Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей


Скачать 69.61 Kb.
НазваниеНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей
Дата публикации28.07.2013
Размер69.61 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей, загальні уявлення про властивості нервової системи, типологічні особливості їх прояву, розкриває основні закономірності індивідуальних проявів психіки, ознайомлює з індивідуальними відмінностями в поведінці та діяльності, психологічно обґрунтовує вплив соціального оточення та культури на прояв індивідуальних ознак.

Метою навчальної дисципліни є :

- формування у студентів системи знань про методологічні основи „Диференційної психології”, її місце та роль у системі психологічних дисциплін;

- формування у студентів вміння та навички діагностики індивідуально типологічних відмінностей в нормі та патології з використанням сучасних психодіагностичних методик;

- засвоєння та використання методик діагностики індивідуальних відмінностей психіки

У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и:

- предмет, завдання, методологічні, природничо-наукові засади диференційної психології як науки;

- основні теоретико-методичні основи диференційної психології як науки;

- історичні погляди на індивідуально-типологічні відмінності, школи, напрямки у вивченні цієї проблеми;

- психологічні, філософські, соціальні, педагогічні проблеми виникнення індивідуальних відмінностей;

- психодіагностичні методи визначення індивідуальних відмінностей;

у м і т и:

- застосовувати сучасні наукові методи і методики для визначення індивідуальних відмінностей психіки, діяльності та поведінки;

- класифікувати та визначати індивідуальні відмінності в емоційних проявах;

- кваліфіковано диференціювати індивідуальні відмінності в діяльності;

- проводити прогнозування ефективності діяльності з врахуванням типологічних особливостей, проявів, властивостей нервової системи та темпераменту.

На лекціях викладаються основні теоретичні положення і проблеми диференційної психології, визначені програмою навчальної дисципліни. Семінари проводяться за вузловими розділами дисципліни, під час яких студенти закріплюють, розширюють, поглиблюють, узагальнюють та систематизують знання, отримані на лекційних заняттях.

Під час проведення практичних занять студенти оволодівають методами діагностики індивідуальних відмінностей в психіці та поведінці. Самостійна підготовка студентів до занять виконується за спеціальними завданнями, які включають матеріал з теми, список рекомендованої літератури.

Контроль за навчанням студентів здійснюється шляхом проведення поточного та модульного контролю перевірки засвоєння матеріалу. По завершенню курсу студенти складають екзамен.

скругленный прямоугольник 1
Підготовчі

Виконавчі
прямая соединительная линия 4 прямая соединительная линия 5

группа 9

группа 11

группа 4

группа 2

группа 7

группа 2

группа 2

группа 29группа 7К. Левін (Теорія поля)

Когнітивно-фізіологічна концепція емоцій

С. Шехтера

группа 5

группа 18

группа 10

группа 3


Особливості осіб з різними мотиваціями

досягнення

группа 33

группа 35

группа 7

группа 8

Ргруппа 18иси характеругруппа 10

Тгруппа 10еорії емоцій

группа 3

группа 14

группа 24

группа 11

«группа 10Характер»

группа 1

Характеристики мотиваційної сфери

группа 1^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Диференційна психологія - галузь психології, яка вивчає психологічні відмінності між індивідами, між групами людей, причини та наслідки цих відмінностей.

Екстраверсія-інтроверсія – характеристика типових реакцій між людьми, крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості людини або на світ зовнішніх об’єктів, або на власний суб’єктивний світ.

Емоційність – це риса особистості, яка проявляється у чутливості до емоційних ситуацій.

Здібність - індивідуальна властивість особистості , яка проявляється при рівних умовах більш успішно оволодівати тією або іншою діяльністю.

Індивідуальність – людина, яка характеризується з боку своїх індивідуальних відмінностей від інших людей, своєрідність психіки та особистості індивіда, її неповторність.

Індивідуальний стиль діяльності - стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання тієї чи іншої діяльності.

Мотивація - спонукання, яке викликає активність організму та визначає його спрямованість.

Наполегливість – це систематичний прояв сили волі при прагненні людини досягнути віддалену в часі мету, не дивлячись на виниклі перешкоди та труднощі.

Темперамент – сукупність таких психічних рис, ознак та властивостей особистості, які виникли в результаті узагальнення динамічних, формальних характеристик, які виступають як прояв психічних діяльностей під впливом стійких індивідуальних біологічних детермінант.

Характер – сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які складаються і проявляються в діяльності та спілкуванні, обумовлюючи типові для неї способи поведінки.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Статті:

 1. Галигузова Л.М. Психологический анализ феномена детской застенчивости. // Вопросы психологии. – 2000 - №5. 1. Дорфман Л.Я. Индивидуальный эмоциональный стиль. // Вопросы психологии. – 1989, №5, с. 88-95.

 2. Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источников информации в процессе гендерной социализации. // Вопросы психологии. – 2003, №6.

 3. КаменскаяЛ.Ф. Проблемы освоения педагогической деятельности. // Вопросы психологии. - 2001, №5.

 4. Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностей как факторов выбора профессии. // Вопросы психологии.- 2004, №4, с. 76-84.

 5. Хвостов А.А. Гендерные особенности организационного поведения. // Вопросы психологии. – 2004, №3, с. 29-37.

Підручники, посібники:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология. – М., 2001.

 2. Айзенк Г. Проверти свои способности. – М., 1972.

 3. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М., 1993.

 4. Дружинин В.П. Психология общих способностей. – СПб., 1999.

 5. Ильин Е.П. Психология индивидуальный различий. – СПб., 2004. – 700с.

 6. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб., 2002.

 7. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К., 1981.

 8. Машков В.Н. Методологические и эмпирические основания прикладной дифференциальной психологии. – СПб., 1996.

 9. Психология индивидуальных различий. Тексты. – М: Из-во МГУ, 1982.

 10. Ратанова Т.А., Шлякт Н.Ф. Психодиагностический методы изучения личности. – М., 1998.

Монографії, збірники:

 1. Адлер А. Теория и практика индивидуальной психологии. – М., 1993.

 2. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах - М: Наука, 1995.

 3. Стили человека: психологический анализ. – М.: Смысл, 1998.

 4. Холодная М.А. Психология интеллекта. – СПб., 2002.

 5. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. - М.,2002.

 6. Френкин Р. Мотивация поведения. СПб., 2003.

 7. Шкуратова И.П. Когнитивный стиль и общение. – Ростов – на – Дону, 1994.

Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1992Похожие:

Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconЗатверджую
Робоча програма з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студентів навчально-наукового інститут права та психології Національної...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена...
Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради мон 16. 02. 2011 р., протокол...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена...
Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради мон 16. 02. 2011 р., протокол...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconВідділення психології, дефектології та вікової фізіології нанп україни...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconІ. предмет І завдання курсу. Теоретичні І методологічні основи логопсихології
Визначення понять "психолінгвістика", "психологія мовлення", "нейропсихологія", "логопсихологія", "логопедагогіка", "логопедія"
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
А. спосіб оцінювання психологічних властивостей індивіда та народу за певними критеріями
Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей iconНавчальна програма Київ Тернопіль 2004
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница