1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15


Название1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15
страница1/10
Дата публикации18.07.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Міністерство освіти

і науки України
Донецький національний

університет
Економіко-правовий

факультетНавчально-методичні матеріали

для практичних занять

з курсу «Цивільне право. Частина загальна»

(для студентів спеціальності "Правознавство")
Затверджено на засіданні кафедри

цивільного права і процесу

Протокол №1

від 28 серпня 2009 року

Донецьк 2009

ББКх62р30
Навчально-методичні матеріали для практичних занять з курсу "Цивільне право. Частина загальна" для студентів спеціальності «Правознавство» / Укл. А.М. Дорошенко, І.Ф. Коваль, Л.В. Красицька, Д.Е. Федорчук, Н.В. Щербакова – Донецьк: ДонНУ, 2009.

Укладачі:

А.М. Дорошенко, ст. викладач

І.Ф. Коваль, доц., к.ю.н.

Л.В. Красицька, доц., к.ю.н.

Д.Е. Федорчук, доц., к.ю.н.

Н.В. Щербакова, доц., к.ю.н.

Відп. за випуск: О.С. Янкова, зав. кафедрою, к.ю.н., доцент

© Дорошенко А.М., Коваль І.Ф., Красицька Л.В., Федорчук Д.Е.,
Щербакова Н.В., 2009

© Донецький національний університет, 2009.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 5

Критерії екзаменаційної оцінки 12

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 14

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 15

Тема 1. Поняття, предмет і метод цивільного права 15

Контрольні питання 15

Практичні завдання 16

Тема 2. Цивільне право як наука та навчальна дисципліна 18

Контрольні питання 18

Тема 3. Джерела цивільного права 20

Контрольні питання 20

Практичні завдання 21

Тема 4. Короткий огляд цивільного права зарубіжних країн 26

Контрольні питання 26

Тема 5. Поняття, зміст і види цивільних
правовідносин 28

Контрольні питання 28

Практичні завдання 29

Тема 6. Фізичні особи як суб'єкти цивільних
правовідносин 31

Контрольні питання 31

Практичні завдання 32

Тема 7. Юридичні особи як суб'єкти цивільних
правовідносин 37

Контрольні питання 38

Тема 8. Держава і територіальні громади як учасники цивільних правовідносин 44

Контрольні питання 44

Практичні завдання 45АНОТАЦІЯМета: формування системи теоретичних знань з дисципліни, основних принципів цивільно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають при здійсненні майнових і немайнових прав фізичних осіб, юридичних осіб і держави, а також придбання практичних навичок застосування цивільного законодавства.

Завдання:

- вивчення категорійно-понятійного апарату дисципліни, методу і принципів цивільно-правового регулювання відносин;

 • вивчення теоретичного матеріалу за дисципліною;

 • аналіз та вивчення судової і юридичної практики.

Предмет: цивільне законодавство і цивільні правовідносини майнового і немайнового характеру, які виникають при реалізації суб'єктами цивільних прав і обов'язків.
Дисципліна поділена на чотири модулі, кожний з яких включає відповідні теми.
МОДУЛЬ 1 включає наступні теми:

 1. Поняття, предмет і метод цивільного права

 2. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

 3. Джерела цивільного права

 4. Короткий огляд цивільного права зарубіжних країн

 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин

 6. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин


МОДУЛЬ 2 включає наступні теми:

 1. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

 2. Держава і територіальні громади як учасники цивільних правовідносин

 3. Об'єкти цивільних правовідносин

 4. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин

 5. Правочини

 6. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Захист цивільних прав.

 7. Поняття, види особистих немайнових прав та їх цивільно-правовий захист


МОДУЛЬ 3 включає наступні теми:

 1. Представництво

 2. Строки здійснення, захисту цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 3. Загальні положення про право власності та інші речові права

 4. Право приватної власності фізичних осіб

 5. Право власності юридичних осіб

 6. Право власності Українського народу. Право державної і комунальної власності

 7. Право спільної власності


МОДУЛЬ 4 включає наступні теми:

 1. Захист права власності та інших речових прав

 2. Спадкове право

 3. Загальні положення про зобов'язання

 4. Відповідальність за цивільним правом

 5. Цивільно-правовий договір^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ І ОЦІНКА МОДУЛІВ
Курс „Цивільне право. Частина загальна” складається з 4 модулів, 2 модулі вивчаються студентами 2 курсу в третьому семестрі, 2 модулі – в четвертому семестрі.

^ Система оцінювання знань з дисципліни «Цивільне право. Частина загальна» за 100-бальною шкалою для складання заліку
Поточний контроль (100 балів)

Загальна кількість балів (пункт 5 + пункт 10)


Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1


Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії


Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

10

0

20

50

20

0

10

20

50

100

Система оцінювання знань з дисципліни «Цивільне право. Частина загальна» за 100-бальною шкалою для складання іспиту


Поточний контроль (max 50 балів)


Кількість балів за наслідками поточного контролю

Підсумковий контроль (max 50 балів)

Кількість балів за наслідками підсумкового контролю

Загальна кількість балів (пункт 11+ пунктів 14)


Заліковий модуль 3


Сума балів за заліковий модуль 3


Заліковий модуль 4

Сума балів за заліковий модуль 4

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 3

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

5

0

5

25

15

0

5

5

25
0

50

50

100


Поточний контроль в третьому семестрі оцінюється максимально в 100 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • індивідуальна робота;

 • залікова модульна робота 1.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 50 балів, з яких

 • за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 20 балів максимально;

 • за індивідуальну роботу – 10 балів максимально;

 • за залікову модульну роботу 1 – 20 балів максимально.

Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • самостійна робота;

 • залікова модульна робота 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 50 балів, з яких

 • за організаційно-навчальну роботу – 20 балів максимально;

 • за самостійну роботу – 10 балів максимально;

 • за залікову модульну роботу 2 – 20 балів максимально.

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням наступних критеріїв:

- участь в семінарських заняттях (виступи, доповнення, доповіді, реферати);

- відвідування лекційних занять.

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії за семінарське заняття:


Бали

Оцінка

5 балів

5

4 бали

4

3 бали

3

- 2 бали

2

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії за модуль здійснюється за формулою 1:

Бал = S / D * К, де

S – це підсумовані оцінки за семінарські заняття;

^ D – це кількість семінарських занять, на яких були одержані оцінки;

К – це коефіцієнт, рівний 4.
Наприклад, за модуль студент Н. одержав наступні оцінки: 5, 4, 3, 4, 4. Згідно вказаної формули його бали складуть:

(5+4+3+4+4)/ 5*4=16 балів.

Крім того, на розсуд викладача можуть бути передбачені додаткові бали:

 • одне доповнення – 1 бал;

 • три напрацьованих підряд доповнення за роботу на семінарі – 5 балів.

^ Порядок оцінювання роботи (знань) студентів у разі пропусків семінарського заняття:

- нез'явлення без поважної причини – (- 3 бали);

- нез'явлення з поважної причини – (0 балів) (поважна причина: хвороба, яка підтверджується відповідною медичною довідкою, участь в науковій конференції, науково-практичному семінарі).

^ Порядок оцінювання роботи (знань) студентів у разі пропусків лекційних занять (на розсуд викладача):

- нез'явлення без поважної причини – (- 1 бал);

- нез'явлення з поважної причини – (0 балів) (поважна причина: хвороба, яка підтверджується відповідною медичною довідкою, участь в науковій конференції, науково-практичному семінарі).

Індивідуальна робота включає такі види робіт:

- у третьому семестрі: робота з періодичними юридичними і економічними виданнями за тематикою, яку визначає викладач (напр., Підприємництво, господарство і право, Право України, Юридична Україна, Юридичний журнал та інші);

- у четвертому семестрі: складання тестових завдань за темами, які визначає викладач.

^ Самостійна робота включає три види робіт (види робіт пропонує викладач):

- теоретичні завдання, які пропонуються в кінці кожної теми за дисципліною;

- ведення юридичного словника основних термінів за дисципліною;

- складання фабул за певною категорією цивільних справ на підставі аналізу матеріалів судової практики (джерела – Єдиний державний реєстр судових рішень, реальні рішення судових органів, газета «Юридична практика», Система Ліга-Закон.)

^ Залікова модульна робота 1 і залікова модульна робота 2 проводяться у вигляді тестування (на розсуд викладача залікова модульна робота може бути проведена в два етапи: тестування і письмова робота).

Оцінювання тестуванняВідсотки

Бали

Оцінка

100-85 %

20 балів

5

75-84 %

15 балів

4

74-53 %

10 балів

3

52 % і менше

0 балів

2


Після закінчення третього семестру навчальною програмою передбачається складання заліку з дисципліни «Цивільне право (Частина загальна)».

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Цивільне право (Частина загальна)» для отримання заліку відбувається шляхом підсумовування кількості балів за наслідками залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Студенти, які, набрали за поточний контроль (за 1 модуль і 2 модуль) менше ніж 50 балів, вважаються такими, які одержали незадовільну оцінку. При цьому:

 1. студенти, які одержали в сумі від 30 до 49 балів, мають право здавати залік у формі контролю знань за модулями;

 2. студенти, які набрали за наслідками поточного контролю від 0 до 29 балів, зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни.

Повторна здача заліку дозволяється двічі: перший раз – викладачу, другий – комісії.

Оцінка складається з сумарної кількості балів, одержаних за здачу заліку у формі контролю знань за модулями і різні види діяльності студента за дисципліною.

Студент одержує залік, якщо він набрав не менше 50 балів.

Поточний контроль в четвертому семестрі оцінюється максимально в 50 балів. Складається із залікового модуля 3 і залікового модуля 4.

Заліковий модуль 3 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • індивідуальна робота;

 • залікова модульна робота 3.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 3, складає 25 балів, з яких

 • за організаційно-навчальну роботу студента в аудиторії – 15 балів максимально;

 • за індивідуальну роботу – 5 балів максимально;

 • за залікову модульну роботу 3 – 5 балів максимально.

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії проводиться за формулою 1 (див. оцінювання за організаційно-навчальну роботу за модулем 1 і модулем 2).
Заліковий модуль 4 оцінюється за наступними показниками:

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

 • самостійна робота;

 • залікова модульна робота 4.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 4, складає 25 балів, з яких

 • організаційно-навчальна робота студента в аудиторії – 15 балів максимально;

 • самостійна робота – 5 балів максимально;

 • залікова модульна робота 4 – 5 балів максимально.

Оцінювання організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії в заліковому 4 модулі проводиться за формулою 2:

Бал = S / D * К, де

^ S – це підсумовані оцінки за семінарські заняття;

D – це кількість семінарських занять, на яких були одержані оцінки;

К – це коефіцієнт, рівний 3.

Наприклад, за модуль студент Н. одержав наступні оцінки: 5, 4, 3, 4, 4. Згідно вказаної формули його бали складуть:

(5+4+3+4+4)/ 5*3=12 балів.

^ Залікова модульна робота 3 і залікова модульна робота 4 проводяться у вигляді тестування (на розсуд викладача залікова модульна робота може бути проведена в два етапи: тестування і письмова робота).

Оцінювання тестування:Відсотки

Бали

Оцінка

100-85 %

5 балів

5

75-84 %

4 бали

4

74-53 %

3 бали

3

52 % і менше

0 балів

2


Після закінчення четвертого семестру навчальною програмою передбачається складання іспиту з дисципліни «Цивільне право (Частина загальна)».

Підсумковий контроль передбачає складання іспиту. Максимальна кількість балів, передбачена за іспит, складає 50 балів.

^ Оцінювання іспиту.

Загальна оцінка за іспитом розраховується таким чином:

 • кожна відповідь за білетом оцінюється, виходячи з п'ятибальної системи (5, 4, 3, 2),

 • одержані оцінки підсумовуються і виводиться середній бал за п'ятибальною системою,

 • одержана оцінка помножується на коефіцієнт «10».

Повторне складання іспиту з дисципліни дозволяється двічі: перший раз – викладачу, другий – комісії.

Оцінка за дисципліну складається з сумарної кількості балів, одержаних за поточний, підсумковий контроль і повторне складання іспиту.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав в сукупності не менше 50 балів.

Студенти, які набрали за результатами всіх видів контролю, поточного і підсумкового в сукупності, за всі види діяльності від 0 до 49 балів вважаються такими, які одержали оцінку незадовільно.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 icon1. Поняття, предмет І метод цивільного права 17
Навчально-методичні матеріали для практичних занять з курсу "Цивільне право. Частина загальна" для студентів спеціальності «Правознавство»...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconПлан Поняття, предмет І метод конституційного права України як галузі...
...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconЛекція тема: предмет, метод, принципи І система
Постановка питань: Поняття І предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Принципи земельного права. Співвідношення...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория...
Опорні поняття: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconЛекция тема: предмет, метод, принципы
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 iconТема Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права
Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права...
1. Поняття, предмет І метод цивільного права 15 icon1. Основні засади транспортного права
Тема№1. Основні засади транспортного права Схема №1. Поняття, предмет І метод транспортного права
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница