Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна


Скачать 11.22 Mb.
НазваниеДеревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна
страница1/68
Дата публикации30.05.2013
Размер11.22 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


ББК 67.9(4УКР)304.2я73

Ш42

Рекомендовано до друку Вченою радою

Донецького юридичного інституту

Луганського державного університету

внутрішніх справ ім..Е.О.Дідоренка

протокол № 2 від 17.02.2007 р.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(лист № ХХ/ХХ.Х-ХХХ від ХХ березня 2008 р.)

Рецензенти:

Шевченко А.Є. - доктор юридичних наук, професор;

Шкарупа В.К. - доктор юридичних наук, професор

Шелухін М.Л., Деревянко Б.В., Руденко Л.Д. та ін.

Транспортне право України: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. / За ред..М.Л.Шелухіна – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2008. – 675 с.
Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у вищих навчальних закладах виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

В цьому підручнику зроблена спроба надати студентам-правникам необхідні знання з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особлива роль відведена правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Наведені у підручнику нормативно-правові акти є чинними станом на 1 січня 2008 року.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, спеціалістів в галузі транспортного права та широкого кола читачів.
^ ІSBN 966-ХХХ-ХХХ-Х

© Шелухін М.Л. та ін., 2008

©Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2008

ВСТУП
За рівнем суспільної значущості транспорт посідає одне з провідних місць у системі суспільних відносин, забезпечуючи матеріальну складову комунікативної системи суспільства. Транспортом користується практично все населення й усі суб’єкти господарювання. Як інфраструктурна галузь народного господарства транспорт поєднує окремі регіони держави в єдиний політичний та економічний простір. З огляду на протяжність території України та її геополітичне значення, можна зазначити, що саме транспорт фізично формує Україну як єдину державу.

Україна займає дуже вигідне геополітичне становище. Територією країни проходять євроазійські міжнародні транспортні коридори, рівень перевезень якими з кожним роком все зростає й зростає. Тому транспортна галузь в нашій державі й сьогодні продовжує розвиватися високими темпами. Але цей процес потребує ефективного правового регулювання транспортної діяльності, прийняття нових нормативно-правових актів, що мають відповідати нормам міжнародних конвенцій та угод щодо діяльності транспорту, а також підготовки висококваліфікованих юристів – фахівців з транспортного права.

Правове забезпечення діяльності транспорту в Україні представлено великою кількістю національних нормативно-правових актів, а також сукупністю міжнародних правових норм, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Проте, норми національного законодавства не завжди є погодженими з міжнародними правовими нормами. Ця проблема, у світі намагання України вступити до ЄС і СОТ, на сучасному етапі набуває великого значення і потребує якнайскорішого вирішення.

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для підготовки юристів високої кваліфікації у вищих навчальних закладах виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

В представленому підручнику транспортне право розглядається як комплексна галузь права, висвітлюється транспортний комплекс України, його склад, види транспорту та їх правове регулювання, а також всі види суб’єктів транспортного права та їх правовий статус. Велика увага приділяється законодавству, що регулює доставку вантажів і перевезення пасажирів різними видами транспорту, відповідальності за порушення транспортного законодавства, правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, діяльності трубопровідного транспорту тощо. В підручнику вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти.

З метою нерозривності вивчення матеріалу в межах окремих питань авторами свідомо припускалися деякі повтори аналізу нормативно-правових актів та практики їхнього застосування.

У підручнику відображено останні зміни законодавства станом на 1 січня 2008 року.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: доктору юридичних наук, професору Шевченко А.Є., доктору юридичних наук, професору Шкарупі В.К. за зроблені зауваження та рекомендації щодо тексту підручника і впорядкування матеріалу.

Зауваження та поради, які будуть із вдячністю сприйняті та враховані в наступному виданні підручника, просимо надсилати за адресою:

83054, м. Донецьк, вул. Засядька, 13, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дидоренка.

Тел.: 8 (0622) 57-47-58

е-mаіl: shеlukhіn2004@іnbох.ru
Підручник підготовлений фахівцями Донецького юридичного інституту, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Донецького університету економіки і права.

Авторами підручника є:

Шелухін Микола Леонідович, к.ю.н., доцент ( Вступ, гл.5 §4; гл.7)

Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н. ( Гл.2 §2.5; гл.4 §2.3; гл.6 §5)

Деревянко Богдан Володимирович, к.ю.н., доцент(Гл.1; гл.2 §§1, 2.1-2.4)

Вишнивецька Валерія Олександрівна, к.ю.н., доцент ( Гл.5 §§1, 3)

Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, к.ю.н. ( Гл.3 §3; гл.6 §1-2)

Джабраілов Руслан Аятшахович, к.ю.н. ( Гл.3 §§1-2; гл.6 §3-4)

Антонюк Олена Ігорівна, к.ю.н., доцент ( Гл.5 §2)

Клещенков Олександр Володимирович ( Гл. 8)

Серебрякова Юлія Олександрівна ( Гл.4 §§1, 2.1, 2.2, 3-5)
При написанні даного підручнику автори використовували деякі ідеї та положення, наведені у виданнях:

Анцелевич Г.О., Покрещук О.О., Ковалевська Л.І. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень.

Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В. Транспортне право України.

Кокин А.С., Левиков Г.А. Международная транспортная экспедиция.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.

Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України.

Смирнов А.М., Клещенков О.В. Транспортне право.
ЗМІСТ

Вступ 2
ГЛАВА 1.

^ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 8

1. Поняття, предмет, цілі і методи транспортного права 8

2. Місце транспортного права у системі наук, його зв’язок з юридичними та іншими науками. Джерела транспортного права 17

3. Історико-правові передумови становлення і розвитку транспортного права: 25

3.1. Історія розвитку транспорту 25

3.2. Правове регулювання транспортних відносин в дореволюційній Росії 31

3.3. Правове регулювання діяльності транспорту в Союзі РСР 33

4. Розвиток та сучасний стан правового забезпечення транспортної діяльності 35

Контрольні питання до глави 1 36
ГЛАВА 2.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 38

1. Загальні засади правового регулювання діяльності транспортного комплексу України 38

2. Особливості правового регулювання діяльності окремих видів транспорту: 43

2.1. Особливості правового регулювання діяльності автомобільного транспорту 43

2.2. Особливості правового регулювання діяльності залізничного транспорту 46

2.3. Особливості правового регулювання діяльності водного транспорту 55

2.4. Особливості правового регулювання діяльності авіаційного транспорту 83

2.5. Особливості правового регулювання діяльності трубопровідного транспорту 97

Контрольні питання до глави 2 107
ГЛАВА 3.

^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 110

1. Основні напрямки та форми участі держави у транспортних правовідносинах 110

2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку транспортної системи 126

3. Засоби державного регулювання господарської діяльності у сфері надання транспортних послуг 140

3.1. Ліцензування транспортної діяльності 140

3.2. Технічне регулювання транспортної діяльності 149

3.3. Регулювання цін і тарифів в галузі транспортної діяльності 156

3.4. Інші засоби державного регулювання транспортної діяльності 163

Контрольні питання до глави 3 170
ГЛАВА 4.

^ СУБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 172

1. Поняття, правовий статус та види суб'єктів транспортного права 172

2. Господарсько-правова компетенція суб’єктів транспортного права: 176

2.1. Центральні органи законодавчої та виконавчої влади як суб’єкти управління транспортом 176

2.2. Спеціальні органи державного управління окремими видами транспорту 183

2.3. Органи управління трубопровідним транспортом 199

3. Правове становище транспортних організацій та їх об’єднань як суб’єктів транспортного права особливого виду 204

4. Міжнародні транспортні організації як специфічний вид суб’єктів транспортного права 217

5. Правовий статус споживачів транспортних послуг 228

Контрольні питання до глави 4 232
ГЛАВА 5.

^ ДОГОВОРИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 234

1. Договір перевезення вантажу 234

1.1. Договір перевезення вантажу в прямому сполученні 234

1.2. Договір перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні 274

2. Договір перевезення пасажирів та багажу 277

3. Правове регулювання перевезення пошти: 293

3.1 Загальні положення перевезення пошти 293

3.2 Особливості правового регулювання перевезення пошти автомобільним транспортом 305

3.3 Особливості правового регулювання перевезення пошти повітряним транспортом 333

3.4 Особливості правового регулювання перевезення пошти залізничним транспортом 355

3.5 Особливості правового регулювання перевезення пошти у міжнародному сполученні 365

4. Договір транспортного експедирування 398

Контрольні питання до глави 5 404
ГЛАВА 6.

^ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 405

1. Особливості правового регулювання доставки вантажів автомобільним транспортом 405

2. Особливості правового регулювання доставки вантажів залізничним транспортом 415

3. Особливості правового регулювання доставки вантажів авіаційним транспортом 427

4. Особливості правового регулювання доставки вантажів водним транспортом 443

5. Особливості правового регулювання доставки вантажів трубопровідним транспортом 451

Контрольні питання до глави 6 460
ГЛАВА 7.

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРАНСПОРТНОМУ ПРАВІ 462

 1. Поняття та види правопорушень на транспорті 462

 2. Кримінально-правова відповідальність за транспортні злочини 464

 3. Адміністративно-правова відповідальність за проступки на транспорті 476

 4. Господарсько-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань: 493

4.1 Відповідальність перевізника 493

4.2 Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача 507

4.3 Відповідальність сторін в договорі транспортного експедирування 514

 1. Цивільно-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань 515

Контрольні питання до глави 7 526
ГЛАВА 8.

^ ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 527

 1. Поняття та загально-правова регламентація міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і багажу: 527

1.1 Поняття міжнародних транспортних перевезень 527

1.2 Види міжнародних перевезень 536

1.3 Загально-правова регламентація міжнародних перевезень 537

 1. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів окремими видами транспорту: 540

2.1 Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень 540

2.2 Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 550

2.3 Правове регулювання міжнародних авіаційних перевезень 557

2.4 Правове регулювання міжнародних морських перевезень 567

2.5 Правове регулювання міжнародних річкових перевезень 579

2.6 Правове регулювання міжнародних змішаних перевезень 585

2.7 Правове регулювання окремих питань міжнародних вантажних перевезень 590

 1. Правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів і багажу окремими видами транспорту: 601

3.1 Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень 601

3.2 Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 604

3.3 Правове регулювання міжнародних авіаційних перевезень 609

3.4 Правове регулювання міжнародних морських перевезень 612

3.5 Правове регулювання міжнародних річкових перевезень 615

 1. Правове регулювання міжнародних поштових відправлень 617

 2. Правова регламентація перевезень у зарубіжних країнах 622

 3. Відповідальність у міжнародних транспортних зобов’язаннях 627

6.1 Загальні положення 627

6.2 Відповідальність перевізника 628

6.3 Відповідальність користувачів транспортних послуг 638

Контрольні питання до глави 8 641
Перелік рекомендованої літератури до вивчення курсу «Транспортне право» 643

Навчальна література і монографії 643

Статті у науково-практичних виданнях 646

Закони України 647

Укази Президента України і Постанови Верховної Ради України 650

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України 651

Накази Міністерства транспорту та зв’язку України 656

Нормативно-правові акти інших міністерств та відомств 661

Діючі нормативно-правові акти Союзу РСР 663

Міжнародні конвенції 666

Двосторонні та багатосторонні угоди України 669

Інші міжнародні нормативно-правові акти 671
ГЛАВА 1.

^ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

1. Поняття, предмет, цілі і методи транспортного права

Транспортне право можна розглядати у трьох іпостасях: як науку, галузь права та навчальну дисципліну. Проте поняття транспортного права як певної філософської чи правової категорії, що окреслює межі певного напряму людської діяльності, визначає правила його легітимації, встановлює правила здійснення, забезпечує їх дотримання та ін., має бути єдиним.

Визначити поняття можна буде після того, як буде визначено основні його характеристики, до яких можна віднести предмет, метод, принципи, систему права та систему законодавства, правовідносини, ціль, функції, суб’єкти тощо.

У визначенні поняття транспортного права ключовим словом є термін «транспорт». Автори Великої радянської енциклопедії визначають, що слово «транспорт» походить від латинського «transporto» – переношу, перемітаю, перевожу, тобто означає переміщення людей та вантажів і являє собою одну із найважливіших галузей суспільного матеріального виробництва*. Сучасний юридичний словник визначає прихід слова «транспорт» до української мови із французької та німецької, де існувало слово «transport», яке у свою чергу походить від латинського «transportare» – переносити, переміщувати. Тому зараз під даним словом розуміється галузь народного господарства, покликана забезпечити економічні, організаційні та соціальні зв’язки різних сфер економіки і задовольнити потреби суспільного виробництва та населення в перевезеннях**. При цьому основною метою господарської діяльності підприємств транспорту автори словника визначають перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, перевезення та ремонт транспортних засобів і шляхів сполучення.

Тобто саме визначення поняття «транспорт» вказує на його мету, а відповідно на цілі та завдання правового регулювання транспортної діяльності як предмета транспортного права.
Предмет навчальної дисципліни транспортного права охоплює предмет дослідження науки транспортного права і предмет галузі транспортного права.

Наука транспортного права спрямована на дослідження притаманних йому правовідносин, визначення прогалин у законодавстві та практиці, розроблення шляхів удосконалення правового регулювання діяльності, пов’язаної з функціонуванням транспортної системи України та механізму впровадження цих шляхів. Наука транспортного права розвивається у межах розвитку галузі транспортного права. Однак у процесі пошуку наука транспортного права часто виходить за межі галузі транспортного права. Відкриті й досліджені наукою нові обрії переходять до предмету галузі транспортного права. У той же час значна кількість усталених правовідносин у певний час не досліджується науковцями.

Отже, предмет навчальної дисципліни транспортного права постійно розширюється за рахунок розширення своїх складових – предмета науки транспортного права і предмета галузі транспортного права. При цьому предмет галузі транспортного права включає в себе значну частину предмета науки транспортного права. Так само можна сказати, що ця частина предмета галузі транспортного права у певний момент часу є цікавою для науковців і тому включається до предмету науки транспортного права. Окрема частина предмета галузі транспортного права є вже дослідженою й у певний момент не становить інтересу для науки транспортного права, рівно як і певна частина предмета науки транспортного права є новою для галузі транспортного права, а тому в даний певний момент часу ще не входить до предмета галузі транспортного права.

Слід також зазначити, що аналогічним чином відбувається розвиток предметів інших правових навчальних дисциплін, галузей права та правових наук.

Зазначене співвідношення можна представити схематично, визначивши весь обсяг навчальної дисципліни транспортного права України (100 %) на конкретну календарну дату (скажімо, на 12 вересня 2007 року) у вигляді квадрата, а предмет галузі транспортного права та предмет науки транспортного права на цю ж дату у вигляді прямокутників, заштрихованих у різні боки:

 • предмет галузі транспортного права;– предмет науки транспортного права.


Оскільки предмет навчальної дисципліни включає в себе предмет науки і галузі права, а наука більшою мірою розвивається у межах галузі права і поступово розширює її предмет, то основним напрямом розгляду транспортного права має бути розгляд його як галузі права.

Усі галузі права крім поділу на галузі матеріального та процесуального права також поділяються на самостійні і комплексні. Самостійні галузі права відрізняє наявність власних предмета, об’єкта, цілі, принципів, методів (або хоч одного), суб’єктів, законодавства, наукових шкіл, що досліджують проблеми науки певної галузі права. На сьогодні самостійними галузями права можна визнати конституційне, цивільне, господарське, трудове, адміністративне, кримінальне право. Комплексні галузі права маючи предмет часто не мають власних галузевих принципів, метода, наукових шкіл, власних правовідносин тощо.

^ Транспортне право є комплексною галуззю права. В залежності від переважаючих правовідносин його можна розглядати як частину цивільного, господарського чи адміністративного права.

У випадку дослідження правовідносин, пов’язаних із володінням, користуванням та розпорядженням транспортними засобами громадянами України та інших держав, і регулюванням подібних питань, транспортне право необхідно розглядати як підгалузь цивільного права.

При дослідженні правовідносин, пов’язаних із володінням, користуванням та розпорядженням транспортними засобами громадянами України та інших країн, що здійснюють підприємницьку діяльність без отримання статусу юридичної особи, а також підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднаннями з метою отримання прибутку чи досягнення іншого соціально-економічного ефекта, транспортне право повинно розглядатися як підгалузь господарського права.

Правовідносини, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху, організації процесів дорожнього руху, оподаткуванням власників транспортних засобів, їх використанням з метою наповнення Державного та місцевих бюджетів, характеризують транспортне право як підгалузь фінансового права як частини адміністративного права або як підгалузь адміністративного права взагалі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Похожие:

Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconЗагальні положення. Рівноваги якісний та кількіснийаналіз Навчальний...
Аналітична хімія. Загальні положення. Рівноваги. Якісний та кількісний аналіз : навч посібник [для студ вищ навч закл.] / [Юрченко...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк,...

Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconМіністерство освіти та науки, Молоді та спорту України Одеський національний...
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до курс роботи для студ напряму 050202 «Автоматизація І комп’ютерно-інтегровані...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconЗапитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік)
Визначити предмет І завдання навчального курсу «Історія України». Історія України як наука
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconЗевелев А. И. Историографическое исследование: методологические аспекты:...
Зевелев А. И. Историографическое исследование: методологические аспекты: Учеб пособие для студ вузов, обучающихся по спец. «История».–...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconМосковская государственная юридическая академия уголовное право российской...
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб для студентов вузов обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Под. Ред....
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна icon2. программирование с использованием 12
В 2 ч. Ч. 2 : лаб практикум по курсу «Основы алгоритмизации и программирования» для студ всех спец заоч формы обуч. / А. В. Аксенчик...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconСластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб пособие для студ высш пед...
Сластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconСодержание лабораторная работа №1
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до викон лаб робіт для студ напряму 050202 «Автоматизація...
Деревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна iconЛабораторная работа 1
Б 35 Основы программирования на языке Object Pascal в среде delphi: Лаб практикум по курсам «Программирование» и «Основы алгоритмизации...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница