Затверджую


Скачать 223.31 Kb.
НазваниеЗатверджую
Дата публикации29.05.2013
Размер223.31 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТРЕНІНГ БАТЬКІВСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
напряму підготовки: 0401 – психологія
для спеціальності: 7.040 101 – психологія
спеціалізації: педагогічна психологія
інституту, факультету, відділення: ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет,

відділення «психологія»

ТЕРНІНГ БАТЬКІВСЬКОЇ ЕФЕКТВНОСТІ

за напрямом підготовки 0401-психологія, спеціальністю 7.040 101-психологія. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники:^ Волошок О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологі.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.
Завідувач кафедрою психології доц. Грабовська С.Л.

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010 р.
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.
“_____”________________2010 р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2010

 __________, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

ТРЕНІНГ БАТЬКІВСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 3

Напрям

0401 - психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність 7.040 101 - психологія


4-й
Курсова робота (немає)

Семестр

Загальна кількість годин - 40

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 0,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.
^ Практичні, семінарські

10 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

^ Самостійна робота

2,5 год.

2 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит (6 год., стаціонар) 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

^ МЕТА: МЕТА: ознайомити студентів з теоретичними основами феномену батьківства, з методами діагностики та корекції батьківсько-дитячих стосунків, структурою та принципами проведення тренінгу ефективної взаємодії батьків з дітьми.
^ ЗАВДАННЯ КУРСУ: висвітлити структуру та властивості батьківської позиції, розкрити соціально-психологічні чинники формування батьківства, ознайомити з напрямками просвітницької та психокорекційної роботи з батьками в рамках теоретичних концепцій, привити студентам навики конструктивного спілкування, оптимального вирішення конфліктних ситуацій у сім’ї, відпрацювати і закріпити учасниками тренінгу ефективні моделі поведінки у сімейному мікросередовищі.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Вимоги до знань та умінь студентів-слухачів даного курсу:
ЗНАТИ:

 • соціально-психологічні чинники формування батьківства

 • структуру та властивості батьківської позиції

 • оптимальний (ефективний) стиль сімейного виховання

 • причини неефективного батьківського ставлення

 • методи діагностики батьківсько-дитячих взаємин

 • напрямки просвітницької та психокорекційної роботи з батьками в рамках теоретичних концепцій

 • програму тренінгу взаємодії батьків із дітьми


УМІТИ:

 • розрізняти зовнішні та внутрішні чинники формування батьківства

 • провести діагностику батьківсько-дитячих стосунків

 • організувати і провести тренінг взаємодії батьків із дітьми

 • проводити просвітницькі заходи з старшокласниками та студентами щодо готовності до батьківства та материнства

 • організувати профілактичні заходи серед молоді щодо попередження абортів та прояву жорстокості над дітьми
  1. ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (20 годин).

Вступна частина.

Тема 1. Предмет і завдання спецкурсу «Тренінг батьківської ефективності». Актуальні проблеми в психології батьківсько-дитячих стосунків.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Психологічні аспекти формування батьківства.

Тема 2. Теоретичний аналіз феномену батьківства. Сутність поняття «батьківство» та «батьківська позиція». Структурні компоненти батьківської позиції. Стадії становлення батьківства.

Тема 3. Чинники, що визначають формування батьківства. Зовнішні (соціальні) та внутрішні (індивідуальні) фактори формування батьківства. Психологічна сутність уявлень про материнство та батьківство. Психологічна готовність до материнства та батьківства.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Сім’я як інститут соціалізації особистості дитини.

Тема 4. Чинники впливу сімї на розвиток особистості дитини. Роль батьків у вихованні та розвитку особистості дитини. Психологічний мікроклімат сім’ї.

Тема 5. Стилі сімейного виховання. Оптимальний підхід до виховання дитини. Помилки у сімейному вихованні. Причини неефективного батьківського ставлення.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологічні напрямки у корекційній роботі з батьками в рамках теоретичних концепцій.

Тема 6. Психоаналітичний та Адлеріанський підхід у роботі з батьками.

Тема 7. Модель групового психологічного консультування та модель чуттєвої комунікації як відображення ідей гуманістичної психології. Теорії Х.Джайнотта і Т.Гордона щодо виховання батьків.

^ Тема 8. Біхевіористський підхід та модель трансактного аналізу у роботі з батьками. Навчально-теоретична модель Скіннера Б.Ф. та Я.Хямяляйне. Ідеї Джеймса М. та Д.Джонгварда щодо втілення теорії Е.Берна у роботі з батьками.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Принципи та структура тренінгу ефективної взаємодії батьків та дітей.

Тема 9. Методи діагностики батьківсько-дитячих стосунків. Призначення та принципи тренінгу ефективного батьківства. Мета і завдання тренінгу. Основні принципи тренінгової програми.

Тема 10. Структура тренінгу ефективного батьківства. Блоки тренінгової програми та її тривалість.. Короткий огляд змісту програми тренінгу.  1. ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (10 годин).

Основна частина.

Заняття 1. Тема 1. Знайомство. Висловлення побажань та очікувань від тренінгу. Встановлення правил поведінки в тренінговій групі. Тема 2. Світ дитячий і світ дорослий. Усвідомлення різниці між світом дитини і дорослого, що виражається в особливостях сприймання, емоційних переживаннях, мотивації поведінки. Практичні вправи. Обговорення.
Заняття 2. Тема 3. "Мова прийняття" і "мова неприйняття". Знайомство з поняттям "прийняття" дитини, особливостями приймаючої і неприймаючої поведінки батьків. Практичні вправи. Обговорення Заняття 4. Проблеми дітей і проблеми батьків. Активне вислуховування як спосіб вирішення проблем дітей. Психогімнастичні вправи. Рольова гра. Обговорення.
Заняття 3. Тема 5. Активне вислуховування (продовження). Прийоми активного вислуховування. Психогімнастичні вправи. Робота в парах. Обговорення Тема 6. Сім'я очима дітей. Обговорення домашнього завдання спрямованого на аналіз взаємодії батьків з дітьми під час виконання спільного завдання. Аналіз та інтерпретація малюнків дітей на тему "Моя сім'я", "Мої батьки у вигляді тварин або казкових героїв". Дискусія.
Заняття 4. Тема 7. Проблеми батьків. Обговорення варіантів передачі повідомлень, які виражають незадовільний емоційний (психічний) або фізичний стан батьків в процесі спілкування з дітьми. Прийоми ефективної комунікації. Психогімнастичні вправи. Тема 8. Конфліктні ситуації у сім'ї. Стилі виходу з конфлікту. Визначення способів вирішення конфліктів між батьками та дітьми. Практичні вправи. Обговорення в групі варіантів подолання конфліктних ситуацій у сім'ї.
Заняття 5. Тема 9. Методи виховання: заохочення і покарання. Знайомство з особливостями впливу та сприймання дітьми заохочень і покарань. Психогімнастичні вправи. Тема 10.Трансактний підхід. Самодіагностика стану «Я»: батько, дитина, дорослий. Психогімнастична вправа.

Заключна частина. Тема 11. Обговорення сімейних заповідей, зворотній зв'язок від учасників тренінга, Психогімнастична вправа. Анкетування. Обмін враженнями, думками щодо проведеного тренінгу.
^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологічні аспекти формування батьківства.


Тема 1.

Предмет і завдання спецкурсу «Тренінг батьківської ефективності».
2

0

0

0

00

0

0

0

Тема 2.

Теоретичний аналіз феномену батьківства.
2

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Тема 3.

Чинники, що визначають формування батьківства.
1,5

2

0

0

0,5
0

0

0

0

0

Разом – зм. модуль 1

6


Змістовий модуль 2. Сім’я як інститут соціалізації особистості дитини.

Тема 1.

Чинники впливу сім’ї на розвиток особистості дитини.

2

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Тема 2.

Стилі сімейного виховання.

1,5

0

0

0

0,5
0

0

0

0

0

Разом – зм. модуль 2

4

^

Змістовий модуль 3.


Психологічні напрямки у корекційній роботі з батьками в рамках теоретичних концепцій.

Тема 1. Психоаналітичний та Адлеріанський підхід у роботі з батьками.


2

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Тема 2. Модель групового психологічного консультування та модель чуттєвої комунікації як відображення ідей гуманістичної психології.
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тема 3.

Біхевіористський підхід та модель трансактного аналізу у роботі з батьками.
1,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0
^

Разом- зм.модуль 3


6


Змістовий модуль 4. Принципи та структура тренінгу ефективної взаємодії батьків та дітей.

Тема 1. Призначення та принципи тренінгу ефективного батьківства.
1,5


0,5Тема 2. Структура тренінгу ефективного батьківства.
2


0Разом – зм.модуль 4

4

^

Усього годин


20^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Знайомство. Висловлення побажань та очікувань від тренінгу.

1

2

Тема 2. Світ дитячий і світ дорослий.

1

3

Тема 3. "Мова прийняття" і "мова неприйняття".

1

4

Заняття 4. Проблеми дітей і проблеми батьків.

1

5

Тема 5. Активне вислуховування

1

6

Тема 6. Сім'я очима дітей.

1

7

Тема 7. Проблеми батьків.

1

8

Тема 8. Конфліктні ситуації у сім'ї. Стилі виходу з конфлікту.

1

9

Тема 9. Методи виховання: заохочення і покарання.

1

10

Заключна частина. Тема 11. Обговорення сімейних заповідей, зворотній зв'язок від учасників тренінга,

1
Разом

10


^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Теоретичний аналіз феномену батьківства.

0,5

2

Стилі сімейного виховання.

0,5

3

Біхевіористський підхід та модель трансактного аналізу у роботі з батьками.

0,5

4

Методи діагностики батьківсько-дитячих стосунків. Призначення та принципи тренінгу ефективного батьківства.

0,5
Разом

2


^ 7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення се­мінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до практичного заняття, рівень засвоєння знань з конкретної теми предмету «Тренінг батьківської ефективності». Форми проведення поточного контролю - оцінки за присутність на семінарі, оцінювання знань та вмінь студентів під час виступу, оцінювання виконання тестових завдань в кінці кожного з змістових модулів, оцінювання конспектів першоджерел з психології батьківсько-дитячих стосунків.

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: се­местровий іспит (стаціонар) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програ­мою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

^ Форма проведення іспиту – тес­това. Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів.

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

  • Аудиторна робота: активність на практичному занятті (участь у тренінгу): 2 бали за 1 заняття (20 балів максимум за 10 занять у семестрі)

  • Самостійна робота № 1: опрацювання першоджерел з психології батьківсько-дитячих стосунків: 3 бали за 1 першоджерело (15 балів максимум за 5 першоджерел)

  • Самостійна робота № 2: виконання тестових завдань в кінці кожного з трьох змістових модулів: 5 балів за 1 тест (15 балів максимум за 3 тести)

  • Контрольний захід – іспит: 50 балів

В цілому за аудиторну та самостійну роботу, що здійснюється протягом семестру, студент може набрати 50 балів. Підсумкова максимальна оцінка за вивчення предмету «Тенінг батьківської ефективності” становить 100 балів, що включає у себе роботу студента під час семестру та на іспиті.


 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 9. Методичне забезпечення

Робоча програма навчального курсу «Тренінг батьківської ефективності», опорні конспекти лекцій, фолії з текстовою і зображувальною наочністю, роздатковий матеріал (прислів’я).
^ 10. Рекомендована література

Базова:

 1. Винникот Д.В. Разговор с родителем. - Москва, 1995.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? - Москва, 1995.

 3. Гордон Т.Р. Повышение родительской эффективности. - Екатеринбург, 1997.

 4. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я.. – Самара,2004.

 5. Дрейкус Р., Золц В. Счастье вашего ребенка. - Москва, 1986.

 6. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. - Москва, 1990.

 7. Кволс Кэтрин. Как воспитывать детей без наказания. – Санкт-Петербург, 2003.

 8. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. -Санкт-Петербург, 2002.

 9. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Санкт-Петербург, 2000.

 10. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства – Москва, 2003.

 11. Родители и дети. Хрестоматия. Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара, 2003.

 12. Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім'ї на дитину. Київ, 1985.

 13. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. Москва, 1989.

 14. Чепмен Гері, Кемпбел Рос. П’ять мов любови до дітей. – Львів, 2006.


Допоміжна:

 1. Галковська М.Б. Домашня психологія: Подружжя-діти-родина. - Львів, 2000.

 2. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. МГУ, 1989.

 3. Райт Норман. Как говорить, чтобы дети услышали. – Киев, 2005

 4. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. - Київ, 1998.

 5. Kozlowska A. Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Warrszawa, 2000.

 6. Woititz J.G. Wymarzone dziecinstwo. Gdansk, 1999.11. Інформаційні ресурси

 1. http://psy.piter.com/library/

 2. http://psy.rin/article/526-101.htm

 3. www.psych.uw.edy.p

 4. www.psychologia

 5. www.Uaua.info

 6. www.mirsemji.com.ua

 7. www.roditeli.ua


^ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:

«Психологія сім’ї», «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психокорекція».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ПРЕДМЕТУ

^ ТРЕНІНГ БАТЬКІВСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ”

(для студентів-психологів 4 курсу, спеціалізації „педагогічна психологія”,

стаціонарної форми навчання)

 1. Характер батьківсько-диятчих відносин у сучасних сім’ях.

 2. Особливості та переваги сім’ї як агента соціалізації особистості.

 3. Чинники впливу сім’ї на розвиток особистості дитини.

 4. Поняття „батьківство” та його компоненти.

 5. Чинники формування батьківства.

 6. Психологічна підготовка батьків до народження дитини.

 7. Сутність сімейного виховання та його стилі.

 8. Помилки у сімейному вихованні та їх вплив на становлення особистості дитини.

 9. Причини неефективного батьківського ставлення.

 10. Фактори ефективного виховного впливу сім’ї на дитину.

 11. Психоаналітичний підхід в роботі з батьківськими групами.

 12. Адлеріанський напрямок в роботі з батьками.

 13. Модель групового психологічного консультування (за Х.Джайноттом)

 14. Ідеї гуманістичної психології в груповій роботі з батьками.

 15. Біхевіористський напрямок у корекції батьківсько-дитячих стосунків.

 16. Модель трансактного аналізу у роботі з батьками.

 17. Релігійна модель виховання батьків за Р.Кемпбелом.

 18. Групова робота з батьками спеціалістами інших галузей.

 19. Основні напрямки та методи діагностики взаємодії у системі батьки-дитина.

 20. Цілі та завдання програми тренінгу взаємодії батьків з дітьми.

 21. Основні принципи та блоки тренінгової програми.

 22. Структура тренінгу взаємодії батьків з дітьми.

 23. Внутрішня динаміка групової діяльності в процесі тренінгу.

 24. Опис психотехнічних дій в корекційній роботі з батьками.

 25. Опис методів групової психокорекційної роботи.

 26. Чинники ефективності тренінгу взаємодії батьків з дітьми.

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Затверджую iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница