Затверджую


Скачать 391.25 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница4/4
Дата публикации28.07.2013
Размер391.25 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
1   2   3   4

10. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні; евристичний, пошуковий, дослідницький, експериментальний, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.

^ 11. Методи контролю

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер. Поточний контроль може здійснюватися в усній та письмовій формах: вигляді контрольних та самостійних робіт.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення спецкурсу. Модульний контроль проводиться у письмовій формі.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.

Перелік питань з дисципліни „Конфліктологія” до заліку

 1. Конфліктологія як навчальна дисципліна.

 2. Розкрити та охарактеризувати категорійний апарат конфліктології.

 3. Структура конфлікту.

 4. Динаміка конфлікту.

 5. Типологія конфліктів.

 6. Основні методи конфліктології.

 7. Соціально-психологічні методики дослідження конфліктів: експеримент, дослідження документів, опитування, спостереження.

 8. Зв’язок конфліктології з іншими науками.

 9. Поняття конфлікту.

 10. Охарактеризувати основні причини виникнення конфліктів.

 11. Етапи становлення конфліктології як науки.

 12. Історія вітчизняної конфліктології.

 13. Поняття функцій конфлікту, їх різновиди.

 14. Механізми виникнення конфліктів.

 15. Формули конфліктів за В. Шейновим.

 16. Загальна схема розвитку конфлікту.

 17. Періоди та етапи розвитку конфліктів.

 18. Переговори як універсальний засіб вирішення конфлікту.

 19. Типології переговорів.

 20. Функції переговорів.

 21. Психологічні механізми ведення переговорів.

 22. Етапи ведення переговорів.

 23. Тактики поведінки у переговорному процесі.

 24. Основні стилі ведення переговорів у конфліктній ситуації.

 25. Стратегії проведення переговорів.

 26. Основні прийоми позиційного тиску у переговорному процесі.

 27. Основні прийоми психологічного тиску у переговорному процесі.

 28. Принципи медіації.

 29. Види медіаторів: офіційні, неофіційні, випадкові.

 30. Функції медіатора.

 31. Типи медіаторів.

 32. Тактика дії медіатора.

 33. Стадії медіації.

 34. Конфліктний медіаторинг.

 35. Технології стратегій та тактик у переговорному процесі.

 36. Прогнозування та профілактика конфліктів.

 37. Врегулювання та розв’язання конфліктів.

 38. Технології регулювання конфліктів.

 39. Зміст процесу управління конфліктами та його динаміка.

 40. Етапи регулювання конфліктів.

 41. Форми та способи вирішення конфліктів.

 42. Алгоритм управління конфліктом.

 43. Відмінності у підходах до використання влади у ході вирішення конфлікту (Х. Корнеліус, Ш. Фейр).

 44. Принципи управління конфліктами.

 45. Назвіть особливості внутрішньоособистісного конфлікту.

 46. У чому полягає картографічний аналіз конфліктів?

 47. Побудуйте двомірну модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса–Кілменна.

 48. Визначте розбіжності в стилях «ухилення» і «поступка».

 49. Розкрийте теорії поведінки особистості в конфлікті.

 50. Типи конфліктних особистостей.

 51. Основні ознаки феномену маніпуляції.

 52. Прийоми та методи виявлення маніпуляцій.

 53. Засоби та способи протидії маніпулятивним технологіям.

 54. Сімейні конфлікти, їх характеристика.

 55. Конфлікти в умовах навчальної діяльності, їх характеристика.

 56. Характеристика релігійних конфліктів.

 57. Свідомі та несвідомі механізми подолання стресу.

 58. Посередницька діяльність психолога в процесі врегулювання конфліктів.

 59. Теорії поведінки особистості в конфліктній взаємодії.

 60. Тактика маніпулятивної поведінки в конфліктах.


^ 12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Залік

ЗМ1 – 100 б.

ЗМ2 – 100 б.

ЗМ3 – 100 б.

100 б.

Т2 –

5 б.

Т3 –

5 б.

Т4 –

15 б

Т5 – 10 б

Т6 –

5 б

Т8 –

10 б.

Т10-

10 б.

Т11-

15 б.
Інші види роботи – 15 б.

Інші види роботи –

15 б.

Інші види роботи – 15 б.

Написання реферату чи доповіді – 5 б.

Складання таблиці або складання тестів «Конфліктологія як наука і навчальна дисципліна» - 5 б.

Складання мультимедійної презентації на одну з тем в межах модулю – 5 балів.

Складання таблиці або складання тестів «Методика ефективного спілкування та раціональної поведінки у конфлікті» - 5 б.

Складання мультимедійної презентації на одну з тем в межах модулю – 5 б., написання реферату – 5 балів.

Складання таблиці або складання тестів «Галузева конфліктологія - 5 б.

Складання мультимедійної презентації на одну з тем в межах модулю – 5 б, написання реферату – 5 балів.

До заліку додатково можна отримати 1-5 балів за ведення словника.

За умови дуже низьких знань у студента, ведення лекцій та орієнтування у лекційному матеріалі може бути оцінене в додаткові 1-5 балів.

МК № 1 – 60 б.

МК № 2 – 60 б.

МК № 3 – 60 б.


^ 13. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 14. Рекомендована література

Базова

 1. Анцупов, А. Я. Конфликтология: Учеб. для вузов/ А. Я.Анцупов, А. И.Шипилов. - М.:ЮНИТИ-[ДАНА],2001/ 2002/ 2007.

 2. Бабосов, Е. М. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов вузов/ Е. М. Бабосов. - Мн.: ТетраСистемс, 2000/ 2001.

 3. Волков Б. С. Конфликтология: учеб.пособие для вузов/ Б. С.Волков, Н. В. Волкова. - М.:Академ. Проект; Трикста,2005.

 4. Гришина, Н. В. Психология конфликта/ Н. В. Гришина.— СПб.: Питер, 2000/ 2001/ 2004.

 5. Дмитриев А. В. Социальный конфликт: общее и особенное/А. В.Дмитриев. - М.: Гардарики, 2002. – 524 с.

 6. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии: Учеб.пособие для вузов / С. М. Емельянов. - 2-е изд., доп. и перераб.-СПб. Питер,2000/ 2003. http://www.koob.ru/books/contact/emeljanov_praktikum_po_konfliktologii.rar

 7. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Россия на путях преодоления кризиса / А. Г. Здравомыслов. - М.:Аспект-Пресс,1994/ 1996.

 8. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для вузов/ Г. И. Козырев. - М.:Гуманит. издат. центр ВЛАДОС,1999.

 9. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. - СПб.: Лань,1999.

 10. Конфликтология: Учеб. для вузов/ Под ред. В. П. Ратникова. - М.: ЮНИТИ,2001/ 2002.

 11. Мир без конфронтаций / Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов, М. С. Хромченко. - М.: Бонфи, 2002. - 301 с.

 12. Мириманова М. С. Конфликтология: Учеб. Пособие / М. С. Мириманова. - М.:Академия, 2003.

 13. Основы конфликтологии: Учеб. пос. / Под ред. В. Н. Кудрявцева.-М.: Юристъ,1997.

 14. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для вузов / МГСУ; Н. П. Дедов, Т. Ф. Суслова, Е. Г. Сорокина, А. В. Морозов; Под ред. А. В. Морозова. - М: Издат. центр Академия, 2002.

 15. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта: Учеб. пособие для вузов / Б. И. Хасан. - СПб.: Питер, 2003. – 250 с.

 16. Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры: Учеб. пособие для вузов / Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - М.: Академия, 2003.

 17. Хасан Б. И. Разрешение конфликтов и ведение переговоров: Учеб. Пособие / Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - Красноярск; Москва, 2001/2002. - 236 с.

 18. Цыбульская М. В. Конфликтология: учебно-практическое пособие. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2009. – 312 с.

Допоміжна

 1. Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota bene, 2000.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Прогресс, 1988. 399 с. СПб.: Лениздат, 1992. 399 с. СПб., 1997. Мн., 1998. М.: ФАИР-пресс, 1999. 473 с.М., 2001.

 3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М.: Международные отношения, 1999.

 4. Богданов Е.Н. Психология личности в конфликте: Учеб.пос. - СПб.: Питер, 2004. – 221 с.

 5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 1989. – 186 с.

 6. Братусь П.С. Аномалии личности.—М.: Мысль, 1988.—304 с.

 7. Бройниг Т. Руководство по ведению переговоров. - М., 1996.

 8. Бэрон, Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер, 1997.

 9. Василюк Ф.Е. Психология переживания.—М.: Изд-во МГУ, 1984.—199 с.

 10. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Москва: Международные отношения, 1998/ 2000/ 2001/ 2002.

 11. Горелик В.А. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления / В.А. Горелик, М.А. Горелов, А.Ф. Кононенко. М.: Радио и связь, 1991.

 12. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт // Иностранная литература. 1993. №4.

 13. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социол. исслед.—1994.—№5.

 14. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены механизма защиты. – СПб.: Речь, 2003. – 294 с.

 15. Зайцев А.К. Социальный конфликт.—М.: Academia, 2001.—461 с.

 16. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект Пресс, 1997.

 17. Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты. – СПб.; Рига, 1997. – 69 с.

 18. Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре конфликта: Учеб. пособ. – СПб., 1999. – 144 с.

 19. Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. - М.; Ярославль: Ремдер, 2003. - 182 с.

 20. Конфликты в современной России. Проблемы анализа и урегулирования / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.

 21. Корнелиус X., Фейр Ш. Выиграть может каждый. – М.: Стрингер, 1992. – 212 с.

 22. Корпоративные конфликты: Причины их возникновения и способы преодоления / Под ред. А.С. Семенова, Ю.С. Сизова.— М.: Едиториал УРСС, 2002.—298 с.

 23. Косолапов Н.А. Конфликты постсоветского пространства и современная конфликтология // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 10. С.5 – 17.

 24. Лабиринты одиночества / Сост., общ. ред. и предисл. Н.Е. Покровского.—М.: Прогресс, 1989.—623 с.

 25. Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков (методологический аспект). // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 5. С. 31 - 39.

 26. Лебедева М.М. Мировая политика: Учеб. М.: Аспект-пресс, 2003/ 2004/ 2006.

 27. Лебедева М.М. Отечественные исследования процесса ведения переговоров: истории развития и перспективы // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология. – 2000. – №1. – С.154-165.

 28. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. М.: Аспект Пресс, 1997.

 29. Линчевский Э.Э. Контакты и конфликты. М., 2000.

 30. Линчевский Э.Э. Мастерство управления общением: руководитель в повседневных контактах и конфликтах.—СПб.: Речь, 2002.—291 с.

 31. Лоренц К. Агрессия.—М.: Прогресс, Универс, 1994.—271 с. [СПб.: Амфора, 2001].

 32. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. – Минск, 1986. – 202 с.

 33. Мастенбрук В. Переговоры. - Калуга: Калужский Институт социологии, 1993. - 175 с.

 34. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 256 с.

 35. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Уч. пос. / под ред. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, 2004.

 36. Мелибруда Е.Я. Я-Ты-Мы. Психологические возможности улучшения общения. – М.: Прогресс, 1986. – 254 с.

 37. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения конфликтов. – СПб.: Речь, 2001. – 288 с.

 38. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра. - М.: Изд-во института психо-терапии, 2002. - 224 с.

 39. Персикова Т.Н.Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Уч.пос.—М.: Логос.—224 с.

 40. Прокофьева Н.И. Психологические аспекты ведения переговоров. - М., 2005.

 41. Психология деловых конфликтов. - Самара, 2007.

 42. Регнет Э. Конфликты в организациях. - Харьков, 2005.

 43. Рубин Дж., Колб Д. Психологические подходы к процессам международных переговоров // Психологический журнал. 1990. № 2. С. 63-73.

 44. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. СПб., 2002.

 45. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент: Учеб. пос. – СПб., 2005. – 539 с.

 46. Сивцова А.В. Тренинг осознания и разрешения внутриличностных конфликтов в системе ценностных ориентаций. - Барнаул, 2004.

 47. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. - СПб., 2001/ 2002.

 48. Сулимова Т.С. Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. – М.: Ин-т практической психологии, 1996. – 171 с.

 49. Уизерс Б. Управление конфликтом. М., 2004.

 50. Фанталова Е.Б. Диагностика внутриличностного конфликта. М./ Самара: БАХРАХ-М, 1997/ 2001.—128 с.

 51. Фелау, Эберхард Г. Конфликты на работе. Как их распознавать, разрешать, предотвращать /Эберхард Г. Фелау; [пер. с нем. Е. А. Зись]. — 2-е изд., испр. — М.: Омега-Л, 2006.

 52. Фельдман Д.М. Политология конфликта: Учеб. пособие. – М., 1997. – 287 с.

 53. Финдлей Т. Предотвращение, разрешение вооруженных конфликтов и контроль над ними // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 1. С. 24 - 68.

 54. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Пер. с англ. – М.: Наука, 1990.

 55. Франкл В. Человек в поисках смысла. —М.: Прогресс, 1990.—366 с.

 56. Фрейд 3. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.

 57. Фромм Э. Бегство от свободы. Мн.: Попурри, 2000. 671 с. [М.: Изида, 2004. 398 с.].

 58. Хорни К. Наши внутренние конфликты.—М.: Эксмо-пресс, 2000.—560 с.

 59. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.—СПб.: Питер, 1997/ 2001/ 2003.

 60. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение.—Минск: Амалфея, 1996.—280 с.

 61. Шостром Э. Человек-манипулятор. М., 1992/ 1994/ 1996/ 2002/ 2004.

 62. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. М., 2006.

 63. Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты. – Брест: Лаборатория практической психологии и педагогики, 1992. – 76 с.

 64. Юнг К.Г. Конфликты детской души.—М.: Канон, 1995.—336 с.

 65. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. пособие. -М.: Дело, 2003. – С.441-470.

 66. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. пособие. -М.: Дело, 2003. –С.471-491.

 67. Паскаль Т. PR-технологии в войнах за предприятия // Советник.—2006.—№1.

 68. Барановский К. Как противостоять корпоративному рейдерству PR-инструментами // Советник.—2006.—№1.

 69. Почепцов Г.Г. Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований. — К.: АДЕФ-Украина, 1998.

 70. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, Издательский дом «НЕВА», М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 448 с.

 71. Цой Л.Н. Конфликт в коммуникации // Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семисоциопсихологической парадигмах: В 2 кн. Кн. 1 / РАН. Ин-т социологии; отв. ред. Т.М. Дридзе. - М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2000.

^ Методичні посібники

 1. Буймістер А. І., Кирієнко Л. А. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Конфліктологія» для спеціальності «Правознавство» / А. І. Буймістер, Л. А. Кирієнко. – Київ, 2011.

 2. Вишневская А.В. Социология конфликта: Рабочая программа курса / А.В.Вишневская.—Екатеринбург, 2003.

 3. Данакин Н., Дятченко Л. Технология разрешения социальных конфликтов (спецкурс)//СоцИс. 1993. №9.

 4. Дебердиева Н.П. Конфликтология: Методические указания по изучению курса и выполнению индивидуальных заданий. - Тюмень: Тюм ГНГУ,2004. - 24 с.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r46565/tgngu48.pdf

 5. Козловский В.В. Социология конфликта: Программа дисциплины / В.В.Козловский.—М., 2003. 12 с.

 6. Лебедева М.М. Политическая конфликтология: Материалы к курсу / М.М. Лебедева, В.М. Юрченко; Мос. гос. ин-т междунар. отношений, Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 2000. — 60 с.

 7. Опекун О.С., Притчина Е.В. Конфликтология. Учебно-методический комплекс. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. – 63 с.

 8. Пешехонов А. 101 совет по выходу из конфликта. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 72 с.

 9. Притчина Е.В. Политическая конфликтология. Учебно-методический комплекс. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. – 44 с.

 10. Растов Ю.Е., Трофимова Р.Л. Конфликтология: Учебно-методическое пособие / Ю.Е.Растов, Р.Л.Трофимова.—Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 1995.—119 с.

 11. Умняшкина С.В. Конфликтология: Рабочая программа курса / С.В.Умняшкина.—Барнаул, 2005.—23 с.

 12. Шашкова Я.Ю., Полуэктова Н.Н. Политические переговоры. Программа спецкурса. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. – 12 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/konfliktologiya_4.html

 2. http://www.politike.ru/dictionary/437/word/konfliktologija

 3. http://conflictology.ucoz.ru/

 4. https://sites.google.com/site/conflictrussian/
1   2   3   4

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница