Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/6
Дата публикации13.07.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра психологічного консультування і психотерапії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОснови психотерапії_

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 030102 ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________

(назва спеціалізації)

факультету Психології

(назва факультету)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2012


^ Основи психотерапії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія, спеціальністю 030102 Психологія „___” ________, 2012.- 30 с.


Розробники:

зав. кафедри психологічного консультування і психотерапії, д.психол.н., проф. Кочарян О.С.

ст. викладач кафедри психологічного консультування і психотерапії Кочарян І.О.

доц. кафедри психологічного консультування і психотерапії Жидко М.Є.

викладач кафедри психологічного консультування і психотерапії Селезньова О.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування і психотерапії
Протокол № 15 від “12” червня 2012 р.

Завідувач кафедрою психологічного консультування і психотерапії,
д.психол.н., проф. ________________________________ (^ Кочарян О.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“12”червня 2012 р.
Схвалено методичною комісією факультету психології

Протокол № 5 від “14” червня 2012 р.
“14” червня 2012 р. Голова _________________________ (Маєвська Н.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 6

Галузь знань

психологія

(шифр і назва)

За вибором


Напрям підготовки

6.030102 психологія

(шифр і назва)

Модулів 3

Спеціальність (професійне спрямування):

психологія
.


Рік підготовки:

3-й

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

6-й

7-й

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

53 год.

30 год.

Практичні, семінарські

36 год.

12 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

127 год.

186 - год.

ІНДЗ: - год.

Вид контролю: екзамен
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Затверджую iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница