Загальна психологія


НазваниеЗагальна психологія
страница4/33
Дата публикации18.07.2013
Размер3.94 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Тест — це проба, іспит, один із способів психологічної діагности-ки рівня розвитку психічних процесів і властивостей людини. Психо­логічні тести становлять собою певну систему завдань, надійність

24

яких випробовується на певних вікових, професійних, соціальних гру-пах і оцінюється та стандартизується за допомогою спеціального ма-тематичного (кореляційного, факторного та ін.) аналізу.

Розрізняють тести для вивчення інтелектуальних здібностей, рівня розумового розвитку особистості й тести успішності. За їх допомо­гою можна з’ясувати рівень розвитку окремих психічних процесів, рівні засвоєння знань, загального розумового розвитку особистості. Тести як стандартизовані методи дають можливість порівнювати рівні розвитку та успішності піддослідних з вимогами шкільних про­грам і професіограм різних спеціальностей.

З метою уникнення помилок при використанні тестів як методу психологічного дослідження їх зміст повинен відповідати досліджу-ваному явищу (розумовій діяльності, увазі, пам’яті, уяві тощо) і не потребувати для виконання спеціальних знань. Зміст тесту та інструк-ція до його виконання мають бути максимально чіткими та зрозуміли-ми. Результати тестового дослідження не можна оцінювати як абсо­лютні показники розумових можливостей особистості. Вони є лише показниками рівня розвитку певних якостей на момент дослідження за конкретних умов життя, навчання та виховання особистості.

У психології, зокрема в педагогічній практиці, широко застосо­вують метод опитування, коли потрібно з’ясувати рівень розуміння піддослідним якихось завдань, життєвих ситуацій, уживаних у нав­чанні та практичній діяльності понять (природознавчих, технічних, соціальних) або коли потрібна інформація про інтереси, погляди, по-чуття, мотиви діяльності та поведінки особистості. До найпошире-ніших різновидів опитування як методу психологічного дослідження належать бесіда, інтерв’ю, анкетне та соціометричне дослідження.

Бесіда — це цілеспрямована розмова з піддослідним з метою з’ясу-вання уявлення або розуміння ним явищ природи та суспільства, на-укових питань, взаємозалежностей, причин та наслідків, переконань, ідеалів, ідейної спрямованості. Поставлені запитання мають бути чіткими й зрозумілими, спрямованими на психологічні явища. У бесіді потрібно домагатися не лише констатуючої відповіді, а й пояснення, мотивації, тобто відповідей на запитання не лише “що це таке?”, а й “чому?”, “як?”.

Одним з варіантів бесіди є інтерв'ю, яке використовують у психо­логічних та соціологічних дослідженнях. В інтерв’ю виявляються дум-ки, погляди, факти з життя респондента, тобто піддослідного, його ставлення до політичних подій, ситуацій, соціальних явищ тощо.

^ 25

Інтерв’ю може бути нестандартжованим і стандартизованим. У не-

стандартизованому інтерв’ю запитання до респондента формулюються не до кінця і можуть змінюватись у процесі дослідження, а у стандар-тизованому вигляді вони становлять собою певну систему і форму-люються чітко.

^ Анкетне дослідження — один із способів психологічного опитуван-ня. За допомогою анкетування досліджуються літературні, мистецькі, спортивні, професійні інтереси та уподобання, мотиви, ставлення до вибору дій, вчинків, різновидів праці, до тих чи інших переживань, їх оцінювання. На поставлені в анкеті запитання анкетовані дають відповіді в письмовій формі. Причому запитання ставляться так, що відповіді на них будуть описовими або альтернативними: “так”, “ні”, “не знаю”, “важко відповісти”, а бо так, що в них наперед дається кілька варіантів відповіді, серед яких піддослідному пропонується підкреслити один, що відповідає його особистим поглядам та інтере-сам. В анкеті ставляться запитання і констатуючого, і мотиваційного характеру, як у бесіді та інтерв’ю. Анкета може бути іменною, коли піддослідний зазначає своє прізвище та ім’я, наводить певні відомості про себе, та анонімною, при використанні якої отримують більш прав-диві відповіді.

За допомогою анкетного дослідження можна зібрати великий обсяг матеріалу, що дає підстави вважати одержані відповіді до­статньо ймовірними. Недоліками цього методу є суб’єктивізм, ви-падковість відповідей, складність перевірки їх правильності та щи-рості.

^ Соціометричне дослідження, або метод вибору, застосовують для з’ясування взаємин у колективі, оцінних ставлень піддослідних до інших, віддавання переваги одним членам колективу чи групи перед іншими при виборі керівника, приятеля. Підставою для оцінного став-лення та вибору є почуття симпатії або антипатії до інших. У психо­логії соціометричну методику застосовують з метою вивчення групо­вої диференціації, коли членам групи пропонують відповісти на запитання типу: “З ким ти хотів би приятелювати?”, “Кого ти обрав би керівником групи?”. Вибір може бути взаємно позитивним, взаємно не-гативним або позитивним (чи негативним) з боку члена групи та не-гативним (позитивним) з боку того, кого він обрав би.

Кількість позитивних і негативних виборів фіксується на матриці, після чого розраховують їх відсоток. За допомогою соціометричного дослідження можна виявити реальне місце особистості в колективі за її діловими якостями, популярністю, міжособистісними стосунками.

26

Метод аналізу продуктів діяльності грунтується на тому, що в результатах роботи людини виявляються її знання, вміння та навички, здібності, уважність і спостережливість, риси характеру. Отже, продук-ти діяльності дають можливість побачити в них найрізноманітніші психічні якості та властивості особистості, рівень їх розвитку.

Продуктами діяльності учнів є їхні письмові роботи, вироби, ма-люнки, моделі, фотографії та ін. Порівнюючи роботи, які учень вико-нує в різний час, на різних етапах навчання, можна виявити рівень його розвитку, досконалість умінь та навичок, акуратність, май-стерність, кмітливість, наполегливість тощо. Саме це має стати пред-метом аналізу продуктів діяльності, а не, наприклад, вартість виго­товленого продукту.

Продукти діяльності учня можна аналізувати також у процесі їх створення. Спостерігаючи цей процес, можна виявити не тільки його якість, а й динаміку, темп роботи, вправність у дії, ставлення до завдан-ня. Дані спостереження допомагають глибше та всебічно пізнати ро­зумові, емоційні, вольові й характерологічні якості та властивості особистості.

Метод узагальнення незалежних характеристик це об’єднання та узагальнення даних багатьох спостережень, виконаних незалежно од-не від одного в різний час, за різних умов та у різних видах діяльності.

Одержані незалежні характеристики — розумові дані особистості, її моральну вихованість, дисциплінованість, спрямованість інтересів і здібностей, рівень культури, темп розвитку тих чи інших якостей — узагальнюють у певну систему під певним кутом зору.

Використовуючи цей метод, учитель повинен мати власну думку про учня. Дані інших вчителів про успішність учнів, їх дисципліно­ваність, нахили та здібності, активність потрібно використовувати не механічно, а вдумливо, перевіряючи вірогідність. Такі характеристи-ки уможливлюють всебічне вивчення особистості, складання об’єктив-ної характеристики про неї й визначення шляхів її подальшого роз­витку у процесі навчально-виховної роботи.

За допомогою методу самооцінки виявляють рівень здатності осо­бистості оцінювати себе загалом або свої окремі морально-психо­логічні якості — психічні процеси, стани та властивості, наприклад уважність, спостережливість, пам’ятливість, кмітливість, правдивість, чесність, принциповість, дисциплінованість, акуратність, культурність, ввічливість, працьовитість, мужність, успішність у навчанні, роботі таін.

27

Дані самооцінки є важливими показниками рівня розвитку свідо­мості особистості, її вміння критично ставитися до своїх вчинків, усвідомлення свого місця в колективі. Існує кілька способів само­оцінки. В одних випадках піддослідний оцінює себе або власні якості за п’яти- чи трибальною шкалою, в інших йому пропонується порівня-ти себе з кожним членом свого колективу, групи, класу (парне оціню-вання) й оцінити себе, вибравши один з варіантів відповіді:

 1. “я кращий від нього”;

 2. “я такий самий”;

 3. “я гірший від нього”.

За допомогою методу самооцінки можна визначити такі характе-рологічні особливості особистості, як рівень домагань, скромність або хвалькуватість, рівень розуміння власних індивідуальних особ­ливостей. Це виявляється в тому, що одні оцінюють себе об’єктивно, а інші — переоцінюють або недооцінюють.

Дані про рівень розвитку самооцінки учня чи дорослого можуть ви-користовуватись у виховних цілях.

Важливі думки про методи психологічного вивчення особистості висловив К. Ушинський. Він вважав, що будь-яка людина, яка вміє заглядати всередину себе, вже є готовим курсом психології; важко знайти хоч якусь книгу, де не було б психологічного факту або погля-ду на психічне явище; уся історія записує тільки історію душі людсь-кої, майже забуваючи історію тіла людини; кожний життєпис, кожна повість, кожен роман чи вірш є безліччю психологічних фактів і спос-тережень; немає такого навіть найгіршого педагогічного курсу, де не було б цілої системи психологічних думок; якою ж широкою нивою для психологічних спостережень є педагогічна практика!

Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ

За допомогою кількісного та якісного аналізів так само можна вивчати особистість. Кількісний, або варіаційно-статистичний, аналіз

полягає в обчисленні коефіцієнтів правильного розв’язання завдань, частоти повторення спостережуваного психічного явища. Для порівняння результатів досліджень з різною кількістю завдань або різним кількісним складом групи користуються не абсолютними, а відносними, здебільшого відсотковими показниками. При кількіс-ному аналізі результатів дослідження найчастіше використовують

28

середнє арифметичне з усіх досліджень того чи іншого психічного процесу чи індивідуально-психологічної особливості. Для того щоб зробити висновки про вірогідність середнього арифметичного, об­числюють коефіцієнт відхилень від нього окремих показників. Що менше відхилення показників окремих досліджень від середнього арифметичного, то показовішим воно є для дослідженої психологічної особливості особистості.

^ Якісний аналіз виконують на основі кількісного аналізу, але не зводяться тільки до нього. В якісному аналізі з’ясовують причини ви-соких чи низьких показників, залежність їх від вікових та індивіду-альних особливостей особистості, умов життя та навчання, стосунків у колективі, ставлення до діяльності та ін.

Кількісний та якісний аналізи даних дослідження дають підстави для одержання психолого-педагогічної характеристики особистості та висновків про виховні заходи.

.$,

Ключові поняття теми

Метод, принцип об'єктивності, метод інтроспекції, метод спостереження, метод експерименту, метод бесіди, метод тестів, метод соціометрії, метод аналізу продуктів діяльності, метод анкетування, метод узагальнення неза-лежних характеристик, метод самооцінки, генетичний метод, кількісний аналіз результатів дослідження, якісний аналіз результатів дослідження.

Формалізована структура змісту теми

Метод — шлях наукового пізнання явищ і процесів об’єктивної дійсності.

^ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні: Додаткові:

 • спостереження — інтроспекція

 • експеримент — тест


бесіда


анкетування аналіз продуктів діяльності
^ Різновиди експерименту: узагальнення незалежних

-лабораторний характеристик

- природний — самооцінка

соціометричне дослідження


29


З
Запитання для самостійної роботи

 1. Що таке метод наукового дослідження?

 2. Які методи належать до основних?

 3. Які методи належать до додаткових?

 4. Назвіть вимоги до застосування методу спостереження.

 5. У чому полягає суть методу експерименту?

 6. У чому полягає суть методу тестів?

 7. У чому полягає суть методу соціометрії?

 8. Що для з’ясування психічних явищ дає кількісний аналіз результатів дослідження?

 9. Що для з’ясування психічних явищ дає якісний аналіз результатів до­слідження?

ш

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

 1. Чи завжди застосування методів дослідження має базуватися на певних принципах?

 2. Чи погодитеся ви з думкою, що неспроможність самоспостереження як ме-тоду наукового дослідження виявляється тільки в суб’єктивізмі тлума-чення його результатів?

 3. Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод можна застосовувати для дослідження будь-яких психічних явищ?

 4. Чи можна за допомогою методу тестів досліджувати психологічні зако­номірності?

 5. Чи всі сфери психіки людини дає можливість вивчати метод аналізу про­дуктів діяльності?

 6. Чи згодні ви з думкою, що поділ методів на основні та додаткові грун-тується переважно на їх можливостях охоплювати вивченням більше чи менше коло психічних явищ?

ж

Завдання та проблемні ситуації

 1. У чому полягає основна відмінність природного експерименту від спо­стереження? У чому виявляються позитивні аспекти першого та другого методів?

 2. Сформулюйте основні вимоги до проведення методів бесіди та анкету-вання, яких треба дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність і надійність результатів дослідження.

 3. У чому полягає коректність тлумачення результатів, отриманих внаслідок застосування тестів?

 4. Які величини потрібно визначати при кількісній обробці даних до­слідження і що вони характеризують?

30

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Айзенк Г. Проверьте ваши способности. — М.: Мир, 1972.

 2. Асеев В. Г. Возрастная психология: Учеб. пособие. — Иркутск, 1989.

 3. БлейхерВ. М., БурлачукЛ. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. — К: Вища шк., 1978.

 4. Гильбух Ю. 3. Метод психологических тестов: сущность и значение // Вопр. психологии. — 1986. — № 2.

 5. Казанкова В. Г. Метод незаконченнмх предложений при изучении отно-шений личности // Вопр. психологии. — 1989. — № 3.

 6. Максименко С. Д. Методологічні аспекти психології навчання // Психо­логія. — 1988. — Вип. 31.

 7. Максименко С. Д. Методологічні проблеми вікової та педагогічної пси-хології // Психологія. — 1982. — Вип. 21.

 8. Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической пси-хологии // Вопр. психологии. — 1989. — № 4.

 9. Максименко С. Д Проблема метода в науке. — К, 1982.
 1. Максименко С. Д Психолого-педагогические аспекти учебного процес-са в школе. — К: Рад. шк., 1983.

 2. Максименко С. Д Теорія і практика психолого-педагогічного досліджен-ня. — К., 1990.

 3. Методи социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семе-нова. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.

 4. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

 5. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

 6. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К: Рад. шк., 1968.

 7. Соколова Е. П. Проективнме методи исследования личности. — М.: Изд-во МГУ, 1980.

 8. Теорія і практика психологічного дослідження. — К, 1990.

 9. Теплов Б. М. Избраннне трудм: В 2 т. — М.: Педагогика, 1985.

31

Розділ 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Загальна психологія iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Загальна психологія iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Загальна психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія
Оцiнює свою хворобу без перебiльшення та без недооцiнки важкостi свого захворювання. Прагне сприяти успiху лiкування. Не обтяжує...
Загальна психологія iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Загальна психологія iconНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає...
У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и
Загальна психологія iconГічна психологія рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. К.: Каравела,...
Загальна психологія iconЗагальна фармакологія. Фармакодинаміка та фармакокінетика. Явища...
Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему
Загальна психологія icon1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових...
Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень І ухвал
Загальна психологія iconТема № Загальна характеристика кримінального процесу 2
Тема № Загальна характеристика кримінального процесу(2 год.) Поняття, завдання І система кримінального процесу
Загальна психологія iconТеми контрольних робіт з дисципліни
Психологія російського монарха-реформатора: від Івана IV грозного до Олександра II
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница