«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку»


Скачать 112.79 Kb.
Название«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку»
Дата публикации27.07.2013
Размер112.79 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Тема «ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУДОМ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ВИРОКУ»


Теоретичні питання 1. Суб’єкти, які мають право звертатись до суду з клопотанням (поданням) з питань, які виникають на стадії виконання вироку.

 2. Суди, які уповноважені розглядати клопотання (подання) з питань, які виникають на стадії виконання вироку.

 3. Процесуальний порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 4. Наслідки розгляду судом клопотань (подань).


Законодавство та судова практика

1. Кримінальний процесуальний кодекс України, розділ VІІІ (ст.ст. 532-540).

2. Кримінальний кодекс України, розділ ХІІ, ХІІІ (статі 78, 79, 81-85, 91).

3. Кримінально-виконавчий кодекс України (статі 11-19, 25, 26, 29, 30, 36, 41, 47, 48, 50, 57, 87, 91, 154, Глава 26).

4. Положення про спостережні комісії, затверджене постановою КМУ від 1 квітня 2004 р. № 429 (з наступними змінами).

5. Положення про лікарсько-трудову комісію, затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. № 3/6.

6. Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання, затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. № 3/6.

7. Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк від 28.03.2012 року № 478/5/180/375/212/25

8. Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 10.05.2012 року № 710/5/343

9. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 року № 270/1560

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 11 «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироку».

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким».

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 (з наст. змінами і доповненнями) «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу».

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості».

Навчальна та додаткова спеціальна література

 1. Беседин А. В. Защита в стадии исполнения приговора: автореф. дисc. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.В. Беседин. – Воронеж, 1996. – 22 с.

 2. Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговора / Т. Н. Добровольская. – Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1979. – 140 с.

 3. Воронин О.В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением. Монография / Воронин О.В. – Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 208 c.

 4. Евтушенко И. И. УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ: Монография / ВолгГТУ. – Волоград, 2005. – 174с.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка, вид. шосте перероб. та допов. – К.: «Юрисконсульт», «Юстиніан», 2010. – 896 с.

 6. Матвиенко Е. А. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора / Е.А. Матвиенко, В.Н. Бибило. – Минск: Изд-во БГУ, 1982. – 206 с.

 7. Пастухов И.В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И.В. Пастухов. – Омск, 2005. – 23 c.

 8. Попелюшко В. О. Виконання вироку, ухвали і постанови суду та захист прав громадян / В. О. Попелюшко // Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі / Збірник наукових статей. Укладач: Аврамишин С. В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – С. 171-182.

 9. Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве / Д. В. Тулянский. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 192 с.

 10. Харченко І.О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І.О. Харченко // Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – 20 с.

 11. Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л.А. Шабалина. – Владимир, 2012. – 21 c.


Додаткова спеціальна література


 1. Ведищев Н.П. Участие осужденного в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора / Н.П. Ведищев // Адвокат . - М.: Законодательство и экономика, 2010. – № 12. – С. 18-21

 2. Воронин О.В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением. Монография / Воронин О.В. - Томск: Изд-во НТЛ, 2004. - 208 c.

 3. В'юник М. С. Реалізація права засудженого на лікування в кримінальному судочинстві / М. С. В'юник // Адвокат. - 2012. - № 5. - С. 37-40.

 4. Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку / Н.Г. Габлей // Держава і право. Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 50. – С. 554-559.

 5. Гужва О.В. К проблеме защиты прав потерпевшего при решении вопроса об отсрочке исполнения приговора в части гражданского иска / О.В. Гужва // Известия Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 2 (34), ч. 2. - С. 255-258.

 6. Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговора / Т. Н. Добровольская. – Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1979. – 140 с.

 7. Долгополов Д.В. Допустимость применения дополнительных оснований для условно-досрочного освобождения осужденных // Уголовный процесс. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2012, № 1. - С. 23-29

 8. Казначеєва, Д.В. Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Д.В. Казначеєва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 27. - С. 103-108.

 9. Колоколов Н.А. Условно-досрочное освобождение: условия применения и основания отказа // Уголовный процесс. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2012. – № 1.- С. 18-22

 10. Квициния Д.А. Уголовно-процессуальные новеллы, регулирующие деятельность суда в стадии исполнения приговора /Д. А. Квициния. // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2012. - № 1. - С. 72-75

 11. Конопельський В.Я. Ступінь виправлення засуджених до позбавлення волі: окремі аспекти законодавчого визначення / В.Я. Конопельський // Юридичний вісник. – Л., 2011 – № 1. – С. 161-170.

 12. Корниенко В. Право осужденного на защиту при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора / В. Корниенко // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2006. – № 3. – С. 69-73

 13. Куцова Э. Ф. Исполнение приговора. Лекция по уголовному процессу для студентов вечернего и очного обучения / Э. Ф. Куцова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. – 49 с.

 14. Литвинов Р. В. Рассмотрение судом вопросов, возникающих в процессе исполнения приговоров / Р. В. Литвинов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1964.   119 с.

 15. Мичак М. С. Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку / М. С. Мичак // Адвокат. - 2011. - № 10. - С. 41-44.

 16. Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Юрид. лит., 1963. – 227с.

 17. Плашевская А.А. Самостоятельное устранение судом ошибок в приговоре/ А.А. Плашевская //Вестник Владимирского юридического института, 2012.- № 2 (23). – С. 120-123

 18. Рожков С.А. Условно-досрочное освобождение: правовое регулирование и проблемы применения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2008, Вып. 6 (22). - С. 335-339

 19. Харченко І. О. До дискусії про компетенцію суду щодо вирішення сумнівів та незрозумілостей при виконанні вироків, ухвал та постанов суду / І. О. Харченко// Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 15. – С. 268 – 272.

 20. Шабалина Л.А. К вопросу о процессуальных правах осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора / Л.А. Шабалина // Уголовно-исполнительное право. - Рязань, 2011. – № 2 (12). - С. 76-79.

 21. Шабалина Л.А. Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шабалина Л.А. - Владимир, 2012. - 21 c.

 22. Камардина А.А. Участие адвоката на стадии исполнения приговора / А.А. Камардина // Известия Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 3 (31), ч. 2. - С. 385-388.

 23. Камардина А.А. Уголовно-процессуальная деятельность суда на стадии исполнения приговора / А.А. Камардина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 3 - С. 61-65.

 24. Камардина А.А. Реализация принципа свободы оценки доказательств при производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора / А.А. Камардина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 3 (139) - С. 67-71.

 25. Юсупова И. Ф. Доказывание в стадии исполнения приговора / И. Ф. Юсупова // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. - 2011. - Вып. 3. - С. 175-177.

 26. Воронин О.В. Некоторые проблемы участия прокурора при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора /О. В. Воронин // Вестник Владимирского юридического института. - 2010. - № 4. - С. 84-78.

 27. Толкаченко А.А. Применение судами законодательства об исполнении приговора: основные тезисы постановления Пленума ВС РФ / А. А. Толкаченко // Уголовный процесс : Журн. по уголовному праву, процессу и криминалистике. - 2012. - №2. - С. 66-73.

 28. Гель А. До питання щодо функцій спостережної комісії як суб’єкту громадського контролю за дотриманням прав засуджених // А. Гель [Інтернет ресурс] Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1239800564


^ Питання для самоконтролю


 1. Який орган державної влади уповноважений вирішувати питання пов’язані з виконанням вироку в кримінальному провадженні?

 2. Назвіть суб’єктів, які мають право звертатись з клопотанням (поданням) про вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 3. Назвіть суди, до яких особи, установи або органи мають право подавати клопотання (подання) про вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 4. Які питання уповноважений вирішувати місцевий суд в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання ?

 5. Які питання уповноважений вирішувати місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок?

 6. Які питання уповноважений вирішувати місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджений ?

 7. Які питання уповноважений вирішувати суд, який ухвалив вирок ?

 8. Яким є загальний порядок вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку?

 9. Вкажіть строк, протягом котрого суд повинен розглянути клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із виконанням вироку?

 10. Назвіть суб’єктів, відповідно до ч. 4 ст. 539 КПК України, які повинні викликатися у судове засідання щодо вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку

 11. Якими є наслідки неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання)?

 12. Назвіть, які рішення може прийняти суд за наслідками розгляду клопотань (подань).

 13. На який максимальний строк може бути відстрочено виконання вироку щодо особи у разі, якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини?

 14. Вкажіть коли може бути надіслано до суду повторно клопотання (подання) про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання за хворобою (за умови, що стан здоров'я засудженого погіршився).

 15. Вкажіть строк, зі спливом якого виникає право на повторний розгляд питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання.

 16. Вкажіть строк, зі спливом якого виникає право на повторний розгляд питання щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

 17. Вкажіть строк, зі спливом якого виникає право на повторний розгляд питання щодо зняття судимості.^ Задачі та завдання
1. Засуджений В. звернувся до суду за місцем відбування покарання з клопотанням про умовно-дострокове звільнення. Судом встановлено, що засуджений В. вчинив умисний особливий тяжкий злочин, за який йому було призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. За час перебування в кримінально-виконавчій установі він сумлінно ставиться до праці, додержується режиму відбування покарання, має два заохочення. На момент подання клопотання засуджений В. відбув у виправній колонії 6 років 2 місяці.

Під час судового розгляду справи, представник установи виконання покарання вказав, що на засіданні комісії установи виконання покарань з засудженим була проведена бесіда для визначення його намірів щодо місця проживання та працевлаштування після звільнення. Засуджений В. не надав жодних документів, які б підтвердили можливість подальшого працевлаштування і можливого місця проживання.

Суд задовольнив клопотання про умовно-дострокове звільнення громадянина В. Прокурор з таким рішенням суду не погодився і оскаржив ухвалу до апеляційного суду.

 1. ^ Назвіть суб’єктів, які мають право звертатись до суду з клопотанням про вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку?

 2. Якими є підстави та порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання ?

 3. Чи правильне прийняв рішення місцевий суд?

 4. Яке рішення має прийняти апеляційний суд?


2. Захисник засудженого Петренка звернувся до суду з клопотанням про звільнення останнього від подальшого відбування покарання за хворобою. На підтвердження встановленого діагнозу лікарської комісії при установі виконання покарання - прогресуючий туберкульоз обох легень (інфільтративний), адвокат додав до клопотання акт медичного обстеження.

Засуджений Петренко бажав скористатись медичною допомогою свого знайомого - лікаря Зубарова, і додати до клопотання ще і його медичний висновок, оскільки вважав його хорошим спеціалістом, якому можна довіряти. Керівництво установи виконання покарання відмовило засудженому у залученні іншого лікаря, оскільки вважало, що їхні спеціалісти не менш компетентні.

Одержавши перелічені матеріали, суд відмовив у задоволенні клопотання про звільнення засудженого, оскільки засумнівався у поставленому діагнозі. Через деякий час після відмови суду у звільненні, стан здоров’я засудженого значно погіршився.


 1. Що слід розуміти під звільненням особи від покарання за хворобою?

 2. Вкажіть строк, протягом якого може бути подане повторне клопотання (подання) про звільнення засудженого за цією підставою.

 3. Які документи передаються до суду для вирішення питання про звільнення особи у зв’язку з хворобою?

 4. Чи мали місце порушення закону в описаній ситуації?


3. Захисник засудженого громадянина Г. звернувся до суду за місцем відбування покарання з клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання його підзахисного.

Судом встановлено, що засуджений Г. вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), за яке йому було призначено покарання у вигляді виправних робіт строком на 1 рік 8 міс. На момент подання клопотання, засуджений Г. фактично відбув покарання 10 місяців. На думку захисника засудженого, є всі підстави для умовно-дострокового звільнення, крім того, до громадянина Г. не застосовувались жодного разу заходи стягнення і він не ухилявся від відбування призначеного йому покарання.

Інспектор кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого Борисов заперечував проти застосування умовно-дострокового звільнення. Таку позицію він обґрунтовував тим, що протягом призначеного строку відбування покарання засуджений перебував у лікарні внаслідок травми на виробництві, а також їздив до Москви на похорони брата. Таким чином, він не відбув той строк покарання, який б давав йому право на умовно-дострокове звільнення.

1. Що зараховується в строк відбування виправних робіт, а що ні?

2. Які матеріали повинні подаватись до суду разом з клопотанням (поданням) про умовно дострокове звільнення в даній ситуації?

3. Яке рішення має прийняти суд,за результатами розгляду справи?

4. Громадянку Ізотову рішенням суду було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 КК України і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Ізотова звернулась до суду за місцем проживання з клопотанням про відстрочку виконання вироку суду. Своє клопотання вона мотивувала тим, що має дворічну доньку, яка хоч і перебуває на даний момент в будинку дитини, але вона хоче її забрати і виховувати сама.
1. Що таке відстрочка виконання вироку суду? Які підстави її застосування судом?

2. Складіть проект рішення, яке має ухвалити суд.

Похожие:

«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconЛекція 11. Тема: гарантії прав на землю
Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Причини виникнення, визначення видів та правові засади...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconСмертність населення від окремих причин, пов'язаних

«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconЗакон попиту відображає
Лауреатом Нобелівської премії з економіки, науковою слугою якого став розвиток теорії попиту й "очищення" її від з лишків психологізму,...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconТема 10
Оцінка вартості бізнесу – це акт чи процес формування точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного майнового комплексу,...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconКафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного...
Аналіз й узагальнення теоретичних І прикладних результатів щодо питань теорії та практики безпекознавства, а також пошук шляхів їхнього...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconЗавдання й методичні вказівки до виконання курсових робіт
Це особливо важливо для студентів заочної форми навчання, у зв’язку з тим, що акцент у їх навчанні переноситься на самостійну роботу...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconЗакон І норма в державному управлінні
Ндр студента є закінченою творчу роботу, з обов'язковою постановкою цілей І завдань дослідження, виявлення проблеми І шляхів її вирішення....
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» icon1. Моделі заочного розгляду справи
Як правило, його функціональну ефективність пов'язують із поширенням судового захисту суб'єктивних прав громадян та юридичних осіб,...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconОдним з найбільш наочних процесів, пов'язаних з глобальним потеплінням, є танення льодовиків
Дколовся айсберг площею понад 2500 км ². Весь процес руйнування зайняв всього 35 днів. До цього льодовик залишався стабільним протягом...
«порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку» iconДесмургія поняття про пов'язку, перев'язку та перев'язні засоби
Десмургія вчення про пов'язки, їх застосування та методи їх накладання. А пов'язка перев'язний матеріал, накладений І закріплений...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница