Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007


НазваниеГічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007
страница1/50
Дата публикации18.07.2013
Размер6.58 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
СЕРІЯ "ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ"

ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА

ПСИХОЛОГІЯ

ВИДАВНИЦТВО "КАРАВЕЛА'

Серія «Вища освіта в Україно)
ВІКОВА ТА

ПЕДАГОГІЧНА

ПСИХОЛОГІЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Видання друге, доповнене

Київ «Каравела» 2007УДК 159.922.6(075.8)

ББК 88.8я73

В43

Рекомендовано

Міністерством освіти та науки України (лист №1.4/18-Г-677 від 07.08.2006р.)

Рецензенти:

Чепелєва Н. В.,

член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор.

Титаренко Т. М., доктор психологічних наук, професор.

Пов'якель Н. І., доктор психологічних наук, професор.

^ В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2007. - 400 с

I8ВN 966-8019-64-4

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів.

УДК 159.922.6(075.8) ББК 88.8я73

Автори:

О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук, І. С. Булах, Т. М. Зелінська, С. О. Сіпавицька, Н. В. Співак, Т. М. Лисянська, Н. П. Зубалій, Л. М. Зінченко, Н. Д. Абрамян, О. Г. Аршемчук

© О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська,

З.В. Огороднійчук та ін., 2007 О Видавництво «Каравела», 2007

I8ВN 966-8019-64-4

ЗМІСТ

Вступ 5

І. ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 6

 1. Предмет вікової психології 6

 2. Предмет педагогічної психології 8

 3. З історії вікової і педагогічної психології 13

^ II. МЕТОДИ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 39

 1. Класифікація методів 39

 2. Емпіричні методи 42

 3. Інтерпретаційні методи 50

III. ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 54

 1. Загальне поняття про психічний розвиток 54

 2. Основні теорії психічного розвитку дитини 57

 3. Психічний розвиток і навчання 72

^ IV. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 86

 1. Психологія немовлячого періоду 86

 2. Ранній вік (2-3 рік життя) 99

 3. Дошкільний вік 106

V. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК 116

 1. Розвиток молодшого школяра 116

 2. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання 118

 3. Вступ дитини до школи 119

 4. Загальні психологічні особливості молодших школярів 120

 5. Характерні особливості учбової діяльності молодшого школяра 122

 6. Формування в учнів молодших класів уміння вчитись 127

 7. Вплив батьків на успіхи у навчанні дітей 128

 8. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів 128

 9. Формування особистості молодшого школяра 142

^ VI. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 151

 1. Загальна характеристика підліткового віку 151

 2. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці 156

3. Особливості взаємин і спілкування підлітків з дорослими
таодноліками 169

4. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка 179

^ VII. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 199

 1. Загальна характеристика юнацького віку 199

 2. Соціальна ситуація розвитку юнацтва. Криза юнацького віку

та особливості її перебігу 201

3. Проблема провідної діяльності в юнацькому віці 205


 1. Характеристика пізнавальної сфери та розвиток вищих психічних
  функцій в юнацькому віці 211

 2. Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці 218

 3. Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці 230

 4. Формування концепції індивідуального сенсу життя та духовна
  самосвідомість особистості 233

^ VIII. ВІК ДОРОСЛОСТІ 244

 1. Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості 246

 2. Розвиток психічних процесів в період дорослості 250

 3. Психосоціальний розвиток дорослих 254

 4. Кризи віку дорослості 257

^ ІХ.ПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

ЯК ОДНА З ФОРМ УЧІННЯ 262

 1. Історія психології учіння 267

 2. Види учіння та структура учбової діяльності учнів 273

 3. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів 280

 4. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю 283

 5. Вміння самостійно вчитися 287

 6. Неуспішність, її причини та запобігання 289

^ X. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 296

 1. Поняття про навчання та його психологічні механізми 296

 2. Психологічний погляд на дидактичні принципи 299

 3. Теорії навчання 300

 4. Класифікація навчання 311

 5. Моделі навчання 314

 6. Психологічні основи змісту навчання 315

 7. Управління процесом навчання '. 316

 8. Психологічний аналіз уроку 334

^ XI. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 340

1. Загальне поняття про психологію виховання.

Предмет і завдання психології виховання 340

 1. Виховання як формування цілісної особистості 349

 2. Поняття про моральність 358

 3. Вікові аспекти виховання 370

 4. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою..378

^ XII. ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ 382

 1. Загальна характеристика педагогічної діяльності 382

 2. Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності 384

 3. Структура педагогічних здібностей 386

 4. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь 388

 5. Стилі педагогічної діяльності 392

 6. Психологічний аналіз уроку в діяльності вчителя 396

ВСТУП

Навчальний посібник «Вікова і педагогічна психологія» розрахова­ний, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчаль­них закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей психології.

У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найно­віші відомості з вікової і педагогічної психології, необхідні майбутньому вчителю, вихователю, психологу, соціальному працівнику. Його необхід­ність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові, але й вітчизняні досягнення з проблем розвитку, навчання та виховання. При викладі матеріалу ми прагнули до­тримуватися принципу історизму та біогенетичного підходу.

Ми дещо змінили структуру викладу програмного матеріалу порівня­но з попередніми підручниками та посібниками. Новітні дані включено в зміст більшості традиційних тем. Окрім того, абсолютно новими є в посібнику теми: «Розвиток вікової і педагогічної психології в Україні», де значне місце відводиться внеску в ці галузі викладачів кафедри пси­хології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгома-нова, яка створювалась і розвивалась Г.С. Костюком, Д.Ф. Ніколенком, О.В. Скрипченком та іншими корифеями вітчизняної психології; «Пси­хологія дорослості та геронтопсихологія», які несправедливо пропуска­лися в попередніх підручниках і не розглядалися як своєрідні вікові ета­пи в розвитку людини.

Проблеми педагогічної психології аналізуються нами на основі осо-бистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загальному контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти в Україні.

Працюючи над посібником, ми ставили за мету допомогти студен­там педагогічних закладів розібратись в широкому спектрі наукових знань, підходів, точок зору, концепцій і теорій, а також тих можливих труднощів, з якими вони можуть зіткнутись в майбутній професійній діяльності.

У написанні посібника брали участь: доктор психологічних на­ук О.В. Скрипченко (розділи І і IV), кандидати психологічних наук О.Г. Артемчук, Н.Д. Абрамян (розділ II), Л.В. Долинська (розділ III), З.В. Огороднійчук (розділ V), доктор психологічних наук І.С. Булах (розділ VI), кандидати психологічних наук Т.М. Зелінська, С.О. Ста-вицька (розділ VII), старший викладач Н.В. Співак (розділ VIII), канди­дати психологічних наук Т.М. Лисякська (розділи IX, X), Н.П. Зубалій (розділ XI), Л.М. Зінченко (розділ XI
І. ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. Предмет вікової психології

^ Предмет вікової психології. Психологія, як і інші науки, вийшла з філософії. Цей вихід стався у XVII ст. Пізніше у психологічній науці від­булася її диференціація, у результаті якої утворився ряд психологічних наук. Однією з гілок була генетична психологія. її предметом є вивчен­ня розвитку психіки тварин і людини. У свою чергу генетична психо­логія зазнала диференціації. З неї виділились такі галузі психології: по­рівняльна психологія, яка вивчає філогенез психіки шляхом порівняння основних форм психіки тварин і людини, психологія народів або етно­психологія, яка здійснює порівняльне вивчення психічного складу різ­них народів і націй, і вікова психологія. Вікова психологія і є предметом нашого вивчення.

Вікова психологія с галуззю психологічної науки про індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі. Вона вивчає психічний розвиток людини на різних вікових стадіях, тобто предметом вікової психології є дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних етапах її онтогенезу, на основі зміни типів провідної діяльності.

Предметом вікової психології є вивчення виникнення і розвитку пси­хічних процесів та властивостей у дітей, підлітків, юнаків, дорослих і людей похилого віку, тобто вікова психологія вивчає на всіх зазначених вікових етапах життя особливості відчуттів, сприймання, пам'яті, мис­лення та інші психічні функції; вона вивчає, як змінюються ці функції з віком людини. Предметом вікової психології є вивчення на різних віко­вих етапах гри, навчання, праці, спілкування тощо формування психіч­них якостей підростаючої особистості, появу новоутворень, які виника­ють з віком у психіці дітей, підлітків, юнаків, дорослих і людей похилого віку. Предметом вікової психології є розкриття співвідношення природ­них факторів (спадковість, визрівання організму тощо) і суспільних за­собів, за допомогою яких реалізуються можливості психічного розвитку людини. До предмету вікової психології входить вивчення рушійних сил індивідуального розвитку психіки людини, дослідження закономірнос­тей переходу від попередніх до наступних періодів розвитку психічних функцій, а також вивчення індивідуальних психологічних відмінностей у розвитку людей різних вікових груп.

^ Отже, предметом вікової психології є дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних етапах її індивідуального життя.
Як зазначалось, вікова психологія виникла у результаті диференціації наук, своїм корінням вона була започаткована, як і вся психологія, у фі­лософії, пізніше - вийшла із загальної і генетичної психології, а потім у ній самій проходив процес диференціації. Як наслідок виникла дитяча психологія.

^ Дитяча психологія - галузь психології, яка вивчає закономірності пси­хічного розвитку дитини. Вона має ряд загальних проблем з педагогіч­ною психологією і педагогікою. Дитяча психологія як самостійна галузь знань почала виокремлюватись в середині XIX ст. під впливом запитів педагогічної практики.

Дитяча психологія у свою чергу ділиться на психологію раннього віку, психологію дошкільника, психологію молодшого школяра. Ці галузі знань розглядаються як розділи вікової психології. В цих розділах висвітлюються факти й закономірності психічного розвитку функцій, психологічні особ­ливості дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. До ві­кової психології входить психологія підлітка, психологія юнака, психологія ранньої зрілості, психологія середньої зрілості, психологія пізньої зрілос­ті. В такому поділі є деякі відмінності, зумовлені дещо різними підходами. Так, наприклад, німецький і американський психолог Е. Еріксон виділяє психологію раннього дитинства, психологію віку гри, психологію шкільно­го віку (6-12 років), психологію юнацтва (від 12-13 до 19-20). Такий поділ виходив з його розуміння стадій розвитку підростаючої особистості.

Українські та інші психологи виділяють психологію підлітка як розділ вікової психології, який вивчає факти й закономірності психічного розвитку в підлітковому віці, психологічні особливості підлітка, психологію юнака, психологію людей зрілого віку і психологію людей похилого віку. У курсах вікової психології для педагогічних вузів особлива увага звертається на га­лузі вікової психології від народження до юнацького віку включно.

Як і кожна наука, вікова психологія має ряд складових. Це:

 1. Вчені з їх знаннями, творчим потенціалом, кваліфікацією, досвідом і кооперацією наукової праці. У психології є вчені, яким присвоюються за наукові успіхи наукові ступені кандидата, доктора психологічних наук за кваліфікацією педагогічна та вікова психологія.

 2. Відділи чи лабораторії або групи при психологічних чи педагогічних наукових установах, яких об'єднують інтереси проблем вікової психології.

 3. Понятійний, категорійний апарат, на якому базується вікова психологія.

 4. Система наукової інформації. Дані, які одержують науковці, працюючи в галузі вікової психології, друкуються в монографічних роботах, у психологічних збірниках та журналах тощо.

Методи дослідження, якими користуються науковці, здобуваючи необхідну інформацію

Вікова психологія вивчає ряд психологічних явищ, які зазначаються різними термінами. До них належать, наприклад, такі:

 • Розвиток - поняття, що виражає процес руху і зміни цілісних систем;процес, пов'язаний із виникненням якісно нових об'єктів чи станів.

 • ^ Сенситивні періоди, тобто періоди онтогенетичного розвитку, в яких розвиваючий організм буває особливо чутливим до певних впливів оточуючого середовища; перехід оптимальних можливостей для найбільш ефективного розвитку психіки, навчання і виховання.

 • Спадковість, тобто властивості живої матерії передавати поколінню ознаки і особливості розвитку батьків, які забезпечують наступність морфологічних, фізіологічних і біохімічних організацій живих істот поколінню.

 • Дитинство, тобто етап онтогенетичного розвитку індивіду, починаючи від народження і закінчуючи підлітковим віком.

Вікова психологія пов'язана із:

 • Педагогічною психологією.

 • Віковою психофізіологією - галузь психології, яка вивчає онтогенетичний розвиток системи фізіологічних механізмів психології діяльності,зокрема роль біологічного дозрівання у психологічному розвитку.

 • ^ Віковою фізіологією - розділом фізіології, в якому вивчаються особливості життєдіяльності організму у різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів, систем органів в цілому.

 • Дитячою нейропсихологією - наукою про формування функціональ ної мозкової організації в онтогенезі, яка виникає на стиках дитячої психології, вікової психофізіології і нейропсихології.

 • Геронтопсихологією - галуззю вікової психології, яка вивчає законо мірності функціювання і розвиток психіки осіб похилого віку.

 • Психодіагностикою - наукою і практикою психологічного діагнозу, тобто з'ясуванню наявності і ступеня вираженості у людини певних психологічних ознак і близькою до неї психологічною діагностикою, яка розробляє методи з'ясування і вивчення індивідуально-психологічних особливостей людини.

2. Предмет педагогічної психології

^ Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна пси­хологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального до­свіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині XIX ст. Засновником української і російської педагогічної психології був психолог і педагог К.Д. Ушинський (1823— 1871). Велику роль у її становленні відіграли українські психологи і пе­дагоги П.Д. Юркевич (1826-1874), О.Ф. Лазурський (1874-1917) та ін.

В педагогічній психології психологи зосереджують основну увагу на вивченні психологічних закономірностей навчання і виховання дітей, підлітків, юнаків і дорослих людей. Педагогічна психологія диференцію­валась на декілька галузей знань. Серед них - психологія навчання, пси­хологія виховання, психологія учителя.

^ Отже, педагогічна психологія - галузь психологічної науки, що вивчає закономірності процесу засвоєння індивідом соціального досвіду в умо­вах навчально-виховної діяльності.

Педагогічна психологія пов'язана із:

 • ^ Віковою і дитячою психологією.

 • Психологічною педагогікою - галуззю знань про цілісну реалізацію гуманістичного психологічного знання у науку про освіту.

^ ^ Когнітивною психологією — одним із напрямків психології, що виник на початку 1960 р. її представники розглядають поведінку як утворен­ня, опосередковане пізнавальними, тобто когнітивними факторами.

> ^ Психологією творчості - розділом психології, в якому вивчається створення людиною нового, оригінального в науці, техніці, мистецтві, а також у звичайному житті. Вона вивчає формування і структуру творчого потенціалу людини.

Педагогічна психологія вивчає багато психолого-педагогічних явищ, які визначаються різними тенденціями. До них належать, наприклад, такі: ^* Соціалізація особистості, тобто процес входження підростаючої осо­бистості у соціальне середовище, оволодіння практичними уміннями і навичками та теоретичною діяльністю, перетворення реально існую­чих відношень у якості особистості.

 • ^ Навчання і розвиток - розроблена в психології проблема, пов'язана із з'ясуванням взаємовідношення цих двох процесів. Ця проблема є центральною у педагогічній психології, при розробці цієї проблеми важливий внесок зробили Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, У. Джеймс, Ж. Піаже, Дж. Брунер та ін.

 • ^ Діагностика процесу і результату навчання, тобто процедура виявлення рівня готовності до засвоєння учнем навчального матеріалу певного змісту і складності.

У даний час педагогічна психологія виходить за межі дитячого і юнацького віку і вивчає психологічні проблеми навчання і виховання лю­дей старших вікових груп.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Похожие:

Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconВ. В. Будко философия науки учебное пособие
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconР. С. Яким Безпека життєдіяльності людини
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6119...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconДопущено
...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconВ. М. Трубникова Допущено Міністерством освіти
України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconВ. С. Зеченецькш — доктор юридичних наук, професор, заступник директора...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист№1/11-7431 від 09....
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconДогляд за хворими (практика)
Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconНацюнальнии педагопчнии ушверситет
Навчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія» розрахований, перш за все, на викладачів І студентів педагогічних вищих навчальних...
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Гічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге, доповнене Київ «Каравела» 2007 iconЛекція №1 загальні відомості про навчальну дисципліну «цивільний захист»
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, затверджена заступником міністра...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница