Українська інженерно-педагогічна академія


НазваниеУкраїнська інженерно-педагогічна академія
Дата публикации04.07.2013
Размер64.9 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
м. Харків “______” _________________20___ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Українська інженерно-педагогічна академія (далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора УІПА Коваленко О. Е., що діє на підставі Статуту академії і, з другої сторони,____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі __________________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:


 1. ^ База практики зобов‘язується:

  1. Прийняти студентів Артемівського навчально-наукового професійно-педагогічного інституту на практику згідно з календарним планом:


з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

  1. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

  2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

  7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9 Додаткові умови: практика проводиться на безкоштовній основі.

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

  3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до ____ ___________ _______.

  4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки:

Вищого навчального закладу: м. Харків-61003, вул. Університетська, 16, тел. 733-79-00,р/р 31256272212437, МФО 851 011, ОКПО 02071228 у ГУДКСУ у Харківській області.
Бази практики:
Підписи та печатки:


Вищий навчальний заклад:

___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. “_____” _____________ 20____ року

База практики:

_________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. “_____” _____________ 20____ року


Зав. практикою

Керівник ННППІ м. Артемівськ

Зав. кафедрою


Похожие:

Українська інженерно-педагогічна академія iconПрізвище, ім'я, по батькові учасника
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Українська інженерно-педагогічна академія iconЄвген товстуха фітоетнологія українців українська академія оригінальних ідей
Потужно поринаючи у далеке І загадкове минуле, фітоетнологія (у праці автора) накреслює наукові етнічні орієнтири відродження та...
Українська інженерно-педагогічна академія iconУкраїнської держави
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Українська інженерно-педагогічна академія iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Українська інженерно-педагогічна академія iconПсихолого-педагогічна характеристика учня

Українська інженерно-педагогічна академія iconЛекція №3
Зм методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах як педагогічна наука І навчальний предмет
Українська інженерно-педагогічна академія iconДніпропетровська державна медична академія

Українська інженерно-педагогічна академія iconДипломна робота зі спеціальності 02030301 «Українська мова та література»

Українська інженерно-педагогічна академія iconПитання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література»

Українська інженерно-педагогічна академія iconУкраїнська латиномовна література частина української літератури,...
Українська латиномовна література — частина української літератури, написана латинською мовою протягом 15—19 ст
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница