Та побутового призначення


НазваниеТа побутового призначення
страница1/7
Дата публикации04.07.2013
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДИНКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО

ТА ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДБН В.2.2-28:2010

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України 2011

ДБН 6.2.2-28:2010

1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ: За участю:

2 ПОГОДЖЕНО:

3 ВНЕСЕНО ТА
ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО
  ТА НАДАНО
  ЧИННОСТІ:

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:

ПЕРЕДМОВА

Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КиївЗНДІЕП")

^ B. Куцевич, д-р архітектури (науковий керівник); Б. Губов,

І. Чернядьєва, архітектори; О. Московських, Б. Польчук, інженери

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України (В. Акіменко, д-р мед. наук; П. Семашко, канд. мед. наук;

^ C. Харченко, О. Коваленко, інженери);

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (О. Сізіков, канд. техн. наук;

А. Бушиленко, В. Ніжник, інженери);

Держпожбезпеки МНС України (О. Євсеєнко, О. Гладишко,

С. Мусійчук, В. Сокол, інженери)

Державний Департамент пожежної безпеки МНС України (лист від 24.11.2010р. №36/4/7929)

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист від 19.08.2010 р.№ 1/04-2.4/5941) Міністерство охорони здоров'я України (лист від 07.10.2010 р. №05.03.02-07/73918) .

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від ЗО. 12.201 Ор. №570 та від 10.02.2011 р. № 23, чинні з 1 жовтня 2011 р.

(із втратою чинності в Україні СНиП 2.09.04-87 "Административньїе й бьітовьіе здания")

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДБН 6.2.2-28:2010 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 5

 4. Загальні положення 5

 5. Об'ємно-планувальні рішення 7

5.1 Адміністративні будинки і приміщення 7

 1. Приміщення управління і конструкторських бюро . . . 7

 2. Приміщення інформаційно-технічного призначення 7

 3. Кабінети охорони праці 8

 4. Навчальні приміщення 9

5.2 Побутові будинки і приміщення 9

 1. Загальні вимоги 9

 2. Санітарно-побутові приміщення 10

 3. Приміщення охорони здоров'я 14

 4. Приміщення підприємств харчування 18

6 Інженерне обладнання 18

 1. Водопостачання і каналізація 18

 2. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря 18

 3. Електропостачання та електрообладнання 21

 4. Системи зв'язку та сигналізації 21

 5. Ліфти та інші види механічного транспорту 22

 6. Сміттєвидаляння та пилоприбирання 22

7 Пожежна безпека 23

Додаток А

Бібліографія .' 27

ДБН 6.2.2-28:2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди Будинки адміністративного та побутового призначення

Здания й сооружения Здания административного й бьітового назначения

Building and strukches Buildings of the administrative and domestic setting

Чинні від 2011-10-01

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Норми встановлюють вимоги до проектування нових і тих, які реконструюються, адмі­
  ністративних та побутових будинків і споруд умовною висотою до 73,5 м (включно) виробничих
  підприємств, а також побутових приміщень громадських будинків і споруд.

 2. Ці Норми не поширюються на проектування адміністративних будинків і приміщень гро­
  мадського призначення. ?

І

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи: ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє сере­довище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДБН В. 1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроб­люваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН 6.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН 6.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Наван­таження і впливи. Норми проектування

ДБН В. 1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В 1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В. 1.2-14-2009 Основні вимоги до будівель і споруд. Загальні принципи забезпечення надійності та безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ Система радіаційної безпеки в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ Система радіаційної безпеки в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

Видання офіційне

ДБН 8.2.2-28:2010

ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні поло­ження

ДБН В.2.2-13-2002 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН 6.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі

ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного гос­подарства)

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання
об'єктів цивільного призначення І ,

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН 6.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ДСТУ Б 6.2.2-22:2008 Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови

ДСТУ Б 6.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б 6.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI (1504190-1:1999, ЮТ)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (1304190-2:2001, ЮТ)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (1804190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна1). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові

ДБН 6.2.2-28:2010

підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри.(ISO 9589:1994, ЮТ)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функціональними порушеннями (рг EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ EN 81-72:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби (рг EN 81-72:2003, MOD)

ДСТУ EN 81-73:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне вико­ристання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (EN 81-73:2005, IDT)

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, ЮТ)

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, ЮТ)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських
конвеєрів (EN 115:1995, ЮТ) ,

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нор­мативи

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДержСанПіН 136/1940-97 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електро­магнітних випромінювань

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електро­магнітних полів

СНиП 11-12-77 Защита от шума (Захист від шуму) СНиП П-35-76 Котельньїе установки (Котельні установки)

СНиП П-89-80 Генеральньїе планьї промьішленньїх предприятий (Генеральні плани промис­лових підприємств)

ДБН 8.2.2-28:2010

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология й геофизика (Будівельна кліматологія і гео­фізика)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод й канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружньїе сети й сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция й кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86 Тепловьіе сети (Теплові мережі)

СНиП 2.09.02-85* Производственньїе здания (Виробничі будинки)

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системьі (Внутрішні санітарно-технічні системи)

СНиП 3.05.06-85 Злектротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 СистемьІ автоматизации (Системи автоматизації)

ГОСТ 12.0.003-74 Опасньїе й вредньїе производственньїе факторьі. Классификация (Небез­печні і шкідливі виробничі чинники. Класифікація)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека.
Загальні вимоги) , »

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньї (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ Злектромагнитньїе поля радиочастот. Допустимьіе уровни на рабочих местах й требования к проведенню контроля (Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защитьі обьектов. Основньїе видьі. Разме-щение й обслуживание (Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення і обслу­говування)

ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальньїе й знаки безопасности (Кольори сигнальні і знаки безпеки) ГОСТ 14202-69 ТрубопроводьІ промьішленньїх предприятий. Опознавательная окраска, пре-дупреждающие знаки й маркировочньїе щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Розпіз­навальне забарвлення, застережливі знаки і маркувальні щитки)

ГОСТ 25957-83 Здания й сооружения мобильньїе (инвентарньїе). Классификация. ТерминьІ й определения (Будинки і споруди мобільні (інвентарні). Класифікація. Терміни та визначення понять)

СанПиН 2605-82 Санитарньїе нормьі й правила обеспечения инсоляцией жильїх й обществен-ньіх зданий й территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків та території житлової забудови)

СН 1757-77 Санитарно-гигиенические нормьі допустимого напряжения злектрического поля (Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електричного поля)

СН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормьі допустимьіх уровней ионизации воздуха произ-водственньїх й общественньїх помещений (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських приміщень)

СН 3077-84 Санитарньїе нормьі допустимого шума в помещениях жильїх й общественньїх зданий й на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови)

СП 42-123-5777-91 Санитарньїе правила для предприятий общественного питання, включая кондитерские цеха й предприятия, вьірабатьівающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що вироб­ляють м'яке морозиво)

ДБН 6.2.2-28:2010
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Та побутового призначення iconЛекція 15. Тема: правовий режим земель оздоровчого призначення
Постановка питань: Поняття І склад земель оздоровчого призначення. Особливості надання земель оздоровчого призначення. Умови І порядок...
Та побутового призначення iconЛекція 12. Тема: правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Постановка питань: Поняття І склад земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт...
Та побутового призначення iconРозділ 16 правовий режим земель рекреаційного призначення
Відповідно до цього, ст. 50 Земельного кодексу визначає землі рекреаційного призначення як землі, використовувані для організації...
Та побутового призначення iconЛекція 14. Тема: правовий режим земель природно-заповідного фонду...
Лад земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель природно-заповідного фонду. Правовий...
Та побутового призначення iconЕкзаменаційні питання із спецкурсу ”Призначення покарання за кримінальним...

Та побутового призначення iconДуми це народні епіко-ліричні пісенні твори героїчного, рідше соціально-побутового...
У них оповідається про подвиги народу чи його окремих представників-героїв, що виступили на захист своєї Батьківщини від навали чужинців-поневолювачів,...
Та побутового призначення iconПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
Та побутового призначення iconБудь-ласка вказуйте контактний телефон, за яким Ви зможете відповісти...
Призначення платежу: «поповнення карткового рахунку № 040000277922 на ім’я Бородін Олександр Дмитрович»
Та побутового призначення icon«Організаційно правові засади професійної діяльності суддів»
Призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з'їздом, суддів України
Та побутового призначення iconПрактична робота №8
Знати поняття електронної книги, формату даних, призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница