2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках


Название2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках
страница1/21
Дата публикации07.03.2013
Размер2.63 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

  1. Предмет и задачи клинической психологии как комплексной дисциплины.

Клиническая психология - наука изучающая психологические особенности людей, страдающих различными заболеваниями, методы и способы диагностики психологических отклонений, дифференциация психологических феноменов, психологических синдромов и симптомов, психологию взаимоотношений пациента и медработника, психо профилактические, психокоррекционные и психотерапевтические способы помощи пациента, и теоретические аспекты психосоматических и соматопсихических взаимоотношений.

Предмет кл.ψ – механизмы и закономерности возникновения стойких и дезадаптивных состояний.

^ Задачи кл.ψ:

-Участие в решении задач дифференциальной диагностики.

-Анализ структуры и установления степени психических нарушений.

-Диагностика психологического развития и выбор путей общеобразовательного трудового обучения.

-Оценка динамики нервно-психических нарушений и учет эффективности терапии.

-Характеристика личности, система ее отношений, участие в реабилитации и других терапиях.

^ 2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках

Прикладне значення психології надзвичайно значиме. Практичні задачі, які стоять перед патопсихологічним дослідженням, різноманітні. Насамперед дані психологічного експерименту, можуть бути використані для диференційно-діагностичних цілей. Звичайно, установлення діагнозу — справа лікаря, вона виробляється не на підставі тих чи інших лабораторних даних, а на підставі комплексного клінічного дослідження. Однак у психологічних лабораторіях накопичені експериментальні дані, що характеризують порушення психічних процесів при різних формах захворювань, що служать додатковим матеріалом при встановленні діагнозу. Так, наприклад, при клінічній оцінці психічного стану хворого нерідко виникає необхідність відграничення астенічного стану органічної природи від стану шизофренічної млявості. Сповільненість психічних процесів, погане запам'ятовування і відтворення пред'явленого матеріалу, виявлення залежності цих порушень від виснаження — усе це виявляється частіше при органічному захворюванні, у той час як інактивність хворого, що супроводжується непослідовністю суджень і різноплановість мислення при гарному запам'ятовуванні, частіше є показником змін особистості хворого шизофренією.

Перед психологічним експериментом може бути поставлена задача аналізу структури дефекту, установлення ступеня психічних порушень хворого його інтелектуального зниження поза залежністю від диференційно-діагностичної задачі, наприклад при встановленні якості ремісії, при обліку ефективності лікування.

В даний час, коли в клінічну практику упроваджується велика кількість нових терапевтичних засобів, застосування адекватних психологічних досліджень допомагає визначити характер їхніх дій. Дані експериментально-психологічних прийомів здобувають у даний час особливе значення через що спостерігається патоморфоза хворобливих процесів, тому зростають значення і задачі профілактики.

Особливо великого значення набувають дані експериментальної патопсихології при вирішенні питань психіатричної експертизи: трудовий, судової і військовий.

3.Патопсихология, нейропсихология та соматопсихология как самостоятельные разделы клинической психологии, их предмет, специфика и задачи.

Разделы клинической психологии

Клиническая психология – область медицинской психологии, изучающая психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, психологические аспекты целебных воздействий.

^ Включает в себя разделы:

↓ ↓ ↓

патопсихологию нейропсихологию соматопсихологию

Патопсихология – раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни. Анализ патопсихологических изменений осуществляется на основе сопоставления с характером формирования и протекания психических процессов, состояний и свойств личности в норме.

Предмет – психопатология, а задача – психодиагностика с целью уточнения медицинского диагноза и обоснования лечения, в частности психотерапии и трудотерапии

Нейропсихология – раздел клинической психологии, изучающий мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга.

Задачи:

  • Установление закономерностей функционирования мозга при взаимодействии организма с внешней и внутренней средой.

  • Нейропсихологический анализ локальных повреждений мозга

  • Проверка функционального состояния мозга и отдельных его структур.

^ Предметом нейропсихологии является изучение мозговой организации психических процессов, эмоциональных состояний и Личности на материале патологии и прежде всего – на материале локальных поражений головного мозга.

Соматопсихология – область клинической психологии, изучающая личность, психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных различными соматическими заболеваниями, не относящимися к психическим или неврологическим.

3. Патопсихология - наука, изучающая психические закономерности нарушения или распада психики при душевных заболеваниях, в сопоставлении с протеканием психических процессов в норме, то есть в отличие от медицины патопсихология знает основные закономерности.

^ Предметом патопсихологии являются нарушения психической деятельности, возникающие вследствие болезни мозга.

Общетеоретические задачи, решаемые патопсихологией.

1.Роль личностного компонента в структуре познавательной деятельности: мышления, восприятия, памяти. На материале, полученном от больных, исследуется информация о нарушении восприятия при изменении мотивационной сферы. Например: у шизофреников нарушена мотивация. Особенности личности при шизофрении влияют на познавательную сферу.

2.Вопрос о соотношении социального (психологического) и биологического в развитии человека. Например: у алкоголиков возникает энцелофопатия - нарушение мозговой деятельности. Этот пример является моделью того, как работают структуры мозга в данных условиях.

3.Вопрос о соотношении распада и развития психики.

Нейропсихология – отрасль клинической психологии, которая изучает мозговые механизмы ВПФ и эмоционально-личностной сферы на материале локальных поражений мозга и других моделей.

^ Предметом нейропсихологии является изучение мозговой организации психических процессов, эмоциональных состояний и Личности на материале патологии и прежде всего – на материале локальных поражений головного мозга.

Можно выделить основные задачи нейропсихологии

1. Изучение изменения психических процессов при локальных поражениях мозга, что позволяет увидеть, с каким мозговым субстратом связан тот или иной вид психической деятельности.

2. Нейропсихологический анализ дает возможность выявить те общие структуры, которые имеются в совершенно разных психических процессах.

3. Ранняя диагностика очаговых поражений мозга.

Соматопсихология – область клинической психологии, изучающая личность, психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных различными соматическими заболеваниями, не относящимися к психическим или неврологическим.

^ Психосоматика как раздел клинической психологии. Предмет и задачи.

Психосоматические расстройства составляют значительную часть «болезней цивилизации» и на протяжении последнего века являлись объектом интенсивных исследований, в рамках так называемой психосоматической медицины, ввиду возрастающей роли их в общей заболеваемости населения.

Двумя основными группами психосоматических расстройств являются «большие» психосоматические заболевания, к которым относят ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь , язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки , бронхиальную астму и некоторые другие, и «малые» психосоматические расстройства — невротические нарушения внутренних органов, или так называемые «органные неврозы».

Условно в психосоматической медицине можно выделить несколько направлений: психоаналитическое, антропологическое и др. ^ Психоаналитическое направление (Фрейд)- соматическая болезнь в его интерпретации — это трансформация нереализованной сексуальной энергии в нарушение функций вегетативных систем по механизму истерической конверсии в соответствии с фантастической эротической символикой. Антропологическое направление. В этом случае к изучению психосоматических явлений и психосоматической патологии подходят с позиций анализа бытия.

^ 4. Определение аномального поведения

Широкая область научного знания охватывает аномальное, девиантное поведение человека. Существенным параметром отклоняющегося поведения выступает отклонение в ту или иную сторону с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, которое признается нормальным и не отклоняющимся. Характеристиками нормального и даже гармоничного поведения являются:

• сбалансированность психических процессов (на уровне свойств темперамента);

• адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей);

• духовность, ответственность и совестливость (на личностном уровне).

Также, как норма поведения базируется на этих трех составляющих индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях и нарушениях.

Понятие «отклоняющееся поведение» — многозначно. Поэтому существует треминологическая путаница. Несмотря на то, что понятия «отклоняющееся поведение», «девиантное поведение», «аномальное поведение» определяются, как отклонение от нормы, необходимо разграничить эти термины с целью более точного определения объекта и предмета изучения.

Распростаненными терминами, которые рассматривают как синонимы аномального поведения, являются: отклоняющееся, девиантное, делинквентное, диссоциальное, дезадаптивное. Но все эти термины по сути не являются абсолютными синонимами. Аномальное поведение — это клиническая форма девиантного поведения. Схематично можно представить следующим образом: отклоняющееся поведение → девиантное поведение → аномальное поведение. То есть отклоняющееся поведение — это и девиантное, и аномальное. Но понятие девиации более широкое, чем аномалии.

Мы подошли к рассмотрению понятия аномалия. Итак, аномалия — это любое отмеченное отклонение от нормы или ожиданий. Дословно — «не норма». Термин используется для обозначения отклонений в поведении, в отношениях и статистике. В поведении это обычно относится к нарушениям или клиническим синдромам.

Исходя из этих двух определений можно вывести понятие аномального поведения. Аномальное поведение — это система поступков или отдельные поступки, противоречащие социальной, статистической, субъективной и функциональной нормам.

Аномальное поведение — это ненормальное или патологическое поведение. Психические аномалии могут повлиять на жизнь как знаменитого человека, так и самого обыкновенного, как богатого, так и бедного. С ними приходилось вступать в борьбу политикам, актерам, писателям и другим известным людям прошлого и настоящего. Психологические проблемы порой приносят тяжкие страдания и, напротив, могут быть источником вдохновения и энергии.

С этими проблемами сталкиваются многие, они носят очень личный характер и поэтому привлекают всеобщий интерес. Сотни романов, пьес, кинофильмов и телевизионных программ использовали то, что многие люди считают темной стороной человеческой природы. Книги о том, как помочь самому себе, буквально наводняют рынок. Специалисты по проблемам душевного здоровья стали популярными гостями на радио и на телевидении. Область науки, которая изучает эти, представляющиеся нам столь захватывающими проблемы, обычно называют психологией аномального поведения, которая изучает аномальное поведение с целью описания, предсказания и объяснения изучаемого явления.

В психологии аномального поведения существует два ведущих подхода к проблеме классификации поведенческих отклонений — психологический и клинический.

Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения

Психологический подход основан на выделении социально-психологических различий отдельных видов отклоняющегося поведения личности. Психологические классификации выстраиваются на основе следующих критериев:

• вид нарушаемой нормы;

• психологические цели поведения и его мотивация;

• результаты данного поведения и ущерб им причиняемый;

• индивидуально-стилевые характеристики поведения.

В рамках психологического подхода используются различные типологии отклоняющегося поведения. Большинство авторов, например Ю.А. Клейберг, выделяют три основные группы поведенческих девиаций: негативные (например, употребление наркотиков), позитивные (например, социальное творчество) и социально-нейтральные (например, попрошайничество).

Один из наиболее полных и интересных вариантов систематизации видов отклоняющегося поведения личности принадлежит Ц.П. Короленко и Т.А. Донских. Авторы делят все поведенческие девиации на две большие группы: нестандартное и деструктивное поведение.

Нестандартное поведение может иметь форму нового мышления, новых идей, а также действий, выходящих за рамки социальных стереотипов поведения. Подобная форма предполагает активность, хотя и выходящую за рамки принятых норм в конкретных исторических условиях, но играющую позитивную роль в прогрессивном развитии общества. Примером нестандартного поведения может быть деятельность новаторов, революционеров, оппозиционеров, первооткрывателей в какой-либо сфере знания. Данная группа не может быть признана с отклоняющимся поведением в строгом смысле.

Типология деструктивного поведения выстраивается в соответствии с его целями. В одном случае это внешнедеструктивные цели, направленные на нарушение социальных норм (правовых, морально-этических, культурных) и соответственно внешнедеструктивное поведение. Во втором случае — внутридеструктивные цели, направленные на дезинтеграцию самой личности, ее регресс, и соответственно внутридеструктивное поведение.

Внешнедеструктивное поведение, в свою очередь, делится на ад-диктивное и антисоциальное. Аддиктивное поведение предполагает использование каких-то веществ или специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций. Антисоциальное поведение заключается в действиях, нарушающих существующие законы и права других людей в форме противоправного, асоциального, аморально-безнравственного поведения.

В группе внутридеструктивного поведения Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяют: суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое и аутическое поведение. Суицидное поведение характеризуется повышенным риском самоубийства. Конформистское — поведение, лишенное индивидуальности, ориентированное исключительно на внешние авторитеты. Нарциссическое — управляется чувством собственной грандиозности. Фанатическое — выступает в форме слепой приверженности к какой-либо идее, взглядам. Аутистическое — проявляется в виде непосредственной отгороженности от людей и окружающей действительности, погруженности в мир собственных фантазий.

В психологической литературе можно встретить и другие подходы к классификации видов отклоняющегося поведения личности.

В дальнейшем мы будем придерживаться классификации поведенческих отклонений, основанной на таких ведущих критериях, как вид нарушаемой нормы и негативные последствия отклоняющегося поведения. В соответствии с перечисленными критериями выделяются три основные группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение.

Антисоциальное (делинквентное) поведение — это поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей. Оно включает любые действия или бездействия, запрещенные законодательством.

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение проявляется преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой уголовную или гражданскую ответственность и соответствующее наказание. У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквентного поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля наркотиками. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы, как насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги.

Асоциальное (аморальное) поведение — это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные половые связи, проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество.

В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного характера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки).

У детей чаще встречаются побеги их дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное поведение, злословие, ложь, воровство, вымогательство (попрошайничество).

Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку оно более других поведенческих отклонений находится под влиянием культуры и времени.

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение — это поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности. Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в следующих основных формах: суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость (злоупотребление психоактивными веществами), фанатическое поведение (например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое поведение, виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.).

Спецификой аутодеструктивного поведения (аналогично предыдущим формам) в подростковом возрасте является его опосредованность групповыми ценностями. Группа, в которую включен подросток, может порождать следующие формы аутодеструкции: наркозависимое поведение, самопорезы, компьютерную зависимость, пищевые аддикции, реже — суицидальное поведение.4

В детском возрасте имеют место курение и токсикомания, но в целом для данного возрастного периода аутодеструкция малохарактерна.

Мы видим, что различные виды отклоняющегося поведения личности располагаются на единой оси «деструктивное поведение», с двумя противоположными направлениями — на себя или на других.

По направленности и степени выраженности деструктивности можно представить следующую шкалу отклоняющегося поведения: антисоциальное (активно-деструктивное) — просоциальное (относительно-деструктивное, адаптированное к нормам антисоциальной группы) — асоциальное (пассивно-деструктивное) — саморазрушительное (пассивно-аутодеструктивное) — самоубивающее (активно-аутодеструктивное).

Выделение отдельных видов отклоняющегося поведения и их систематизация по схожим признакам являются условными, хотя и оправданными в целях научного анализа. В реальной жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а каждый конкретный случай отклоняющегося поведения оказывается индивидуально окрашенным и неповторимым.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconЛекція 9 Інтерполювання з кратними вузлами
При побудові інтерполяційних поліномів можна використати не лише значення функції у вузлах, а й значення її похідних
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconФакультет „образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” кафедра „станковий живопис”
Бакалавр” з курсу „Основи композиції” та „Теоретичний курс” спеціалізація „Художньо-комп’ютерна графіка, для студентів спеціальності...
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconПлан семінарського заняття: Предмет І об’єкт історії психології
Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconПрактикум по общей психологии учебное пособие для студентов
Практикум з психології : короткий конспект з дисципліни, укладені ст викладачем кафедри практичної психології Черепєхіною О. А
2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconЧергове засідання гуртку з медичної психології та психіатрії відбудеться...

2. Функції та прикладне значення психології в психіатричній, соматичній та неврологічній клініках iconПредмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв'язок з іншими науками
Методологія науково-психологічних досліджень. Класифікація та загальна характеристика методів психології вищої школи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница