Загальна психологія


НазваниеЗагальна психологія
страница3/33
Дата публикации18.07.2013
Размер3.94 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Вихідними у вітчизняній психології є принципи цілісності психічно-го життя особистості, взаємозв’язку психічних процесів і властивостей, розвитку особистості у процесі навчання та виховання, соціальної зу-мовленості психічного життя людини.

Ключові поняття теми

Психологія, психіка, відображувальна діяльність, активне психічне відобра­ження, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, закономірності вищої нервової діяльності, свідомість, несвідоме.

^ Формалізована структура змісту теми

Функції психіки:

сигнальна, регулятивна. Механізм психіки:

відображувальна діяльність мозку. Зміст психічного відображення:

відображення організмом життєвого середовища. ^ Рівні відображення:

рівень безумовно-рефлекторного відображення дійсності, рівень умовно-рефлекторного відображення дійсності.

ПСИХІКА

Психічні стани

Психічні процеси

Психічні властивості:

 • темперамент

 • здібності

 • характер


Емоцшно-вольові:

Пізнавальні:

— почуття

— відчуття

— воля

— сприймання
— мислення
— уява
— пам’ять
— увага

17


З
Запитання для самостійної роботи

 1. Що є предметом психології? Які основні групи психічних явищ вона вивчає?

 1. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

 2. Назвіть основні принципи наукового вивчення психіки.

 3. Чим зумовлена поява психіки у живих істот?

 4. Що таке психічне відображення? Як ви розумієте це явище?

 5. У чому полягає активний характер психічного відображення?

 1. Як слід розуміти твердження, що психічні явища є суб’єктивним від­ображенням об’єктивного світу?

 1. У чому полягає сутність рефлекторної природи психіки?

 2. Назвіть і поясніть основні закономірності психічної діяльності.
 1. Охарактеризуйте функції психіки.

 2. Що таке свідомість і які її ознаки?

 3. Що таке несвідоме і як воно пов’язане зі свідомістю?

 4. Що є об’єктом вивчення в біхевіористичній психології?

 5. На яких засадах базується структурна психологія?

 6. У чому полягає сутність концепції психоаналізу?

 1. У чому полягає сутність матеріалістичного підходу до розуміння пси­хічних явищ?

ж

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

 1. Чи згодні ви з твердженням, що всю різноманітність психічного життя лю-дини можна звести до трьох груп психічних явищ?

 2. Чи можна стверджувати, що основним завданням психології як науки є встановлення психологічних закономірностей у психічній діяльності?

 3. Чи всі методологічні принципи наукового вивчення психічних явищ вказано: принцип детермінізму, принцип єдності психіки та діяльності, принцип розвитку психіки в діяльності?

 4. Чи згодні ви з твердженням, що тільки великі півкулі головного мозку мо-жуть бути органом психічної діяльності?

 5. Чи можна стверджувати, що психічна діяльність виникла як механізм активного відображення дійсності живими істотами?

 6. Чи правильно названо основні функції психіки: відображувальна, регуля-тивна, пристосувальна?

 7. Чи завжди психічний факт (уявлення про об’єкт переживання) можна розглядати як суб’єктивне відображення об’єктивного світу?

 8. Чи правильна характеристика безумовного рефлексу: природжений, незмінний, забезпечує пристосування організму до постійних умов сере-довища?

 9. Чи всі умови утворення умовного рефлексу названо правильно: об’єктив­на актуальність для організму безумовного подразника, збіг у часі дії умовного та безумовного подразників, кількість повторень таких збігів, сила безумовного та умовного подразників, якість умовного подразника?

18

 1. Чи погодитеся ви з твердженням, що необхідною фізіологічною умовою вдосконалення будь-якого рефлексу, його спеціалізації є диференційне гальмування?

 2. Чи є правильною думка, що основною фізіологічною передумовою сис-темності в роботі великих півкуль головного мозку є взаємна індукція процесів збудження та гальмування?

 3. Чи є достатньою така характеристика свідомості: свідомість — це вища форма психіки, що сформувалася в процесі суспільно-історичного розвит-ку людини?

 4. Чи є правильним твердження, що несвідоме в діяльності людини не пов’язане зі свідомістю?

 5. Чи можливий перехід несвідомого у свідоме й навпаки?

 6. Чи можна стверджувати, що недооцінювання біхевіористами свідомого у психічній діяльності людини позбавляє особистість можливості бути активним суб’єктом діяльності?

 7. Чи правомірно вважати, що структурна психологія розглядає психіку за механізмами її функціонування як замкнену систему?

 8. Чи можна вважати, що ідеї психоаналізу як напряму в психології є більш продуктивними для з’ясування психологічних механізмів відхилень у психічній діяльності людини, ніж в обгрунтуванні закономірностей психічного життя у нормі?

Ш

Завдання та проблемні ситуації

 1. Що дає дослідникові (практикові) керування в пізнанні психічних явищ принципами детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку психіки в діяльності?

 2. Чим принципово різняться підходи до вивчення пояснення психічних явищ представників біхевіоризму, психоаналізу, гештальт-психології та матеріалістичного напряму?

 3. Поясніть з погляду закономірностей вищої нервової діяльності явища, що трапляються в житті:
 • людина, що оволодіває якимись уміннями, спочатку робить багато зайвих рухів;

 • у відповідальний момент людина може забути те, що добре знала;

 • на зауваження, що постійно робляться підвищеним голосом, дитина пе-рестає реагувати.

4. Що є спільного та відмінного в діяльності мозку та електронно-обчислю-
вальної машини? Порівняйте та проаналізуйте.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

 2. Ильясов И. И., Орехов Н. Н. О теории и практике в психологии // Вопр. психологии. — 1989. — № 4.

19

 1. Лурия А. Р. Зволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

 2. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

 3. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

 4. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К: Рад. шк., 1968.

 5. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.


Розділ 2

^ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Основні вимоги до методів психології

Психологія як наука має певні предмет і методи вивчення психічних явищ. Знання методів і вміння за їх допомогою вивчати вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку особистості — шлях до глибшого пізнання психологічних особливостей особистості й ви-користання цих знань у практичній діяльності.

Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги:

 • психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності;

 • метод психологічного дослідження має бути адекватним пред-метові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи влас-тивості.

Основним принципом психологічного дослідження є його об'єк­тивність. Методами, які забезпечують об’єктивність розкриття досліджуваного психічного явища, є спостереження, експерименталь-не дослідження, аналіз продуктів діяльності (навчальної, трудової, спортивної), бесіда, інтерв’ю та ін. Метод самоспостереження, особли-во інтроспективна його форма, не може бути єдиним і вірогідним спо-собом вивчення особливостей психічних процесів, станів і властивос-тей особистості. Самоспостереження легко піддається суб’єктивному тлумаченню психічних явищ, особливо тоді, коли досліджувана особа малорозвинена і не здатна до самоспостереження. Перевірити ж описи психічних переживань, що досліджуються самоспостережен-ням, здебільшого неможливо. Втім, при дослідженні об’єктивними методами самоспостереження може використовуватись у формі сло­весного звіту піддослідного про те, що і як він переживає під час само­спостереження психічного процесу чи стану. При самоспостереженні особистість одночасно постає як суб’єкт та як об’єкт дослідження, що унеможливлює успішність дослідження. Кращою формою самоспосте-реження є ретроспективне спостереження, засадовим стосовно якого

21

є згадування про перебіг досліджуваного психічного явища після то­го, як воно відбулося. Людина може в такий спосіб описати, що вона відчувала у стані радості, суму, страху, як вона запам’ятовувала чи міркувала, розв’язуючи завдання.

Провідним принципом об’єктивних методів у психологічному дослідженні є єдність свідомості та діяльності, опосередкованість пізнання внутрішніх, психічних явищ зовнішнім їх виявленням у вчин-ках, поведінці, мовленні, мімічних рухах, жестах та інших реакціях. Наприклад, закономірності спостереження виявляються у ступені адекватності та швидкості розпізнавання предмета, виокремлення його серед інших об’єктів, знаходження спільного та відмінного в них.

Основні методи психології. Спостереження, експеримент

Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко за-стосовується у психології, педагогічній практиці, соціологічних до­слідженнях.

Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно­манітніших її зовнішніх виявах, коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани, переживання, прагнення. За особливостями мовлення, виразними рухами — жестами, мімікою, виразами обличчя, пантомімічними актами (позами) тощо — можна виявити й простежити особливості уваги, розуміння змісту висловлювання, емоції та вольові якості, особливості темпераменту і риси характеру. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні, духовні особливості.

Спостереження може бути звичайним (бачення, слухання) та інстру­ментальним, коли бачене й почуте в поведінці людини фіксується за допомогою фото-, кіноапарата або магнітофона. Інструментальне спостереження дає можливість документувати все, що спостерігається, а тому й глибше аналізувати, порівнювати.

Психологічне наукове спостереження потрібно відрізняти від побу-тового. Наукове спостереження не обмежується описом зовнішньо виявленого, а проникає в сутність явищ, з’ясовує причини тих чи інших актів поведінки й цим розкриває їх психологічну природу. Щоб навчати й виховувати дитину, потрібно на основі спостереженого розкривати психологічні механізми, спиратися на них у навчально-виховній роботі, розвивати і вдосконалювати їх.

22

Одноразового спостереження за якимось явищем у поведінці та діяльності особистості недостатньо для того, щоб робити висновки про її психічний склад, розум, почуття, волю, риси характеру, темпера-мент, цілеспрямованість, моральні якості. Для того щоб уникнути ви-падкових суджень, потрібні кількаразові спостереження тих чи інших морально-психологічних особливостей у різних умовах і на різно­манітному матеріалі. За одноразовим або випадковим виявленням успіхів не можна судити, скажімо, про здібності особистості, силу її пам’яті чи мислення.

Щоб спостереження набрало наукового характеру, воно має від-повідати певним вимогам:

 • бути цілеспрямованим, а не випадковим;

 • здійснюватися планомірно й систематично;

 • бути забезпеченим достатньою інформацією про спостережува-не явище (якомога більшою кількістю фактів);

 • точно фіксувати результати спостереження.

Наукове спостереження висуває певні вимоги й до особистих якос-тей дослідника. Зокрема, він повинен мати такі якості:

 • бути об’єктивним при фіксації, словесному описі та класифікації спостережень;

 • володіти собою, тобто його настрій та особисті характерологічні якості не повинні впливати на спостереження та позначатися на ньому та висновках;

 • не бути тенденційно упередженим в організації спостереження та очікуванні його наслідків, щоб не зробити безпідставних висновків;

 • не піддаватися першим враженням про піддослідного;

 • не бути поблажливим щодо піддослідного;

 • не приписувати піддослідному власних якостей і не пояснювати його поведінку з власної позиції.

Об’єктивність має характеризувати весь процес дослідження й бу-ти визначальним чинником для висновків.

Спостереження потребує чіткості й точності фіксації даних. Для цього використовують певні бланки. Наведемо один з них.

^ Бланк для фіксації результатів спостереження

Дата спостереження

За яких умов здійснювалось спостереження

Що

спостерігалося

Що виявлено

у процесі спостереження

Пояснення

даних

спостереження

23

Спостереження використовується при застосуванні всіх інших методів вивчення психічних процесів та властивостей особистості.

Найефективнішим і найпліднішим з наукового погляду є експери-ментальне дослідження, коли досліджуване явище вивчається в різних умовах та обставинах. За таким методом можна глибоко і з високою точністю вивчати досліджувану психологічну закономірність.

Експеримент є одним з основних методів психології. Особливість його полягає в тому, що дослідник сам створює умови, за яких досліджуване явище виникає неодмінно й закономірно. При цьому дослідник дістає можливість чітко визначити чинники, які діяли в момент виникнення та перебігу досліджуваного явища, розкрити при-чини, що його зумовили, а також у разі потреби повторити дослід з ме-тою нагромадження додаткових відомостей для обгрунтування одер-жаних результатів.

Розрізняють експерименти лабораторний та природний. Перший проводиться у спеціальних психологічних лабораторіях за допомогою відповідної апаратури, другий — у звичайних для піддослідного умовах діяльності (у класі, під час роботи). Природний експеримент, як і лабо-раторний, проводиться за певною програмою, але так, щоб учень не знав, що його досліджують, і розв’язував свої завдання спокійно, у звичному для нього темпі, з притаманними йому характерологічни-ми особливостями і ставленням до навчальних, трудових, спортивних та інших доручень.

Різновидом природного експерименту є перетворювальний (нав­чальний та виховний).

Отже, експериментальний підхід у вивченні особистості можна забезпечити такими методами, як спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетне дослідження, якщо предмет дослідження вивчатиметься різни-ми способами і в різних умовах, як того потребує експеримент.

Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка

Як додатковий метод у психологічному дослідженні використо­вують тести.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Загальна психологія iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Загальна психологія iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Загальна психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія
Оцiнює свою хворобу без перебiльшення та без недооцiнки важкостi свого захворювання. Прагне сприяти успiху лiкування. Не обтяжує...
Загальна психологія iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Загальна психологія iconНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає...
У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и
Загальна психологія iconГічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. К.: Каравела,...
Загальна психологія iconЗагальна фармакологія. Фармакодинаміка та фармакокінетика. Явища...
Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему
Загальна психологія icon1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових...
Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень І ухвал
Загальна психологія iconТема № Загальна характеристика кримінального процесу 2
Тема № Загальна характеристика кримінального процесу(2 год.) Поняття, завдання І система кримінального процесу
Загальна психологія iconТеми контрольних робіт з дисципліни
Психологія російського монарха-реформатора: від Івана IV грозного до Олександра II
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница