Загальна психологія


НазваниеЗагальна психологія
страница33/33
Дата публикации18.07.2013
Размер3.94 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Частина IV

^ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 10. Відчуття


 1. Поняття про увагу

 2. Фізіологічне підґрунтя уваги

 3. Різновиди і форми уваги

 4. Властивості уваги
 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття

 2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів

 3. Класифікація і різновиди відчуттів

 4. Основні властивості відчуттів

 5. Відчуття і діяльність


Розділ 11. Сприймання


 1. Поняття про сприймання

 2. Різновиди сприймань

 3. Властивості сприймань

 4. Спостереження і спостережливість


Розділ 12. Мислення


 1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення

 2. Розумові дії та операції мислення

 3. Форми мислення

 4. Процес розуміння

 5. Процес розв’язання завдань

 6. Різновиди мислення

 7. Індивідуальні особливості мислення


Розділ 13. Уява


 1. Поняття про уяву

 2. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю

 3. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси

254


 1. Процес створення образів уяви

 2. Різновиди уяви

 3. Уява і особистість
Розділ 14.

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7.

Частина V

Пам’ять

Поняття про пам’ять Теорії пам’яті Різновиди пам’яті

Запам’ятовування та його різновиди Відтворення та його різновиди Забування та його причини Індивідуальні особливості пам’ятіЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ Розділ 15. Емоції і почуття


 1. Поняття про емоції і почуття

 2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів

 3. Вираження емоцій і почуттів

 4. Форми переживання емоцій і почуттів

15.5. Вищі почуття


Розділ 16. Воля 1. Поняття про волю

 2. Довільні дії та їх особливості

 3. Аналіз складної вольової дії

 4. Основні якості волі

 5. Безвілля, його причини і переборення

Частина VI

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ


ОСОБИСТОСТІ


Розділ 17. Темперамент 1. Поняття про темперамент

 2. Типи темпераментів

 3. Основні властивості темпераменту

 4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту

 5. Роль темпераменту в діяльності людини


Розділ 18. Здібності18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови 1. Поняття про здібності

 2. Структура здібностей

 3. Різновиди здібностей


Розділ 19. Характер


 1. Поняття про характер

 2. Структура характеру

 3. Основні риси типового характеру

 4. Природа характеру

 5. Формування характеру

176 178 181

184 184 184 187 188 189 191 192

197

197 197 199 200 201 203

208 208 209 211 213 215

219

219 219

222 223 225 226

230 230

232 234

235

241 241 242 245 247 249

255

Іп Ше ргорозед тапиаі Ше еззепііак оґ зіашіагсі соигзе епега1 Р8успо1о§у аге §іуєп; §епега1 ргоЬІетз оґ Р8успо1о§у аге сопзідегед; ге§и1агі1у оґ рзуспісаі ргосеззез апд рзу-спісаі асіМіу, етоііопаї апд уоііііопаї зрпегез, іпдіуідиаі рееиііагігіез оґа регзоп, зоте ргоЬ-1ет§ оґР8успо1о§у оґ а регзопаїііу, оґа §гоир апд Р8успо1о§у оґ іпіегсоигзе аге деуеіоред.

А Ьіоск оґ ргоседигез, тепісЬ ргоуіде асііуе апд уоіипіагу гіі§е8Ііоп оґ іпґогтаїіоп к ако §іуєп.

Іпіепдед ґог зіидепіз оґЬІ§Ьег едисаііопаї ішіііигіош, іп тепісп Ше соигзе епега1 рзу-спо1о§у к зіидіед.

Навчальне видання

Максименко Сергій Дмитрович

Соловієнко Валентин Олександрович

^ ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Егіисаііопаї егіігіоп

Макзутепко, 8ег§іу Б. 8о1оуіепко, Уаіепгуп О.

СЕМЕКАЬ РЗУСНОЬОСУ

Ейисайопаїтапиаі

Редактор М. В. Дроздецька

Коректори: /. В. Точаненко, О. І. Гоменюк

Комп'ютерна верстка А. Б. Нефедов

Оформлення обкладинки^. С. Уласік

Підп. до друку 31.01.2000. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 15,0. Обл.-вид. арк. 15,4.

Тираж 6500 пр. Зам. № 0-37

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Акціонерне товариство закритого типу "Книга" 254655 МСП Київ-53, вул. Артема, 25
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Похожие:

Загальна психологія iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Загальна психологія iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Загальна психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія
Оцiнює свою хворобу без перебiльшення та без недооцiнки важкостi свого захворювання. Прагне сприяти успiху лiкування. Не обтяжує...
Загальна психологія iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Загальна психологія iconНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає...
У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и
Загальна психологія iconГічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. К.: Каравела,...
Загальна психологія iconЗагальна фармакологія. Фармакодинаміка та фармакокінетика. Явища...
Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему
Загальна психологія icon1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових...
Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень І ухвал
Загальна психологія iconТема № Загальна характеристика кримінального процесу 2
Тема № Загальна характеристика кримінального процесу(2 год.) Поняття, завдання І система кримінального процесу
Загальна психологія iconТеми контрольних робіт з дисципліни
Психологія російського монарха-реформатора: від Івана IV грозного до Олександра II
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница