Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології


Скачать 23.91 Kb.
НазваниеОрієнтовні питання до семестрового контролю з психології
Дата публикации30.05.2013
Размер23.91 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології

 1. Загальна характеристика психології як науки. Відмінність від інших наук.

 2. Розвиток уявлень про природу психічних явищ.

 3. Мозок і психіка.

 4. Метод тестів.

 5. Спостереження і експеримент.

 6. Відчуття та їх види.

 7. Відчуття та їх закономірність.

 8. Бесіда як метод психології.

 9. Сприйняття. Класифікація видів сприйняття.

 10. Психологія пам’яті. Види пам’яті. Аномалії пам’яті.

 11. Психологія мислення. Особливості мислення. Види і форми мислення.

 12. Психологія уяви. Класифікація видів уяви.

 13. Мова в системі пізнавальної діяльності.

 14. Свідомість і її функції. Психологічні властивості свідомості.

 15. Самосвідомість і самопізнання людини.

 16. Несвідомі механізми активності людини.

 17. Концепція свідомості по З. Фрейду.

 18. Психологічні захисні механізми людини.

 19. Психологія особистості.

 20. Психологічний зміст понять «індивід», «суб’єкт», «особистість».

 21. Ціннісні орієнтації і спрямованість особистості.

 22. Сучасні психологічні теорії особистості.

 23. Психологія людських здібностей.

 24. Проблема темпераменту в психології.

 25. Проблема характеру в психології.

 26. «Я-концепція» особистості.

 27. Психологія життєвого середовища людини.

 28. Психологія активності людини.

 29. Спілкування і поведінка як форма життєдіяльності людини.

 30. Психологічний аналіз діяльності. Основні види діяльності людини та їх характеристика.

Рекомендована література

Базова:

 1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М., Наука, 1980. – 334 с.

 2. Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического анали за: Учебник. – М., МГУ, 1990.

 3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи: учебное пособие. – М., 1986.

 4. Дружинин В.Н. Психология общин спосібностей. – СПб, 1999. – 368 с.

 5. Ждан А.И. История психологи: от античности до наших дней. – М., 1990. – 367 с.

 6. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

 7. Ильин П.М. Психология воли. – СПб., 2000.

 8. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологи. – М., 1981.

 9. Максименко С.Д. Общая психология. – М., 1999. – 523 с.

 10. Немов Р.С. Психология. Общие основы психологи. – Кн. 1. – М., 1994. – 576 с.

 11. Основи психології. Підручник / За заг. Ред.. О.В. Киричука, В.А. Роменця – 4 видання, стереотип. – К., 1999. – 632 с.

 12. Петровский А. В. Введение в психологию: Учебн. Пособие для студентов высш. Пед. Учебн. Заведений. – М., 1995.

 13. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мищерякова. – М., 1996.

 14. Психология индивидуальных различий: Тексты. – М., 1982.

 15. Хьел Л., Зиглер А. Теории личности. – Москва-Харьков-Минск, 1999.Допоміжна:

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1997. – 380 с.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование. – М., Т1,2.

 3. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. – Л., 1965. – 123 с.

 4. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977.

 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., 1989.

 6. Годфруа Ж. Что такое психология в 2 т. – М., 1992.

 7. Донцов .И. Эмоция как ценность. – М., 1987. – 272 с.

 8. Донченко Е.А. Эмоция как ценность. – М., 1987. – 272 с.

 9. Кириленко Т.С. Виховання почуттів. – К., 1989.

 10. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта. Х., 1998.

 11. Пиз А. Язык жестов. – Воронеж, 1992.

 12. Ярошевский М.Г. психология в ХХ столетии. – М., 1974.

Інформаційні ресурси:


 1. http://psylib.kiev.ua/

 2. http://azps.ru/articles/cmmn/

 3. http://u-psihologa.com.ua/library.html

 4. http://psy.rin.ru/

Похожие:

Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconПриблизний перелік питань для підсумкового контролю
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології icon4. питання для підсумкового контролю знань
Основна управлінська інформація, що використовується органом управління оп на рівні підприємства
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconПитання до підсумкового контролю
Поняття проекції. Концепції проекції, що використовуються для обґрунтування малюнкових методів
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconПитання для підготовки до модуль-контролю №1
Загальна характеристика періоду розкладу первіснообщинного ладу. Виникнення держави та її сутність. Виникнення права
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconПитання рейтинг-контролю
Найважливіші особливості філософії другої половини ХІХ – кінця ХХ ст. Розвиток сучасної філософії як подолання обмежень класичної...
Орієнтовні питання до семестрового контролю з психології iconПлан семінарського заняття: Предмет І об’єкт історії психології
Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница