4. Методические рекомендации для усвоения


Название4. Методические рекомендации для усвоения
страница5/19
Дата публикации18.07.2013
Размер2.27 Mb.
ТипМетодические рекомендации
userdocs.ru > Право > Методические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема 7. Характеристика деятельности органов государственного управления

Содержание деятельности органов государственного управления.

Методы государственного управления: понятие и виды.

Функции и компетенция органов государственного управления.

Административное усмотрение в деятельности органов исполнительной власти.

Административные услуги: понятие, виды.

Понятие административно-правового режима.

Виды специальных административно-правовых режимов.

Характеристика отдельных видов специальных административно-правовых режимов.

Контрольные вопросы к теме 7


 1. Раскройте содержание деятельности органов государственного управления.

 2. Назовите и охарактеризуйте функции органов государственного управления.

 3. Что входит в компетенцию органов государственного управления ?

 4. Дайте определение понятию «административное усмотрение» и охарактеризуйте такой вид деятельности органов исполнительной власти.

 5. Дайте определение понятию «административные услуги», перечислите и охарактеризуйте их виды.

 6. Как раскрывается понятие «правовой режим»?

 7. Раскройте понятие «административно-правовой режим».

 8. По каким критериям выделяют виды административно-правовых режимов?

 9. Какие административно-правовые режимы предусматривает законодательство Украины и каково их назначение?

 10. В чем заключается правомерное ограничение административно-правового статуса граждан в условиях чрезвычайного положения?


Список нормативных актов к теме 7

 1. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2. – Ст. 5.

 2. Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – N 31 . – Ст. 1175.

 3. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 28. – Ст. 1155.

 4. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст. 1340.

 5. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 23. – Ст. 176.

 6. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – N 7 . – Ст. 376.

 7. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг: Наказ Міністерства економіки України від 12 липня 2007 р. № 219 // www.liga.net.

 8. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – N 7 . – Ст. 376.

 9. Про прикордонний режим: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 1127.Список литературы к теме 7

 1. Бєлєвцева В. Адміністративно-правові режими у системі забезпечення національної безпеки України: поняття, зміст та значення // Право України. – 2010. – №6. – С. 161-166.

 2. Бідей О. система заходів адміністративного примусу організаційного характеру та властивості адміністративно-правового примусу в умовах надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 48-50.

 3. Гречанюк С. Планування як одна з функцій управління установами та органами Державно кримінально-виконавчої служби України // Юридична Україна. – 2010. – №6. – С. 32-36.

 4. Друцул Т. Адміністративно-правовий аспект взаємодії у податковій сфері України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №5. – С. 68-71.

 5. Мацькевич М. Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління в складних адміністративних системах на практиці європейського досвіду та України // Юридична Україна. – 2009. – №9. – С. 19-24.

 6. Панова Н.Ф. О правовом регулировании вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций // Административное право и процесс. – 2008. – №4. – С. 18-21.

 7. Приходько Я. Надзвичайний стан у системі державно-правових режимів // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №2. – С. 34-38.

 8. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. – №9. – С.28.

 9. Скрипнюк О. Забезпечення участі народу у формуванні органів влади як фактор функціонування демократичної системи державного управління // Право України. – 2006. – №6. – С.3.

 10. Сліпченко М. Напрями вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони режиму державного кордону // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 62-64.

 11. Сліпченко М. Система органів державної влади, що забезпечують охорону режиму державного кордону України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С. 87-89.

 12. Сорокіна І. Надання адміністративних послуг районною державною адміністрацією: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 74-77.

 13. Черепанов И.З. Классификация административно-правовых режимов иммиграции // Административное право и процесс. – 2010. – №5. – С. 40-41.

 14. Шматова Ю. Надзвичайна ситуація: термінологічний аспект // Юридична Україна. – 2010. – №7. – С. 52-57; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


Тема 8. Формы государственного управления

Понятие и виды форм государственного управления.

Правовые акты органов государственного управления: понятие, признаки и виды. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления, и последствия их несоблюдения. Подготовка, принятие, опубликование, вступление в силу правовых актов государственного управления. Изменение, приостановление и отмена правовых актов органов государственного управления.

Административный договор: понятие, признаки, виды.
^ Контрольные вопросы к теме 8


 1. Как взаимосвязаны понятия «цели управления», «функции управления», «полномочия», «компетенция», «формы управления»?

 2. Отличаются ли формы управления от форм реализации деятельности, осуществляемой органами законодательной и судебной власти, а также форм деятельности прокуратуры?

 3. В чем сущность правовых и неправовых форм управления?

 4. К каким формам управления относятся государственная регистрация и лицензирование видов деятельности?

 5. Назовите основные признаки «административного договора».

 6. Классифицируйте «административные договоры» по видам.

 7. Как соотносятся правовой акт управления и административный договор?

 8. Уменьшается или увеличивается значение административного договора в связи с реформированием административного права Украины?

 9. Какое место занимает правовой акт управления в системе правовых форм управления и среди существующих нормативно-правовых актов, принимаемых органами представительной власти, судом и прокуратурой?

 10. Какие признаки правового акта управления, отличающие его от правовых актов, принимаемых другими государственными органами, и актов общественных объединений?

 11. Классифицируйте в зависимости от определенных критериев правовые акты управления?

 12. Охарактеризуйте механизм издания и действия правового акта управления.

 13. Какие требования предъявляются к правовым актам управления и какие последствия их несоблюдения?

 14. Чем отличается «ничтожный» правовой акт управления от «оспоримого»?

 15. Охарактеризуйте порядок введения в действие административно-правовых актов.

 16. Каким образом взаимосвязаны понятия «формы управления» и «методы управления»?

 17. Как соотносятся понятия «метод управления» и «метод административно-правового регулирования»?

 18. Охарактеризуйте прямой и косвенный метод государственного управления.

 19. Охарактеризуйте методы убеждения, принуждения и поощрения.

 20. Каким образом взаимосвязано административное принуждение с государственным?


Список нормативных актов к теме 8

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 2. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 // Урядовий кур’єр. – 1992. – 09.10.92. – № 42-43.

 3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 4. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 11.

 5. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 // Офіційний вісник України. – 2002. – N 2. – Ст. 57.

 6. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – N 15. – Ст. 799.

 7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 8. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 18.02.93. – № 25-26.


Список литературы к теме 8

 1. Коваль М., Ковбас І. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин при наданні публічно-владних послуг // Юридична Україна. – 2010. – №8. – С. 39-46.

 2. Кожейкин С.И. Административный договор и формы государственных управленческих действий (формы управления) в теории советского административного права // Административное право и процесс. – 2008. – №3. – С. 27-28.

 3. Куйбіда Р. Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і практики // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 27-39.

 4. Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві на практиці // Право України. – 2009. – №3. – С. 76-85.

 5. Лифиренко С.А. Проблемы риска и пути их решения в управленческой деятельности // Административное право и процесс. – 2010. – №3. – С. 50-51.

 6. Люхтергант О. Публічно-правові договори в Німеччині – огляд проблематики // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – С. 37-50.

 7. Охотнікова О., Рязанцева К. Сучасний підхід до ролі державного управління у процесі інформатизації України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С. 33-36.

 8. Попова Н.Ф. Полномочия милиции общественной безопасности по обеспечению специальных административно-правовых режимов // Административное право и процесс. – 2009. – №3. – С. 24-25.

 9. Приймачекно Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України. – 2006. – №8. – С.20.

 10. Семенюк О. Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №6. – С. 72-75.

 11. Смокович М. Проблема визначення юридичної сили нормативно-правових актів під час вирішення адміністративних спорів // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – №1.– С. 15-26.

 12. Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. – № 7. – С. 3.

 13. Федосеева Н.Н., Заклязминская А.Н. Административные регламенты: инструменты современного государственного управления и новый институт административного права // Административное право и процесс. – 2010. – №5. – С. 14-17.

 14. Ходаковский К.В. Цель административного договора // Административное право и процесс. – 2010. – №4. – С. 51-53; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


Тема 9. Обеспечение законности в государственном управлении

Способы обеспечения законности в государственном управлении: понятие и виды.

Понятие и виды государственного контроля.

Понятие и сущность административного надзора.

Виды административного надзора.
^ Контрольные вопросы к теме 9


 1. Раскройте содержание принципа «законности» в государственном управлении и его значение в управленческой практике.

 2. Раскройте понятие «контроль» в системе государственного управления с точки зрения функции управления и способа обеспечения законности.

 3. Как соотносятся понятия «контроль» и «надзор»?

 4. В чем заключаются контрольные полномочия Президента Украины в области организации и функционирования государственного управления?

 5. Какие направления деятельности Счетной палаты можно выделить?

 6. Каковы основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Украине с целью обеспечения законности в сфере организации и деятельности органов государственного управления?

 7. Раскройте значение и суть судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти.

 8. Относится ли термин «административный надзор» ко всей системе органов исполнительной власти или только к части государственных органов?

 9. Назовите основные полномочия государственных инспекций, методы их деятельности, а также правовые формы реагирования на нарушения.

 10. Раскройте суть прокурорского надзора в сфере государственного управления и местного самоуправления.

 11. Справедливо ли мнение, что обращения граждан также являются контрольными правовыми средствами в системе организации и деятельности органов государственного управления и местного самоуправления?


Список нормативных актов к теме 9

 1. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. №116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 4. Про Президента Української РСР: Закон України РСР від 5 липня 1991 р. № 1295-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХII //Відомості Верховної Ради України.– 1991.– № 53.– Ст. 793.

 6. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. №315/96-ВР//Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 43.– Ст. 212.

 7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 8. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 9. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. № 685 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 1047.

 10. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Урядовий кур’єр. – 2005. – 17.08.2005. – № 153-154.

 11. Кримінально-процесуальний кодекс України: Кодекс України від 28 грудня 1960 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.– 1961.– № 2.–Ст. 15.

 12. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2003 р. № 1618-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088..

 13. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV //Відомості Верховної Ради України.– 2003.– № 18.– Ст.144.


Список литературы к теме 9

 1. Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // Административное право и процесс. – 2009. – №2. – С. 6-8.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 50-56.

 3. Жариков Ю.С. Понятие законности административно-правового регулирования и подходы к обоснованию ее форм и содержания // Административное право и процесс. – 2010. – №1. – С. 36-39.

 4. Кіслов С. Контроль за діяльністю управління державної охорони України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №2. – С. 20-23.

 5. Кобринський В., Майоров В. Державний контроль у сфері боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №1. – С. 17-19.

 6. Коломоєць Т., Лютиков П. Генезис наукового дослідження державного контролю у галузі чорної металургії: характеристика окремих етапів // Право України. – 2008. – № 12. – С. 44-51.

 7. Кушнір Ю. Здійснення контролю державною податковою адміністрацією // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С. 79-82.

 8. Кушнір Ю. Правові форми фінансового контролю державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 79-82.

 9. Мартынов А.В. Философия и феноменология административного надзора: новые научные подходы к формированию концепции в условиях модернизации Российского государства и права // Административное право и процесс. – 2010. – №5. – С. 9-13.

 10. Сергейчук О. Адміністративна юрисдикція в аспекті забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Вищого адміністративного суду України. –2009. – №3. – С. 30-44.

 11. Сикал М. Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 187-189.

 12. Троханенко І. Особливості парламентського контролю за діяльністю міліції України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 24-26.

 13. Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутрішніх справ // Право України. – 2008. – № 2. – С. 22-26.

 14. Черепій П. Судовий контроль за виконанням судових рішень: юридична природа правових відносин // Вісник Вищого адміністративного суду України. –2010. – №2. – С. 72-76; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, зачетам,...
Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Ростов н/Д.: Изд-во скагс, 2010
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов...
Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в подготовке и написании дипломной работы. Даются рекомендации...
4. Методические рекомендации для усвоения iconИспользование метода гирудотерапии в практическом здравоохранении методические рекомендации
Методические рекомендации предназначены для врачей и экспертов лицензионных комиссий
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения, изучающих курс «Экономическая теория» на неэкономических...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов...
Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры управления
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм обучения факультета экономики и управления, приступающих к выполнению...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации к контрольной работе по теме «Экономическое...
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050104 «Финансы» всех форм обучения
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «экономика предприятия»
Методические рекомендации предназначены для студентов средних специальных учебных заведений дневной и заочной формы обучения специальности...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса факультета славянских и германских языков при организации кср по теме...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по освоению курса планы лекционных и семинарских занятий
Методические рекомендации предназначены для обеспечения студентов и преподавателей системы высшего и средне-специального образования...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница