Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" зарубіжна література


Скачать 54.47 Kb.
НазваниеПитання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" зарубіжна література
Дата публикации07.07.2013
Размер54.47 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Туризм > Документы
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст"

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Античний епос. Поеми Гомера "Іліада" та "Одіссея". Особливості композиції та художньої мови. Образи центральних персонажів. Поема "Енеїда" Вергілія. Розвиток гомерівської традиції у творі.

 2. Давньогрецька трагедія. Роль Есхіла у становленні жанру. Евріпід як реформатор класичної давньогрецької трагедії. Міфологічна основа трагедії "Медея". Особливості конфлікту.

 3. Давньогрецька комедія. Внесок Арістофана у розвиток жанру. Комедія "Жаби" (зміст назви, центральна проблема).

 4. Давньогрецька лірика. Основні мотиви поезії Анакреонта, Сапфо, Архілоха, Тіртея.

 5. Антична байка. Внесок Езопа у розвиток жанру.

 6. Творчість Горація. Питання естетики й поетичної творчості в посланні "До Пізонів".

 7. Лицарський (куртуазний) роман. "Трістан і Ізольда".

 8. Французький героїчний епос середньовіччя. "Пісня про Роланда". Історична основа. Ідейний зміст.

 9. "Пісня про Нібелунгів". Центральні образи поеми. Сюжетні паралелі з піснями "Старшої Едди".

 10. Події реконкісти як основа сюжету іспанського героїчного епосу доби середньовіччя. Художня своєрідність "Пісні про Сіда".

 11. Література латинською мовою в культурі середньовіччя. Поезія вагантів.

 12. Давньоскандинавська література. Еддична поезія. Ісландські саги. Поезія скальдів.

 13. Поезія трубадурів як куртуазна лірика. Основні жанри (канцона, тенсона, альба, балада та ін.).

 14. Основні жанри середньовічного театру.

 15. "Божественна комедія" Данте. Особливості композиції, символіка чисел. Риси середньовічної та ренесансної літератури у творі.

 16. Іспанська література доби Відродження. "Дон Кіхот" М. Сервантеса – пародія на лицарський роман.

 17. Поезія італійського Відродження. Збірка "Канцоньєре" Ф. Петрарки. Її центральна тема, жанровий склад. Образ Лаури.

 18. "Декамерон" Дж. Боккаччо і розвиток жанру новели.

 19. Англійське Відродження. Драматургія В. Шекспіра. Трагедія "Гамлет" як один із найвизначніших творів ренесансної літератури.

 20. Бароко як художній напрям у європейській літературі ХVІІ ст. Творчість П. Кальдерона.

 21. Класицизм як художній напрям у європейській літературі ХVІІ ст. Основні художні принципи. Французька драматургія епохи класицизму. Трагедія П. Корнеля "Сід". Художнє осмислення античного сюжету у трагедії Ж. Расіна "Андромаха". Комедійний театр Ж.-Б. Мольєра.

 22. Провідні ідеї літератури доби Просвітництва.

 23. Сентименталізм як напрям у західноєвропейській літературі. Творчість Л. Стерна. Література "Бурі й натиску".

 24. Творчість Й. В. Ґете. Сюжетна основа трагедії "Фауст".

 25. Романтизм як літературний напрям ХІХ ст. Передмова до драми "Кромвель" В. Гюго – один із маніфестів романтизму. Поезія англійського романтизму. "Озерна школа". Творчість Дж. Г. Байрона. Байронічний герой.

 26. Жанр історичного роману у творчості В. Скотта.

 27. Особливості романтичної поеми. Жанр ліро-епічної поеми у творчості Дж. Г. Байрона, А. Міцкевича, М. Лермонтова.

 28. Реалізм як літературний напрям ХІХ ст.

 29. Російський реалізм. Творчість Л. Толстого. "Війна і мир". Особливості жанру.

 30. Творчість П. Меріме. Історичні праці. Новелістика. Особливості розкриття "місцевого колориту" в новелах "Матео Фальконе", "Кармен".

 31. Провідні теми й проблеми творчості Ф. Стендаля.

 32. Е. Золя як теоретик і найяскравіший представник натуралізму.

 33. Особливості естетики імпресіонізму.

 34. Символізм у французькій поезії кінця ХІХ ст. Символістські тенденції у збірці Ш. Бодлера "Квіти зла".

 35. Російська поезія "срібного століття". Акмеїзм. Футуризм у російській поезії. Поетичне новаторство В. Маяковського.

 36. "Нова драма" як вектор розвитку європейської драматургії і театру кінця ХІХ – початку ХХ ст. Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов як творці "нової драми".

 37. Особливості естетики експресіонізму.

 38. Авангардистські течії в літературі першої половини ХХ ст. Сюрреалізм. "Маніфест сюрреалізма" А. Бретона.

 39. Творчість В. Вітмена. Новаторство збірки "Листя трави"

 40. Естетизм О. Вайльда. Роман "Портрет Доріана Грея". Естетичні погляди письменника у передмові до твору.

 41. Роман як епічний жанр. Його різновиди. Розвиток жанру у західноєвропейській літературі.

 42. Західноєвропейська драматургія ХХ ст. "Епічний театр" Б. Брехта. "Театр абсурду" (Е. Іонеско, С. Беккет).

 43. Література модернізму. Творчість Дж. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафки, Т. С. Еліота. "Потік свідомості" у модерністській прозі.

 44. Література французького екзистенціалізму. Творчість А. Камю і Ж.-П. Сартра.

 45. Роман М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Особливості композиції. Художнє осмислення євангельського сюжету.

 46. Життевий і творчий шлях Антуана де Сент-Екзюпері. Філософська казка "Маленький принц".

 47. Роман "Сто років самотності" Г. Маркеса як зразок літератури " магічного реалізму".

 48. Антиутопія в російській та англійській літературах.

 49. Особливості літератури постмодернізму. Творчість У. Еко, П. Зюскінда, М. Павича.

 50. Лауреати Нобелівської премії з літератури.

^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Чинні програми з зарубіжної літератури. Особливості інтегрованого кірсу "Література"

 2. Зміст і структура програми "Світова література" (5−9 кл.), розробленої на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392)

 3. Зміст і структура програми зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року зі світової літератури

Основні літературознавчі поняття

  • роди літератури (епос, лірика, драма);

  • байка, балада, оповідання, новела, повість, героїчний епос, канцона, сага, епічна поема, ліро-епічна поема, епопея, роман (у тому числі історичний, соціально-психологічний, філософський та ін.), роман-епопея, трагедія, комедія, драма (як жанр), міракль, мораліте, фарс, містерія; антиутопія;

  • літературний напрям, літературна течія, бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм, імпресіонізм, символізм, неоромантизм, експресіонізм, акмеїзм, "нова драма", епічна драма, футуризм, сюрреалізм, екзистенціалізм, авангардизм, "театр абсурду", магічний реалізм, постмодернізм;

  • гекзаметр, сонет, верлібр;

  • традиційні (вічні) сюжети та образи; байронічний герой, образ "маленької людини", естетизм, потік свідомості, національний колорит.


Література для підготовки до державної атестації

Підручники й посібники

 1. Галич О. А. Теорія літератури : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за наук. ред. Олександра Галича. – Вид. 4-е, стер. – К. : Либідь, 2008. – 486 с. (або інші видання)

 2. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2001.

 3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – К., 2011.

 4. Давиденко Г., Величко М. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст., – К., 2007.

 5. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К, 1997.

 6. Давиденко Г., Чайка О. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. –К., 2007.

 7. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. / За ред. В.Кузьменка. – К., 2010.

 8. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. Л.Андреева. – М., 2003.

Довідкові видання

1. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ "Академія", 1997. – 752 с.

2. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 1. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

3. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 2. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 624 с. – (Енциклопедія ерудита).
Нормативні документи

 1. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресус]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

 2. Зарубіжна література, 5–12 кл. [Електронний ресус]. – Режим доступу:http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/

 3. Світова література. Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року (див. ДОДАТОК)

 4. Світова література. 5–9 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти): Пояснювальна записка. (див. ДОДАТОК)

Похожие:

Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconМетодичні рекомендації для написання випускних дипломних робІт студентів...
Дації для написання випускних дипломних робІт студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана...
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconСкладова галузевого стандарту вищої освіти України гсвоу «Засоби...
«спеціаліст» зі спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconМіністерство аграрної політики України
Звітність” для студентів з напряму 050106 «Облік І аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconПитання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література»

Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconПитання до іспиту
Основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconУчбово-методична література, рекомендована при вивченні педіатрії основна література
Дитячі хвороби. За ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. К.: Здоров’я, 1999. – 734 с
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconПрограма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету...
В підрозділах кримінально-виконавчої інспекції державної пенітенціарної служби україни
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconРезультати фахового випробування на окр "спеціаліст", "магістр" 12....

Питання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"Спеціаліст\" зарубіжна література iconОдним з найважливіших елементів у структурі державної системи правової...
Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут) – заклад експертизи заявок на об’єкти промислової власності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница