Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено
страница4/12
Дата публикации26.07.2013
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

1.2. Рівень дисципліни


Мета модулю: надання допомоги студентам у вивченні теорії методів управління охороною праці в конкретній галузі, в оволодінні практичними навичками обґрунтування й застосування цих методів, вивченні нормативно-правової бази охорони праці управлінського персоналу.

^ Завдання модулю:

  • ознайомити студентів з організаційними, правовими, економічними, психологічними питаннями управління охороною праці менеджерів;

  • сформувати у студентів уміння і навички самостійно обґрунтовувати і використовувати методи управління охороною праці на виробництві.

результати навчання:

При успішному вивченні модулю, студенти демонструють:

  • розуміння теоретичних аспектів управління охороною праці менеджерів;

  • знання нормативно-правової бази охорони праці управлінського персоналу;

  • практичні навички з планування та організації трудового процесу з урахуванням норм охорони праці.

^ Предмет модулю: процеси й методи вивчення теорії застосування охорони праці в діяльності управлінського персоналу.

Ключові поняття: охорона праці, умови праці, менеджер, управлінський персонал, охорона праці в галузі.
^

1.3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.


Дисципліна «Охорона праці в галузі» є обов’язковою з напряму професійної підготовки магістрів та спеціалістів.
^

1.4. Викладацький склад.


Керівник модуля: к.е.н., доц. Шаповалова Е.В.

Лектори: к.е.н., доц. Шаповалова Е.В., к.е.н., доц. Панченко І.В., ст. викл. Кисель Н.П.

Викладачі, що ведуть практичні зайняття: к.е.н., доц. Панченко І.В., ст. викл. Кисель Н.П., асистент Марценюк О.В.
^

1.5. Методика викладання, форми та методи навчання:


а) методика викладання – кредитно-модульна;

б) форми навчання – лекції, практичні заняття;

в) методи навчання – індивідуальна та самостійна робота студентів.
^

1.6. Мова викладання модуля


українська та російська.

2. Навчальна програма курсу. Література

2.1. Навчальна програма курсу «Охорона праці в галузі»


Заліковий модуль 1. Охорона праці в галузі як наукова дисципліна.

Тема 1. Оглядова лекція. Суть, завдання й організація охорони праці

Предмет, місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіці. Взаємозв'язок курсу з суміжними дисциплінами. Задачі і структура курсу.

Чинники виробничого середовища, тяжкість і напруженість трудового процесу.

^ Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування

Умови праці як соціально-економічна категорія. Управління умовами праці. Класифікація чинників, що впливають на формування умов праці. Елементи умов праці. Оптимальні, шкідливі і небезпечні умови праці.

Санітарні норми, їх види і класифікація. Гранично допустимі рівні виробничих чинників (ГДК). Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі. Допустимий рівень виробничих чинників.

Вживання санітарних норм для аналізу і поліпшення умов праці. Визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці і її характеру по гігієнічній класифікації. Обґрунтовування приналежності робочого місця до відповідної категорії залежно від рівня умов праці.

Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.

^ Тема 3. Шкідливі виробничі чинники, методи захисту людини від їх негативного впливу

Визначення і класифікація шкідливих виробничих чинників.

Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини. Промисловий пил, шкідливі хімічні речовини і їх вплив на людину. Шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, електромагнітні поля, випромінювання і їх вплив на здоров'я людини. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці робітників. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливого виробництва.

^ Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму

Виробничі травми і профзахворювання. Основні причини їх виникнення, показники для оцінки. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві. Моделювання виробничих ситуацій при розслідуванні причин нещасного випадку. Методи аналізу визначення матеріальних наслідків травматизму і профзахворювань. Основні технічні і організаційні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які привели до втрати працездатності».

^ Тема 5. Основи техніки безпеки

Поняття і задачі техніки безпеки. Технічний прогрес і безпека праці. Вплив санітарно-гігієнічних чинників виробництва на безпеку праці. Загальні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробничого устаткування.

Система стандартів безпеки праці (ССБП, ДСТУ). Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях. Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і устаткування проектам, нормативно-технічній документації, характеру і об'єму робіт, що виконуються, і оптимальним технологічним режимам.

Оцінка технологічної оснащеності робочого місця (наявність технологічного оснащення, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів, підйомно-транспортних засобів і вимоги до їх технічного стану).

Відповідність технологічного процесу, устаткування, оснащення, інструментів вимогам стандартів безпеки і норм охорони праці.

Пожежна безпека. Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм. Професійний відбір працівників.
^ Заліковий модуль 2. Регулювання питань охорони праці на державному і галузевому рівнях.
Тема 6. Правова і нормативна регуляція охорони праці

Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, регулюючі охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці.

Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці. Особливості охорони праці жінок і молоді. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

^ Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні

Суть, задачі і функції управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці і їх повноваження. Профспілковий, суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Регуляція питань охорони праці на державному і галузевому рівнях - шляхом висновку тарифних угод.

Організація наукових досліджень і прогнозування умов праці. Фінансування охорони праці. Організація контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

^ Тема 8. Організація охорони праці на виробництві

Суть і основні задачі охорони праці на виробництві. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві. Служби охорони праці на підприємствах, їх права і обов'язки. Організація суспільного контролю за станом охорони праці. Колективний договір підприємства і його значення для охорони праці. Аналіз і оцінка стану охорони праці. Планування і організація виконання заходів щодо охорони праці. Номенклатурні заходи щодо охорони праці. Комплексний план поліпшення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.

^ Тема 9. Економічні аспекти охорони праці

Економічне значення поліпшення умов і охорони праці в ринковій системі господарювання.

Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

Методи оцінки соціальної і економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці.

Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница