей и экспертов лицензионных комиссий
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения, изучающих курс «Экономическая теория» на неэкономических...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов...
Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры управления
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм обучения факультета экономики и управления, приступающих к выполнению...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации к контрольной работе по теме «Экономическое...
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050104 «Финансы» всех форм обучения
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «экономика предприятия»
Методические рекомендации предназначены для студентов средних специальных учебных заведений дневной и заочной формы обучения специальности...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса факультета славянских и германских языков при организации кср по теме...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по освоению курса планы лекционных и семинарских занятий
Методические рекомендации предназначены для обеспечения студентов и преподавателей системы высшего и средне-специального образования...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница