5. Методи психологічної корекції: казкотерапія


Скачать 149.13 Kb.
Название5. Методи психологічної корекції: казкотерапія
Дата публикации02.07.2013
Размер149.13 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Тема 5. Методи психологічної корекції: казкотерапія
Питання для теоретичної підготовки:

 1. Казкотерапія як метод психологічної корекції:

  1. визначення казкотерапії;

  2. можливості використання казки з психокорекційною метою;

  3. основні прийоми роботи з казкою.

 2. Методологічні основи роботи з казкою (історією) у сучасній психотерапевтичній практиці:

  1. позитивна психотерапія Н.Пезешкіана: використання історій як засобу психотерапевтичного впливу. Функції психотерапевтичних історій: функція дзеркала, функція моделі, функція опосередкування, функція зберігання досвіду, функція носія традицій, функція помічника вікової регресії, функція альтернативної концепції, функція зміни позиції;

  2. нейро-лінгвістичне програмування: робота з психотерапевтичною метафорою;

  3. гіпнотична модель Мілтона Еріксона: техніка потрійної спіралі.

 3. Сучасні авторські підходи до казкотерапії:

  1. авторська казкотерапія Т.Д.Зінкевич-Євстигнеєвої: загальні принципи роботи з казкою в психологічній практиці, структура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття; класифікація казок в психологічній практиці (дидактичні казки, психокорекційні казки, психотерапевтичні казки, медитативні казки);

  2. авторська казкотерапія І.В.Вачкова: психологічна казка як засіб розвитку самосвідомості, аналіз змісту психологічних казок, функції та психологічні механізми впливу казки; особливості роботи з психологічною казкою з дітьми, підлітками, дорослими;

  3. авторська казкотерапія Д.Ю.Соколова: еклектичний підхід у роботі з психологічною казкою (аналітична психологія К.Г.Юнга, гіпнотична модель М.Єріксона, поведінковий підхід та ін.).

 4. Умови ефективності методу казкотерапії в роботі з дітьми і підлітками з порушеннями психофізичного розвитку.


Час для опрацювання теми: 2 академічні години

Практичні завдання:

 1. З якою метою може використовуватися казка у психокорекційній роботі з дітьми і підлітками?

 2. Чи можливо поєднувати роботу з казкою з іншими арттерапевтичними методами? Якщо так, то наведіть приклади подібних психокорекційних вправ.

 3. Визначте кожну з функцій психотерапевтичної історії у позитивній психотерапії Н.Пезешкіна.

 4. Проаналізуйте історії (Додаток 1). Які функції кожної з психотерапевтичних історій можна визначити? Клієнтам якого віку і з якими психологічними проблемами можна запропонувати кожну з наведених історій?

 5. Визначте особливості роботи з психотерапевтичною метафорою у нейрон-лінгвістичному програмуванні.

 6. Визначте структуру психотерапевтичної історії, в якій використовується потрійна спіраль М.Еріксона. Наведіть приклади використання техніки потрійної спіралі у психотерапевтичних історіях.

 7. Яку структуру має казкокорекційне заняття в авторській казкотерапії Т.Д.Зінкевич-Євстигнеєвої?

 8. Визначте особливості дидактичної, психокорекційної, психотерапевтичної та медитативної казки в авторській казкотерапії Т.Д.Зінкевич-Євстигнеєвої.

 9. Які функції та психологічні механізми впливу казки визначаються в авторській казкотерапії І.В.Вачкова?

 10. Проаналізуйте авторські казки Д.Ю.Соколова (Додаток 2). Визначте механізми психологічного впливу кожної з наведених казок.


^ Методичне завдання:

 1. Розробіть психологічну казку для дитини-дошкільника, який має будь-який страх (сором’язливість як вияв страху соціальних контактів, страх темряви, страх будь-якого лікаря тощо). Визначте основні механізми психологічного впливу вашої авторської казки.


^ Творче завдання:

 1. Підберіть психотерапевтичні історії (історії з життя видатних людей, східні притчі, біблейські притчі та ін.) для роботи зі старшокласниками. Мету використання психотерапевтичних історій визначте, ґрунтуючись на вікових психологічних особливостях цільової аудиторії. Визначте основні механізми психологічного впливу кожної з підібраних історій.


Основна література:

 1. Вачков И.В. Сказкотерапия: развитие самосознания через психологическую сказку / И. В. Вачков. – М.: Ось-89, 2001. – 144 с.

 2. Горин С. НЛП: техники россыпью / С. Горин. – М. : Издательство «КСП+», 2001. – 576 с. – Глава 5. Использование транса и манипуляция сознанием (первая ступень). – Тройная спираль. Истории, метафоры, притчи. – с.96-107.

 3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : ООО «Речь», 2000. – 310 с.

 4. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия / В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской. – Мн. : Выш.шк., 1997. – 464 с. – Позитивная психотерапия. – с.281-291; Нейрон-лингвистическое программирование. Терапевтическая метафора. – с.310-311.

 5. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. / А. А. Осипова. – М. : ТЦ “сфера”, 2001. – 512 с. – Сказкотерапия. – с.201-204.

 6. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия / Н. Пезешкиан : Пер. с нем. / Общ. ред. А.В. Брушлинского и А.З. Шапиро, предисл. А.В. Брушлинского, коммент. А.З. Шапиро. — М. : Прогресс, 1992. — 240 с.

 7. Соколов Д.Ю. сказки и сказкотерапия / Д. Ю. Соколов. – [изд. 5-е, испр. и доп.] – М. : Независимая фирма «Класс», 2008. – 288 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).

Додаткова література:

 1. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком / Е. Л. Набойкина. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с.

 2. Короткова Л.Д. Сказкотерапия в школе. Методические рекомендации / Л. Д. Короткова. – М. : ЦГЛ, 2006. – 144 с.

 3. Гнездилов А.В. Встречи на дороге. Терапевтические сказки / А. В. Гнездилов. – СПб. : Речь, 2006. – 224 с.

 4. Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. – СПб. : Речь, 2006. – 176 с.

 5. Практика сказкотерапии / Под ред. Н. А. Сакович. – СПб. : Речь, 2004. – 224 с.

 6. Стишенок И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный рост / И. В. Стишенок. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с.

ДОДАТОК 1

Психотерапевтичні історії

(за книгою Н.Пезешкіана «Торговець і папуга»)
Верь в Бога, однако прочно привязывай своего верблюда

Верующие стекались толпами, чтобы услы­шать слова пророка Мухаммеда. Один человек слушал особенно внимательно и благоговейно, истово молился и расстался с пророком только тогда, когда уже наступил вечер.

Не прошло и минуты, как он снова опрометью примчался на прежнее место и возопил преры­вающимся голосом: «О господин! Сегодня утром я приехал на верблюде, чтобы послушать тебя, пророка Бога. А теперь верблюда там нет, где я его оставил. Его нет нигде. Я был послушен те­бе, внимал каждому твоему слову и верил во всемогущество Бога. А теперь, о господин, мой верблюд пропал. Это ли божественная справед­ливость? Это ли вознаграждение за мою веру? Это ли благодарность за мои молитвы?» Мухам­мед выслушал эти слова, полные отчаяния, и ответил с добродушной улыбкой: «Верь в "Бога, однако прочно привязывай своего верблюда».
^ Молитва фарисея и мытаря

Сказал (Иисус) также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу:

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра­бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю деся­тую часть из всего, что приобретаю».

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под­нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне, греш­нику!»

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз­вышающий сам себя, унижен будет, а унижа­ющий себя возвысится.

(Евангелие от Луки, 18; 9 — 14)
Сучок и бревно

Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего»; а вот в твоем глазе бревно? Лице­мер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тог­да увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего!

(Евангелие от Матфея, 7; 1 — 5)

Воспитатель — тот же садовник

Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, выращивающего различные расте­ния. Одно растение любит яркий свет солнца, другое — прохладную тень; одно любит берег ручья, другое — высохшую горную вершину. Одно растение лучше всего произрастает на пес­чаной почве, другое — на жирной глинистой. Каждому нужен особый, только для него подхо­дящий уход, иначе оно не достигнет совершен­ства в своем развитии.

(Абдул-Баха)

Иногда отчаяние дает нам шанс

Расскажу вам, как один любящий человек страдал долгие годы от разлуки с возлюбленной и как его пожирал огонь этих мучений. Могу­чая сила любви лишила его сердце терпения, а тело его устало от жизни. Жизнь без любимой казалась ему пустой, лишенной смысла, и чем дальше, тем больше он угасал. Сколько дней и бессонных ночей юноша провел в тревоге и тос­ке, с болью в сердце думая о ней. Он весь пре­вратился в тень, а раненое сердце — в горестный стон. Он готов был отдать тысячу жизней толь­ко за то, чтобы на один миг испытать упоение от ее присутствия. Но ему это не было суждено. Ни один врач не мог исцелить больного, а друзья стали избегать его. У врачей нет средств, чтобы излечить от любви, только прикоснове­ние руки возлюбленной смогло бы ему помочь.

В конце концов древо его тоски породило плод отчаяния, а пламя его надежды погасло, пре­вратившись в пепел. И вот однажды вечером не­счастный влюбленный, уставший от жизни, по­кинул свой дом и отправился в путь. Вдруг он заметил, что его догоняет ночная стража. Он по­пытался спастись бегством, но стражники пре­следовали его по пятам, их становилось все больше и больше, и наконец все пути для спасения были отрезаны. В отчаянии он простонал: «Все ясно, стража — это Израиль, мой ангел смерти, он спешит поймать меня, это палач, ко­торый вот-вот схватит меня». Измученный, ед­ва чувствуя под собой ноги, с бьющимся сердцем он подбежал к стене, окружавшей сад, и с вели­ким трудом взобрался на нее. Оказавшись на­верху, он увидел ее головокружительную высо­ту, но, забыв об опасности, бросился вниз, в сад.

И какое же зрелище предстало его взору! Там была его возлюбленная с лампой в руке. Она ис­кала потерянное кольцо. И когда он, потеряв­ший свое сердце, увидел ту, которая похитила его, вздох облегчения вырвался из груди юно­ши, и он воскликнул, подняв руки к небу: «О господи, пошли моим преследователям славу, богатство и долгую жизнь, потому что теперь я понял, что стража была для меня ангелом Габ­риэлем, который вел меня; или Израфилем, ан­гелом жизни, который мне, измученному, при­давал свежие силы».
^ Лекарь знает все!

В постели лежал тяжело больной, и казалось, что дни его уже сочтены. Жена в страхе за жизнь мужа пошла за деревенским лекарем. Он более получаса выстукивал и выслушивал боль­ного, щупал пульс, прикладывал ухо к груди пациента, поворачивал его то на живот, то на бок, то опять на спину, поднимал ноги, откры­вал глаза, смотрел ему в рот и наконец изрек уверенно и определенно: «Добрая женщина, к сожалению, я должен сообщить вам печальную истину, ваш муж уже два дня как мертв». Тут тяжело больной в ужасе поднял голову и испу­ганно застонал: «Да нет же, моя любимая, я еще жив!» Тогда женщина энергично стукнула ку­лаком больного по голове и гневно закричала: «Замолчи! Лекарь лучше знает, жив ты или мертв!»

(Персидская история)

Сорочка счастливого человека

Халиф лежал при смерти, утопая в своих шел­ковых подушках. Хакимы, врачи его страны, стояли вокруг него, и все сошлись на том, что халифа может спасти только одно — сорочка счастливого человека, которую надо будет поло­жить халифу под голову. Гонцы, как пчелиный рой, разлетелись повсюду и искали в каждом городе счастливого человека, но у всех, кого бы они ни спрашивали о счастье, были только за­боты и горе. Наконец гонцы, уже почти поте­рявшие надежду, встретили пастуха, который, весело напевая, пас свое стадо. «Счастлив ли ты?» — спросили у него. «Я не знаю никого, кто был бы счастливее меня», — ответил со смехом пастух. «Тогда дай нам свою сорочку!» — воск­ликнули гонцы. «У меня ее нет», — сказал па­стух. Эта странная весть о том, что единствен­ный счастливый человек, которого встретили гонцы, не имеет сорочки, заставила халифа сильно задуматься. Три дня и три ночи он ни­кого не пускал к себе. А на четвертый день велел раздать народу свои шелковые подушки, драго­ценные камни, и, как повествует легенда, ха­лиф с того дня стал опять здоровым и счастли­вым.

(Восточная история)

История-напутствие

В одной персидской истории рассказывается о путнике, который с великим трудом брел, каза­лось, по бесконечной дороге. Он весь был обве­шан всякими предметами. Тяжелый мешок с песком висел у него за спиной, туловище обви­вал толстый бурдюк с водой, а в руках он нес по камню. Вокруг шеи на старой истрепанной ве­ревке болтался старый мельничный жернов. Ржавые цепи, за которые он волок по пыльной дороге тяжелые гири, обвивались вокруг его ног. На голове, балансируя, он удерживал напо­ловину гнилую тыкву. Со стонами он продви­гался шаг за шагом вперед, звеня цепями, оп­лакивая свою горькую судьбу и жалуясь на му­чительную усталость.

В палящую полуденную жару ему повстре­чался крестьянин. «О, усталый путник, зачем ты нагрузил себя этими обломками скал?» — спросил он. «Действительно, глупо, — ответил путник, — но я до сих пор их не замечал». Ска­зав это, он далеко отшвырнул камни и сразу почувствовал облегчение. Вскоре ему повстре­чался другой крестьянин: «Скажи, усталый путник, зачем ты мучаешься с гнилой тыквой на голове и тащишь за собой на цепи такие тя­желые железные гири?» — поинтересовался он. «Я очень рад, что ты обратил на это мое внима­ние. Я и не знал, что утруждаю себя этим». Сбросив с себя цепи, он швырнул тыкву в при­дорожную канаву так, что она развалилась на части. И вновь почувствовал облегчение. Но чем дальше он шел, тем сильнее страдал. Крестья­нин, возвращавшийся с поля, с удивлением по­смотрел на путника: «О, усталый путник, поче­му ты несешь за спиной песок в мешке, когда, посмотри, там вдали так много песка. И зачем тебе такой большой бурдюк с водой — можно подумать, что ты задумал пройти всю пустыню Кавир. А ведь рядом с тобой течет чистая река, которая и дальше будет сопровождать тебя в пу­ти!» — «Спасибо, добрый человек, только теперь я заметил, что тащу с собой в пути». С этими словами путник открыл бурдюк, и тухлая вода вылилась на песок. Задумавшись, он стоял и смотрел на заходящее солнце. Последние сол­нечные лучи послали ему просветление: он вдруг увидел тяжелый мельничный жернов у себя на шее и понял, что из-за него шел сгор­бившись. Путник отвязал жернов и швырнул в реку так далеко, как только смог. Свободный от обременявших его тяжестей он продолжал свой путь в вечерней прохладе, надеясь найти посто­ялый двор.
^ Пятьдесят лет вежливости

Одна пожилая супружеская пара после дол­гих лет совместной жизни праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот уже пятьдесят лет, как я стараюсь угодить своему мужу. Я всегда отдавала ему верхнюю половину хлебца с хрустящей корочкой. А се­годня я хочу, чтобы этот деликатес достался мне». Она намазала себе маслом верхнюю поло­вину хлебца, а другую отдала мужу. Против ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал: «Моя дорогая, ты доставила мне сегодня самую большую радость. Вот уже более пятидесяти лет я не ел нижнюю половину хлеб­ца, ту, которую я больше всего люблю. Я всегда думал, что она должна доставаться тебе, потому что ты так ее любишь».
^ Хороший пример

Один мулла хотел уберечь свою дочь от всех опасностей жизни. Когда пришло время и кра­сота ее расцвела как цветок, он отвел дочь в сторону, чтобы рассказать ей, как много в жизни встречается подлости и коварства. «Дорогая дочь, подумай о том, что я тебе сейчас скажу. Все мужчины хотят только одного. Они хитры, коварны и расставляют ловушки, где только могут. Ты даже не заметишь, как погрязнешь в болоте их вожделений. Я хочу показать тебе путь, ведущий к несчастью. Сначала мужчина восторгается твоими достоинствами и восхища­ется тобой. Потом он приглашает тебя прогу­ляться с ним. Потом вы проходите мимо его до­ма, и он говорит тебе, что хочет только зайти за своим пальто. Он спрашивает тебя, не захочешь ли ты зайти вместе с ним в его квартиру. Там он приглашает тебя сесть и предлагает выпить чаю. Вы вместе слушаете музыку, проходит ка­кое-то время, и он вдруг бросается на тебя. Ты опозорена, мы все опозорены, твоя мать и я. И вся наша семья опозорена, а наше доброе имя опорочено навсегда». Дочь приняла близко к сердцу слова отца. И вот однажды, гордо улыба­ясь, она подошла к отцу и сказала: «Отец, ты, наверное, пророк? Откуда ты знал, как все про­изойдет? Все было точно так, как ты рассказы­вал. Сначала он восхищался моей красотой. По­том он пригласил меня погулять. Как бы слу­чайно мы проходили мимо его дома. Тогда не­счастный влюбленный заметил, что забыл свое пальто, и, чтобы не оставлять меня одну, попро­сил зайти вместе с ним в его квартиру. Как того требуют правила вежливости, он предложил мне выпить чаю и скрасил время чудесной му­зыкой. Тут я вспомнила твои слова и уже точно знала, что меня ожидает, но ты увидишь, что я достойна того, чтобы быть твоей дочерью. Когда к почувствовала, что мгновение это приближается, я бросилась на него и обесчестила его, его родителей, его семью и его доброе имя!».

ДОДАТОК 2

Авторські психологічні казки

(за книгою Д.Соколова «Казки і казкотерапія»)

ЛЕНЬ-РЕКА

Кап, кап... Кап... Синь да тень, ночь да день, то ли снег, то ли дождь, коли век обождешь - там узнаешь...

Целый день среди стен, думать лень, кушать лень... Лень вставать, лень лежать, лень глаза открывать... Лень-река разлилась...

Ах, и раздолье на Лень-реке! Вдаль уплываю на челноке! Ширь така! Глубь така! Хо-ро-ша Лень-река! Ох, хороша!

Я на лодке плыву, весла волочатся. Хочу рыбу поймать большущую, жду, пока сама в лодку заплывет. Ловить-то лень! Но, однако, не плывет рыбина. Я размышляю: чего ж она ждет, в лодку не плывет? Думаю: борт высок. Взял топор, в борту дырку прорубил. Вода потекла. Лодка моя ниже, ниже, ну и на дно приплыла. Рыбы кругом - море. Ну не море, река. Только за хвосты хватай. Ну, мне хватать-то лень. Лежу и думаю: как мне рыбу-то наловить? Придумал. "Эй, - говорю, - рыбы! Как вам не лень плавать, плавниками да хвост ами шевелить?" Рыбы забулькали, задумались. "И верно, - говорят, - лень!" Перестали они хвостами шевелить, стали на дно опускаться. И в лодку мою их нападало - целая гора. Тут я лежу, ленюсь, а кругом они лежат, ленятся, а иные-некоторые и на мне лениться пристроились: большие на пузе, мелкота в ладошках. "Ого, - думаю, - цельну лодку наловил, пора домой плыть". А как плыть: в лодке дыра, грести неохота? Придумал Лень-реку обмануть. И говорю ей: "Лень-матушка, ласкова касатушка! Приголубила ты меня и приют ила, а я ведь - стыдно сказать - не твоего поля ягода! Парень я работейного складу! По утрам я - раз - зарядку делаю! Потом - бывает, что и полчаса - читать учусь, и букв знаю немало десятков! А уж рисовать примусь - хоть изба гори, свое домалюю! Ах, и стыдно мне в таком признаваться, но ведь..."

Не успел и выговорить, как Лень-река испугалась, возмутилась, и меня с лодкой ка-ак выплеснула! Не только на берег, а так наподдала, что до родного дома мы в минуту домчались!

Хороша Лень-река, привольна. А и дома хорошо. Рыбы у нас теперь всюду живут: мелкие вроде канареек, а на крупных мы как на лошадях катаемся.
^ ФИОЛЕТОВЫЙ КОТЕНОК

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете.

- Ну что мне с ним делать? - кошка всплескивала лапами. - Ведь хороший, умный котенок, а тут - ну что ты будешь делать, хоть кол на голове теши - ни в какую. Только в лунном! Ну что ты будешь делать?

- Да что с ним цацкаться? - рычал кабан. - Макнуть его головой в солнечный ушат или просто в речку! Ишь ты - все котята как котята, а этому лунный свет подавай!

- Он просто глупый, - каркала ворона. - Голова маленькая, мозгов немного. Вырастет - его из солнечного света не вытащишь!

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете.

Луна была большая, белая, яркая.

- Милый котенок, - говорила Луна, - а почему ты фиолетовый?

- А как бывает еще? - удивлялся котенок.

- У меня есть брат, - сказала Луна, - он очень большой и ярко-желтый. Хочешь на него посмотреть?

- Он похож на тебя? Конечно, хочу.

- Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, а немножко подожди. Он выйдет из-за той горы и займет мое место.

Ранним утром котенок увидел Солнце.

- Ух, какой ты теплый! - воскликнул котенок. - А я знаю твою сестру Луну!

- Передай ей привет, - сказал Солнце, - когда встретишь. А то мы редко видимся.

- Конечно, передам.

Фиолетовый котенок теперь умеет мыть лапки не только на солнце, а даже в мыльной ванной.

Ну и что?
^ ДЕД, ВНУЧКА И БОЮСКИ

Однажды дед на внучке женился. Свадьбу сыграли, в родителей вишневыми косточками кидали. Стали в большом доме жить. Хороша невеста, да всего боится. "Боюсь я, дед, на огород ходить: там червяки в земле ковыряются!" Лазает дед по огороду, от землицы борода чернеет. "Боюсь я, милый, коров: у них хвост да рога мотаются". Дед и коров доит, молоком в вечеру белеет. "Ох, и огня, дед, и огня! Печка - она искрами плюется!" Вот и ужин дед кашеварит, бороду задумчиво кочергой очесывает. От такого от хозяйства добра не жди; не успевал дед всего сделать. Корову продал, лошадь продал, и от огорчения сам слег. Заболел. Ну, внучка попробовала поплакать и тихо, и в голос, да все не в помощь. Решила она тогда в город на базар сходить, купить лекарств и еды. Денег у нее, правда, не было, но она решила: "Продам чего-нибудь". И вот, хоть и было ей страшно, на базар далекий она с утречка и отправилась. Деда ведь своего все же любила!

На базаре - толчея, гомон; она стала в сторонке, чистый плат расстелила. А что же дальше? Подходит народ: на сем месте что продается? Мнется бедная внучка, не знает, что и сказать. Тянет кого-то за рукав: "Дядь, а что продавать здесь можно, чтоб подороже?" Он спрашивает: "А что у тебя есть?" - "Да ничего нет". "А что умеешь делать?" Тут она заплакала: "Да ничего не умею, я всего боюсь!" "Хм, - говорит дядька, - так ты боюски и продавай". "А возьмут?" - не верит дивчина. "А ты попробуй". И вдруг как закричал дядька: "Эй, народ! Товар исключительного назначения! Подходи за боюсками!"

Народ стал осторожненько подходить, интересоваться: что за товар такой? Дядька говорит: боюски на любой вкус. Для жен, детей, крупного и малого рогатого скота. А девчонка говорит: "И курей с петухами". "Что для курей?" - подлезает бабка. "А вот бегают твои куры далеко от дома?" - спрашивает посредник. "Ох, бегают, проклятые", - соглашается бабка. "А ты купи для них боюску дальнего пространства. Есть у нас такая?" - спрашивает у девчонки. "Еще как, - солидно говорит она. - Вам на целый птичий двор?" - "Уж пожалуйста", - говорит бабка.

Вот торговля завертелась не на шутку! Купили боязнь огорода для гусей и коз, купили боюски темноты для крыс и тараканов, ну все раскупили на корню! Один оригинал купил боязнь рек и моря, чтобы палить в облака и тучки: хотел, чтобы они проливались только над сухой землей. И только для малых ребятишек ни одной боюски не продали, ни мамкам, ни нянькам. Вот как! На вырученные деньги купила внучка лекарства и еду, и для того дядьки, который ей помог, праздничную рубашку, и для себя леденец. Целый день провела на базаре. Только к вечеру вернулась домой. Там дед ее встретил, своим глазам не поверил. От радости он и без лекарств выздоровел. И потекла их жизнь весело и бойко, и работали они теперь вместе, и на ярмарку вместе ездили. Найти бы и нам такое счастье.

Я собрал свои боюски недавно. Старые они были, поломанные и запачканные. Кто такие возьмет? Эх, молодость! Плюнул, выбросил мешок с боюсками за крыльцо. Там и валяется. Кто интересуется - подходи, выбирай, мне не жалко. Только чур - не для малых ребятишек!

Похожие:

5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconТема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи поведінкової терапії І психокорекції: теорія радикального біхевіоризму Б. Ф. Скінера
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія icon7. Методи психологічної корекції: зображувальна терапія
Зображувальна терапія як напрям арттерапії. Корекційні можливості зображувальної терапії
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconТема Методи психологічної корекції: музична терапія Питання для теоретичної підготовки
Музична терапія як корекційний метод в роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconТема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки
Участь батьків у процесі ігрової терапії: консультування батьків, участь батьків у терапевтичному процесі
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconАнімалотерапія як альтернативний метод психологічної корекції
...
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconНепараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження
При проведеннi медико-статистичних дослiджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналiзу даних, представлених...
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconФакультет післядипломної освіти
«клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні І молекулярно – генетичні методи. Біохімічні методи діагностики спадкової патології»
5. Методи психологічної корекції: казкотерапія iconМісце
Навчально-науковий інcтитут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница