5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти


Скачать 163.36 Kb.
Название5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти
Дата публикации23.06.2013
Размер163.36 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Спорт > Документы
Тема 5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг
Основні поняття, які необхідно з’ясувати і засвоїти
у процесі вивчення теми 5:

інформація для дослідження загальногосподарської кон’юнктури, інформація для мо­ніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг, загальна інформація, комерційна інформація, спеціальна інформація, форми інформації для дослідження загальногосподарської кон’юнктури та моніторингу світового ринку готельних і ресто­ранних послуг; текстова форма кон’юнктурної інформації, таблична форма кон’юнктурної інформації, графічне зображення кон’юнктурної інформації, первинні джерела інформації про явища та процеси, що формують і розвивають окремі кон’юнктуроформувальні чинники та загальногосподарську кон’юнктуру і кон’юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг; вторинні джерела інформації загальноекономічного характеру; галузеві вторинні джерела кон’юнктурної інформації; міжнародні статистичні видання, регіональні статистичні видання; національні статистичні видання; спеціальні галузеві довідники; національні джерела кон’юнктурноїінформації; сучасні інформаційні системидля забезпечення дослідження загальногосподарської кон’юнктури та моніторингу світового ринку готельних і ресто­ранних послуг; вторинна інформація для дослідження загальногосподарської кон’юнктури та моніторингу' ринку готельних і ресторанних послуг в Україні; українські періодичні видання загальноекономічного характеру та спеціалізовані.
^ Теоретичні засади та методичні поради до вивчення теми 5

Розпочинаючи вивчення та засвоєння теми, студенту необхідно усвідомити, що швидке і методично правильне проведення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг передбачає знання джерел кон’юнктурної інформації. При виборі джерел інформації важливі і власний досвід, що базується на систематичному перегляді опублікованого широкого переліку джерел, і допомога спеціалізованих дослідницьких організацій. Треба пам’ятати, що не існує єдиного джерела інформації про кон'юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг, яке б містило всі відомості про досліджувані процеси. Для дослідження кон’юнктури сві­тового ринку готельних і ресторанних послуг використовують різні види інформації, отриманої з різноманітних джерел. Студент повинен добре розібратися в сутності за­гальної, комерційної та спеціальної інформації.

Загальна інформація включає дані, що характеризують ринкову ситуацію загалом і, одночасно, в ув’язці з розвитком ринку послуг, ринку готельно-ресторанних послуг або конкретного підприємства чи закладу.

Комерційна інформація - це дані, отримані з ділової документації підприємства стосовно питань реалізації послуг, та дані, отримані від партнерів шляхом інформа­ційного обміну. До таких даних відносяться: заявки і замовлення бізнес-партнерів, матеріали служб вивчення ринку на підприємствах, в організаціях і закладах торгівлі, на підприємствах готельного господарства.

Спеціальна інформагця являє собою дані, отримані за результатами проведення спеціалізованих цільових заходів із вивчення ринку послуг, у тому числі ринку ресторанних послуг (опитування населення, споживачів, спеціалістів торгівлі і промис­ловості, експертів; виставки-продажі, ярмарки, кон’юнктурні наради), а також дані матеріалів дослідницьких організацій. Спеціальна інформація становить особливу цінність, оскільки містить відомості, які не можна отримати іншим шляхом.

Далі необхідно з’ясувати, що у процесі моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг використовують такі форми інформації, як текстова, таблична і графічна, а також статистичні динамічні ряди.

З метою організації і обробки текстової інформації застосовується спеціальне програмне забезпечення у вигляді гіпертекстових програмних систем, призначенням яких є створення, ведення і використання баз даних текстових документів. При цьому в тексті можна виділити текстові послідовності, які доцільно використовувати для організації перехресних посилань, переходу і пошуку через них у процесі виконання операцій за запитом. Гіпертекстові засоби можуть створювати системи рубрик із ме­тою групування інформації за спільністю ознак і здійснення пошуку даних у розрізі певної тематики (наприклад, Microsoft Word 7.0, Word 2000, Word 2007).

Обробка інформації, поданої у табличній формі, здійснюється з використанням табличних процесорів (наприклад, Microsoft Excel), а також систем управління реля- ційними базами даних: СУБД Fox Pro, СУБД Microsoft Access, СУБД Paradox, СУБД Oracle та ін. Ці програмні засоби дозволяють виконувати не тільки традиційні та­бличні розрахунки, пов'язані з маніпулюванням даними рядків, стовпчиків і окремих комірок, але й здійснювати за допомогою вбудованих функцій спеціальні економічні розрахунки, формувати документи складної структури, реалізовувати алгоритми ма­тричної алгебри, методи математичного програмування тощо.

Зручним для користувача є графічне зображення інформації щодо кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг. Через графічні засоби наочно ві­дображаються залежності між чинниками, виявляються сталі закономірності, зна­ходяться екстремальні стани тощо. До найпоширеніших форм графічної інформації відносять:

  • графіки функціональної залежності між параметрами;

  • графіки динамічних змін показників;

  • мережеві графіки;

  • різні види графіків, що використовуються при статистичному вивченні ринкових явищ.

Процес введення графічної інформації в комп’ютер є більш досконалим за допомогою сканерів.

Значний інтерес становить така форма подання інформації, як динамічні ряди. Вони являють собою послідовно розташовані у хронологічному порядку значення показників, які своєю чергою відображають динаміку явищ, що вивчаються на сві­товому ринку готельних і ресторанних послуг. Динамічні ряди містять цінну інформацію, показують у часі зміни ринку, що відбуваються, загалом і за окремими його складовими (пропозиція, попит, ціна, комерційний ризик тощо).

Наголосимо, що систематичне накопичення та елементарна обробка потенційно важливої кон’юнктурної інформації за наведеними формами передбачає автоматизацію ведення картотек, каталогів, довідників щодо світового ринку готельних і ресторанних послуг і його регіональної структури.

Важливе значення для глибокого засвоєння цієї теми має питання щодо джерел інформації про явища та процеси, що формують і розвивають кон’юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг. Студент повинен знати, що джерела інформації про явища та процеси, що формують і розвивають окремі кон’юнктуроформувальні чинники та кон’юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг, поділяють на первинні і вторинні.

Первинні джерела інформації містять відомості, отримані з усних бесід під час ділових контактів та особистих ділових контактів, письмової службової інформації.

Вторинні джерела інформації містять головним чином відомості статистичного, оглядового, аналітичного та прогностичного характеру. Це різноманітні друковані ви­дання (загальноекономічні і спеціальні або галузеві), інформаційні системи (Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Telerate, Tenfore), Internet.

Треба взяти до уваги, що при дослідженні загальногосподарської кон’юнктури ви­вчаються видання загальноекономічного характеру, а при вивченні кон’юнктури окре­мих ринків товарів та послуг - галузеві видання, оскільки вони подають розгорнуту інформацію про все важливе для цього ринку і суміжних ринків.

Як загальноекономічні, так і галузеві джерела інформації можуть видаватися між­народними організаціями, національними урядовими і приватними організаціями, окремими фірмами у вигляді статистичних довідників, журналів, газет, фірмових зві­тів, монографій.

Студент повинен вільно орієнтуватися у характеристиці основних видів джерел інформації як про загальногосподарську кон’юнктуру, так і кон’юнктуру ринку готельних і ресторанних послуг.

Міжнародні статистичні видання. Багаточисельні міжнародні та регіональні органи ООН видають різноманітні щомісячні бюлетені та статистичні щорічники. Сьогодні під грифом ООН та її спеціалізованих закладів публікується декілька сотень періодичних видань, що містять науково-технічну, економічну та статистичну інформацію, а також результати оригінальних досліджень, що проводяться в міжнародних організаціях.

Найважливішими з цих видань, з позиції кон'юнктурно-цінової інформації, є щомісячні збірники “Monthly Bulletin of Statistics” та щорічник “Statistical Yearbook”, які готуються до друку Статистичним управлінням ООН. У цих джерелах публікуються відомості про промислове та сільськогосподарське виробництво, сферу послуг, вну­трішню та зовнішню торгівлю, національний дохід, про виробництво та споживання окремих товарів та послуг, ставки облікового процента та низка інших показників, які характеризують економіку переважної кількості країн.

Щомісячник Міжнародного валютного фонду (МВФ) “International Financial Statistics” публікує платіжні баланси, ставки облікового процента та інші статистичні дані, що характеризують валютно-фінансове становище країн-членів МВФ.

Щоквартальний бюлетень, який випускає Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану, “Economic Bulletin for Asia and the Pacific”, являє собою сукупність даних із питань населення, робочої сили, національних бюджетів, сільського господарства, промисловості, транспорту, інших послуг, зовнішньої торгівлі, заробітної плати та цін, фінансів і соціальної статистики цього величезного регіону.

Аналогічні видання публікуються Економічною комісією ООН для країн Латинської Америки і Карибського басейну, а також для інших регіональних груп країн.

Окрім зазначених розроблених ООН та її органами на основі національних статистик, публікуються такі статистичні збірники: Handbook of International Trade and Development Statistics. UNCTAD, Geneva; Statistics of Foreign Trade. Monthly Bulletin. OECD, Paris; Yearbook of International Trade Statistics, U.N., N.Y.

Основним недоліком міжнародних та регіональних статистичних видань є значне від­ставання розміщеної інформації від поточного моменту. Це пояснюється тим, що публі­кації видаються на основі обробки даних національних видань. Поки економічні органи ООН збирають і систематизують дані національної статистики, обробляють їх, перевіря­ють, розсилають і т.д., минає доволі багато часу. Тому для практичної роботи, як правило, використовують національні публікації, що відображають кон’юнктурні зміни на ринках із значно меншим відставанням, ніж міжнародні видання. Проте для виявлення тенденції розвитку економічних явищ за ряд років, а також при необхідності зіставлеїтня даних по декількох країнах зручніше використовувати статистичні публікації ООН.

Систематизована інформація про фірми міститься у спеціальних фірмових довідниках, які щорічно видаються практично у всіх промислово розвинутих країнах під егідою міжнародних організацій. У цих довідниках є дані про фінансове становище фірм, про їх виробничі потужності, номенклатуру товарів та послуг, прибутки і т.п. Прикладами таких загальних фірмових довідників є: Annuaire chaix. Les principales societes par actions (France); Annuario politechnico italiano (Italia); Guide to Key British Enterprises (Great Britain); Handbuch der Deutchen Aktiengesellschafiten (BRD); Japan Company Directory (Japan); Kell’s Directory of Manufacturers and Merchants (Great Britain); Kompass (Great Britain, Belgium, Denmark, Italy, Spain, Netherlands, France, F.R.G., Switzerland, Sweden); Moody’s Supplement (U.S.A.); Poor’s Register Corporations, Directors and Executives (U.S.A.); Standard Trade Index of Japan (Japan); Stock Exchange Official Year Book (Great Britain).

У галузевих довідниках публікується інформація про виробництво, запаси, збут продукції галузі, обсяги надання послуг галузі, про капіталовкладення, оцінки перспектив розвитку ринків товарів і послуг та інші дані.

Національні джерела кон 'юнктурної інформації можна поділити на статистичні, загальноекономічні та галузеві. Майже в кожній країні видаються офіційні статистичні довідники. У них розміщена інформація про становище в різних галузях еконо­міки, про виробництво окремих найважливіших товарів та надання послуг, про будів­ництво, транспорт, зайнятість, рівень заробітної плати, дані про зовнішню торгівлю та ін.

Студенту варто орієнтуватися в основних джерелах інформації тих країн, які відіграють провідну роль на світовому ринку готельних і ресторанних послуг — США, Японія, Італія, Франція, Іспанія, Великобританія, Китай, Австрія, Мексика, Канада, Греція, Таїланд, Туреччина, Індонезія, Швейцарія, Бразилія, Аргентина. При цьому необхідно врахувати, що переважна частина показників для вивчення кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг публікується в основних щомісячних статистичних довідниках наведених країн.

Треба відзначити, що загальноекономічна та галузева інформація — це головним чином не статистичні дані, а різноманітні статті та огляди у загальноекономічних журналах та бюлетенях із загальноекономічних проблем тієї чи іншої країни і всього світу, інформація про становище в окремих галузях промисловості та сфери послуг, про кон’юнктуру ринків товарів і послуг, індекси вартості життя, котирування фондових та товарних бірж, а також звіти про діяльність акціонерних компаній. У цих звітах містяться дані про капіталовкладення компаній, оцінка перспектив і тенденцій розвитку загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури окремих ринків товарів та послуг.

До найвідоміших джерел загальноекономічного характеру відносяться:
США:

Barron’s Fortune

Business America Magazine of Wall Street

Business International Nation’s Business

Business Week Overseas Business Reports

Forbes Predicasts

Foreign Commerce Weekly U.S. News and World Report

Великобританія:

The Director Management Today
The Economist Journal National Income Expenditure
Economic Trends National Institute Economic Review
The Economist Trade and Industry
Федеративна Республіка Німеччина:

Agrartechnik Internationale Elektrotechnik

Atomwirtshaft - Atomtechnik IFO Schnelldienst

Elektrizitits Wirtschaft Indusrie Anzeiger (Fordertechnik,

Hansa Antriebstechnik, Betriebsbedarf)

Konjunkturbereichte
Франція:

Les Affaires L’Expansion

Air et cosmos Les industries mecaniques

Aviation Magazine International Moniteur officiel du commerce

international (Le MOCI)

Automatique et informatique industrielle Revue francaise de telecommunication

Conjoncture La Vie du rail

Economie et politique L’Usine nouvelle

Італія:

Informazioni per і I commercio rstero Review of the Economic

Conditions in Italy

Mondo economico Revista di politica economica
Японія:

Business Japan The Motor Industry of Japan

Engineering Industries of Japan Oriental Economists
Industrial Japan Trade and Industry of Japan
Окрім цього, видаються спеціальні галузеві журнали, бюлетені та газети, у яких
висвітлюється становище на ринках певних товарів та послуг, зокрема туристичних, готельних, ресторанних тощо.

На сучасному етапі економічне життя суспільства протікає в умовах надзвичайно швидкого зростання потреб в інформації, що, звичайно, не можуть задовольнятися за допомогою традиційних методів інформаційного забезпечення, основою яких є паперова технологія. За деякими оцінками, обсяг інформації, що потребує переробки та освоєння, збільшується у десять і більше разів через кожні десять років. Тому студент повинен усвідомити роль та особливості сучасних інформаційних
систем в інформаційному забезпеченні здійснення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та дослідження його кон’юнктури.

Потреби в інформаційному забезпеченні дослідження економічної кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг, що зростають, значною мірою задовольняють такі сучасні інформаційні системи, як Reuters, Bloomberg, Dow Jones Telerate, Tenfore.

Система Reuters створена інформа­ційним агентством Reuters, заснованим у середині XIX ст. Основним його за­вданням є забезпечення користувачів інформацією у галузі економіки, по­літики, фінансів тощо. Існує декілька типів отримання інформації системи

Reuters. Наприклад, фінансову інформацію можна отримати за допомогою передплати на Reuters Money 2000, інформацію про товарні ринки - на Reuters Commoditis 2000. Існує додаткова передплата для отримання різноманітних публікацій (статей, оглядів та ін.), періодичних видань, котирувань товарів на конкретних біржах, інформації про цінні папери. Всю інформацію з Reuters можна поділити на два види: загальноеконо­мічна інформація, тобто світові економічні та політичні новини, аналітичні огляди, статті та ін.; спеціальна інформація - процентні ставки, ціни на товари, курси валют та ін. За допомогою системи Reuters можна здійснювати технічний аналіз, використо­вуючи додатки Reuter Graphics та Reuter Technical Analysis.

Інформаційне агентство Bloomberg (створене у 1982 р.) забезпечує швидкість отримання та якість ділової інформації, що надходить із більшості країн світу. Головний офіс розміщений у Нью-Йорку (регіональні відділення - в Лондоні та Токіо), у ньому працює 250 осіб, які передають до 1,8 тис. різноманітних зведень за добу. Вони містять різну інформацію - від прогнозу щодо урядових цінних паперів до змін цін акцій компаній. Користувачі отримують спеціальний журнал інформаційної мережі Bloomberg; є супутниковий канал Bloomberg TV, що цілодобово транслює ділові но­вини та огляди.

Bloomberg надає відомості про стан ринку, причому обсяги інформації постійно збільшуються. В комп'ютерній системі Bloomberg є декілька тисяч інформаційних вікон та спеціальні розділи Bloomberg News. Користувачі мають можливість вибору інформації щодо котирувань валют, товарів, акцій, ф’ючерсів, опціонів, причому всі котирування та новини надходять у режимі реального часу.

Dow Jones Telerate є одним із провідних агентств світу у сфері послуг із надання ринкової інформації у режимі реального часу. Воно входить до інформаційного кон­церну "Dow Jones Со”, створеного у США у 1982 р. для збору, обробки та аналізу фі­нансово-економічної інформації. Компанія випускає газету "The Wall Street Journal”, а також ряд спеціалізованих та регіональних газет та журналів.

Міжнародна інформаційна система Tenfore спеціалізується на паданні фінансової інформації у режимі реального часу. Система Tenfore надає оперативні дані, що надходять від провідних банків та бірж світу, у тому числі з коти­рування валют, цінних паперів, похідних фінансових інстру­ментів (ф’ючерсів, опціонів та ін.), а також процентних ставок грошових ринків, цін сировин­них і товарних ринків, фондових індексів, економічні новини міжнародних агентств. Tenfore передає інформацію з понад 60 бірж світу та із 200 міжнародних банків, від 10 провідних світо­вих агентств новин. Щоденно Tenfore передає понад 350 тис. фінансових котирувань та до 15 тис. бізнес-новин на семи мовах.

Вторинна інформація для до­слідження економічної кон’юнк­тури в Україні представлена ви­даннями Державного комітету статистики. Перелік цих видань можна знайти в Каталозі видань Держкомстату, який випускаєть­ся щорічно. У ньому вміщено перелік статистичних видань і щомісячних (бюлетені) та що­річних статистичних збірників, які містять інформацію щодо всіх галузей народного господарства. Інформація за окреми­ми регіонами України відобра­жається у виданнях місцевих установ статистики.

Прикладами статистичних видань, що містять загальну соціально-економічну інфор­мацію, є довідники “Україна у цифрах”, щорічники “Статис­тичний щорічник України”. У них наведено інформацію про макроекономічні показники і пропорції народного господар­ства, стан соціальної сфери та матеріального виробництва, розвиток регіонів, зовнішньоекономічну діяльність та ін. Дані наведені як у абсолютних показниках, так і у відносних; подаються динаміка економічних процесів та порівняльні таблиці.

Державний комітет статистики України готує також спеціалізовані видання, що містять розширену інформацію з окремих спеціалізованих напрямків, наприклад ста­тистичні збірники “Витрати і доходи домогосподарств України”, “Зовнішня торгівля України товарами та послугами”, “Готелі та інші місця для тимчасового проживання”, “Туризм в Україні”, “Транспорт та зв’язок” та ряд інших.

Одним із оперативних засобів отримання інформації про кон’юнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг є аналіз публікацій періодичних видань. Для повного та систематизованого охоплення всіх публікацій за цільовою тематикою не­обхідно ознайомитися з виданнями Національного НВО “Книжкова палата України”: “Літопис газетних статей: державний бібліографічний покажчик України” та “Літо­пис журнальних статей: державний бібліографічний покажчик України”, які друку­ються щомісяця.

З періодичних видань загальноекономічного характеру та спеціалізованих мож­на виділити “Бізнес”, “Деловая неделя”, “Деловая Украина”, "Деловые ведомости”, “Діло”, “Галицькі контракти”, “Закон і бізнес”, “Независимая газета”, “Украинские деловые новости”, “Украина - Business”, “Україна. Європа. Світ”, “Бюллетень ино­странной коммерческой информации”, “Бизнес - Информ”, “Деловая жизнь”, “Ді­ловий вісник”, “Економіка України”, “Международная жизнь”, “Международная экономика и международные отношения”, “Международный туризм”, “Гостиничный и ресторанный бизнес”.

Для того, щоб уникнути можливих помилок при використанні кон’юнктурної ін­формації, слід завжди звертати увагу на джерело інформації, його авторитетність, цілі публікації матеріалу. Важливо і те. чи є джерело інформації оригінальною публіка­цією або інформація декілька разів вже передруковувалася з інших джерел. Якщо в оригінальному джерелі наводяться довідки щодо процедури збору та обробки інфор­мації, то це допомагає оцінити її достовірність.

Щодо інформації прогнозного характеру, то необхідно критично оцінювати дані про ринкову кон’юнктуру, що їх друкують численні ЗМІ бізнесового характеру. Ана­ліз показує, що у багатьох випадках автори або взагалі уникають прогнозів, або вони низької якості.

Значну допомогу у дослідженні економічної кон'юнктури надає Інтернет - гло­бальна комп’ютерна мережа, яка охоплює майже всі країни світу. Всесвітня мере­жа Інтернет все активніше використовується в бізнесі, сприяючи підвищенню його ефективності, і сьогодні дуже багато підприємств застосовують Інтернет для вирі­шення різних поставлених перед ними завдань. У той же час стрімкий розвиток нових технологій постійно відкриває нові можливості їхнього використання, що повинно враховуватися підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, якщо вони не хочуть втратити свої конкурентні позиції.

За допомогою Інтернету можливо, наприклад, отримувати найоперативнішу ін­формацію зі всього світу, отримувати різні цінові звіти та звіти глобальних корпора­цій, доступ до бібліотечних фондів провідних науково-технічних та освітніх світових центрів.

Для підвищення ефективності Інтернет-ресурсів Всесвітня туристична організа­ція створила єдину мережу обміну туристичною інформацією. В Україні з 1999 р. функціонує Українська туристична інформаційна система (UTIS).

Таким чином, залучення вітчизняних та зарубіжних джерел інформації, викорис­тання ресурсів зарубіжних інформаційних систем, Інтернету є важливими передумо­вами і складовими, які визначають достовірність моніторингу світового ринку готель­них і ресторанних послуг. Звичайно, що систематичний збір та обробка інформації має велике значення для якості підприємницьких рішень, але при цьому не потрібно забувати, що навіть найповніша інформація не завжди призводить до прийняття пра­вильного стратегічного рішення. Адже інформація творчо інтерпретується людиною. Індивідуальність сприйняття, творчі аналітичні здібності, схильність до ризику, сис­тема цінностей осіб, відповідальних за прийняття рішень, значною мірою впливають на якість рішень у готельно-ресторанній справі. Інформація є, таким чином, необхід­ною, але недостатньою умовою для прийняття правильного управлінського рішення у готельно-ресторанному бізнесі.

Похожие:

5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти icon4. Основи методики моніторингу світового ринку готельних
Зміст та принципи системного підходу для здійснення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти icon3. Чинники формування та умови розвитку кон’юнктури світового ринку...
Тема Чинники формування та умови розвитку кон’юнктури світового ринку готельних І ресторанних послуг
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти iconОсновні проблеми економіки та їх ринкове розв'язання. Зміст ринкової...
Півлі сировини, між перспективами розширення І згортання виробництва; споживачі вибирають серед великої кількості товарів І послуг...
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти icon15 національне виробництво І відтворення основні поняття та категорії Активи
Активи — будь-які об'єкти (матеріальні чи нематеріальні), які мають цінність для свого власника; поділяються на фінансові (грошові...
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти iconІнформаційне забезпечення регіонального менеджменту

5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти iconІ. Вкажіть основні елементи, що визначають поняття «бюджетні установи»
Які з приведених нижче надходжень, відносяться до власних надходжень бюджетних установ
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти icon1 Основні поняття Excel
Електрона таблиця Excel дозволяє оброблювати числа, які введені в клітинки таблиці, створювати графіки та користуватися інформацією...
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти iconПсихічні властивості особистості. Основні поняття теми: 
Основні поняття теми: темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси...
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти icon3. Розвиток та його основні елементи. Конкуренція на ринку
Знаючи принципи раціо­нальної поведінки спожи­вача на ринку, ти вже мо­жеш проаналізувати основ­ні ринкові закономірності, що виявляються...
5. Інформаційне забезпечення моніторингу світового ринку готельних І ресторанних послуг Основні поняття, які необхідно з’ясувати І засвоїти iconТеорія грошей І грошового обігу основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница